hbp-41

 

Embed or link this publication

Description

කල් ගිය අජීර්ණ නිස හටගත් ආබාධවලට අහක දමන පාන් ලෙල්ලෙන් ප්‍රත්‍යක්ෂ ඔසුවක්...

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

f,da.=re iïud iïnqÿ mshdKka ;s jykafia bism;k ñ.odfhÈ m

[close]

p. 4

2015 ueÈka l,dmh jegqma Èkh tkl,a n,df.k bkakj jf.a' b;ska tfyu msßksjqku ;uhs Wkajykafia,d fuÉpr l,la ldhslj ú|mq ÿflka ñfokafk' wkak ta msßksfjk wjia:dfjÈ" u;= ish¨ ÿla wyjr fjk ojifk lsh, we;s fjk i;=g fidïki ksid lshmq Wodk jdlH;a ;sfhkjd' b;ska wßy;a NslaIqKa jykafia,df. Wodk jdlH f:ar .d:d jYfhkq;a" wßy;a NslaIqKska jykafia,df.a Wodk jdlH f:aß .d:d jYfhkq;a i|yka fjkjd' ta jf.au nqoaO idikfha hym; Wfoid lrkak mq¿jka fldgia kjfhka tlla úÈhg ;uhs Wodk jdlH i|yka fjkafk' ta lshkafk kjdx. idia;D idikfha tl fldgila yeáhg' idia;D foaYkd ish,a,u tlg leá lr, .;a;u fï kj fldgig whs;shs' ta kjh my; ±lafjkjd' 1' iq;a; wo iQ;% lsh, y÷kajkafk fï jf.a fldgia' nqoaO;ajfhka miafi m

[close]

p. 5

2015 ueÈka l,dmh 03 msgqj ßy;=ka jykafia,d ú¢k ksjka iqjh;a" Wkajykafia,d ndysr fõokd wdÈhg olajk wlïmH Ndjh;a úia;r flfrk flá .d:d fm,la jk wry;a; j¾.fha tk .d:djlska ;uhs fï úia;rh bÈßm;a lrkafk' b;ska Wka jykafia fï .d:dj foaYkd lrkak fya;= jqfka Ôjl fjo uy;a;h wymq mekhla uq,a lrf.k' nqÿka jykafia ojila .sÊcl+g m¾j;h mduq,ska jäoaÈ" foajo;a; f;reka Wka jykafiaf. ysi u;g .,la fmr¨jd' fï ., ;j;a .,a foll jeÈ, k;r jqkd' kuq;a tAflka .e,ú,d wdmq m;=rla Wka jykafiaf. isß m;=f, jeÈ, ;e,aula we;s jqkd' ta ;e,au Wv f,a leáhla we;s jqkd' fï ldrKh nqÿka jykafia kulf. f,a fi,ùu lshk wdkka;Íh mdm l¾uhla" uy fmdf,dj kqyq,k wmrdohla' wúoHdj ksid" foajo;a; f;rekaf. ;snqk uq,dj ksid lr.;a; uy mdmhla' fï .ek úia;r fjoaÈ iuyr fmd;am;aj, i|yka fjkjd" nqÿ mshdKka jykafiaf. isß m;=, lems, t;kska f,a t,shg wdj lsh,' kuq;a Wka jykafiaf. nqoaO YÍrh ;=jd, lr, f,a t

[close]

p. 6

2015 ueÈka l,dmh wdYap¾h' b;ska Wkajykafia Ôjl fjo uy;a;hg lsõfj" fnda uevÈ fyj;a f,dõ;=rd nqoaO;ajh ,enqkg miafihs Wkajykafia ;=, ;snqk odyh fõokdj ÿre jqfka lsh,' fu;k lshkafk i¾j{;d {dkh .ek fkfjhs" ,enqk wßy;a M,h .ek" wßy;a M,fhka miqj ,enqk iekiSu .ek' nqoaO foaYkdj wkqj rd.h laIh ùu ksjk" oafõYh laIh ùu ksjk" fudayh laIh ùu ksjk' fï rd." oafõY" fuday iyuq,skau laIh jqkduhs fidamdÈfiai ksjka iqjh ,efnkafk' tA lshkafk uki ;=, rd." oafõY" fuday wxY= ud;%hlaj;a kE" ìxÿjgu neye," Y=kH fj,d' t;fldg fïflka uek .ka k mq ¿ jka " Wkajykafia woyia lf

