Strategische Handlungsempfehlungen der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa_CZ

 

Embed or link this publication

Description

Strategische Handlungsempfehlungen der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa_CZ

Popular Pages


p. 1

strategie Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2014 – 2020

[close]

p. 2

strategie Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2014 – 2020 Obsah Úvod���������������������������������������������������������������������������������������������������������������5 Proces zpracování dokumentu �������������������������������������������������������������������������6 Základní informace o Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa��������������������������������������� 10 Vize, prioritní oblasti��������������������������������������������������������������������������������������11 Prioritní oblasti, tematické oblasti a rozvojová opatření���������������������������������� 12 A / Doprava�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14 B / Hospodářství a cestovní ruch������������������������������������������������������������������������������������������� 17 C / Ochrana životního prostředí a klimatu, energetika����������������������������������������������������������� 20 D / Řízení rizik���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 23 E / Kultura, vzdělávání a věda����������������������������������������������������������������������������������������������� 27 F / Podpora přeshraniční spolupráce������������������������������������������������������������������������������������ 30 Implementace�����������������������������������������������������������������������������������������������34 Závěr������������������������������������������������������������������������������������������������������������34

[close]

p. 3

1 Úvodní slovo Prezídia Euroregionu Úvod Spíše než o klasickou strategii rozvoje přeshraničního území se jedná o strategii rozvoje přeshraniční spolupráce v území a to v oblastech, kde tato spolupráce má největší přínosy. Cílem této strategie je: • Stanovit priority spolupráce v rámci Euroregionu – tj. stanovit jasné oblasti, ve kterých má být další spolupráce v rámci ERN rozvíjena a Euroregionem jako institucí podporována. Tyto priority jsou stanoveny i pro každou tematickou oblast, ve které fungují pracovní skupiny. • V co možná největší míře ovlivnit nastavení pravidel pro podporu přeshraniční spolupráce a konkrétních programů přeshraniční spolupráce na období 2014–2020 týkajících se území ERN. Tato strategie definuje priority spolupráce na období shodné s programovacím obdobím EU. ERN je zapojen do přípravy budoucích programů a je tak schopen poskytnout údaje za své území jak do analytické, tak do návrhové části budoucích programů. • Identifikovat v území pilotní projekty a připravit je k podpoře již na samém počátku programovacího období. I když je možné, že ne všechny projekty a oblasti budou způsobilé k podpoře z budoucích programů přeshraniční spolupráce, bude se ERN snažit tyto projekty podporovat z jiných dotačních programů či prostředků dalších institucí. V akčním plánu pak mohou být definovány konkrétní pilotní projekty, do kterých mohou být dle příslušných kompetencí zapojeni různí partneři. Některé projekty týkající se především vytváření vhodných podmínek pro spolupráci může realizovat přímo Euroregion jako instituce, některé projekty pak mohou realizovat obce, okresy či kraj a některé další instituce působící na území Euroregionu. V některých oblastech bude naopak spočívat role Euroregionu a jeho členů spíše ve snaze ovlivnit národní legislativu či iniciovat potřebné mezinárodní smlouvy důležité pro rozvoj spolupráce. přednosta Berndt Lange (D) hejtman Martin Půta (CZ) primátor Piotr Roman (PL) Přeshraniční spolupráce se v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa úspěšně rozvíjí přes dvě desetiletí. Právě výročí 20 let spolupráce v trojzemí Německa, České republiky a Polska bylo impulsem jednak k hodnocení dosavadní spolupráce, ale i pro stanovení nových cílů do budoucna. Právě v tomto období bylo rozhodnuto zpracovat strategii rozvoje spolupráce, kterou držíte v ruce. Věříme, že nám pomůže rozvíjet vzájemnou spolupráci způsobem, který zlepší životní podmínky obyvatel našeho Euroregionu. 4 strategie ern 2014–2020 5

[close]

p. 4

2 Proces zpracování dokumentu 2.1 Strategie rozvoje české a polské části ERN 2014–2020 Postup zpracování strategie vycházel z obecně přijímané metodiky zpracování strategických rozvojových dokumentů. Při zpracování Strategie rozvoje ERN byl použit následující postup: 1. fáze: Socioekonomická analýza a SWOT analýza V první fázi byla členům pracovních skupin představena zpracovaná socioekonomická analýza a odborníci byli vyzvání k jejímu připomínkování. Připomínky byly do analýzy zapracovány. Aby byl zajištěn hladký a rychlý začátek procesu tvorby strategie, byl ještě před započetím práce grémií vypracován odborný návrh konceptu strategie. Jeho smyslem bylo poskytnout členům odborných grémií vstupní podklad k diskusi a připomínkování. V první fázi členové odborných skupin EUREX připomínkovali navrženou SWOT analýzu své dané oblasti. Připomínky byly zapracovány a byly předloženy aktualizované analýzy k odsouhlasení. Na základě odsouhlasených dílčích SWOT analýz byly vytvořeny souhrnné SWOT analýzy pro jednotlivé prioritní oblasti. Bylo navrženo sloučení některých tematických oblastí do větších tematických celků – prioritních oblastí. → Schéma tvorby Strategie rozvoje Euroregionu Nisa metoda Socioekonomická analýza a SWOT analýza výsledek Definice hlavních akčních oblastí Optimalizace hlavních akčních oblastí Stanovení priorit hlavních oblastí Formulace rozvojových cílů Připomíky a doplnění k hlavním akčním oblastem Strategie Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 1. čtvrtletí 2012 Vize, strategické cíle, prioritní oblasti 2. čtvrtletí 2012 → Příprava hlavních akčních oblastí okresů Görlitz a Bautzen pro Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa Rozhovory, internetové rešerše a rešerše, literatury, SWOT analýza Jednání pracovních skupin Hodnotící matice Přepracovaná SWOT analýza Projednání s experty Harmonizace německých hlavních akčních oblastí s českými a polskými strategickými dokumenty 3. čtvrtletí 2012 Opatření Finalizace dokumentu 4. čtvtletí 2012 2. fáze: Vize, strategické cíle, prioritní oblasti V druhé fázi byly započaty práce na návrhové části strategie. Nejprve byla odsouhlasena vize území – tedy jak by mělo území Euroregionu vypadat v roce 2020. Z této vize byly odvozeny jednotlivé prioritní oblasti. Každá z tematických oblastí obsahuje popis a odůvodnění. Každá odborná skupina byla zodpovědná za práci ve své konkrétní tematické oblasti, řídící tým poté řešil překryvy či témata nepokrytá pracovními skupinami. Ke zpracování dalších témat byli pozváni experti příslušné oblasti. Byla zajištěna jednotná struktura výstupů všech pracovních skupin. 3. fáze: Opatření Ve třetí fázi zpracování strategie byl v pracovních skupinách navržen v jednotlivých tematických oblastech seznam opatření vedoucích k dosažení stanovených cílů. Pro každé opatření byl vypracován krátký popis a zdůvodnění, vč. uvedení vhodných aktivit. 4. fáze: Finalizace dokumentu – návrh implementace, vyhodnocování V poslední fázi tvorby Strategie byl celý dokument finalizován. Všechny dílčí výstupy za tematické oblasti byly agregovány do jednoho uceleného dokumentu. Řídící tým řešil případné překryvy a dopracování dalších témat. Pro zpracování strategie vzniklo několik grémií. Samotnou tvorbu strategie zastřešoval Řídící výbor, který celému procesu dodával především politickou záštitu. Řídící tým koordinoval tvorbu strategie a pravidelně vyhodnocoval pokrok ve tvorbě strategie a navrhoval další postupy. Samotná práce probíhala v odborných pracovních skupinách složených z expertů na jednotlivé tematické oblasti ze všech stran hranice. Pro zpracování strategie byly využity odborné pracovní skupiny Euroregionu Nisa – EUREX. Využity byly znalosti i další expertů, především v oblastech, kde se pracovní skupiny nescházely pravidelně. Koordinaci česko-polského projektu „Strategie rozvoje Euroregionu Nisa“ zajišťoval společný přeshraniční projektový tým složený z polského a českého experta. Tým byl zodpovědný za koordinaci celého projektu v souladu s pravidly operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko 2017–2013. Některé projektové aktivity přímo realizoval, jiné koordinoval a úzce spolupracoval s externími dodavateli. 2.2 Hlavní akční oblasti okresů Görlitz a Bautzen pro Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa Okresy Görlitz a Bautzen zpracovaly ve společné pracovní skupině pod vedením Úřadu pro rozvoj okresu Görlitz (Amt für Kreisentwicklung) akční priority pro německou část Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Tato spolupráce probíhala s Regionálním plánovacím svazem Horní Lužice – Dolní Slezsko (Regionaler Planungsverband OberlausitzNiederschlesien) a sdružením Euroregion Neisse e.V.; mimo to probíhaly konzultace s dalšími experty. S pomocí hodnotící matice byly vypracovány prioritní cíle společného rozvoje. K těmto cílům byla přiřazena těžiště – v ideálním případě – konkrétní záměry. Dokument, který z této práce vzešel, tvořil základ pro jednání s českými a polskými partnery pro vypracování společné koncepce (Strategie Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa) a dlouhodobě také pro práci struktur Euroregionu (expertní skupiny EUREX). Následujících dvanáct přeshraničních témat okresy vyhodnotily a stanovily jejich pořadí podle důležitosti. 1. Bezpečnost (ochrana před katastrofami, policie, hasiči, protipovodňová ochrana atd.) a zajištění životních podmínek (záchranné služby, zásobování, zdravotnictví, veterinární služby, sociální začleňování a infrastruktura / boj proti chudobě) 2. Cestovní ruch 3. Celoživotní učení (vzdělávání, kvalifikace) 4. Setkávání občanů a institucí (v oblastech umění, sport, kultura, partnerská spolupráce) 5. Doprava (veřejná regionální osobní doprava, železniční regionální osobní doprava) 6. Kultura (kulturní krajina, ochrana památek, velké projekty) 7. Ochrana životního prostředí, udržitelné využívání zdrojů 8. Posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků zvláště v oblastech obchodu / hospodářské podpory (společné projednání), trh práce 9. Věda, výzkum, inovace 10. Energie a ochrana klimatu (vč. snížení emisí CO2) 11. Územní plánování, regionální a lokální plánování 12. Informační a komunikační technologie (rychlý internet) Výsledek se stal podkladem pro další třístrannou harmonizaci. Konečné znění bylo odsouhlaseno přednosty okresů (landráty) v květnu 2013 a v červnu 2013 bylo předáno Euroregionu Neisse e.V. 6 strategie ern 2014–2020 strategie ern 2014–2020 7

