L'Alternativa 72

 
no ad

Embed or link this publication

Description

Ja n'hi ha prou. 14N Vaga General. Que la por canviï de bàndol ∙ Repensar Badia Més dedicació AEB a l'ajuntament · Piscina d'estiu 15M Badia: més d'un any · Més notícies de Badia

Popular Pages


p. 1

CONTACTE: burgos, 18 08214 Badia del Vallès / www.aebadia.org / comunica@aebadia.org OCTUBRE '12 72 14N Vaga General! TEME S D ' A QU E S T NÚ M E R O Que la por canviï de bàndol ∙ Repensar Badia Més dedicació AEB a l'ajuntament · Piscina d'estiu 15M Badia: més d'un any · Més notícies de Badia Ja n'hi ha prou,

[close]

p. 2

GRUP MUNICIPAL DE L’ALTERNATIVA D’ESQUERRES treballant dia a dia per Badia El grup municipal de l’Alternativa d’Esquerres sorgit de les últimes eleccions, està format per quatre regidors que actualment no tenen responsabilitats de govern, sinó de proposta, oposició i control. Són a la disposició de tota la ciutadania i des d'aquestes pàgines anirem informant periòdicament dels seus posicionaments al ple de l'ajuntament. Quim Duran Concha Hurtado Juan Carlos Santervás Cristina Fábregas Maig ‘12 • Ens abstenim en l’aprova· ció del Compte General 2010 que respon a un pressupost que no vam recolzar. Instem al govern a presentar la docu· mentació en temps i forma. S’aprova amb les abstencions d’AEB, PP, ICV, CiU i PxC i els vots favorables del PSC • Votem en contra de la deter· minació de serveis prioritaris ja que suposa acceptar les reta· llades del govern de l’Estat. S’aprova amb els vots favorables de PSC, PP, ICV i CiU • Ens abstenim en l’aprova· ció del Reglament d’ús de les instal·lacions Esportives Municipals* S’aprova amb els vots favorables de PSC i ICV (*)L’AEB ja ha presentat al· legacions a aquest reglament que permet fumar en algunes depen· dències • Recolzem la proposta de Renda Mínima d’Inserció S’aprova amb el vot contrari del PP • Donem suport a la proposta de defensa del Sistema Públic de Salut S’aprova amb l’abstenció de PxC • Recolzem la proposta de Polítiques Actives d’Ocupació S’aprova amb l’abstenció del PP • Recolzem la proposta pel Dret a Vot dels Representants Municipals S’aprova per unanimitat • Donem suport a la proposta contra les retallades d’educació aprovades pel govern de l’estat S’aprova per unanimitat • Recolzem la proposta contra la disminució dels ajuts de l’estat a persones amb discapacitat i dificultats especials S’aprova per unanimitat • Donem suport a la moció con· tra la persecució de les minories i a favor de la llibertat de pensa· ment, expressió i religió S’aprova per unanimitat • Votem en contra de la moció violència antisistema Rebutjada amb els vots de l’AEB, PSC, ICV i CiU • Presentem la moció contra la repressió dels moviments socials S’aprova amb els vots de l’AEB, PSC, ICV i CiU Juny ‘12 • La nostra companya Cristina Fàbregas promet el càrrec de regidora de l’ajuntament • Votem a favor que els diners que deixen de percebre treballa· dors i regidors que van secundar la vaga general del 29 de març es destinin a ajuts socials S’aprova amb els vots de l’AEB i el PSC • Ens oposem a l’aprovació de l’ordenança