[close]

p. 7

is ish Èú kid .ekSu iïnkaOfhka jeä ÿr meyeÈ,s lsÍï '''' la ;sfhkjd' hï flfkla fï fudkj yß is;la uq,a lr f.k h:d¾:j;a fkdjk úÈhg ish Èú ydks lr .;af;d;a" taflka ta wkqj mdmhla isoaO fjkj ñila mr mK keiSula isoaO fjkafk kE' ta lshkafk ;ukaf. Ôú; wdidj mrojd hk f,daNlu fyda Ôú; wdidj mrojd hk oafõYh fyda Ôú;h mj;ajd .ekSug lghq;= lrk l%ufõoh fkdjegySfï fudayh ksid fyda fï ldrKd 3 Wv mqoa.,fhla ;ukaf. Ôú;h fofjks lrk wjia:d 3 la tkak mq¿jka' t;fldg tal f,daNfhka" oafõYfhka" fudayfhka lrk ish Èú kid .ekSula jqkdu taflka mjla isoaO fjkjd' idudkH mqoa.,fhlaf. ish Èú kid .ekSula ;uhs fï jf.a wjia:djl fndfyda fldgu wod, fjkafk' fldákau lsõfjd;a mD;Êck mqoa.,fhlaf. hï lsis wdldr Èú kid .ekSula fndfyda fldgu fï ldrKd ;=fkka tllg ;uhs whs;s fjkafk' kuq;a wd¾h Ndjhg m;a flfkl=f. ^f,daflda;a;r oyï wjfndaOh ,enQfjl=f.& ish Èú kid .ekSula ta jf.a ldrKhla ksid fjkak nE' fudlo fidajdka flfkla .;a;;a ta mqoa.,h i;r wmd .; fjk uÜgfï f,daN" oafõY" fuday m%ySk lr, bkafk' ta ksid wd¾h Ndjhg m;a flfklaf. ish Èú ydks lr .ekSulska fldfy;au i;r wmd.; ùula fjkak úÈhla kE' wd¾fhl=f. ks.ukh m%{dfjka lrk ks.ukhla' ta jf.a ks.ukhla .ek idudkH f,dalhdg ;Skaÿ fokak nE' fudlo wksla whg ta o;a;h ke;s ksid' hï lsis flfkl=g hula f;areï .kak kï talg wjYH lrk o;a;hka ;sfhkak ´k' tal ke;akï ta lshk ldrKh jgyd .kak nE' ta ksid ;=ka f,dalfhau wkka; iifr fuÉpr l,lg fkd,nmq m%{djla ;uhs oyï wei my< fjÉp wd¾h W;a;ufhla ,nkafk' fï wd¾h m%{dj lshk tl idudkH f,dalhdg f.dapr fkdjk w;s ÿ¾,N fohla' ta ksid ta jf.a m%{dfjka ks.ukh lrmq fohla Èyd n,," fïl ukqiaifhl=g fkd.e,fmkj lsh, ta jf.a ;Skaÿ fokak idudkH flfkl=g fudku wdldrhlskaj;a nE' fudlo ta mqoa.,h bkak oDIaáfhka ;uhs Tyq tal úu¾Ykh lr, ks.ukh lrkafk' ta ksid wd¾h mqoa.,fhla ú.%y lrkak mD;Êck mqoa.,fhl=g nE' wd¾h mqoa.,fhl=f.a ish Èú kid .ekSula .ek mD;Êck ukilska úfõpkh lsÍu fldfy;au iqÿiq kE' ´j fjkak mq¿jkao @ Th jf.a fohla lr .kak tl .e,fmkjo '''' wd§ jYfhka m%Yak lrkak hEu iqÿiq kE' fudlo ta ldrKh ;j;a wd¾h W;a;ufhla ú;rhs olskafk' ta ksid ;uhs f.daêl yduqÿrefjd ish Èú kid .kak yokj lsh, udr ÈjH mq;%h weú;a nqÿka jykafiag ie< ld; wl=i, l¾uhla nj;a" tjekafkla ish Èú kid .ekSfuka miq wksjd¾fhkau i;r wmd.; jk njg i|yka jerÈ u;;a ta w;r fjkjd' ta wh ta i|yd olajk tl ;¾lhla ;uhs fndfyda rgj, ish Èú ydks lr .ekSu kS;sfhka ;ykï l%shdjla njg m%ldY lr, ;sfhkjhs lshk ldrKh' iudcfha meje;aug ta ta rgj,a wkqj mkjmq kS;s Í;s fudkj jqk;a" ukqiaihskaf. fN!;sl u;jdo fudkj jqk;a" nqÿ oyfï fmkajk fya;= M, oyu wkqj fï ldrKh ú.%y lr, f;areï .kak ´k' wo l;d lrk m%dK >d; wl=i, l¾uhg ish Èú kid .ekSu whs;s fkdjqk;a tal wjia:dkql+,j f,daN" oafõY" fudayhkaf.ka isoaO fjk mdmhlg whs;s fjkak mq¿jka' ta nj miq.sh l,dmfhka meyeÈ,s l