[close]

p. 5

← zleva: Magdalena Dziuk (D) Miroslaw Zdulski (PL) Pavel Branda (CZ) → Třístranný workshop k metodice a stanovení priorit v Žitavě 2.3 Vytvoření třístranné strategie Euroregionu NeisseNisa-Nysa 2014–2020 Harmonizační proces se uskutečnil v rámci následujících projektů financovaných z programů přeshraniční spolupráce v programovacím období 2007–2013: • „Euroregionální strategie ERN (Euroregion Neisse-Nisa Nysa)“ v rámci operačního programu Sasko-Polsko 2007–2013 (vedoucí partner: Euroregion Neisse e.V., projektový partner: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa). V rámci projektu byly realizovány a financovány následující aktivity: překlady dokumentu do třech jazyků, workshopy a pracovní setkání. Harmonizační proces společného strategického dokumentu mezi všemi třemi stranami ERN byl koordinován a prováděn skrze společný projektový tým • německá strana Mgr. Magdalena Dziuk • česká strana Dr. Pavel Branda • polská strana Dr. Miroslaw Zdulski Uskutečnila se dvoustranná i třístranná koordinační setkání se zapojením externích expertů. V procesu třístranné harmonizace jednotlivé strany projevily připravenost ke kompromisům při zohlednění národních specifik. Východiskem pro vytvoření společného dokumentu byly následující prioritní oblasti: • Ze Strategie rozvoje české a polské části ERN 2014–2020: Dopravní dostupnost, Hospodářství a Cestovní ruch, Životní prostředí, Bezpečnost, Kultura a vzdělávání, Podpora přeshraniční spolupráce; • Z Hlavních akčních oblastí okresů Görlitz a Bautzen pro Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa: Bezpečnost a základní životní podmínky, Cestovní ruch, Celoživotní učení (vzdělávání, kvalifikace), Setkávání občanů a institucí, Doprava, Kultura, Životní prostředí, udržitelné využívání zdrojů, Posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, Energie a ochrana klimatu, Věda, výzkum, inovace; V procesu harmonizace bylo vydefinováno následujících šest nejdůležitějších oblastí: • Doprava • Hospodářství a cestovní ruch • Ochrana životního prostředí a klimatu, energie • Řízení rizik • Kultura, vzdělávání a věda • Podpora přeshraniční spolupráce Ostatní analyzované oblasti jsou taktéž důležité, nicméně ne stejně pro všechny strany ERN. Příkladem je trh práce, který, i když je důležitý, vyžaduje koordinaci na všech úrovních od národních až po místní úroveň, především pokud jde o integraci pracovních trhů, mobilitu pracovní síly a uznávání kvalifikací pracovníků. Schéma vytvoření třístranné strategie Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2014–2020 Strategie rozvoje české a polské části ERN 2014–2020 (v rámci česko-polského projektu) Hlavní akční oblasti okresů Görlitz a Bautzen pro Strategii Euroregionu NeisseNisa-Nysa • „Zintenzivnění přeshraniční spolupráce v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“ v rámci operačního programu ČRPolsko 2007–2013 (vedoucí partner: Euroregion Nisa, regionální sdružení, projektový partner: Euroregion Neisse e.V.). V rámci projektu byly realizovány a financovány následující aktivity: grafická příprava a tisk společné třístranné strategie ve třech jazykových mutacích, workshopy a pracovní setkání. Strategie Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2014–2020 (v rámci česko-saského a polsko-saského projektu) 8 strategie ern 2014–2020 strategie ern 2014–2020 9

[close]