que limita la con· cessió de targetes de transport públic interurbà. S’aprova amb els vots de PSC i CiU • Donem suport a la moció en defensa del model d’organitza· ció territorial propi català. S’aprova amb els vots en contra de PP i PxC • Recolzem la moció de suport al corredor del Mediterrani S’aprova per unanimitat • Presentem la moció de rebuig al projecte d’Eurovegas S’aprova amb els vots contraris de PP i CiU • Recolzem el vot del PP a la comissió del Congrés respecte l’exempció fiscal per la dació en pagament S’aprova per unanimitat • Ens afegim al rebuig a la sentència del Tribunal Suprem contra el model d’immersió lin· güística català. S’aprova amb els vots contraris de PP Juliol ‘12 • Donem suport al proto· col general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” S’aprova amb l’abstenció de PxC • Ens abstenim en la tercera modificació de crèdit al pres· supost en menys de 3 mesos. S’aprova amb les abstencions d’AEB, PP i PxC • Recolzem la moció “En con· tra de les reformes del Partit Popular” S’aprova amb el vot contraris del PP • Presentem al Ple la moció “Per a la reactivació del Consell Escolar Municipal” Es retira davant el compromís de l’equip de govern de reactivar-lo al mes de setembre • Proposem un acord per rebutjar la retallada de la plu· ralitat política als Ajuntaments que proposa el PP. Aprovada amb el vots contrari del PP • Donem suport a la moció per rebutjar les últimes mesu· res adoptades pel Govern per a la reducció del dèficit públic. S’aprova amb els vots d’AEB PSC i ICV Recorda que per queixes, idees o propostes als regidors de l'AEB pots fer-ho els dimarts a la tarda al Casal de l'Esquerra, per telèfon al 931809421 o per e-mail a grupmunicipal@aebadia.org Es pot permetre Badia tenir la seva biblioteca tancada un mes sencer? L'AEB creu que no. L'AEB presenta al·legacions a un Reglament d'Ús d'Instal·lacions Esportives Municipals que permet el fum del tabac. No hi haurà marquesines a les parades de Bus del carrer dels Infants i avda. Burgos (església). Una altra promesa incomplerta del PSC. Mercadona retira 11 productes Deliplus per un avís de Sanitat. Que tantes famílies de Badia s'hagin tret el carnet de la Bassa de Sant Oleguer hauria de fer reflexionar el govern municipal. Transformadors de polígon industrial al mig del casc urbà L'escola "la Jota" comença el setembre sense conserge. Al complex esportiu de Badia, les persones discapacitades no poden ni dutxar-se. Fins quan? Les mestres de l'escola la Sardana fan vaga el primer dia de classe per defensar els drets de totes i tanquen l’escola. La Federació Catalana de Judo no paga cap lloguer per l'ús de les instal·lacions munici· pals. Per què? + Notícies L’AEB presenta al·legacions a Ordenança que limitarà la concessió gratuïta de targetes de transport públic interurbà d’una zona. La Marxa per la Independència passa per Badia. Retallades encobertes al servei d'urgències del CAP Badia. L'AEB reclama solucions al Con· sell Municipal de Salut. Tres badiencs imputats per Catalunya Caixa per una acció a la seva seu contra els desno· naments. 2