[close]

p. 8

2015 ueÈka l,dmh fudav jev lr.kafk kE" iqÿiq ;ek iqÿiq jefâ lr.kshs" Wfò jevla WU n,d .kska lsh, Wka jykafia udr ÈjH mq;%hdg Wmfoia ÿkafk' t;fldg ta ish Èú kid .ekSfuka f.daêl yduqÿrejkag mdmhla isoaO jqfka ke;s nj nqÿka jykafiaf. ta m%ldYfhka Tmamq fjkjd' yenehs wehs ta mdmhla ke;af; lsh, idudkH f,dalhdg m%Yak lrkak nE' fudlo f.daêl yduqÿrefjd m%{dfjka .;a;= ks.ukh yßhgu okafk ;=ka f,dafl bkak uyd m%{djka;hd' tal f,djq;=rd nqÿka jykafiau okak fohla' wksla flfkl=g ks.ukh lrkak nE' ta ksid t;ek f,daN" oafõY" fuday iïnkaO fkdù lrmq ish Èú kid .ekSfï fya;=j olskafk Wka jykafia' Wka jykafia olsk ta fya;=j" fjkak mq¿jkao lsh, m%Yak lsÍu yßhg idudkH <| fnd<|

[close]

p. 9

2015 ueÈka l,dmh ;ukaf. m%;sjdÈhdg;a m%ixid lr, ;ukq;a ch .;af;la njg m;a fjkjd' yenehs tfyu ys;kak mq¿jka fjkafk h:d¾:h okak jegfyk {dkjka;fhl=g ú;rhs' wkak ta jf.a mqoa.,fhla ish Èú ydks lr .;a;;a wr jf.a f,daN" oafõY" fudayhkaf.ka tk oDIaáhl b|f.k fkfjhs' kuq;a idudkH flfkla kï mrdchg w~kjd" ch.%yKhg Wv mkskjd" i;=gq fjkjd' iuyr úg mrdch ord .kak neßj ish Èú ydks lr .kak;a mq¿jka' yenehs f,dal iïu;fha ,nk tA ch fyda mrdch lshkafk h:d¾:h fkfjhs' tAjd tl tl oDIaá" ,íê' tA oDIaá" ,íêj, ne¢Ép wh ;uhs Th jf.a úúOdldr wka;jd§ woyia .kafk' WodyrK úÈhg biair ;sìÉp nuqKq u; fmkajkak mq¿jka' tA nuqKq u;hla levqfKd;a tfyu" tA nuqKq mrïmrdju urdf.k uefrkak jqk;a ,Eia;shs' tAl tA ldf, fndfyda fldgu ;sìÉp fohla' kuq;a nqÿka jykafiaf. mdrñ;d Yla;sh ksid tA jf.a nuqKkag Wkajykafiag lrorhla lrkak neß jqKd' Wkajykafiaf. mdrñ;d Yla;shg" wdYs¾jdohg fldgq fjÉp ksid Y%djlhka jykafia kulgj;a lrorhla lrkak wkH msßilg f,aisfhka neß jqKd' uy n,j;a mdm l¾uhl úmdlh uq.,ka uy ry;ka jykafiag wdj jf.a wjia:djl yer tfyu fohla fjkafk kE' uq.,ka uy ry;ka jykafia .;a;;a" Wkajykafiaf. uQ,sl lghq;= ish,a, wjika l