p. 6

3 Základní informace o Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa • Vzhledem k poloze Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa je potřeba zmínit rozvíjející se spolupráci a vytvářející se partnerské vztahy mezi Saskem a Lubušským vojvodstvím. • Spolupráce s Euroregionem Szprewa-Nysa-Bóbr (zejména okresem Žárským) bude pokračovat rovněž v letech 2014–2020. • Euroregion je charakteristický svojí územní různorodostí – od horských oblastí, přes podhorské, až po nížiny. Na jeho území se nachází mnoho cenných přírodních chráněných oblastí. • Nepříznivý demografický vývoj zaznamenává především německá a polská strana. • Území ERN disponuje poměrně hustou dopravní sítí, jejíž kvalita se postupně zlepšuje. • Spolupráce se odehrává v mnoha oblastech lidského života. • Pracovní skupiny fungují v následujících oblastech: hospodářství, silniční doprava, železniční doprava, historie, cestovní ruch a cyklodoprava, památky, knihovny, školství, veřejné zdraví, krizové řízení, zdravotnické záchranné sužby, lesy, čistá Nisa a statistika. 4 Vize, prioritní oblasti 4.1 Vize Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa Euroregion Neisse-Nisa-Nysa je místem, které se rozvíjí díky přeshraniční spolupráci mezi samosprávnými orgány, organizacemi a lidmi v každé oblasti lidského života. Díky tomu jeho obyvatelé využívají všech výhod a možností, které jim poskytuje poloha příhraničního území. 2 okresy: Bautzen a Görlitz DE POLSKA lubuskie 43 obcí a okresy Bolesławiecki, Jaworski, Jeleniogórski, Kamiennogórski, Lubański, Lwówecki, Zgorzelecki, Złotoryjski a město Jelení Hora v Dolnoslezském vojvodství. PL Bautzen bolesławiecki zgorzelecki Görlitz lubaήski złotoryjski lwówecki jaworski Freistaat Sachsen dolnośląskie DEUTSCHLAND Děčín Jelenia Góra jeleniogórski Jablonec n. N. kamiennogórski Myšlenka založení uroregionu na trojmezí států Polska, Německa a tehdy ještě Československa se zrodila mezi politiky, ekonomy a akademiky v Žitavě na přelomu let 1990/1991. Od počátku měla samosprávný ́ charakter a získala podporu primátora Liberce Jiřího Drdy, přednosty okresu Žitava Heinze Eggerta a jelenohorského vojvody Jerzego Nalichowského. Na základě jednání a konzultací podepsaly tři strany dne 15. května 1991 Prohlášení o spolupráci – přeshraničním partnerství a o několik dnů později, tj. 23. téhož měsíce, se v Žitavě uskutečnila „zakladatelská konference trojzemí“, nad kterou převzali záštitu prezidenti tří států: Václav Havel, Lech Wałęsa a Richard von Weizsäcker. Byla na ní uzavřena předběžná dohoda o založení subjektu „Euroregion trojzemí” (od tohoto názvu bylo později upuštěno a byl nahrazen názvem Euroregion NeisseNisa-Nysa) a bylo přijato Memorandum vytyčující další směry činnosti. V červenci 1991 byla v Žitavě zřízena koordinační kancelář Euroregionu Nisa. Obdobné, i když ještě s minimálním personálním obsazením, vznikly v Liberci a v Jelení Hoře. V srpnu téhož roku byly připraveny stanovy a projekt organizační struktury a byl schválen konečný termín pro schvalování usnesení o vstupu do vznikajícího euroregionu místními samosprávami. Dne 21. prosince 1991 se konalo v Žitavě první zasedání Rady Euroregionu NeisseNisa-Nysa. Toto datum se považuje za oficiální datum jeho založení. V příštím roce Rada Euroregionu přijala první verzi Rámcové dohody o spolupráci, schválila akční plán a logo a zároveň přijala usnesení o členství v Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). Euroregion Neisse-Nisa-Nysa nemá ve smyslu právních předpisů jednotlivých států právní subjektivitu. Všechny jeho orgány pracují na základě národní legislativy. Tvoří ho tři sdružení: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa, Euroregion Nisa – regionální sdružení a Kommunalgemeinschaft Euroregion Neisse, e.V. Členství obcí a okresů je vnitřní záležitostí každé ze stran a nevyžaduje souhlas partnerů. Cíle a rozsah spolupráce členů Euroregionu byly stanoveny v přijaté Rámcové dohodě o spolupráci. K nejvýznamnějším cílům patřila podpora zájmů obcí, okresů a občanských aktivit, které jsou v souladu s rozvojovými cíli regionu a také pomoc na regionální úrovni v oblastech, které vedou ke vstupu do Evropské unie. 4.2 Prioritní oblasti K uskutečnění vize je zapotřebí, aby se rozvíjela spolupráce především v následujících prioritních oblastech: • Doprava; • Hospodářství a cestovní ruch; • Ochrana životního prostředí a klimatu, energie; • Řízení rizik; • Kultura, vzdělávání a věda; • Podpora přeshraniční spolupráce. Přeshraniční spolupráci je zapotřebí systematicky podporovat a vytvářet pro její rozvoj vhodné podmínky. 131 obcí v okresech Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily a Česká Lípa a Šluknovském výběžku. Členem je také samotný Liberecký kraj CZ Liberecký kraj Česká Lípa Liberec Semily Území Euroregionu ČESKÁ REPUBLIKA města, obce a okresy – členové Euroregionu nečlenské obce v členských okresech Euroregionu Zdroj: Statistický úřad Wrocław 10 strategie ern 2014–2020 strategie ern 2014–2020 11

[close]

p. 7

5 Prioritní oblasti, tematické oblasti a rozvojová opatření V této kapitole jsou uvedeny jednotlivé prioritní oblasti. V rámci každé prioritní oblasti jsou popsány tematické oblasti. Každá tematická oblast obsahuje též stručný popis vývoje spolupráce v dané oblasti a stanovuje specifické cíle – tj. čeho by mělo být v dané tematické oblasti do roku 2020 dosaženo. Všechny prioritní oblasti jsou stejně důležité. K dosažení cílů jsou navržena jednotlivá rozvojová opatření s uvedením, k naplnění jakých cílů dané opatření přispívá, zdůvodněním opatření a výčtem vhodných aktivit. a b Doprava Hospodářství a cestovní ruch c d e f Ochrana životního prostředí a klimatu, energetika řízení rizik Kultura, vzdělávání a věda Podpora přeshraniční spolupráce a.1 Silniční doprava Opatření a.1.1 b.1 Hospodářství Opatření b.1.1 c.1 Ochrana životního prostředí a klimatu Opatření c.1.1 d.1 Krizové řízení Opatření d.1.1 e.1 Kultura Opatření E.1.1 f.1 Vytváření podmínek pro rozvoj spolupráce Opatření F.1.1 Společné plánování a rozvoj silniční sítě, spolupráce v oblasti bezpečnosti silničního provozu Opatření a.1.2 Podpora inovací Opatření b.1.2 Investice do nových a zlepšení stavu stávajících přeshraničních silničních spojení Podpora hospodářské spolupráce a prezentace společného hospodářského prostoru Spolupráce v ochraně životního prostředí a klimatu Opatření c.1.2 Legislativa a regionální smlouvy pro krizové řízení Opatření d.1.2 Zachování a ochrana kulturního dědictví Opatření E.1.2 Vytváření a posilování přeshraničních vazeb Opatření F.1.2 Vytvoření účinného systému krizového řízení Spolupráce knihoven Udržitelné využívání zdrojů Opatření c.1.3 b.2 a.2 Cestovní ruch Opatření b.2.1 Spolupráce při přírodních katastrofách a jejich prevenci d.2 e.2 Podpora projektů Záchranné služby a veřejné zdraví Opatření d.2.1 Vzdělávání a věda Opatření E.2.1 f.2 Statistika Opatření F.2.1 Železniční doprava a veřejná hromadná doprava Opatření a.2.1 Koordinace rozvoje cestovního ruchu Opatření b.2.2 c.2 Rozvoj spolupráce v oblasti výchovy a vzdělávání Opatření E.2.2 Energetika Opatření c.2.1 Investice do nových a modernizace stávajících přeshraničních železničních spojení a veřejné hromadné dopravy Opatření a.2.2 Investice do infrastruktury a služeb cestovního ruchu Opatření b.2.3 Legislativa a regionální smlouvy pro spolupráci zdravotnických záchranných služeb Opatření d.2.2 Spolupráce statistických služeb Rozvoj jazykových kompetencí Opatření E.2.3 Vytváření a propagace přeshraničních nabídek a produktů cestovního ruchu Transfer zkušeností v oblasti energetiky a společné pilotní projekty Spolupráce zdravotnických záchranných služeb Opatření d.2.3 Spolupráce  oblasti poznávání a zprostředkovávání společné historie Výměna informací v oblasti veřejného zdraví Vznik a rozvoj společných dopravních a turistických nabídek a jejich účinná propagace Opatření a.2.3 d.3 Veřejná bezpečnost Opatření d.3.1 Zjednodušení podmínek pro schválení železničních vozidel pro přeshraniční provoz Posílení spolupráce v oblasti bezpečnosti 12 strategie ern 2014–2020 13

