Triptic FP Dual 2015

 

Embed or link this publication

Description

Fulletó en format A5 sobre la Dual

Popular Pages


p. 1

La formació professional en alternança i dual: aprendre treballant, treballar aprenent Centre educatiu Empresa aprenent Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament FP dual

[close]

p. 2

Què és l’FP en alternança i dual? És la modalitat de formació professional (FP) en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva en l’empresa. Quins en són els objectius? • Adequar la formació professional a les necessitats de les empreses. • Establir una major vinculació i coresponsabilitat entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu del jovent. • Millorar el procés d’aprenentatge dels estudiants de formació professional. Com es valora? A partir d’una enquesta realitzada entre l’empresariat, els centres educatius i els aprenents, destaquen les valoracions següents: • L’aprenent esdevé el relleu dels treballadors jubilats. • És una oportunitat de desenvolupament professional en un àmbit de treball real. • Treballant a l’empresa els estudiants entenen millor el que els professors expliquen a classe. • Participar en l’alternança és el futur de les nostres empreses. • L’aprenent assumeix la cultura i els procediments de l’empresa, a més de l’ofici. Inversió garantida! • Els centres enforteixen els llaços amb les empreses de la zona. • Treballar conjuntament amb l’empresa ajuda a millorar la formació dels estudiants.

[close]

p. 3

Quins en són els beneficis? per a les empreses Incorporar personal qualificat, format en la cultura i processos de l’empresa. Crear una pedrera d’aprenents. Facilitar el relleu generacional. Contribuir a la política empresarial de responsabilitat social corporativa. per als estudiants Millorar el currículum professional. Desenvolupar les competències professionals en un entorn laboral real. Afavorir la incorporació al món laboral com a aprenent qualificat. Reconèixer el valor que aporta l’estudiant per l’activitat desenvolupada a l’empresa. per als centres Incrementar i millorar la relació amb el teixit empresarial. Intercanviar i transferir coneixement amb les empreses. Accedir a tecnologia, recursos i instal·lacions empresarials. Esdevenir centre de referència dels sectors professionals del seu àmbit territorial.

[close]

p. 4

Món LABORAL Estudis universitaris Reconeixement de l’experiència laboral* Cicles formatius de grau superior Nivell 3 de qualificació professional Prova d’accés Curs d’accés Batxillerat Reconeixement de l’experiència laboral* Cicles formatius de grau mitjà Nivell 2 de qualificació professional Prova d’accés Curs d’accés ESO programes de formació i inserció Nivell 1 de qualificació professional * S’adreça a les persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l’experiència laboral o en activitats socials relacionats amb un determinat cicle formatiu.

[close]

p. 5

Com funciona? L’empresa i el centre educatiu acorden les tasques que l’aprenent desenvolupa durant l’estada. L’empresa acull l’aprenent i li assigna un lloc de treball adient. El seguiment i la valoració de l’aprenent es fa de forma conjunta entre l’empresa i el centre educatiu. Com acull l’empresa l’aprenent? L’empresa acull l’aprenent mitjançant l’estada formativa que es desenvolupa en dues fases. SEGURETAT SOCIAL Sense alta a l’SS Assegurança escolar RELACIÓ 1a fase Integració FCT (pràctiques) DURADA 80–100 hores RETRIBUCIons No remunerades Opció 1 Contracte de treball per a la formació i l’aprenentatge 2a fase consolidació Alta a l’SS com Pactades entre empresa a treballador i centre educatiu. BONIFICACIÓ QUOTES de l’SS: Salari segons 1 any, com a mínim conveni col·lectiu, en funció d’hores de treball efectiu. No poden ser inferiors a l’SMI (4 €/h aprox.) 100% Plantilla de menys de 250 treballadors 75% Plantilla igual o superior a 250 treballadors Opció 2 Beca (Signatura d’un acord formatiu entre empresacentre i aprenent) De 2 a 10 mesos per curs (Es pot fer una pròrroga) Pactades entre empresa i centre educatiu, en Alta a l’SS com a becari funció de les hores d’estada. BONIFICACIÓ 100% QUOTES de l’SS No poden ser inferiors a l’IPREM (3,5 €/h aprox.) IPREM: Indicador públic de renda d’efectes múltiples. FCT: Formació en centres de treball SMI: Salari mínim interprofessional. SS: Seguretat Social

[close]

p. 6

On adreçar-vos Departament d’Ensenyament Via Augusta, 202-226 (Barcelona). Tel. 934 006 900 gestiofpdual.ensenyament@gencat.cat www.gencat.cat/ensenyament Serveis Territorials Barcelona Comarques: C. Casp, 15 (Barcelona). Tel. 934 816 000. Ext. 5343 Baix Llobregat: Av. Laureà Miró, 328 (St. Feliu de Llobregat). Tel. 936 859 450. Ext. 6228 Vallès Occidental: Av. del Marquès de Comillas, 67-69 (Sabadell). Tel. 937 484 455. Ext. 6103 Maresme-Vallès Oriental: C. Churruca, 90 (Mataró). Tel. 936 931 890. Ext. 6488 Catalunya Central: Ctra. de Vic, 175 (Manresa). Tel. 936 930 590. Ext. 7062 Girona: Pl. de Pompeu Fabra, 1 (Girona). Tel. 872 975 000. Ext. 564 Lleida: C. de la Pica d’Estats, 2 (Lleida). Tel. 973 279 999. Ext. 5884 Tarragona: C. de Sant Francesc, 7 (Tarragona). Tel 977 251 440. Ext. 5010 Terres de l’Ebre: C. de la Providència, 5-9 (Tortosa). Tel. 977 448 711. Ext. 5247 Consorci d’Educació de Barcelona Plaça Urquinaona, 6 (Barcelona). Tel. 935 511 000. Ext. 6709 centreS educatiuS També podeu adreçar-vos als centres educatius que imparteixen FP dual. D.L.: B 27040-2014

[close]

Comments

no comments yet