[close]

p. 10

2015 ueÈka l,dmh Wml%uhlska yß ta jf.a fohla lrkak ´k' WodyrK úÈhg flfkla lshkjd" uf. wjxl fl,a, lsh,' wksla flkd lshkjd" uf. wjxl fld,a, lsh,' fokak bkafk tfyu iqrx.kd f,dafll' ±ka fufyu bkak fldg fï whf. woyiaj, yeá okak ;j;a flfkla" Bg úreoaO fohla ta wh .ek iïnkaO lr, fmkajkjd' iuyr úg tal ;j;a flfkla tlal ;sfhk fma%u iïnkaOhla lsh, ys;=fjd;a" ±ka tfyu fohla fmkakqjg miafi ta wh iEfyk ld,hla orkak neß fõokdjlska ish Èú ydks lr .kak uÜgfï udkisl ÿla ú|, wka;sug fufyu ys;kjd' zzpm, msßñZZ tfyu ke;akï zzpm, .eyeKqZZ ±ka fï woyig nyskjd' ;j;a ál l,la hk fldg zzfldhs msßñh;a Tfydu ;uhsZZ tfyu ke;akï zzfldhs .EKs;a Tfydu ;uhsZZ lshk fï woyig nyskjd' Bg miafi ljo yß w;a±lSï fldgila wdmq ksid" wr l,ska neyef.k ysgmq iqrx.kd f,dafl oDIaáh ±ka kE' ta ksid ta mqoa.,h ±ka jy fndkak" ish Èú ydks lr .kak hkafk kE' fudlo ±ka w;a±lSï ,n, ;sfhkafk' fukak fï jf.a wjia:d ;sfhkjd' ish Èú ydks lr .kak fya;= fjk ldrKh ta mqoa.,hf. fkd±kqj;alfï tla;rd wjia:djla' tal w;a±lalg miafi ta mqoa.,hf. úi¢h hq;= m%Yakh tal ú;rla kï" ish Èú kid .kak ;rï n,j;a jqfka ta ldrKh kï" wfklajd Bg fojeks kï" ±kq;a ta mqoa.,h ÿla fjkak w~kak mq¿jka" rKavq fjkak mq¿jka" .y nek .kak;a mq¿jka" kuq;a ish Èú ydks lr .kak ;rï" ñkS urkak ;rï oreKq fjkafk kE' b;ska wkak ta jf.a wh ±l, ;uhs iuyr wh lshkafk" tl mdrla ish Èú ydks lr .kak .syska fírmq flfkla kej;;a talg fm

[close]

p. 11

2015 ueÈka l,dmh ydks lr .kak;a ysf;kak mq¿jka' yenehs hï lsis m%fhda. iïm;a;shlska fyda ta ish Èú kid .kak woyi wdmq ld, iSudj blaujd ±ïfud;a" ta mqoa.,hg ta jf.a ld,hla ta Ôú;fhÈ kej; tkafk kE' ta fya;=fjka kej;;a ish Èú kid .kak fm

[close]

p. 12

2015 ueÈka l,dmh 10 msgqj ï f,dafl ñksiaiq Ôj;a fjk fldg fkdfhla foaj,a ;Kaydfjka wdidfjka nodf.k w,a, f.k bkakjd' f.a fodr" j;= msá" hdk jdyk" wUq orefjd" ñ, uqo,a ta w;ßka m%Odk ;ekla .;a;;a" ;j;a iuyfrl=g ta ish,a,gu jvd fjk;a foalg ys; .syska ta foa Wmdodk fjkak mq¿jka' iuyr úg ta jeäfhkau ;Kayd lrk foa wkqkaf. fohla fjkak;a mq¿jka' ta ish,a,u nqÿka jykafia fmkajd ;sfhk úÈhg" f,dal i;ajhd ;Kaydfjka nef|k ;eka 108 ka l=uk fyda ;eklg iïnkaOhs' ta lshkafk ;Kayd mÉphd Wmdodkx lshk fldg" ;Kaydj hï .Kklao Wmdodkh;a ta .Kkuhs' ta úÈfh fudkj yß ;ukaf. ys; .sh foalg f,dal i;ajhd ±äj we¨ï lrkafk rEmfhka" Yíofhka" .ka O fhka " rifhka " ia m ¾Yfhka " O¾ufhka fyda fï lsysmhlskau fyda fï yfhkau fjkak;a mq¿jka' t;fldg wei" lk" kdih" Èj" YÍrh" uk lshk bkaøshkag wruqKq jk rEm" Yío" .kaO" ri" iam¾Y" O¾u lshk ldrKd 6 ldu ;Kayd" Nj ;Kayd" úNj ;Kayd lshk ;=fkka nef|k fldg 3 x 6 = 18 hs' B<Õg wOHd;añl iy ndysr jYfhka nef|k fldg 2 x 18 = 36 hs' B<Õg w;S;" j¾;udk" wkd.; jYfhka nef|k fldg 3 x 36 = 108 hs' ;ukag ys; .syska Wmdodk lr.;af; hulgo" ta fj,djg lsisu ,eÊcdjla nhla" bkak ;ekla ms

