Peraturan Kewangan & Perakaunan Bhg8

 

Embed or link this publication

Description

Pengurusan Stor

Popular Pages


p. 1

PERATURAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

[close]

p. 2

PERATURAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA BAHAGIAN 8 – PENGURUSAN STOR BAHAGIAN 8 - PENGURUSAN STOR Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2009 – Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan (TPSK) Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2009 – Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan (TPSK) Para 5 – Pendahuluan 1. OBJEKTIF Pengurusan Stor hendaklah dilaksanakan secara teratur, cekap dan berkesan bagi memastikan:(a) (b) Stok sentiasa ada apabila dikehendaki menepati kehendak pelanggan; dan dan Kualiti stok sentiasa terjamin dengan cara memberi perlindungan, penjagaan dan penyelenggaraan yang sewajarnya semasa dalam simpanan. Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2009 – Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan (TPSK) Para 6 – Pendahuluan 2. FUNGSI STOR Fungsi stor ialah memberi perkhidmatan bekalan kepada pelanggan dengan melaksanakan tugas-tugas berikut:(a) Menerima barang-barang yang dipesan dengan mengesah dan memperaku serahan barang-barang oleh vendor; Menyimpan stok mengikut kaedah dan lokasi-lokasi yang ditetapkan dengan menggunakan ruang stor secara optimum; Menjaga dan menyelenggara stok supaya sentiasa dalam keadaan baik dan boleh digunakan; Mengeluarkan stok mengikut keperluan pelanggan; Menyelenggara rekod bagi setiap transaksi keluar masuk stok secara tepat, teratur dan kemaskini; Merancang dan mengurus penokokan stok bagi memastikan kedapatan stok mengikut paras yang ditetapkan; Mengendali pembungkusan dan penghantaran stok kepada pelanggan; Menjalankan pemeriksaan bagi mengesan dan mengenal pasti sebarang kelemahan yang menyebabkan berlaku perselisihan stok, stok rosak, usang, luput tempoh penggunaan dan tidak bergerak; Menyediakan sistem kawalan keselamatan dan (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Kemas kini : Januari 2014 1

[close]

p. 3

PERATURAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA BAHAGIAN 8 – PENGURUSAN STOR kebakaran serta penyelenggaraan kebersihan stor; (j) Mengambil tindakan pelupusan ke atas stok yang usang/obselete, rosak, luput tempoh penggunaan, tidak boleh digunakan, tidak diperlukan, tidak bergerak atau melebihi keperluan supaya prestasi stor tidak terjejas dan mengelakkan pembaziran ruang penyimpanan; dan Menguruskan tindakan hapus kira ke atas stok yang hilang. Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2009 – Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan (TPSK) Para 1 – Pendahuluan (k) 3. TATACARA PENGURUSAN Tatacara bagi menguruskan stor meliputi:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Bab A Bab B Bab C Bab D Bab E Bab F Bab G Bab H Penerimaan; Merekod Stok; Penyimpanan; Pengeluaran; Pemeriksaan; Keselamatan dan Kebersihan; - Pelupusan; dan - Kehilangan Dan Hapus Kira Kemas kini : Januari 2014 2

[close]

p. 4

PERATURAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA BAHAGIAN 8 – PENGURUSAN STOR BAHAGIAN 8A - PENERIMAAN Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2009 – Bab A Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan (TPSK) 4. TAKRIFAN “Pegawai Penerima” ialah pegawai yang diberi tanggungjawab oleh Ketua Pusat Tanggungjawab untuk menerima dan mengesahkan barang-barang stor yang diperolehi. 5. OBJEKTIF Proses penerimaan dilaksanakan perkara-perkara berikut dipenuhi:(a) (b) (c) untuk memastikan Memastikan setiap barang-barang stor yang diterima menepati spesifikasi yang ditetapkan; Menentukan kualiti dan kuantiti sebenar mengikut pesanan; dan Memastikan barang-barang stor diterima dalam keadaan yang baik, sempurna dan selamat untuk digunakan. 6. PERATURAN PENERIMAAN BARANG DARIPADA VENDOR (a) Barang-barang yang diterima perlu dibuat pemeriksaan dengan teliti bagi memastikan ia menepati spesifikasi yang ditetapkan. Pemeriksaan dan pengesahan teknikal ke atas barang-barang yang diterima hendaklah dilakukan oleh pegawai yang berkelayakan bersama Pegawai Stor apabila perlu, mengikut kaedah yang bersesuaian. Pegawai Penerima hendaklah dengan segera menyemak terlebih dahulu barang yang diterima daripada vendor dengan mengambil langkah berikut:(i) Memastikan barang-barang diterima secara fizikal beserta dokumen yang diperlukan (jika berkenaan) seperti: Pesanan Tempatan;  Nota atau Bil Serahan; (b) (c) Kemas kini : Januari 2014 3