[close]

p. 3

E p, hi tornem. 114 va guistes encausades més tard. Amb una pila de col·legues més a l'atur. Amb el desmantellament ful· gurant d'aquesta anomalia històrica que s'ha dit estat del benestar, caduca careta pretesament humana d'aquesta prehistòria capitalista que ens ha to· cat viure aquí i ara. Amb el suïcidi ja com a primera font de mort violenta de l'estat. I tenim una sola cosa al cap. Hi tornem. Som conscients que potser el nostre activisme no és suficient. Si la realitat, els amics i les circumstàncies no ens ajudessin a tocar de peus a terra dia rere dia, estaríem parint idees tot l'any. Alguns s'excusen en el paper ins· ditorial [O morts de por o vius en vida. Que la por canviï de bàndol] titucional dels politics per elevar-se per damunt de la resta i oblidar d'organit· zar-se i embrutar-se a peu de carrer. Fan política amb majúscules, ja no tenen temps de fer moviment, diuen. Nosal· tres seguim amb una sola meta. Una. Encallats molt de temps en voler ex· pressar-ho tot, ser experts en tot i dor· mir poc, resolem finalment deixar això pels grans. Els que et fan créixer i et conformen. A l’AEB, conscients que com a molt podem acompanyar-te en la teva lluita diària, ens posem per això un sol objectiu: Empènyer perquè, d'una vegada per totes, la por comenci a canviar de bàndol. Poc més. Que la por canviï de bàndol necessita de dues realitats complemen· tàries. La primera, que l'anem perdent nosaltres, la majoria desposseïda esta· fada i massa temps agenollada. Això passa per assumir, també, la repressió que comporta, i que, sovint, reafirma la lluita. La segona, que comencin a sentir-la ells. Traspassar-los l'insom· ni, l'ansietat i les ploreres en solitud. Aquestes són les dues realitats per les que treballem en uns moments com els que estem vivint*. "Aunque el otoño de la historia cubra vuestras tumbas con el aparente polvo del olvido, jamás renunciaremos ni al más viejo de nuestros sueños" Miguel Hernández Repensar Badia Quim Durán ssistim atònits a l’allau de notícies econòmiques que arriben pels mitjans de comunicació sense temps de digerir-les. Els governs de CiU a la Generalitat i PP al govern central no deixen de fer tot allò que al seu dia van dir que no farien. Això sí, sempre pel nostre bé. Reforma laboral, retallades, rescats, amnistia fiscal, repa· gament, reforma tributària, regulacions d’ocupació i un munt de conceptes que no comporten més que la pèr· dua de drets socials i un empobriment generalitzat de la ciutadania que no viu de la seva renda sinó del seu treball. A Quan les coses van mal dades a nivell general, Badia ho acusa sobremanera per manca de teixit industrial i d’apostes fermes per la formació d’atu· rats de llarga durada i joves entres 16 i 25 anys. Que, en un pressupost general pel 2012 de 11.460.221,83€ només es destinin 60.000€ de recursos propis a cursos de formació (el 0,52%), posa de relleu la pírrica aposta feta per combatre l’atur del govern municipal del PSC i els seus aliats per aprovar-lo, PP i ICV. A més de donar resposta a les ajudes d’urgència social causades per a aquesta crisiestafa, creiem que hem de defensar els drets fonamen· tals dels nostres ciutadans i no acceptar a cops de decret que desaparegui el que tant ha costat d’aconseguir. No podem acceptar retallades arbitràries que serveixin per a rescatar bancs al temps que la nostra gent no pot arribar a final de mes o ha deixat de percebre cap ingrés. D’altra banda, a Badia ens trobem amb l’específic pro· blema de l’habitatge. El Consistori ha de donar recol· zament sense reserves a pla· taformes ciutadanes com la d’Afectats per la Hipoteca (PAH) i personar-se com a part interessada per a evitar desnonaments. Hem de reclamar que la Generalitat pagui el que deu a Badia per evitar situacions tan desagradables com les amenaces de tall de submi· nistrament elèctric per impa· gament que es van donar l’any passat i afrontar sense complexos la renegociació del conveni de finançament que expira el 2018 per asse· gurar un finançament just i durador. Per arribar aquí hem de mirar lluny i no ocupar-nos només de tapar els forats del dia a dia. En aquest sentit, necessitem una política asse· nyada de locals comercials, la reforma de l’IBI, la defen· sa aferrissada de l’educació, la cultura i la gent gran. Igualment, es fa imprescin· dible definir un model de ciutat en relació a l’entorn (sense plans urbanístics amb tres carrils de circulació al costat del balcó de casa). En definitiva, repensar Badia per a donar-li, no ja el futur, sinó el present que mereix i necessita. L’AEB hi serà. [*] Aquesta editorial és fruit de parafrasejar un comunicat publicat pels companys At Versaris en que comuniquen la seva determinació per continuar aportant la seva creativitat a la lluita al marge del procés comercial establert. Tant ens hem sentit identificats que l'hem fet servir. A canvi, volem recomanar-te que entris a la seva pàgina web (www.atversaris.cat) i vagis als seus concerts com una forma més de contribuir a que la por comenci a canviar de bàndol. Gràcies At Versaris. 3

[close]

