Panduan Kebenaran Meninggalkan Pejabat

 

Embed or link this publication

Description

HCM

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

KANDUNGAN KATA PENGANTAR PRAKATA KELULUSAN JAWATANKUASA PENGURUSAN UNIVERSITI & LEMBAGA PENGARAH UNIVERSITI PENDAHULUAN Sejarah Penubuhan UTM Latar Belakang Universiti Sejarah Pentadbiran Universiti Falsafah Universiti Carta Organisasi Objektif Penerbitan Punca Kuasa BAHAGIAN 1 1.1 LATAR BELAKANG Tujuan Pewujudan Panduan Kebenaran Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja Tafsiran Latar Belakang PANDUAN PELAKSANAAN Panduan Pelaksanaan Kebenaran Untuk Meninggalkan Pejabat Sebab-sebab Yang Boleh Mendapat Kebenaran Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja Kekerapan Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja Pengecualian PENUTUP PEKELILING PENTADBIRAN BILANGAN 6/2011 - PEMAKAIAN SURAT EDARAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM BERKAITAN PERATURAN MENGENAI KEBENARAN UNTUK MENINGGALKAN PEJABAT DALAM WAKTU BEKERJA DI BAWAH PERINTAH AM 5 i iii iv v 1 2 3 4 5 5 6 7 1.2 1.3 BAHAGIAN 2 2.1 2.2 7 7 9 10 2.3 2.4 BAHAGIAN 3 LAMPIRAN 1 11 11 12 13

[close]

p. 3

BAB G – MEMATUHI WAKTU BEKERJA LAMPIRAN 2 SURAT EDARAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM BERKAITAN PERATURAN MENGENAI KEBENARAN UNTUK MENINGGALKAN PEJABAT DALAM WAKTU BEKERJA DI BAWAH PERINTAH AM 5 BAB G – MEMATUHI WAKTU BEKERJA GARIS PANDUAN MENGENAI KEBENARAN UNTUK MENINGGALKAN PEJABAT DALAM WAKTU BEKERJA DI BAWAH PERINTAH AM 5 BAB G – MEMATUHI WAKTU BEKERJA 15 17 LAMPIRAN 3 SETULUS PENGHARGAAN JAWATANKUASA PENGGERAK 21 23  

[close]

p. 4

  KATA PENGANTAR Assalamua alaikum wr r. wbt dan Salam S 1 Ma alaysia, S Saya ingin mengucapk m kan syukur r ke hadrat t Allah S.W W.T kerana dengan lim mpah kurnia dan d izin-Ny ya buku Panduan P Ke Kebenaran M Meninggalk kan Pejabat t Dalam Waktu W Bekerja dapat dite erbitkan. Penerbitan buku ini adalah P a ber rtujuan un ntuk memb beri maklum mat yang jelas j mengenai proses dan prose edur pandu uan keben naran meninggalkan pejabat da alam waktu bekerja b yan ng sedang berkuatkuasa di UTM M. Selain itu, dengan terbitnya buku b panduan n ini secar ra tidak lan ngsung aka an memudahkan kesemua piha ak yang ter rlibat untuk mengetahui m i langkah-l langkah ya ang perlu diambil d di dalam d men nguruskan atau member ri kebenara an kepada staf s untuk meninggalk kan pejaba at dalam wa aktu bekerja. Saya amat berharap dengan te S erbitnya bu uku ini ak kan dapat meningka atkan pengetahuan serta a memberi i manfaat yang besa ar kepada semua sta af yang ter rlibat secara la angsung mahupun m tid dak. Sekian, terima kas sih. Wan Mo ohd. Zawaw wi bin Wan n Abd. Rahm man Pendafta ar Universi iti Teknolog gi Malaysia a 2011 Kembali ke k  Halaman Kandungan K   KANDUNGAN N       iii 

[close]

p. 5

  PRAKATA Panduan Kebenaran Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja ini merupakan salah satu inisiatif Seksyen Governan, Bahagian Pengurusan Modal Insan untuk memantapkan sistem pengurusan modal insan di Universiti. Diharapkan supaya dengan terbitnya buku panduan ini, semua staf dan pihak yang terlibat mampu menjalankan fungsi dan peranan masing-masing dengan lebih jelas di dalam memastikan sistem pengurusan yang lebih sistematik dan teratur bagi fakulti/bahagian khususnya dan Universiti amnya. Bahagian Pengurusan Modal Insan Pejabat Pendaftar UTM, Johor Kembali ke Halaman Kandungan  KANDUNGAN       iv 

[close]

p. 6

      PERATURAN MENGENAI KEBENARAN UNTUK MENINGGALKAN PEJABAT INI TELAH DILULUSKAN OLEH JAWATANKUASA PENGURUSAN UNIVERSITI BIL. 22/2010 YANG DIADAKAN PADA 9 NOVEMBER 2010 DAN TELAH DILULUSKAN OLEH LEMBAGA PENGARAH UNIVERSITI BIL. 61 YANG DIADAKAN PADA 11 NOVEMBER 2011   Kembali ke Halaman Kandungan  KANDUNGAN       v 