[close]

p. 5

PERATURAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA BAHAGIAN 8 – PENGURUSAN STOR  Inbois;  Dokumen Kontrak;  Kad Jaminan;  Nota/Senarai Pembungkusan;  Perakuan Kualiti daripada vendor;  ‘Certificate Of Origin’ bagi barang import;  Surat Jaminan pengambilan balik bagi barang berhad tempoh; atau  Dokumen-dokumen lain yang berkaitan (d) Barang-barang hendaklah diperiksa secara dikira, diukur, ditimbang atau diuji serta-merta oleh Pegawai Penerima dengan disaksikan oleh seorang pegawai lain sebelum disahkan penerimaannya. Mengesah kuantiti sebenar yang diterima dengan segera atas pesanan rasmi atau sistem elektronik atau apa-apa dokumen lain yang berkenaan bagi tujuan pembayaran. Sekiranya pengesahan penerimaan tidak dapat dilakukan dengan serta-merta maka dokumen penerimaan tersebut hendaklah dicop “Diterima dengan syarat ianya disahkan kemudian secara diperiksa, dikira, diukur, ditimbang atau diuji”. (e) (f) 7. BARANG-BARANG YANG DIKEMBALIKAN Stor/Pegawai boleh menerima barang-barang yang dikembalikan oleh Pusat Tanggungjawab dengan mengambil tindakan berikut: (a) (b) Direkodkan semula dalam Kad Petak asal sebagai stok belum guna; dan Bagi stok separa guna hendaklah direkod menggunakan borang yang disediakan oleh stor bagi tujuan kawalan keluar-masuk. 8. PENERIMAAN BARANG-BARANG MUDAH TERBAKAR ATAU BAHAN KIMIA Barang-barang mudah terbakar atau bahan kimia yang diterima hendaklah dihantar terus ke Stor Barang-Barang Mudah Terbakar atau Stor Kimia untuk disimpan. Kemas kini : Januari 2014 4

[close]

p. 6

PERATURAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA BAHAGIAN 8 – PENGURUSAN STOR 9. TUNTUTAN Tuntutan berkaitan penerimaan barang-barang yang rosak, tidak cukup bekal, berkualiti rendah, kehilangan dan sebagainya hendaklah merujuk kepada syarat-syarat perjanjian dan Arahan Perbendaharaan yang berkuat kuasa. Kemas kini : Januari 2014 5

[close]

p. 7

PERATURAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA BAHAGIAN 8 – PENGURUSAN STOR BAHAGIAN 8B - MEREKOD STOK Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2009 – Bab B Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan (TPSK) 10. OBJEKTIF Semua jenis stor hendaklah merekodkan stok yang diterima dengan menggunakan kad yang telah ditetapkan bagi tujuan: (a) (b) (c) Mengetahui kedudukan stok simpanan; Memastikan bilangan dan fizikal stok sentiasa tepat; dan Mengawal paras stok. 11. JENIS REKOD Stor Unit hanya perlu merekodkan penerimaan stok pada Kad Petak. 12. PENEMPATAN KAD PETAK (a) (b) Kad Petak hendaklah ditempatkan bersama stok. Kad Petak bagi stok bahan kimia, mudah terbakar dan stok yang disimpan di ruang sejuk beku hendaklah disimpan di tempat yang berasingan. 13. TATACARA MEREKOD (a) Setiap penerimaan direkodkan dengan pen dakwat merah dan pengeluaran direkodkan dengan pen dakwat hitam atau biru di Kad Petak. Semua Kad Petak hendaklah dikemas kini setiap kali transaksi penerimaan dan pengeluaran. Satu Kad Petak digunakan untuk merekod satu item stok dengan mengikut nombor kad yang berturutan. Pindaan atau pemadaman pada rekod tidak dibenarkan. Sekiranya pembetulan diperlukan, langkah berikut perlu dipatuhi:(i) (ii) Angka asal hendaklah digaris dengan satu garisan sahaja; Angka yang betul ditulis di bahagian atas 6 (b) (c) (d) Kemas kini : Januari 2014