[close]

p. 8

a Silniční doprava t e m at i c k á obl ast prioritní obl a st dopr ava a.1 Vývoj spolupráce Na začátku 90. let stály v popředí zájmu obnova historických a vytváření nových přeshraničních spojení (hraničních přechodů). Podařilo se přispět k rozvoji dopravní sítě v této bývalé periferní oblasti díky realizaci mnoha investičních záměrů. I přes existenci schengenského prostoru nadále existují administrativní hranice a je potřeba i nadále spolupracovat. Specifické cíle 1. Pokračování ve společném plánování rozvoje silniční sítě a koordinaci investic 2. Zlepšení stavu a zajištění údržby silniční sítě v příhraničí 3. Zvýšení bezpečnosti silniční dopravy Investice do nových a zlepšení stavu stávajících přeshraničních silničních spojení ↓ Doprava Charakteristika oblasti Existence kvalitních dopravních propojení je základním předpokladem přeshraničního rozvoje hospodářské a sociální spolupráce. Vstupem do schengenského prostoru byly vytvořeny dobré rámcové podmínky pro rozvoj přeshraničního spojení. Euroregion Neisse-Nisa-Nysa se nachází na průsečíku důležitých dopravních os. Hustota dopravní sítě je ve všech třech zemích rozdílná. Mimo toho zde existují kvalitativní rozdíly. V české a polské části stále existuje potřeba dalších investic. Opatření a.1.1 Společné plánování a rozvoj silniční sítě, spolupráce v oblasti bezpečnosti silničního provozu ↓ Opatření a.1.2 Vazba na specifický cíl Pokračování ve společném plánování rozvoje silniční sítě a koordinaci investic, Zvýšení bezpečnosti silniční dopravy Zdůvodnění Pro rozvoj dopravy v Euroregionu je důležitou podmínkou přeshraniční koordinace. Koordinována rovněž musí být i spolupráce v oblasti bezpečnosti silničního provozu především s ohledem na různá národní pravidla silničního provozu a jazykovou bariéru (výměna informací). Vhodné aktivity Aktualizace koncepce rozvoje dopravy v Euroregionu / Společné plánování a koordinace investic / Koordinace oprav komunikací / Koordinace protipovodňových opatření a odstraňování povodňových škod na silniční infrastruktuře / Výměna informací v oblasti silniční dopravy / Iniciace a realizace projektů ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu (vícejazyčné informace, značení, bezpečnostní opatření na přeshraničních tazích) Vazba na specifický cíl Zlepšení stavu a zajištění údržby silniční sítě v příhraničí, Zvýšení bezpečnosti silniční dopravy Zdůvodnění Kvalitní dopravní infrastruktura je základním předpokladem pro rozvoj území Euroregionu. Kvalitní přeshraniční spojení umožňují integraci území. Nadále přetrvává potřeba velkých investic do zkvalitnění dopravní sítě (především mostů a některých silnic). Kvalitnější komunikace přispějí i ke zvýšení bezpečnosti. Vhodné aktivity Investice do infrastruktury pro přeshraniční spojení / Investice do napojení všech částí Euroregionu na přeshraniční dopravní tahy a na transevropskou síť 14 strategie ern 2014–2020 strategie ern 2014–2020 15

[close]

p. 9

a Železniční doprava a veřejná hromadná doprava t e m at i c k á obl ast prioritní obl a st dopr ava a .2 Specifické cíle 1. Vytváření atraktivní společné dopravní nabídky pro obyvatele a turisty 2. Zlepšení kvality dosavadních přeshraničních spojení a iniciace nových propojení 3. Zvýšení bezpečnosti železniční dopravy díky modernizaci infrastruktury a nasazení modernějších vozidel 4. Zlepšení rámcových podmínek pro nasazování vozidel a pro udělování technických osvědčení pro jejich provoz Charakteristika oblasti I v dnešní době zůstává na území Euroregionu železniční doprava konkurenceschopnou. Rozvoj železniční dopravy je velmi důležitý pro hospodářský rozvoj regionu i pro rozvoj cestovního ruchu. Rovněž důležitý pro zlepšení stavu životního prostředí. Vývoj spolupráce Díky spolupráci se podařilo obnovit např. historické spojení Harrachov – Sklarska Poreba. Podařilo se rovněž díky dlouholeté spolupráci zainteresovaných subjektů uvést v život společnou euroregionální jízdenku (spolupráce v oblasti veřejné dopravy). Hospodářství a cestovní ruch Opatření a.2.1 Investice do nových a modernizace stávajících přeshraničních železničních spojení a veřejné hromadné dopravy ↓ Vznik a rozvoj společných dopravních a turistických nabídek a jejich účinná propagace ↓ Opatření a.2.2 Zjednodušení podmínek pro schválení železničních vozidel pro přeshraniční provoz ↓ Opatření a.2.3 Vazba na specifický cíl Zlepšení kvality dosavadních přeshraničních spojení a iniciace nových propojení / Zlepšení rámcových podmínek pro nasazování vozidel a pro udělování technických osvědčení pro jejich provoz Zdůvodnění V Euroregionu existuje velmi hustá železniční síť, do které se ovšem v druhé polovině min. století nedostatečně investovalo. Proto je zapotřebí modernizovat stávající propojení (např. elektrifikace) a iniciovat nová přeshraniční propojení a dostatek spojů. Vhodné aktivity Společná koordinace a plánování investic / Investice do infrastruktury pro přeshraniční spojení / Iniciace a zlepšení přeshraničních spojů, vč. návaznosti dále do regionů / Rozvoj integrované přeshraniční veřejné dopravy odpovídající potřebě / Podpora využívání železnice pro nákladní dopravu Vazba na specifický cíl Vytváření atraktivní společné dopravní nabídky pro obyvatele a turisty Zdůvodnění I přes nedostatek investic zůstává veřejná železniční doprava konkurenceschopnou. Díky spolupráci všech zainteresovaných subjektů se podařilo na území Euroregionu vytvořit společnou euroregionální jízdenku. Tato dopravní nabídka by mohla být ještě lépe využita díky propojení s nabídkami v oblasti cestovního ruchu. K tomu jsou zapotřebí fungující komunikační systémy. Vhodné aktivity Další rozvoj společné jízdenky / Koordinace jízdních řádů / Zdokonalení informačního systému o jízdních řádech a turistických atraktivitách / Informační aktivity a kampaně (interaktivní aplikace pro chytré telefony a tablety, letáky, spoty v médiích) / Propojení dopravních nabídek a turistických zajímavostí Vazba na specifický cíl Zvýšení bezpečnosti železniční dopravy díky modernizaci infrastruktury a nasazení modernějších vozidel / Zlepšení rámcových podmínek pro nasazování vozidel a pro udělování technických osvědčení pro jejich provoz. Zdůvodnění Rozvoji přeshraniční železniční dopravy brání komplikace při schvalování vozidel pro přeshraniční provoz. Platí obecná mezinárodní a evropská legislativa, která nepostihuje místní provozní specifika (provoz na území tří států, velký sklon tratí). Pro některá zamýšlená spojení neexistují žádná schválená vozidla (např. přímé spojení Liberec – Zgorzelec – Görlitz, Liberec – Szklarska Poreba, Praha – Jelenia Góra). Je nezbytné zjednodušit požadavky národních a evropských norem pro provoz vozidel v ERN. Je třeba zajistit prostředky pro vybavení a náročný proces schválení vozidel pro mezinárodní provoz. Vhodné aktivity Prosazení zjednodušení a výjimek pro schválení vozidel na konkrétním úseku / Úpravy, vybavení a schvalování infrastruktury pro provoz dalších typů vozidel 16 b strategie ern 2014–2020 17