[close]

p. 7

PENDAHULUAN

[close]

p. 8

PENDAHULUAN Sejarah Penubuhan UTM Sejarah penubuhan institusi pengajian tinggi ini bermula pada tahun 1904 sebagai sebuah kelas pengajian teknik di Bangunan Dewan Bandaran Kuala Lumpur. Pada tahun 1906, kelas teknik telah dijadikan Sekolah Teknik, bertempat di Sekolah Batu Lane dan kemudian berpindah ke Bangunan Muzium, di Bukit Nanas. Objektif utama mewujudkan sebuah sekolah teknik ketika itu adalah untuk melatih tenaga pekerja bagi mengendalikan pembangunan prasarana seperti jalan raya dan jalan keretapi menghubungkan pusat-pusat perlombongan ke bandar persisiran Selat Melaka seperti Taiping di Larut, Kuala Lumpur di Selangor dan Seremban di Sungai Ujung. Pada tahun 1925, Sekolah Teknik yang baru telah dibuka di Jalan Brickfields (Jalan Tun Sambathan), Kuala Lumpur. Sekolah Teknik ini dikelolakan oleh Jabatan Kerja Raya untuk melatih kakitangan teknik Jabatan Keretapi, Jabatan Ukur dan Jabatan Kerja Raya. Kemudian, pada tahun 1930, Sekolah Teknik Kuala Lumpur telah diperbesarkan di tapak baru di High Street, iaitu kini di Jalan Bandar. Pada tahun 1941, sekolah Teknik ini telah disyorkan agar dinaik taraf ke peringkat maktab. Namun ia tidak dapat dilaksanakan akibat meletusnya Perang Dunia Kedua. Rancangan tersebut hanya dapat dilaksanakan pada tahun 1946, dengan dikenali sebagai Maktab Teknik. Ketika itu, Maktab Teknik menawarkan kursus peringkat diploma yang mengambil masa tiga tahun. Bidang yang ditawarkan ialah Kejuruteraan Awam, Kejuruteraan Jentera, Kejuruteraan Elektrik, Senibina, Perancang Bandar dan Kampung, Ukur Tanah dan Ukur Bahan. Pembinaan Maktab Teknik yang baru di Jalan Gurney (kini Jalan Semarak), Kuala Lumpur bermula dalam tahun 1951 dan mula digunakan pada bulan Mac 1955. Kembali ke Halaman Kandungan         1 

[close]

p. 9

Pada tahun 1960, Maktab Teknik telah mengorak langkah dengan mengendalikan kursus kejuruteraan di peringkat ikhtisas. Pelajar yang mengikuti kursus ini mengambil peperiksaan ikhtisas yang dianjurkan oleh Institution of Civil Engineers dan Institution of Electrical Engineers, United Kingdom. Kursus ini adalah bertaraf ijazah dan kemajuan yang dicapai oleh para pelajar sangatlah menggalakkan. Pada tahun 1967, Jawatankuasa Perancang Pelajaran Tinggi telah memperakukan supaya Maktab Teknik dinaikkan perakuan tersebut hanya terlaksana tiga tahun kemudian, taraf iaitu sebagai dengan sebuah institusi bertaraf Universiti mulai tahun 1969. Walau bagaimanapun, tertubuhnya Institut Teknologi Kebangsaan pada 14 Mac 1972, di bawah Seksyen 6(1) Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971. Pada 1 April 1975, nama institut ini telah ditukar kepada Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Latar Belakang Universiti Bermula daripada Sekolah Teknik dan dinaik taraf kepada Maktab Teknik pada tahun 1946, perjalanan dari sebuah sekolah ke Universiti akhirnya sempurna apabila institusi ini menjadi Universiti Teknologi Malaysia pada tahun 1975. Semenjak penubuhannya, UTM telah diamanahkan untuk melahirkan graduan yang kompeten dan berkebolehan dalam bidang sains, teknologi dan kejuruteraan dan sehingga ke hari ini UTM kekal sebagai sebuah institusi terkemuka dalam bidang pembangunan sains dan teknologi, inovasi dan pencapaian. Kini UTM merupakan Universiti yang unggul dan ternama di rantau ini dalam bidang kejuruteraan, sains dan teknologi. UTM berhasrat untuk menjadi Universiti Bertaraf Dunia, dan untuk menjadikan matlamat ini satu kenyataan, UTM telah merintis jalan ke arah menjadi organisasi pembelajaran yang menyemai dan memupuk budaya cemerlang dan terbilang. Dalam • usahanya, UTM terus mencetuskan dan mengukuhkan kecemerlangannya dengan memastikan kualiti menerusi: Sistem tadbir urus yang berkesan yang disokong oleh staf pentadbiran (Pengurusan dan Sokongan) yang berkompetensi dan dinamik. Kembali ke Halaman Kandungan         2 

