#25 Nieuwbouw Woerden

 

Embed or link this publication

Description

Groenwest heeft samen met Vanschagen Architecten een ambitieus nieuwbouwplan in het oosten van het Schilderskwartier te Woerden ontwikkelt.

Popular Pages


p. 1

Nieuwbouw Woerden W o er d en S c h i l d e r s k w a r t i e r VA N S C H A G E N A R C H I T E K T E N # 2 5

[close]

p. 2

n renovatie n nieuwbouw oorspronkelijke situatie voormalige herstructureringsplan 2008 definitieve nieuwbouwplan 2010 In goed overleg met gemeentelijke partijen en met de bewonerscommissie GRASS (afkorting voor de straten waar de commissie belangen behartigt: Jan v. GoyenRubens- Anthonie v. Dijck- Segher- Jan Steenstraat) heeft Groenwest samen met Van Schagen architekten een ambitieus nieuwbouwplan in het oosten van het Schilderskwartier te Woerden ontwikkelt. In een open planproces is de afgelopen jaren ontworpen, onderzocht en gediscussieerd over verbetering in het plangebied. Eerst is door Van Schagen architekten een haalbaarheidsonderzoek naar verticale samenvoegingen van appartementen tot herenhuizen gedaan. Daarna is een stedenbouwkundig werkmodel gemaakt voor complex 1055 en de aanpalende gebieden, Pius X en de voormalige Keerkringschool aan de Jan Steenstraat. Met dit werkmodel heeft het college van B&W in juli 2005 ingestemd. Na een langdurige doch uiteindelijk mislukte aanbesteding van het breed gedragen plan met een mix van renovatie en nieuwbouw heeft uiteindelijk GroenWest gekozen over te gaan op een totale sloop nieuwbouwoperatie. Hiervoor heeft Van Schagen architekten in nauw overleg met de stedenbouwkundige van Woerden, Maarten Kamphuis, een alternatief stedenbouwkundig plan ontwikkeld met in achtneming van het uitgangspunt optimaal aan te sluiten op de omgeving. Het projectgebied ligt tussen de Rubensstraat, Jan Steenstraat, Anthonie van Dijckstraat en Jan van Goyenstraat in Woerden. Het complex 1055 bestond uit 5 bouwblokken met 108 huurwoningen, 106 beneden–bovenwoningen en 2 eengezinswoningen, gerealiseerd in 1956. Vijf bouwblokken met beneden–boven woningen in eigendom van GroenWest. Het complex is gerealiseerd in 1956 en ontworpen door Architectenbureau Van Donkelaar en Bodegraven in opdracht van de gemeente Woerden. Door sloop van complex 1055 ontstaat er ruimte voor een nieuw stedenbouwkundig concept. Ruimte voor betere verbindingen, voor mooiere stedenbouwkundige ruimten, voor verheldering van de verbrokkelde stedenbouwkundige setting en voor een nieuw, gedifferentieerd en goed op elkaar aansluitend programma in een nog groenere woonomgeving. De woningen aan de Rubensstraat worden vervangen voor eengezinswoningen om daarmee recht te doen aan een goede stedenbouwkundige en programmatische aansluiting met de oude lintbebouwing. De beneden-bovenwoningen gelegen tussen de Jan Steenstraat en de Jan van Goyenstraat worden vervangen voor appartementen in een Hof-verkaveling.

[close]

p. 3

koopwoningen aan de Rubensstraat De rooilijn van de langsgevel van de te handhaven gymzaal wordt overgenomen in de rooilijn van nieuwe bebouwing. Door het nieuwe blok met eengezinswoningen iets terug te leggen ten opzichte van de oude rooilijn wordt de Rubensstraat een bredere, formele laan. Door de bloklengte dwars op de Rubensstraat korter te houden dan de oorspronkelijke bloklengtes heeft de volgende voordelen. In de eerste plaats een eenduidige doorgaande brede parkzone aan de zijde van de Anthonie van Dijckstraat, waardoor een stedenbouwkundig logisch vervolg ontstaat naar het tennispark en optimaal aansluit op de brede maat van de Jan Steenstraat. Tevens is het mogelijk vanwege de grotere afstand ten opzichte van de tegenover liggende woningbouw de gebouwdelen grenzend aan de parkzone van een extra laag te voorzien, totaal vier woonlagen. De overige bouwblokdelen bestaan uit drie woonlagen. Deze parkzone biedt afdoende plek aan een diversiteit aan programma: parkeren, speelplekken voor kinderen en jeugd en groen. De oorspronkelijk, lange, nauwe straten worden korter, de ruimte van de Rubensstraat breder en tegelijkertijd ontstaat een betere aansluiting met de omgeving vanwege de positie van de grotere ruimte. De buurt krijgt alsnog kwaliteiten die in de jongere delen van het Schilderskwartier wel werden gerealiseerd: brede straten en groen. De verkavelingvorm is bovendien zodanig opgezet, dat de bestaande bomen, zowel in het openbaar gebied als in de binnenhoven gehandhaafd kunnen blijven. Dit betekent dat er niet jaren lang gewacht hoeft te worden op een daadwerkelijke groene buurt. De architectuur van de woonblokken refereert aan de karakteristieken van de omgeving: een schuine kapvorm met duidelijke gootlijn in combinatie met zorgvuldig materiaalgebruik en dito detaillering en afwerking. Hierdoor sluit de bebouwing optimaal aan bij de te handhaven bebouwing in de nabije omgeving van het schilderskwartier zonder deze te devalueren. De hofwoningen zijn merendeeldeel levensloopbestendige appartementen van gemiddeld 90 m2 GBO. De woningen op de verdiepingen zijn ontsloten door korte woongalerijen of rechtstreeks vanuit de trappenhuizen. De woningen richten zich zowel op het openbaar gebied, als op het rustige binnengebied. Op de begane grond zijn de woningen vanaf het openbaar gebied ontsloten. Ditzelfde principe geldt voor de woningen gelegen aan de tussenstraten. De binnengebieden van de beide bouwblokken zijn ruim en krijgen een besloten karakter. De begane grondwoningen krijgen een tuin grenzend aan de collectieve tuin en de bovengelegen woningen krijgen een balkon. De bergingen zijn ondergebracht binnen het blok. Het woonprogramma aan de straatzijde draagt bij aan de sociale veiligheid. WOONPROGRAMMA De vervangende nieuwbouw bestaat uit: -88 voor ouderen geschikte flats in de sociale huursector; kale huur gemiddeld 525 euro per maand; -22 eengezins koopwoningen. In totaal komen er 110 woningen terug in dit complex in zeer uiteenlopende typen. Dat is voor een herstructureringsplan een zeer hoog herbouwpercentage. Van de 108 woningen die gesloopt worden komen er 110 terug, dus 102%. De woningdifferentiatie in de wijk wordt sterk bevorderd door dit plan. Er worden uiteenlopende doelgroepen bediend: grote gezinswoningen in de koop, en ruime appartementen voor senioren, ook in de sociale huursector. De woningen voldoen tevens aan Woonkeur.

[close]

p. 4

standaard appartement appartement aan de tussenstraat standaard gezinswoning wonen aan het park Opdrachtgever: GroenWest Aannemer: Martens Ingreep: sloop nieuwbouw Status: opgeleverd in 2013

[close]

p. 5[close]

Comments

no comments yet