p. 4

Més dedicació del grup municipal de l’Alternativa d’Esquerres per Badia en moments difícils Coordinació AEB partir d’aquest mes de setembre, en Quim Du· ran, un dels quatre regidors de l’AEB a l’ajuntament de Badia, ha augmentat la seva dedicació horària a les tasques municipals des de l'oposició. Aquesta decisió de l’assem· blea de l’AEB persegueix una millora del treball del nostre grup municipal per diversos motius: • La situació econòmica i po· lítica global, així com de l’es· tat espanyol i Catalunya en concret, que fa pagar l’ajusta· ment del sistema als més dè· bils, a la classe treballadora, entre els que ens trobem les i els badiencs. • La precarietat estructural de les finances del nostre muni· cipi des de la seva creació el A 1994 que es veu agreujada per aquests ajustos i retallades globals. • La debilitat d’un govern del PSC en minoria que ha de negociar cada pas que dona amb la resta de grups. • L’augment de responsabi· litat que davant d’un govern en minoria té la segona força Aquests motius ens empe· nyen a estar molt més atents a cada moviment des de fora i des de dins del nostre ajun· tament, ens obliguen a estu· diar molts més documents i propostes i ens demanden concretar molt més les nos· tres propostes en defensa de la qualitat de vida i els drets 4 1. Això significa que l’AEB abandona el seu principi de no creure en la política com a professió? NO. Sempre hem defensat que els càrrecs polítics han de ser ocupats per ciutadans i ciutadanes escollits per la població durant un temps limitat i ens hem oposat a que es converteixi en una carrera professional ja que porta, entre d’altres conseqüències, a perdre la ideologia i defensar el que et permeti continuar tenint feina. Continuem pensant igual i en Quim Duran és i seguirà sent professor de música i la seva dedicació estarà subjecta a la valoració de l'assemblea. 2. Això significa crear un càrrec més a l’ajuntament? NO. El nostre portaveu continuarà sent regidor com ho és des del dia que va ser nomenat a partir de les eleccions municipals de 2011. 3. Això significa augmentar la despesa municipal en polítics i càrrecs? NO. L’ajuntament destina una quantitat econòmica en concepte de dietes a tots els regidors que d’aquesta decisió hi ha algunes preguntes que volem respondre des de FAQ [preguntes freqüents] Davant l’AEB avançant-nos als dubtes que es puguin plantejar. política del municipi en la que 1166 ciutadans i ciuta· danes van dipositar la confi· ança. de la ciutadania a Badia. En concret, en Quim, redui· rà la seva jornada laboral com professor de secundària a la meitat per dedicar aquestes hores a estar a l’ajuntament, a estudiar els informes i pro· postes del govern, a escoltar als veïns i veïnes que ho ne· cessitin, a parlar amb els tre· balladors municipals sobre el funcionament dels serveis públics, a elaborar propostes de discussió per afavorir la participació ciutadana a tra· vés de l’AEB i a tot allò que calgui per intentar caminar cap a una Badia millor. Evidentment, el grup munici· pal continuarà comptant amb la dedicació horària actual per part dels altres tres regidors un cop acabada la seva jorna· da laboral, com fins ara, i amb l’empenta i impuls de l’assem· blea de l’AEB que continuarà debatent de forma oberta tots aquells temes municipals que afectin la ciutadania. no tenen dedicació exclusiva al govern (aquests cobren un sou). La nostra decisió no modificarà en res aquestes quantitats, ni un cèntim. 4. Tot i això, els ciutadans haurem de pagar més diners, d’alguna manera indirecta, per aquestes hores? NO. L’únic que fa l’AEB és modificar l’ús que dóna als ingressos municipals. Seguint el nostre codi ètic, els 4 regidors cedeixen íntegrament les quantitats percebudes a la gestió per part de l’assemblea de l’AEB entenent que la feina la fem entre tots els membres de l’assemblea i no ells sols. Ara, una part d’aquests diners serviran per a compensar el que deixarà de cobrar el nostre portaveu municipal de la seva activitat professional, ja que ell ara farà més feina a l’ajuntament. El nostre portaveu no passarà a cobrar dos sous, els seus ingressos seran els mateixos que fins ara. De fet, i sent estrictes, amb els mateixos diners dels ciutadans es crearà un nou lloc de treball a mitja jornada ja que en Quim Duran és empleat públic i el que deixi de cobrar del Departament d’Ensenyament servirà per contractar una persona que el substitueixi. 5. Vol dir que l’AEB deixarà de funcionar d’una forma horitzontal i assembleària, per passar a tenir un cap pensant que prendrà les decisions? NO. Les decisions continuaran sent una cosa plural i oberta a la ciutadania, però la feina per executar-les recaurà una mica més en una persona que en les altres, que de tota manera continuarem treballant d’una manera altruista. 6. Aquesta decisió implica que fins ara, s’ha fet malament la feina des del grup municipal de l’AEB? Fins ara, els nostres regidors de legislatures passades i de l’actual han estat capaços de tirar endavant l’acció política de l’AEB a l’ajuntament amb l’ajut de l’assemblea. En aquests últims mesos hem constatat que la situació era excepcional i requeria d’una major dedicació per part d’algun dels nostres regidors. Igualment s’ha fet palès que aquesta dedicació extra era del tot necessària i que no podia sortir de forma indefinida del temps personal i familiar dels regidors. 7. Es tracta d’una decisió per a tota la legislatura? No necessàriament. Es tracta de provar la viabilitat i la utilitat pública de tenir un regidor amb una dedicació més intensiva. Pensem fer una avaluació contínua d’aquesta nova pràctica i mantenir-la, revisar-la o suprimir-la en funció dels resultats. 8. Què espera l’assemblea de l’AEB d’aquesta decisió? Esperem mantenir la qualitat de la nostra tasca com a oposició a l’ajuntament, en un moment en que la quantitat i la gravetat dels assumptes a debatre i sobre els que decidir va en augment, i ferho sense provocar que cap de nosaltres es “cremi” en l’intent ja que la tasca de l’AEB ve de molt lluny i volem que vagi molt més lluny encara. Per a qualsevol dubte sobre aquest tema o qualsevol altre tema del grup municipal de l'AEB, grupmunicipal@aebadia.org