[close]

p. 10

b Hospodářství t e m at i c k á obl ast prioritní obl a st hospodářst ví a cestovní ruch b.1 Vývoj spolupráce Spolupráce byla od počátku založena na spolupráci hospodářských komor a vytváření podmínek pro navazování spolupráce podniků – především díky provozu kontaktních center pro spolupráci. Od roku 2003 se těžištěm spolupráce stala Cena inovace ERN. Specifické cíle 1. Zintenzivnění stávajících kooperací a výměny informací mezi podniky a mezi podniky a školami 2. Vytváření příznivých podmínek pro rozvoj hospodářské spolupráce 3. Prezentace přeshraničního území jako atraktivního hospodářského prostoru 4. Systematická podpora inovací a vytvoření přeshraničního regionálního inovačního systému Podpora hospodářské spolupráce a prezentace společného hospodářského prostoru ↓ b Cestovní ruch t e m at i c k á obl ast prioritní obl a st hospodářst ví a cestovní ruch b.2 Kromě toho se v regionu nabízí také mnoho rekreačních zařízení a aktivit, které lze navštěvovat, resp. provozovat celoročně a nezávisle na počasí. Vývoj spolupráce Na začátku spolupráce se pozornost soustředila na výměnu informací o strukturách podpory cestovního ruchu a o turistické nabídce sousedních zemí. Byly vydávány společné vícejazyčné informační materiály. Probíhají společné prezentace na veletrzích cestovního ruchu. V roce 1999 byla připravena Koncepce cestovního ruchu v ERN. Vznikly euroregionální trasy pro cyklisty i pěší (hlavním tématem je cyklotrasa OdraNisa). V posledních letech vznikají např. projekty Severní Hřebenovka či Via Sacra. V současné době je předmětem zájmu zvyšování kvality. Specifické cíle 1. Zefektivnění koncepční spolupráce a koordinace rozvoje cestovního ruchu 2. Zlepšení infrastruktury a služeb navázaných na klíčové přeshraniční produkty/projekty 3. Zvýšení atraktivity nabídek a produktů cestovního ruchu v ERN a jejich efektivní propagace Investice do infrastruktury a služeb cestovního ruchu ↓ Charakteristika oblasti Hospodářský rozvoj hraje klíčovou roli v utváření regionu. V minulosti se region rozvíjel jako tradičně průmyslový. Důležitou roli v současné době hrají malé a střední podniky, proto je důležitá jejich podpora – především v jejich zaměření na inovace a perspektivní odvětví. Významným hospodářským faktorem v celém Euroregionu je cestovní ruch, kterému se věnuje samostatná tematická oblast b.2. Charakteristika oblasti Cestovní ruch hraje klíčovou roli v hospodářském rozvoji Euroregionu a stále existuje potenciál pro jeho rozvoj. Všechny strany patří v rámci svých zemí k turisticky nejatraktivnějším regionům, a to především díky přírodnímu bohatství. Do regionu lákají návštěvníky především hory. Region ale nabízí mimo jiné i zajímavé skalní útvary, skalní města, jeskyně i vodní plochy. Je zde rovněž soustředěno velké historicko-kulturní bohatství: velké množství hradů a zámků, sakrálních i industriálních památek a v neposlední řadě také oblast podstávkových domů. Opatření b.1.1 ↓ Podpora inovací Vazba na specifický cíl Systematická podpora inovací a vytvoření přeshraničního regionálního inovačního systému Zdůvodnění Na všech stranách ERN existují regionální inovační strategie mající za cíl vytvořit regionální inovační systém. Právě v propojení inovačních strategií přes hranice spočívá největší příležitost pro růst hospodářství založeného na znalostech. Předpokladem rozvoje inovací jsou dostupné služby a potřebná infrastruktura. Vhodné aktivity Spolupráce důležitých aktérů inovačního systému (veřejné správy, poskytovatelů služeb, škol, výzkumných institucí, podniků) / Výměna zkušeností / Podpora vytváření kvalifikační nabídky odpovídající potřebám hospodářské sféry / Rozvoj a intenzivnější využívání struktur pro výzkum a vývoj (vč. podpory soukromých/státních výzkumných iniciativ v příhraničí) / Zajištění internacionality vysokého školství / Prohloubení kooperací mezi vysokými školami/univerzitami a také mezi vysokými školami a podniky ve všech třech zemích (výměny studentů, praxe) / Spolupráce v rámci inovačních strategií, společná opatření Opatření b.1.2 Opatření b.2.1 ↓ Koordinace rozvoje cestovního ruchu Vazba na specifický cíl Zefektivnění koncepční spolupráce a koordinace rozvoje cestovního ruchu Zdůvodnění V jednotlivých zemích existují rozdílné představy o rozvoji cestovního ruchu. Je proto důležité zlepšit koordinaci a spolupráci již stávajících destinačních managementů. Na polské straně ERN v podstatě chybí fungující destinační management. Existuje potenciál pro zvýšení vzájemné informovanosti o nabídkách v cestovním ruchu přes hranice. K tomu mohou být využity nové trendy, např. mobilní aplikace, geocaching. Vhodné aktivity Aktualizace koncepce rozvoje cestovního ruchu / Vytváření a rozvoj vhodných kooperačních struktur / Spolupráce v oblasti marketingu – image Euroregionu / Rozvoj spolupráce destinačních managementů Opatření b.2.2 Vazba na specifický cíl Vytváření příznivých podmínek pro rozvoj hospodářské spolupráce / Společná prezentace přeshraničního území jako atraktivního hospodářského prostoru Zdůvodnění Přeshraniční hospodářský prostor nabízí výhody pro investory, které je třeba prezentovat jak regionálně, tak i nadregionálně. Je třeba formulovat a prezentovat výhody této lokality. Snahy všech aktérů musí být nasměrovány na vytváření vhodných podmínek pro spolupráci. Vhodné aktivity Podpora prezentace regionálních produktů / Informace pro podnikatele o sousedních trzích a podmínkách podnikání / Spolupráce vysokých škol a dalších vzdělávacích institucí s podniky / Společná prezentace regionu / Vytváření přeshraničních klastrů / Spolupráce EURES poradců a partnerů na trhu práce / Posílení mobility na trhu práce / Odbourávání byrokratických překážek / Podpora euroregionálních hospodářských koloběhů / Optimalizace územního plánování a využívání dotačních nástrojů Vytváření a propagace přeshraničních nabídek a produktů cestovního ruchu ↓ Opatření b.2.3 Vazba na specifický cíl Zlepšení infrastruktury a služeb navázaných na klíčové přeshraniční produkty/projekty Zdůvodnění Největší slabinou oblasti cestovního ruchu je především nedostatečná kvalita cestovního ruchu, což může mít za následek odliv návštěvníků. Některé oblasti nedisponují dostatečně vyvinutou infrastrukturou cestovního ruchu. Vhodné aktivity Investice do infrastruktury a služeb přeshraničního významu / Zlepšování kvality turistické infrastruktury a služeb cestovního ruchu přeshraničního významu / Spolupráce v oblasti pěší turistiky, cykloturistiky a vodní turistiky / Aktivity k většímu využití turistického potenciálu technických (průmyslových) památek / Iniciace kontrol kvality služeb Vazba na specifický cíl Zvýšení atraktivity nabídek a produktů cestovního ruchu v ERN a jejich efektivní propagace Zdůvodnění V území stále ještě není dostatek kvalitních produktů cestovního ruchu. Velkou překážkou rozvoje spolupráce v cestovním ruchu je jazyková bariéra a z ní vyplývající nedostatečná propagace produktů v jednotlivých jazycích. Prázdninový region je třeba dále koncipovat a rozvíjet a vytvářet a propagovat nové turistické produkty. Vhodné aktivity Vytváření společných nabídek a produktů / Prezentace turistických nabídek a produktů / Vícejazyčné informace pro turisty / Spolupráce v oblasti pěší turistiky, cykloturistiky (přeshraniční trasování) a propojení stezek / Využití moderních komunikačních prostředků / Propojení společné jízdenky s internetovými turistickými a rezervačními systémy / Aktivity k zachovávání kultury krajiny 18 strategie ern 2014–2020 19