[close]

p. 8

PERATURAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA BAHAGIAN 8 – PENGURUSAN STOR angka asal; dan (iii) 14. Pembetulan ditandatangan Pegawai Stor. ringkas oleh REKOD KOMPONEN/ALAT GANTI YANG MASIH BOLEH GUNA Komponen atau alat ganti yang telah diluluskan pelupusan melalui kaedah tukar ganti (cannibalize) hendaklah dimasukkan ke dalam stok untuk penempatan sementara sebelum dipasang kepada peralatan lain yang sama jenis/kegunaannya. Satu senarai berasingan hendaklah disediakan bagi tujuan rekod. Kemas kini : Januari 2014 7

[close]

p. 9

PERATURAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA BAHAGIAN 8 – PENGURUSAN STOR BAHAGIAN 8C - PENYIMPANAN Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2009 – Bab C Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan (TPSK) 15. PEMBAHAGIAN RUANG PENYIMPANAN Penyimpanan stok secara amnya bergantung kepada jenis stok dan ruang stor yang ada, tertakluk kepada perkara berikut:(a) Ruang stor hendaklah dibahagikan kepada seksyen atau kumpulan barang seperti Seksyen Bahan Kimia, Alat Ganti, Alat Tulis, Alatan Makmal dan sebagainya. Setiap seksyen atau kumpulan hendaklah diberi tanda pengenalan menggunakan susunan abjad atau nombor atau kedua-duanya. (b) 16. SUSUN ATUR Stor hendaklah mengamalkan konsep 5’S iaitu sisih, susun, sapu, seragam dan sentiasa amal. Amalan ini dipraktiskan supaya stok tidak mudah rosak, senang dikeluarkan dan penggunaan ruang yang optimum. (a) Ruang stor hendaklah digunakan sepenuhnya dengan mengambil kira faktor keselamatan, kemudahan pengeluaran, verifikasi dan kekemasan stor. Stor perlu mempunyai susun atur yang sistematik dan praktikal untuk membolehkan aktiviti pengurusan stor berjalan dengan lancar, selamat, mudah dan menjimatkan masa. Susun atur perlu mengambil kira penggunaan ruang untuk memudahkan staf dan alat pengendalian barang-barang bergerak dengan selamat. Rak-rak yang sesuai atau boleh diubahsuai hendaklah digunakan bagi penyimpanan barangbarang mengikut jenis, disusun pada setiap rak, tingkat, petak atau arah supaya teratur dan kemas. Penyimpanan stok di tingkat rak paling atas hendaklah mempunyai jarak 50 cm dari siling bagi tujuan keselamatan. (b) (c) (d) (e) 17. LOKASI DAN LETAKAN STOK Lokasi stok hendaklah diwujudkan bagi memudahkan Kemas kini : Januari 2014 8

[close]

p. 10

PERATURAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA BAHAGIAN 8 – PENGURUSAN STOR penyimpanan, pengeluaran dan pemeriksaan. Tindakan berikut perlu diambil:(a) (b) 18. Carta lokasi stok perlu disediakan dan dikemas kini dari semasa ke semasa; dan Lokasi stok hendaklah direkodkan di Kad Petak. TATACARA PENYIMPANAN (a) (b) Menggunakan ruang simpanan secara optimum. Menyusun dengan cara teratur agar tidak menghalang kerja-kerja pemunggahan oleh staf dan alat pengendalian barang-barang. Menyusun pengeluaran (MDKD). bagi memudahkan kerja-kerja secara Masuk-Dahulu-Keluar-Dahulu (c) (d) Menyimpan di tempat penyimpanan yang sesuai dengan mengambil kira jenis stok tertentu seperti berikut:(i) (ii) (iii) Bilik hawa dingin atau peti sejuk untuk stok yang memerlukan suhu yang rendah; Ruang yang bersiling untuk mengurangkan hawa panas; dan Ruang yang kering dan mempunyai laluan angin bagi mengelakkan stok tertentu menjadi keras. 19. PENYELENGGARAAN STOK (a) Stok perlu diselenggara dari semasa ke semasa supaya sentiasa dalam keadaan baik dan boleh guna. Bagi tujuan tersebut langkah-langkah berikut hendaklah dipatuhi:(i) (ii) (iii) (b) Menyapu minyak tertentu untuk mengelakkan karat; Mengekalkan bungkusan mengelakkan debu; dan asal untuk Menyembur ubat serangga untuk mengawal serangan dari serangga. Stok bagi barang yang mempunyai ciri-ciri keselamatan hendaklah mematuhi peraturan atau arahan semasa yang sedang berkuat kuasa. Kemas kini : Januari 2014 9