[close]

p. 5

El moviment 15M compleix un any a Badia El pasado mes de septiembre el movimiento 15 M de Bahía convocó un acto de debate popular en la calle con la participación de Arcadi Oliveras, Esther Vivas y Josep Maria Antentas y el éxito de participación fue considerable. Una prueba más de la importancia de este movimiento que el 15 de mayo de este 2012 cumplía un año. Con motivo del aniversario quisimos hablar con algunas de las personas que han vivido activamente este fenómeno que en bahía llegó vía televisión a ocupar la playa Mayor que hoy muchos llaman la plaza del 15M. ¿Qué te hizo salir a la calle hace un año y unirte a la acampada y a las protestas? La indignación con el siste· ma, porque no habia nada, cuando vi a estos chicos en la calle me gusto su idea y me uni a ellos. Ver que la gente se unía para luchar contra la estafa que nos imponen con el nombre de crisis. El descontento con la pérdi· da de derechos sociales y los recortes en el estado del bi· enestar. 1 ¿Qué es lo que destacarías tú de este año de activismo? La evolucion mental de muc· ha gente, partidos de izquier· das y jóvenes que se sentian apoliticos. 2 ¿Cuáles son las perspectivas para el movimiento a partir de ahora? Por lo individual y asociaciones han sabido no caer en la trampa del antisindicalismo y apoliticismo, es nece· sario seguir sumando a los sectores mas sanos de las izquierdas y de los sindicatos para construir una alter· nativa al capitalismo desde el poder popular. 3 Juan José Gil Mar Vargas La unión de la gente de base a pesar de las diferencias ide· ológicas y el despertar del pueblo. El número de personas mo· vilizadas que crece día a día. Las ideas transformadoras de personas anónimas y que continúen los recortes igno· rando a la población. El movimiento me ha dado una lección de humildad, por la lección creativa y el sentido común. La union de gente a un obje· tivo comun en cuanto a va· lores, a pesar de las diferen· cias. La vuelta de los valores solidarios por encima de los individualismos. La cantidad de movimiento re· sistencia y ganas de cambiar las cosas y la creación de diferentes plataformas de defensa de de· rechos sociales (vivienda, edu· cación sanidad...). Seguir en la misma dirección para defender los intereses del 99% de la población. Continuar luchando por nu· estros derechos hasta conse· guir los objetivos de justicia social utilizando las herrami· entas legítimas de la ciudada· nía. Las mismas que desde el inicio: la colaboración, colectivilizaci· on, el conocimiento... Y ahora formamos una familia, las perso· nas nos sentimos aisladas, pero ahora somos colectivos por enci· ma de lo individual. Que cada dia sabemos cada uno de nosotros mas donde enfocar nuestro trabajo, hay mas defini· ción, gracias a la información y el trabajo de este año. Estefania Pardo Ricard Juan Tras años de lucha y frustra· ción, surjio el movimiento y trajo frescura y era necesario participar. Estaba a la espera de ver a mas gente concienciada a este nivel, que yo estaba. Mayte García Mari Vargas El desacuerdo con las políti· cas que se aplican y el hecho de ver que no estamos sólos ni somos una minoría de ide· alistas utópicos. #Seguir 5