[close]

p. 11

c 20 strategie ern 2014–2020 c prioritní obl a st ochr ana životního prostředí a klimatu, energetik a Ochrana životního prostředí a klimatu t e m at i c k á obl ast c.1 Specifické cíle 1. Zlepšení stavu životního prostředí (snížení znečištění) 2. Zachování a zlepšení kvality vody, vytváření nedotčené pobřežní zóny 3. Zachování a udržitelné turistické využívání přírodních zdrojů 4. Efektivní spolupráce v prevenci a zamezení přírodních katastrof a dalších rozsáhlých škodních událostí Spolupráce při přírodních katastrofách a jejich prevenci ↓ Ochrana životního prostředí a klimatu, energetika Charakteristika oblasti Udržitelné využívání zdrojů, zachování druhově pestré fauny i flóry a také osobitý charakter a krása přírody a krajiny jsou základními předpoklady pro kvalitu života obyvatel a mají význam také coby „měkké“ regionální faktory pro hospodářský a turistický rozvoj v regionu trojzemí. V oblasti ochrany životního prostředí jde především o to, aby chráněná a lesní území nacházející se v Euroregionu byla zachována. Standardy pro kvalitu ovzduší, půdy a vody jsou z velké části stanoveny EU. Z toho vyplývají také společné přístupy. Opatření v ochraně klimatu slouží zachování přírodního prostoru v Euroregionu. Opatření c.1.1 Vývoj spolupráce Od začátku spolupráce (1994) bylo její těžiště sledování a zlepšování kvality vody v Lužické Nise (příprava a posuzování vodohospodářských projektů). Dalšími důležitými tématy byly: ochrana před povodněmi a hlásný systém při havarijním znečištění Nisy, přirozené zarybnění toku, omezení šíření invazních druhů rostlin podél toku a v poslední době i práce s veřejností a turistické využití Nisy. Spolupráce v ochraně životního prostředí a klimatu ↓ Udržitelné využívání zdrojů ↓ Opatření c.1.2 Opatření c.1.3 Vazba na specifický cíl Zlepšení stavu životního prostředí (snížení znečištění) / Zachování a zlepšení kvality vody, vytváření nedotčené pobřežní zóny / Efektivní spolupráce v prevenci a zamezení přírodních katastrof a dalších rozsáhlých škodních událostí Zdůvodnění Díky spolupráci a realizaci společných projektů se podařilo zlepšit stav životního prostředí. Tyto aktivity musí pokračovat mj. se zohledněním Natury 2000 a Evropské rámcové směrnice o vodách. Lesy, vodní toky, parky a zahrady jsou nedílnou součástí krajiny. Musí být zachovány jak ve své ochranné funkci, tak i jako území pro aktivní odpočinek. Vhodné aktivity Spolupráce v ochraně chráněných lokalit soustavy NATURA 2000 / Spolupráce při odstraňování neofytů / Spolupráce při naplňování Evropské rámcové směrnice o vodách / Opatření k naplňování klimatických cílů EU / Ekologické vzdělávání a lesní pedagogika / Výměna informací, odborné vzdělávání, odborné konference a oborově specifické analýzy / Práce s veřejností Vazba na specifický cíl Zlepšení stavu životního prostředí (snížení znečištění) / Zachování a udržitelné turistické využívání přírodních zdrojů Zdůvodnění V popředí stojí rozdílné přístupy pro zachování přírodních zdrojů. Nalezení konsensu mezi všemi důležitými aktéry pro využití a zachování přírody není důležité pouze na národní úrovni, ale také v rámci celého Euroregionu. Kvůli demografickému vývoji (úbytek obyvatelstva) je účelné sledovat spolupráci v oblastech zásobování obyvatelstva přeshraničně, mj. oblasti zásobování vodou, čištění odpadních vod, odpadové hospodářství a recyklace. Vhodné aktivity Koncepce, studie a projekty k udržitelnému využívání přírodních zdrojů / Spolupráce v ochraně přírody, péči o krajinu, při ochraně a využívání lesa a půdy / Výměna zkušeností, semináře, konference / Informační aktivity Vazba na specifický cíl Efektivní spolupráce v prevenci a zamezení přírodních katastrof a dalších rozsáhlých škodních událostech Zdůvodnění Pro předcházení katastrofám je zapotřebí účinných preventivních opatření. Přitom je důležitá informovanost jak na odborné úrovni, tak i u široké veřejnosti, aby bylo možné v případě škodní události účinně reagovat. Pro zkrácení reakčních časů u škodních událostí je nutné zlepšit hlásné systémy (systémy včasného varování). Vhodné aktivity Optimalizace hlásných systémů / Vzájemná pomoc při přírodních katastrofách a rozsáhlých škodních událostech / Realizace preventivních opatření pro předcházení přírodním katastrofám / Informační systémy pro veřejnost strategie ern 2014–2020 21

[close]

p. 12

c Energetika t e m at i c k á obl ast prioritní obl a st ochr ana životního prostředí a klimatu, energetik a c.2 Vývoj spolupráce Spolupráce v oblasti energií se začala rozvíjet teprve v posledních letech a je teprve na počátku. Na území ERN působí několik energetických agentur, které mají zájem o spolupráci a které realizovaly společně již několik projektů. Specifické cíle Vytvoření prostředí, které podporuje spolupráci v efektivním využívání energie, energetických úsporách, ve využívání obnovitelných zdrojů energie a zavádění nových technologií Charakteristika oblasti Pro další snižování skleníkových plynů získávají na významu úspory energií a využívání obnovitelných zdrojů energie. Efektivní využívání energií je díky evropským klimatickým cílům, rostoucím cenám energií a ubývajícím přírodním zdrojům stále důležitějším tématem. Národní koncepce a záměry mají díky geografické blízkosti společné styčné plochy. Vzájemně se odlišují, mohou však mít dopady na sousední země. Prostorová blízkost aktérů je však také dobrým předpokladem pro budoucí trvalou spolupráci a společná řešení. Opatření c.2.1 Transfer zkušeností v oblasti energetiky a společné pilotní projekty ↓ Vazba na specifický cíl Vytvoření prostředí, které podporuje spolupráci v efektivním využívání energie, energetických úsporách, ve využívání obnovitelných zdrojů energie a zavádění nových technologií Zdůvodnění V Euroregionu byla zahájena spolupráce mezi institucemi a agenturami v oblasti energií. Tuto spolupráci je potřeba zintenzivnit (vč. zapojení nových partnerů). Vhodné aktivity Vytváření sítí spolupracujících subjektů a institucí v oblasti energetiky / Výměna informací a zkušeností / Spolupráce při aplikaci evropské legislativy / Pilotní projekty, testování nových metod / Spolupráce při snižování emisí CO2 d Řízení rizik strategie ern 2014–2020 23 22

[close]