[close]

p. 10

• Staf yang berwibawa dengan kelulusan terbaik, dedikasi dan tumpuan yang tidak berbelah bahagi untuk penambahbaikan berterusan dalam disiplin atau bidang pengkhususan masing-masing. • Staf yang berwibawa dengan reputasi tersohor dan kredibiliti terkemuka yang diiktiraf dan dikenali ramai atas kecemerlangan dalam penyelidikan dan budaya inovasi. • • Suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan berkesan untuk memastikan modal insan yang cemerlang dan staf sokongan yang kompeten. Pengambilan pelajar yang berkualiti tinggi dan melahirkan graduan dengan pencapaian yang seimbang antara akademik dengan penglibatan kokurikulum untuk memastikan modal insan yang cemerlang dan berkualiti. • Perkongsian bestari dan jalinan strategik dengan pihak industri dan berkepentingan menghasilkan kerjasama dan sinergi yang bermakna. Sejarah Pentadbiran Universiti Selaras Universiti dari dengan semasa perkembangan ke semasa pesat telah Universiti, membuat pihak pengurusan semula penyelarasan pentadbiran berikutan bilangan pelajar, kursus, staf, dan fakulti yang bertambah. Atas keperluan ini, Universiti telah memperkenalkan sistem pengurusan berpusat kepada sistem pengurusan modular bermula pada tahun 1993. Asas ini telah diteruskan sehingga ke hari ini dan adanya penambahbaikan dari semasa ke semasa. berkesan. Ini dapat mengurangkan karenah birokrasi dan menjadikan sistem penyampaian perkhidmatan dan tadbir urus lebih mantap dan Sistem modular ini dilaksanakan bagi mengambil kira usaha untuk menyediakan pelan strategik ke arah Universiti Bertaraf Dunia. Kembali ke Halaman Kandungan         3 

[close]

p. 11

Falsafah UTM Menjana Minda Kreatif dan Inovatif FALSAFAH UNIVERSITI Hukum Allah adalah dasar kepada sains dan teknologi. Maka Universiti Teknologi Malaysia berusaha secara menyeluruh dan bersepadu memperkembangkan kecemerlangan sains dan teknologi untuk kesejahteraan dan kemakmuran sejagat sesuai dengan kehendak-Nya. VISI Diiktiraf sebagai pusat kecemerlangan akademik dan teknologi bertaraf dunia. MISI Menjadi peneraju dalam pembangunan modal insan dan teknologi inovatif demi pengkayaan khazanah Negara. COGANKATA UNIVERSITI “KERANA TUHAN UNTUK MANUSIA” Kembali ke Halaman Kandungan         4 

[close]

p. 12

Struktur Organisasi Universiti Objektif Penerbitan Objektif penerbitan Panduan Kebenaran Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja ini adalah mencakupi aspek berikut: (a) Menerangkan proses dan prosedur kebenaran meninggalkan pejabat dalam waktu bekerja yang seragam dan sedang berkuatkuasa dan diguna pakai di UTM; Kembali ke Halaman Kandungan         5 

[close]

p. 13

BAHAGIAN 1

[close]

p. 14

LATAR BELAKANG 1.1 Tujuan Pewujudan Panduan Kebenaran Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja Tafsiran Latar Belakang 1.2 1.3

[close]

p. 15

BAHAGIAN 1 LATAR BELAKANG 1.1 Tujuan Pewujudan Panduan Kebenaran Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja Tujuan utama panduan ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan kebenaran bagi meninggalkan pejabat dalam waktu bekerja kepada staf sepertimana yang diperuntukkan di bawah Perintah Am 5 Bab G. 1.2 Tafsiran a) “Kebenaran Untuk Meninggalkan Pejabat” bermakna kebenaran yang diberi oleh Pegawai Penyelia kepada seseorang pegawai untuk meninggalkan tugasnya dalam tempoh waktu bekerja; b) “Waktu Bekerja” bermakna masa bekerja yang ditetapkan kepada seseorang pegawai mengikut peraturan yang berkuat kuasa; dan c) “Pegawai Penyelia” bermakna seseorang pegawai yang bertanggungjawab ke atas pegawai bawahannya. Pegawai penyelia mestilah mempunyai “hubungan taraf tinggi rendah” dalam satu susunan kuasa (span of control) di mana jawatan yang lebih tinggi itu bertanggungjawab secara langsung menyelia jawatan yang lebih rendah. 1.3 Latar Belakang Kebenaran untuk meninggalkan pejabat dalam waktu bekerja di bawah Perintah Am 5 Bab G a) Kebenaran pejabat dalam waktu bekerja  ke Halaman Kandungan    diperuntukkan di bawah Perintah Am Kembali 5 Bab G.  7  untuk meninggalkan    

[close]

Comments

no comments yet