[close]

p. 6

Festa Major al xiringo de l'AEB Redacció U n any més l'AEB ha estat present a la Festa Major i ha posat el seu granet de sorra a la celebració de la festa gran del municipi. Actuacions de música de cantautor i de música bereber, campionats de dòmino i dards, concurs de plats vegetarians, mercat d'intercanvi, taller de henna i venda de pastes àrabs, nit de còctel i la tradicional pae· lla pels amics de l'AEB, van omplir tres dies intensos al Xiringo de l'AEB. Aquest any, lamentablement, vam haver de suspendre la vi· sita del Burricorni, esperada pels nens, per dificultats de la colla. Però la veritable novetat del 2012 ha estat el fotoprotestón que va permetre que tots els visitants del xiringo es fo· tografiessin expresant al seva queixa davant al situació ac· tual, d'una forma lúdica com correspon a la Festa Major. Les fotos van anar confor· mant una gran expressió de protesta col·lectiva. Èxit de públic al quart aniversari d'El Casal de l'Esquerra Redacció l passat 22 de setembre El Casal de l’Esquerra a Badia del Vallès va celebrar el seu quart aniversari amb la festa “Quatre anys de colors”. Durat tota la setmana van aprofitar per treure al carrer les activitats que desenvo· lupen els diferents grups que s’hi han anat formant durant aquests quatre anys: El grup d’amics del cinema Zinexin, el Banc del Temps de Badia,el grup ecologis· ta Badia Verde, l’Oficina de Drets Socials, el grup sende· rista Trotacamins,la Platafor· ma d´ Afectats per la hipote· ca de Badia, la Cooperativa de Consum responsable La cistella de Badia, a més del moviment polític local Alter· nativa d’Esquerres per BadiaCAV. La festa que va comptar amb 6 més de dues-centes persones E va començar a les 10 amb el Mercat d’Intercanvi, una ma· nera diferent de trobar el que necessitem sense gastar ni un euro. A la tarda hi va haver festa infantil amb tallers i par de bufet a l’aire lliure per un centenar de participants (moltes persones no van po· der quedar-se a sopar ja que es van superar les previsions de participació) i la projecció conta contes. La nit va co· mençar amb la part reivindi· cativa de la festa en la xerrada de la lluita per les ocupacions de finques a Andalusia, amb la presència de: Lola Álvarez, portaveu ocupació de la fin· ca Somonte i Pepe Caballe· ro, secretari organització del SAT. Després va venir un so· de curtmetratges amb Zine· xin. La festa va culminar amb el concert d´Alquadrat, rum· ba-folk-fusió que va fer ballar amb ganes els presents. Segons els organitzadors de la celebració, aquests quatre anys El Casal de l'Esquer· ra ha servit d’ajut per a que hagin sorgit propostes de revitalització de la vida soci· al molt interessants que so· brepassen l'àmbit de l'AEB i que han trobat a la plaça de La Sardana l’espai i el recol· zament per començar. “En el moment de la inauguració vam dir que no volíem que fos només la nova seu de l’Alternativa d’Esquerres per Badia, que això seria com malbaratar un recurs en un poble de recursos limitats. Volíem contribuir a donar color a Badia, colors ben diversos obrint l’espai a aquelles entitats o persones que el necessitessin per treballar en la millora de Badia des del carrer i realment les activitats que s’hi venen desenvolupant van força més enllà de la tasca social i política de l’AEB” va emfatitzar un dels responsables que va voler recordar que continuen oberts a fomentar la utilitza· ció del casal per part de grups de persones que ho puguin necessitar.