p. 13

d Krizové řízení t e m at i c k á obl ast prioritní obl a st řízení rizik d.1 Vývoj spolupráce Spolupráce na poli bezpečnosti se rozvíjela od samého vzniku ERN a to především v podobě společných cvičení, soutěží a konferencí hasičů. Spolupráce se postupně rozšiřovala i o další oblasti a příslušné subjekty a v roce 2003 vzniklo Fórum bezpečnosti sdružující bezpečnostní složky všech tří zemí. Byly iniciovány mezivládní dohody a pracuje se na tvorbě společného zásahového dokumentu. Specifické cíle 1. Zvýšení schopnosti složek zabývajících se bezpečností rychle reagovat na přeshraniční ohrožení 2. Zintenzivnění spolupráce odborníků na boj s nebezpečím 3. Přispění k vytvoření legislativních podmínek umožňujících operativní přeshraniční zásahy 4. Zvýšení povědomí o bezpečnosti mezi širokou veřejností Vytvoření účinného systému krizového řízení ↓ d Záchranné služby a veřejné zdraví t e m at i c k á obl ast prioritní obl a st řízení rizik d.2 Vývoj spolupráce V roce 2007 byla podepsána dohoda zdravotnických záchranných služeb ERN o spolupráci a přeshraniční pomoci. Pravidelně byly realizovány odborné konference, cvičení a projekty. Pozornost byla soustředěna na legislativní úpravy spolupráce. V oblasti veřejného zdraví vznikl hlásný systém infekčních onemocnění. Specifické cíle 1. Vytvoření fungujícího systému spolupráce zdravotnických záchranných služeb 2. Zvýšení kompatibility vybavení záchranných služeb 3. Vytvoření vhodné mezinárodní právní úpravy pro každodenní přeshraniční spolupráci záchranných služeb 4. Zlepšení výměny informací a zkušeností v oblasti veřejného zdraví Spolupráce zdravotnických záchranných služeb ↓ Charakteristika oblasti Euroregion je územím, které v sobě skrývá potenciál ohrožení. Reliéf krajiny s klimaticky obtížnými horami vytváří z povodňového nebezpečí specifický jev. To klade velmi vysoké požadavky na přeshraniční koordinaci a rychlost zásahu. Kromě povodňových rizik zde existují i požární rizika či rizika kontaminací. Spolupráce v oblasti prevence a krizového řízení tak má vliv i na ochranu životního prostředí. Charakteristika oblasti Oblasti veřejného zdraví a záchranné služby do značné míry ovlivňují kvalitu života obyvatel. Rychlá vzájemná pomoc a podpora, zvláště při nehodách a při ohroženích, přispívají ke zvýšení bezpečnosti obyvatel. Potřeba informovanosti existuje v oblasti šíření nemocí/epidemií a prevence. Mimoto existují možnosti přeshraničních preventivních opatření v oblasti veterinární péče. Legislativa a regionální smlouvy pro krizové řízení ↓ Opatření D.1.1 Opatření D.1.2 Opatření D.2.1 Legislativa a regionální smlouvy pro spolupráci zdravotnických záchranných služeb ↓ Opatření D.2.2 Výměna informací v oblasti veřejného zdraví ↓ Opatření D.2.3 Vazba na specifický cíl Přispění k vytvoření legislativních podmínek umožňujících operativní přeshraniční zásahy Zdůvodnění Mezistátní právní úpravy a smlouvy tvoří předpoklady pro efektivní spolupráci v oblasti krizového řízení (mj. v oblasti záchranných služeb, hasičů). Je potřeba tyto úpravy iniciovat a zasazovat se o jejich zavedení. Na tomto základě mohou být sjednávány regionální dohody. ERN může přispět v této oblasti svými dlouholetými zkušenostmi. Vhodné aktivity Právní analýzy, studie / Semináře, konference / Iniciace nutných právních změn na státní a federální úrovni / Spolupráce při přípravě a implementaci regionálních dohod Vazba na specifický cíl Zvýšení schopnosti složek zabývajících se bezpečností rychle reagovat na přeshraniční ohrožení / Zintenzivnění spolupráce odborníků na boj s nebezpečím / Zvýšení povědomí o bezpečnosti mezi širokou veřejností Zdůvodnění I když v ERN existují zavedené struktury spolupráce v oblasti krizového řízení, je stále zapotřebí zajistit vyšší flexibilitu a efektivitu tohoto systému. Je třeba jej neustále přizpůsobovat aktuálním rámcovým podmínkám (nové národní a evropské úpravy, změny národních struktur). Také existuje prostor pro zvýšení povědomí o bezpečnosti mezi širokou veřejností a opatření v oblasti prevence rizik. Vhodné aktivity Koordinace spolupráce všech dotčených institucí / Společná cvičení / Výměna informací (přes pružný informační systém) / Vybavení zásahových jednotek (hasiči, zdravotní záchranné služby, krizové řízení) kompatibilní technikou / Zavedení společných zásahových dokumentů / Práce s veřejností (zaměření na prevenci) Vazba na specifický cíl Vytvoření vhodné mezinárodní právní úpravy pro každodenní přeshraniční spolupráci záchranných služeb Zdůvodnění K efektivní spolupráci je zapotřebí mezivládní právní úprava. Tyto smlouvy je pak zapotřebí implementovat na regionální úrovni. Tyto úpravy je třeba iniciovat a následně podporovat jejich realizaci. Vhodné aktivity Právní analýzy, studie / Semináře, konference / Spolupráce při přípravě a implementaci regionálních dohod Vazba na specifický cíl Vytvoření fungujícího systému spolupráce zdravotnických záchranných služeb / Zvýšení kompatibility vybavení záchranných služeb Zdůvodnění V Euroregionu existuje dobrá spolupráce záchranných služeb. Kvalitu této spolupráce je nutné udržovat na vysoké úrovni a dále ji rozvíjet. Nadále přetrvává potřeba společného (zejména jazykového) vzdělávání a dovybavení středisek kompatibilní technikou. Vhodné aktivity Koordinace fungování záchranných služeb / Konference, odborné semináře k zajištění výměny zkušeností a informací / Společné koordinační a školicí středisko / Společná cvičení / Jazykové a odborné vzdělávání odborných pracovníků / Vybavení vhodnou kompatibilní technikou Vazba na specifický cíl Prohloubení výměny informací a zkušeností v oblasti veřejného zdraví Zdůvodnění Na základě volného pohybu v osobní dopravě je stále důležitější rychlá výměna informací v oblasti veřejného zdraví. Předpokladem pro to je kontinuální spolupráce. Vhodné aktivity Výměna informací ohledně epidemiologické situace a v ostatních lékařských oborech / Organizování konferencí/seminářů pro odborníky ve zdravotnictví / Analýza očkování / Pokračování výměny informací ohledně kvality vod určených ke koupání – poskytování informací veřejnosti / Spolupráce v oblasti telemedicíny 24 strategie ern 2014–2020 strategie ern 2014–2020 25

[close]

p. 14

d Veřejná bezpečnost t e m at i c k á obl ast prioritní obl a st řízení rizik d.3 Specifické cíle: 1. Zajištění veřejné bezpečnosti 2. Snížení kriminality v příhraničí Charakteristika oblasti Se vstupem České republiky a Polska do schengenského prostoru a s tím souvisejícím zrušením stálých hraničních kontrol vznikla větší potřeba policejní i soudní spolupráce. Oblast veřejné bezpečnosti se stala předmětem veřejného zájmu. Specifickou oblastí jsou civilizační rizika – především kriminalita. Rozdílné životní úrovně představují rizikový faktor ke zvýšení přeshraniční kriminality. Vývoj spolupráce: Spolupráce v této oblasti se rozvíjela od roku 1991 v rámci euroregionální pracovní skupiny, později přímo na úrovni policejních struktur a soudů. Pro zajištění komplexního uchopení tématu bezpečnosti vzniklo v roce 2003 Fórum bezpečnosti (FORBES). Kultura, vzdělávání a věda Opatření D.3.1 Posílení spolupráce v oblasti bezpečnosti ↓ Vazba na specifický cíl Zajištění veřejné bezpečnosti / Snížení kriminality v příhraničí Zdůvodnění Bezpečnost obyvatelstva je faktorem, který přispívá ke kvalitě života v příhraničí. Díky otevření hranic narůstá potřeba policejní a soudní spolupráce. Rychlá výměna informací a společné postupy jsou předpokladem pro řešení přestupků a trestných činů. Vhodné aktivity Koordinace fungování policie, státních zastupitelství a dalších bezpečnostních orgánů / Realizace konferencí, odborných seminářů / Harmonizace společných postupů / Společné hlídky / Zavádění kamerových monitorovacích systémů / Společná cvičení / Jazykové a odborné vzdělávání / Vybavení jednotek kompatibilní technikou / Opatření proti exkluzi sociálních menšin e strategie ern 2014–2020 27 26