[close]

p. 13

2015 ueÈka l,dmh ;reK ldka;djla' b;ska Tfydu ál l,la .shdu f.oßka újdy fhdackdjl=;a f.kdjd' fï fkdak újdy fjkak jev lghq;= ál ,l ,Eia;s lrk fldg uy úid, m%Yak f.dvla tkak .;a;d' ljqfoda fmakafk ke;s flfkla fï fkdakj yQrkjd" úúO foaj,aj,ska .ykjd' fï jf.a tl È.gu lror tkak mgka .;a;d' ±ka wr f.k;a odmq r;arka NdKav wdÈh;a kej; wÈkjd' tajd tlska tl wvqfjkak mgka .;a;d' wka;sug n,k fldg ysia áka tl ú;rhs b;=re jqfKa' ta uÈjg tkak tkaku lror;a jeä fjkak mgka .;a;d' wka;sug T¿j lerflkak" l,kaf; yefokak mgka f.k fï fkdak úldr fodvjkak .;a;d' miafi /lshdj lr.kak;a neß jqkd' okak foaj,a Tlafldu l<;a ta ;;ajh wer .kak neß jqKd' Bg miafi wdfõi fjkak .;a;u fydh, n,k fldg" wr ueßÉp f,vd wukqiaifhla fj,d fï fkdakf. weÕg tkjd' weú;a wdfõi fj,d lshkjd" fïls uf.a" tl tldg f.kshkak fokak nE lsh,' f.ksÉfpd;a tfyu urkj lsh, fodia lshkak;a .;a;d' b;ska fï fkdakj ;ukaf. Nd¾hdj lr .kak n,dfmdfrd;a;=fjka ;uhs wr rka NdKav f.k;a ;sõfj' wka;sug fjk újdy fhdackdjla wdjg miafi" tfykï WUg fokafk kE lsh, ;uhs wr Tlafldu kej;;a weoafo' ±ka b;ska fï whg lrkak fohla kE' fldfydu yß fïl whska lr.kak;a ´k' b;ska úúO lÜgäfhd w,a,, .=relï lrkak .;a;;a taj tllaj;a yß .sfha kE' fldfydu yß tl ojila lÜgä uy;a;fhla weú;a .=relula l

[close]

p. 14

2015 ueÈka l,dmh lrkafk lsh, weyqju" ´l tÉpr fohla fkfjhs" r;a;rx kQ,l=hs fudkj yß nvq jf.al=hs f.akak lsh, lsõjd' ta wjYH lrk foaj,a f.k;a ta wh taflka fudkj yß .=relula lkSNjk fj,d uia f,a weyeg fmakak .kafk' WodyrKhla úÈhg ¥ú,s álla wr f.k iq<Õg úisfrõfjd;a wxY= m%idrKh fj,d wE;a fjkjd' t;fldg weia folg fmakafk kE" w,a,kak;a nE' kuq;a ta ¥ú,s ál leá l

[close]

p. 15

2015 ueÈka l,dmh ,shqï lE,a,la f.k;a ±ïud' tafl ,sh, ;sfhkjd" pQá mqf;a WU nh ke;sj ldmka" uu lfvka i,a,sj,g f.kdfj lsh,' t;fldg wukqiaih fldfyduo fïl i,a,sj,g f.kdfj @ iuyr úg ldgj;a fydhkak neß fjkak ñksia fjila wrf.k hkak;a mq¿jka' tfyu wjia:d ;sfhkjd' ;j;a ojila fï fmdä

[close]

Comments

no comments yet