[close]

p. 7

...i tu, què en penses? Justícia social amb independència de la independència D Martí Marín es de la meva miserable condició i tot pro· vant d'entendre tanta felicitat patriòtica de bona fe (tant la felicitat com l'intent d'entendre són de bona fe) sense aconseguir-ho, he de dir que em dol a les profunditats de l'ànima que du· rant tot un any no hi hagi hagut el mateix nom· bre de persones manifestant-se per lamentar les retallades, els acomiadaments i les agressions als convenis laborals que han deixat tans catalans i catalanes en la més negra misèria (tot i que déu n'hi do de les que hi ha hagut)). He de recordar que enguany s'han tancat amb tota normalitat un munt de Centres d'Assitència Primària a l'agost perquè als acampats de l'any passat ningú no els ha donat relleu. He de manifestar que m'ataca el fetge que en tantes persones que avui diuen "bru· tal", "meravellós", "pell de gallina", amb total i absoluta bona fe -i millors propòsits- no hi hagi hagut el coratge de fer vaga i fins i tot se n'hagin fet comentaris en contra (manifestar-se és més fà· cil que fer vaga: no m'ho negareu...). I he de con· fessar que em té els ronyons ben fotuts que tantes persones raonables considerin que la independèn· cia resulta en ella mateixa el recurs taumatúrgic que ho resoldrà tot. Independència? Per què no... Però quina, com, per a què? A Alemanya -que crec que són inde· pendents- fan retallades, acomiaden gent, etc. i no em sona que sigui perquè Espanya els robi (fis· calment parlant). La independència és possible? Probablement... Però no és la felicitat, ni el ben· estar, ni el contrari, ni tant sols és com guanyar la Champions (perquè només es guanya una ve· gada...). No puc opinar sobre "aquesta" indepen· dència (i no sé com poden els demés) sense saber quin és el contingut que hi ha al darrere: el projec· te polític, en definitiva (potser és que traduirem al català la constitució espanyola de 1978 i endavant les atxes). I no vull dir (com hi ha qui diu) que no sigui econòmicament viable o que Europa no ho hagi de tolerar -diria que a la majoria els hi refot-. Vull dir que no és màgica, que per a alguns podrà a anar bé i que per a altres no en funció de com es faci: perquè les diferències socials existeixen. I ara ja em podeu afusellar, sempre que no sigui el Joel Joan el que apreti el gallet: fa massa anys que viu molt bé dels meus impostos (TV3, teatre subvencionat) i de sortir a pel·lícules espanyoles ("El corazón del guerrero", "La buena vida") com perquè hagi de ser ell el que decideixi qui, quan i on s'ha de considerar traidor a ningú. A mi, si us plau, com que em reconec membre de l'ETC(tc), 7ap. -Esquerra Traïdora Catalana (traïdors cata· lans), setena assemblea provisional- i per tant can· didat a l'afusellament, que m'afusellli un escamot íntegrament integrat (valgui la redundància) per persones desocupades: al menys serviré per donar feina als aturats... Si m'indulteu (cosa que òbvi· ament em farà feliç) acceptaré que al menys em diguin d'ara endavant Cassandra per comptes de Martí (Joel Joan inclòs). Jardineres de què? [POSITIU] Tot i el lleig acabat (habitual últimament en barris obrers) de voreres amb formigó algú ha pensat en unes jardineres. [NEGATIU] Les jardineres porten des de la inauguració dels pisos del revés i ni l'empresa adjudicatària, ni la Generalitat, ni l'Ajuntament s'han preocupat de fer-les servir pel que són: contenir plantes foto noticia Es repararà la glorieta del Joan Oliver! [POSITIU] L'element central del parc deixarà de ser una cosa lletja i perillosa tal i com feia temps demanàvem. [NEGATIU] La moció que ho preveia i que es va aprovar a proposta de l'AEB és de juliol de 2010 i dos anys després s'han posat les tanques. M'aturo o no m'aturo? [POSITIU] Just al costat de la casa-cuartel hi ha un senyal que indica al conductor que ha de fer parada obligatòria. [NEGATIU] Que precisament en aquest punt hi hagi un senyal que no es fa servir des de...... és una indicació del manteniment de la senyalització que tenim a Badia. 7

[close]