[close]

p. 11

PERATURAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA BAHAGIAN 8 – PENGURUSAN STOR BAHAGIAN 8D - PENGELUARAN Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2009 – Bab D Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan (TPSK) 20. KEBENARAN PENGELUARAN Pengeluaran stok di semua stor hendaklah mendapat kebenaran Pegawai Stor atau pegawai yang diberi kuasa secara bertulis oleh Ketua Pusat Tanggungjawab. 21. SISTEM MASUK-DAHULU-KELUAR-DAHULU (a) Pengeluaran stok hendaklah mengikut sistem MasukDahulu-Keluar-Dahulu (MDKD) dengan memastikan stok yang diterima dahulu dikeluarkan dahulu. Sistem pengeluaran yang cekap dan teratur dapat mengelakkan perkara-perkara berikut: (i) (ii) Pengeluaran tanpa kebenaran; Pengeluaran yang tidak mengikut kuantiti dan tidak seperti yang dipesan; dan telah lama disimpan tidak (b) (iii) Stok yang dikeluarkan. 22. PEMESANAN STOK (a) Semua pesanan kepada Stor Unit hendaklah menggunakan tiga (3) salinan Borang Pesanan Pengeluaran Stok (BPPS) KEW.PS.UiTM-10/KEW.300A1. Pegawai Stor hendaklah mengambil tindakan ke atas KEW.PS.UiTM-10/KEW.300-A1 yang diterima seperti berikut, kecuali bagi Stor Unit yang mana terus ke langkah (c):(i) Mendaftarkan KEW.PS.UiTM-10/KEW.300-A1 dan memberi nombor pengeluaran dengan merujuk kepada bilangan permohonan yang diterima mengikut tahun; Meluluskan kuantiti pengeluaran. (b) (ii) (c) KEW.PS.UiTM-10/KEW.300-A1 yang telah di luluskan kuantiti pengeluaran hendaklah dikemukakan oleh Pegawai Stor kepada Bahagian Simpanan untuk kelulusan pengeluaran stok. Bahagian Simpanan hendaklah merekodkan pengeluaran stok yang 10 Kemas kini : Januari 2014

[close]

p. 12

PERATURAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA BAHAGIAN 8 – PENGURUSAN STOR diluluskan dalam Kad Petak. (d) Bahagian Simpanan hendaklah mengemukakan setiap satu (1) salinan KEW.PS.UiTM-10/KEW.300-A1 kepada pihak yang berkaitan seperti berikut: (i) (ii) Pemesan bersama stok setelah pengeluaran diluluskan; Pegawai stor yang Pengeluaran untuk kewangan; dan meluluskan Kuantiti tindakan pelarasan (iii) 23. Bahagian Simpanan untuk tujuan rekod. PENGELUARAN STOK (i) Stok hanya boleh dikeluarkan atas pemesanan dengan kebenaran Pegawai Stor dan seorang Pegawai Melulus yang diberi kuasa secara bertulis oleh Ketua Pusat Tanggungjawab. Pegawai Stor hendaklah menurunkan tandatangan dan tarikh di KEW.PS.UiTM-10/KEW.300-A1. (ii) (iii) Stok yang dikeluarkan hendaklah mengikut kuantiti yang diluluskan. 24. PESANAN STOK YANG TIDAK DAPAT DIBEKALKAN Sekiranya pesanan disahkan tidak dapat dibekalkan oleh Stor Unit, pemesan (Pusat Tanggungjawab) hendaklah membuat perolehan mengikut tatacara perolehan semasa yang berkuat kuasa. 25. PENGAMBILAN STOK YANG DIPESAN (a) Pegawai stor hendaklah memberitahu kepada Pegawai Pemesan supaya datang mengambil barangbarang yang telah dipesan. Pegawai Pemesan perlu menandatangani ruang “Akuan Penerimaan” pada KEW.PS.UiTM10/KEW.300-A1 bagi mengesahkan barang-barang yang diterima adalah sama seperti mana yang dipesan. (b) Kemas kini : Januari 2014 11