[close]

p. 15

e Kultura t e m at i c k á obl ast prioritní obl a st kultur a , vzděl ávání a věda e.1 Vývoj spolupráce Od doby existence Euroregionu byly vyměňovány praktické zkušenosti odborníků, organizovány odborné konference a pracovní setkání, např. knihoven, muzeí a institucí památkové péče. Spolupráce se rozvíjela především prostřednictvím konkrétních projektů. V posledních letech se do popředí důležitosti dostávají kulturní akce či společné publikace zaměřené na veřejnost. Probíhala výměna v oblasti tradičních řemesel v souvislosti s rekonstrukcemi kulturních památek. Intenzivněji se pracovalo s veřejností pro zvýšení povědomí ohledně společného kulturního dědictví. Specifické cíle 1. Zpřístupnění kulturního dědictví Euroregionu veřejnosti a vytváření společné identity 2. Zachování památkové krajiny a práce s veřejností 3. Prohloubení spolupráce knihoven Spolupráce knihoven ↓ e Vzdělávání a věda t e m at i c k á obl ast prioritní obl a st kultur a , vzděl ávání a věda e.2 Specifické cíle 1. Iniciace společných vzdělávacích aktivit (včetně euroregionálního jazykového a interkulturního vzdělávání) 2. Podpora spolupráce výchovných a vzdělávacích institucí 3. Zvýšení povědomí o sousedních zemích 4. Lepší poznání a pochopení společné historie Spolupráce v oblasti poznávání a zprostředkovávání společné historie ↓ Charakteristika oblasti Historicky utvářená pestrá kulturní krajina Euroregionu má být zachována a dále rozvíjena s cílem zachování kulturního dědictví, utváření regionální identity a také jako místní potenciál, a jako významný potenciál rozvoje cestovního ruchu. Srbská kultura představuje zvláštnost Horní Lužice. Pro oblast kultury jsou obzvláště důležitá témata, jako jsou památky, knihovny, krajina podstávkových domů, parky, zahrady atd. Charakteristika oblasti Znalosti regionu a jeho zvláštností jsou předpokladem pro pochopení sousedů. Existuje spolupráce institucí v oblasti vzájemného poznávání a jazykového vzdělávání. Spolupráce všech vzdělávacích institucí a iniciativ celoživotního vzdělávání vytváří dobrý základ pro odbourávání předsudků, pro dobré soužití a také k posílení regionální identity. Vývoj spolupráce Jako výsledek spolupráce vzdělávacích institucí vznikly např. informační portál pro školy, certifikát KOMPETENT4, mezinárodní vzdělávací platforma pro strojírenství, odborné vzdělávání pedagogických pracovníků či popularizační akce pro veřejnost (festivaly vzdělávání). Spolupráce vysokých škol je koordinována Akademickým koordinačním centrem v ERN. V oblasti dějin zintenzivnili historici svou výzkumnou činnost a zpřístupnili své poznatky široké veřejnosti. Opatření E.1.1 Zachování a ochrana kulturního dědictví ↓ Opatření E.1.2 Opatření E.2.1 Rozvoj spolupráce v oblasti výchovy a vzdělávání ↓ Vazba na specifický cíl Zpřístupnění kulturního dědictví Euroregionu veřejnosti a vytváření společné identity / Zachování památkové krajiny a práce s veřejností Zdůvodnění Euroregion je charakteristický svou pestrou kulturní krajinou. Toto kulturní dědictví je třeba zachovat veřejnosti a dále jej zpřístupňovat (vč. infrastruktury). Toto platí také pro lokální tradice a zvyky. Jednotlivá kulturní centra mají být dále rozvíjena, propojována a propagována. Zahrnuta mají být také opatření rekonstrukce a obnovy historických, kulturních a technických památek euroregionálního významu (mj. také podstávkové domy). Vhodné aktivity Odborné semináře, konference, školení / Společné výstavy / Propojování kulturních institucí, také digitální/elektronické / Vydávání společných knih a publikací / Kulturní akce pro mládež a širokou veřejnost / Studie, koncepce / Rozvoj a zachování kulturních institucí s euroregionálním významem (ERN) Vazba na specifický cíl Prohloubení spolupráce knihoven / Zpřístupnění kulturního dědictví Euroregionu veřejnosti a podpora pro vytváření společné identity Zdůvodnění Knihovny jsou důležitým subjektem v kulturním životě Euroregionu. Jejich vzájemné propojení a spolupráce může zpřístupnit obrovských zdroj informací. Knihovny mají díky svému bezprostřednímu kontaktu s obyvateli dobrý předpoklad přispět k posílení euroregionální kulturní identity. Vhodné aktivity Konference, semináře, výměna pracovníků / Kulturní a vzdělávací nabídky pro veřejnost (výstavy, soutěže) / Jazykové vzdělávání odborných pracovníků / Rozšiřování digitálních / elektronických propojení / Digitalizace literatury Vazba na specifický cíl Iniciace společných vzdělávacích aktivit (včetně euroregionálního jazykového a interkulturního vzdělávání) / Podpora spolupráce výchovných a vzdělávacích institucí / Zprostředkování vědění široké veřejnosti / Lepší poznání a pochopení společné historie Zdůvodnění Společné vzdělávací nabídky pro děti, mládež i dospělé všech tří sousedních zemí ve všech fázích života jsou základem pro odbourávání předsudků, chápavé soužití a pro posílení společné euroregionální identity. Rozdílné vzdělávací systémy, nedostatečné rámcové podmínky pro výměnu pedagogického personálu a chybějící finanční zabezpečení dlouhodobějších kooperací patří k významným úkolům přeshraničního rozvoje vzdělávání. Vhodné aktivity Iniciace nových a rozvoj stávajících vzdělávacích nabídek, programů, projektů (např. rozvoj euroregionálních kompetencí – KOMPETENT4) / Praxe s odborným a jazykovým vzděláváním / Výměna zkušeností a spolupráce učitelů a odborného pedagogického personálu / Výměnné a studijní pobyty / Sportovní aktivity / Spolupráce v oblasti kvality výchovy a vzdělávání / Zachování a příp. rozvoj přeshraničních nabídek vzdělávacích institucí / Lepší propagace nabídek a práce s veřejností Opatření E.2.3 Rozvoj jazykových kompetencí ↓ Opatření E.2.2 Vazba na specifický cíl Zvýšení povědomí o sousedních zemích / Lepší poznání a pochopení společné historie Zdůvodnění Poznávání společné historie může přispět k vytvoření euroregionální identity. Znalost historie a její společná intepretace je předpokladem k odbourání vzájemných předsudků a rozvoje spolupráce v jakékoliv oblasti. Historici již mnoho oblastí historie odborně zpracovali. Existuje velký potenciál rozšířit tyto cenné informace populární formou mezi širokou veřejnost. Vhodné aktivity Vědecké práce historiků / Sborníky, odborné publikace / Odborné konference / Publikace pro podporu výuky dějepisu / Webové prezentace / Interaktivní aplikace / Výstavy, projektové dny / Spolupráce vzdělávacích institucí v oblasti historie / Populárně-vědecké akce pro mládež a širokou veřejnost Vazba na specifický cíl Iniciace společných vzdělávacích aktivit (včetně euroregionálního jazykového a interkulturního vzdělávání) / Podpora spolupráce výchovných a vzdělávacích institucí Zdůvodnění Interkulturní kompetence a znalost jazyka sousedů (čeština, němčina, polština, lužická srbština) získávají čím dál více na důležitosti pro podniky i obyvatele. Je důležité zajistit ve všech fázích vzdělávání přístup k jazykovému vzdělávání. Vhodné aktivity Vytvoření systému jazykového vzdělávání na všech vzdělávacích úrovních / Motivační a informační kampaně / Studijní cesty a pobyty / Příprava a realizace nabídek jazykového vzdělávání / Podpora inovací v jazykovém vzdělávání / Mezikulturní výchova 28 strategie ern 2014–2020 strategie ern 2014–2020 29

[close]

Comments

no comments yet