p. 8

A vueltas con la piscina de verano O tro año más, el periodo de apertura de nuestra piscina de verano, ha sido un cúmulo de quejas por parte de usuarios sobre el poco o nulo cumplimiento de las normas de uso y el nulo esfuerzo de los re· sponsables por remediarlo. Y la piscina se nos está quedando vacía… siendo uno de los mejores servicios que tenía Badia años atrás. La gente se cansa de ver el deterioro de las instalaciones y la poca voluntad para conseguir mejorarlas… “No se puede hacer nada” es la respuesta de los políticos responsables. Fumar y colillas, comer y hor· migas, ropa interior debajo del bañador o entrar en la pis· cina sin ducharse y falta de higiene... Todo ello en el día a día de nuestra piscina para acabar de rematar unas instala· ciones que se han dejado morir durante años porque supues· tamente tenían que derribarse para construir el polígono industrial que salvaría Badia. Solo hay que visitar los ves· tuarios en un estado que no pasarían ninguna revisión de sanidad si pertenecieran a una instalación privada. En todo lugar público existen unas normas de comportamiento que son para el bien· estar general de las personas que utilizan un servicio. Pero no todos entendemos de la misma manera las normas de comportami· ento y por eso nos vemos obligados en mu· chas ocasiones a que haya algún responsable para hacerlas cumplir. Confeccionar unas normas de servicios públicos conlleva muchas horas de trabajo, hay que tener en cuenta las leyes vigentes, la sanidad, la seguridad y la convivencia de todos los que utilizan dicho servicio. Lo lamentable es que esas horas de trabajo, no sirvan para nada si el usuario no cumple las normas y/o los responsables del servicio no ponen los medios para hacerlas cumplir. Concha Hurtado Veamos: No se sacaban las hamacas según personal de las instalaciones “Porque se rompen”. Pues si se rompen es porque hay una mala utili· zación de las mismas… ¿No hay personal que pueda llamar la atención a quien hace un mal uso de ellas? En nuestra piscina la gente sigue utilizando la piscina sin ducharse, cuando las normas lo prohíben. Uno no debe bañarse sin antes haberse duchado por las cremas de sol, el su· dor, los pies sucios del césped y algo impor· tante para nuestra salud el contraste del calor corporal en el sol al impacto fuerte del agua de la piscina pueden provocar importantes cortes del riego sanguíneo que pueden con· llevar un corte de digestión o una lipotimia. En nuestra piscina hay gente que sigue comiendo y bebiendo. No se permite comer en el césped de la piscina y no es por capri· cho, es simplemente que a las migas de la co· mida acuden las hormigas en bandada y lue· go perjudica al mismo usuario o al que llega después y lógicamente es muy desagradable estirar tu toalla, ya que no tenemos este año tumbonas, y a los dos minutos tenerla llena de hormiguitas (sin contar la gente que deja el regalito de los desperdicios en un rincón). Muchos chicos y chicas jóvenes siguen la moda de enseñar la marca de su ropa inte· rior debajo del bañador. Pero, por higiene, está prohibido bañarse con ropa interior y siguen bañándose con ella, ¿quizás porque nadie les ha dicho que está prohibido? En la piscina se fuma. Es de ley que en to· das las instalaciones deportivas públicas está prohibido fumar, sobre todo en aquellas en las que hay menores de edad, los niños no tienen porque tragar nuestros vicios, ni siquiera al aire libre, solo hay que mirar las normas anti-tabaco que en los parques o alrededor de los cole· gios está prohibido fumar… ¿Por qué se sigue fumando en nuestra piscina? No ya solo por salud, considero que es prevención ante riesgo de quemaduras, los niños corren con libertad por la piscina y podrían caer encima de nuestros cigarrillos o pisar una colilla mal apagada. No me vale el “No se puede hacer nada”. Hay gente incívica, pero hay otras personas que acaban saltándose las normas al ver que todo el mundo lo hace y nadie les llama la atención. En otras pis· cinas de los alrededores lo hacen. ¿Porqué en la nuestra no? Y considero que no es tan difícil, unos toques de atención a quien las incumple por parte del mismo personal que tiene hoy la piscina, y los casos extremos de personas reincidentes que se niegan a cump· lir pues habrá que prohibirles utilizar la in· stalación. No tiene sentido tener muchas normas si no se está dispuesto a hacerlas cumplir. Pro· hibiciones las imprescindibles, pero que se cumplan. Porqué lo más triste es compro· bar cómo vamos perdiendo calidad en los servicios públicos por dejadez. Quien paga tiene derechos pero también deberes que cumplir y el ayuntamiento (propietario) es quien tiene la responsabilidad de hacer que se cumplan. ¿El año que viene, qué? Per a qualsevol proposta, idea o col∙laboració ens trobaràs a av. Burgos,18 / tel. 931809421 comunica@aebadia.org / www.aebadia.org

[close]

Comments

no comments yet