[close]

p. 13

PERATURAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA BAHAGIAN 8 – PENGURUSAN STOR BAHAGIAN 8E - PEMERIKSAAN Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2009 – Bab E Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan (TPSK) 26. JENIS PEMERIKSAAN Pemeriksaan perlu dijalankan dari semasa ke semasa untuk mengesan dan mengenal pasti kelemahankelemahan yang menyebabkan stok berlebihan, berkurangan, rosak, usang, luput tempoh dan sebagainya supaya tindakan susulan dapat diambil. Pemeriksaan dibahagikan kepada tiga (3) jenis iaitu: (a) (b) (c) Pengiraan Stok; Pemeriksaan Stok; dan Verifikasi Stor 27. PENGIRAAN STOK Pengiraan stok hendaklah dilaksanakan di Stor Pusat, Stor Utama dan Stor Unit secara terus menerus sepanjang tahun. Ketua Pusat Tanggungjawab hendaklah memastikan perkara berikut dipatuhi: (a) Pegawai Stor hendaklah melaksanakan pengiraan stok apabila berlaku transaksi penerimaan dan pengeluaran bagi memastikan baki stok fizikal sentiasa bertepatan dengan rekod; dan Setelah pengiraan dilakukan, satu garisan merah hendaklah dibuat pada akhir transaksi di Kad Petak dan hendaklah ditandatangani serta ditarikhkan oleh Pegawai Stor. (b) 28. PEMERIKSAAN STOK Pemeriksaan Stok hendaklah dilaksanakan di Stor Pusat dan Stor Utama sahaja. 29. VERIFIKASI STOR Verifikasi stor hendaklah dilaksanakan selepas pemeriksaan stok oleh Pegawai Pemeriksa di Stor Pusat dan Stor Utama sekurang-kurangnya setahun sekali sebelum berakhir pada 31 Disember setiap tahun. 30. PELARASAN STOK (a) Pegawai Stor hendaklah mengambil tindakan 12 Kemas kini : Januari 2014

[close]

p. 14

PERATURAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA BAHAGIAN 8 – PENGURUSAN STOR pelarasan stok apabila terdapat stok berlebihan atau berkurangan disebabkan silap pengiraan sama ada semasa Pengiraan dijalankan, dengan menggunakan Penyata Pelarasan Stok KEW.PS.UiTM-17. (b) Penyata Pelarasan Stok KEW.PSUiTMUiTM-17 hendaklah dikemukakan untuk kelulusan Ketua Pusat Tanggungjawab. Pegawai Stor hendaklah merekod transaksi pelarasan stok di ruangan “Terima” bagi stok lebih atau di ruangan “Keluar” bagi stok kurang pada Kad Petak serta ditandatangan. (c) Kemas kini : Januari 2014 13

[close]

p. 15

PERATURAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA BAHAGIAN 8 – PENGURUSAN STOR BAB F – KESELAMATAN DAN KEBERSIHAN Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2009 – Bab F Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan (TPSK) 31. SISTEM KESELAMATAN (a) Bangunan stor seberapa boleh hendaklah ditempatkan secara berasingan daripada bangunan lain untuk mewujudkan sistem keselamatan yang sempurna dan berkesan. Sistem keselamatan yang sesuai adalah bergantung kepada keperluan dan penempatan stor dengan mematuhi ciri-ciri berikut:(i) (ii) (iii) (iv) (v) Sekeliling kawasan stor hendaklah dipagar; Pemasangan lampu-lampu lights) pada waktu malam; Pemasangan sistem (api/asap/pecahmasuk); Tanda keselamatan tertentu; dan di limpah (flood (b) penggera tempat-tempat Peraturan penjagaan dan penyimpanan kunci mematuhi Arahan Keselamatan Kerajaan yang berkuat kuasa. 32. KAWALAN KESELAMATAN STOR (a) Keselamatan dan kebersihan stor hendaklah sentiasa diberi perhatian oleh Ketua Pusat Tanggungjawab dengan mematuhi Arahan Keselamatan Kerajaan. Stor hendaklah mempunyai sistem kawalan keselamatan yang sesuai, mencukupi dan berkesan bagi memastikan keselamatan stor dan stok terpelihara. Stor hendaklah terhindar daripada bahaya banjir atau bahang matahari dan juga selamat daripada ancaman makhluk perosak. Ketua Pusat Tanggungjawab hendaklah menyediakan ruang pejabat yang sesuai bagi Pegawai Stor dan lokasinya berhampiran dengan stor. Stor hendaklah mempunyai sistem peredaran udara 14 (b) (c) (d) (e) Kemas kini : Januari 2014

[close]

Comments

no comments yet