P.A. Saithumuhammad by Jamal Kochuangadi

 

Embed or link this publication

Description

P.A. Saithumuhammad-Jamal Kochuangadi

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

]n. F. skbvXp apl-½Zv Pam sIm¨-§mSn

[close]

p. 3

{]km-[-I-Ip-dn¸v BIm-i¯p ]S-cm\pw I\n \ÂIm\pw Ign-b-W-sa-¦n a®n thcnd¡n hocyw hen-s¨-Sp-¡-W-sa-¶Xv {]IrXn \nb-a-am-Wv. Hmtcm Xe-ap-dbpw ap³ap-d-¡m-cn \n¶v kmwkvIm-cn-Im-kvXn-IÄ Gäphm-§p-Ibpw ]pXp-ap-d¡mÀ¡v ]mIamIp¶ Xc-¯n ]pXp-¡p-Ibpw hcpw-X-e-ap-d¡v amä-§-tfm-SnW-§n-\n¶v s]mcp-¯-s¸-Sp-¶-Xn\v kaq-l-a-\Êv Ft¸mgpw kmh-Imiw tXSp¶p-­v. AXn-¶-h-kcw \ÂIm-¯{X IqSnb KXn-th-K-amWv ae-bm-fn-bpsS amä¯n-\p-f-f-Xv. tIc-fo-bÀ Ime-§-fmbn Im¯p-sh¨ CuSp-sh-¸p-IÄ ]eXpw Cu Ips¯m-gp-¡n IS-]p-g-Ip¶p. a®ns³-d aWhpw \nd-hp-an-Ãm¯ Hcp hnNn-{Xkw-kvImcw ]Xps¡ tIc-f-¯n cq]-s¸-«p-h-cp-¶p. kmwkvIm-cn-I-¯p-SÀ¨bn kw`-hn-¡p¶ CSÀ¨-bn-ep-ff thh-emXn ]e-scbpw CS-s]-Sp-¶-Xn¶v t{]cn¸n-¡p-¶p-­v. ‘t\Xr-kvarXn’ {]k-à-am-¡p-¶Xv Chn-sSbm-Wv. ZoÀL-Im-e-{]-kàn-bp-ff aqe-y-§-fpsS PohÂam-Xr-I-IÄ ]pXp-Xeapdbv¡v ss-I-amdm\pff Ffnb {ia-am-Wn-Xv. AI-¶p-\n¶v A]-{K-Yn-t¡­ A¡m-Z-anI hnjbw am{X-ambn IW¡m-¡-s¸-Sp¶ Ncn-{Xs¯ BIvSn-hn-k-¯n-\p-ff D]m-Zm-\-am¡n amänb AÛpX hy-à-nX-z-amWv ]n.F.skbvXp-ap-l-½Zv. Ncn-{X-kvar-Xn-Isf hÀ¯am\-Im-e¯ns³-d ]p\À\nÀÆ-N\-¯n-\p-ff DuÀÖ-t{km-X-Êm¡n amäp-I-bm-bn-cp¶p At±lw. hy-XykvX P\-X-I-fpsS hnkvarX Ncn-{X-¯n-te¡pw kwkvIm-c-¯nte¡pw shfn¨w hoip¶ BtLm-j-§Ä kwLSn¸n-¨p-sIm-­mWv CXv km[n¨-Xv. cmP-y-tk-h-\hpw kap-Zm-b-tk-h-\hpw kaw tNÀ¶Xmbn-cp¶p. At±-l¯nsâ hgn PqX-¸-f-fn-bpsS \m\qdmw hmÀjn-Im-tLm-jhpw tIcf CÉm-anIv skan-\mdpw Hcpt]mse {]k-à-am-Ip-¶-Xv. B ]mc-kv]-c-y-t_m[w sIm­mWv. Hcp Ime¯v skbvXp apl-½-Zns\ IuX-I-t¯msS ]n´p-SÀ¶ ]n³ap-d-¡mc³ Pam sIm¨-§mSn X¿m-dm-¡nb eLp-Po-h-N-cn-{X-am-Wn-Xv. -hn-Z-ym-`-ymk kmwkvIm-cn-I-cw-K¯v Hcp Zim-_vZ-ambn {]hÀ¯n¡p¶ kwL-S-\-bmWv s{Kbvkv FP-yp-t¡-j-W Atkm-kn-tb-j³. ]mc-¼-c-y-]-T-\¯nsâ `mK-ambn GsäSp¯ {][m\ s{]mP-IvSpI-fnsem¶mWv ‘t\Xr-kvarXn’. Cu ]c-¼-c-bnse aq¶m-as¯ ]pkvX-I-amb ‘]n.-F. skbvXp-ap-l-½-Zv’ {]kn±o-I-cn-¡p-¶-Xn\v klm-bn¨ dnbm-Znse \yp kYm a¡m t]mfn-¢n-\n-¡nsâ amt\-PÀ P\m_v hn. Ajvd^v kmln_v sImf-¯q-cn\v \µn tcJ-s¸-Sp-¯p-¶p. Gähpw A\n-hm-c-y-sa¶p Icp-Xp¶ Cu kwcw-`-t¯mSv ae-bmfn hmb-\-¡mÀ A\p-Iq-e-ambn {]Xn-I-cn-¡p-sa¶v hni-z-kn-¡p-¶p.

[close]

p. 4

__________________________________________________________ - - Pam sIm¨-§mSn _______________ \me-c-¸-Xn-äm-­mbn ]{X-{]-hÀ¯\, kmwkvIm-cnI cwK-§-fn {]hÀ¯n¡p-¶p. Xnc-¡-Y-Ifpw \mS-I§-fpsa-gp-Xn-bn-«p-­v. ]cn-`mj DÄs¸sS Ccp-]-¯n-b-©n-tesd IrXn-I-fpsS cN-bnXm-hv. Ct¸mÄ tXPÊv ]{X-¯nsâ Atkm-kn-tbäv FUn-äÀ. Email: jamalkochangadi@gmail.com, Mob: 9020180904.

[close]

p. 5

Df-f-S¡w _meyw ........................................................................................................ 8 Ncn-{X-Im-c³ .............................................................................................. 16 ]{Xm-[n-]À ................................................................................................. 25 kwLm-S-I³ .............................................................................................. 38 kap-Zmb kvt\ln ..................................................................................... 48 kplr¯v .................................................................................................. 58 IpSpw-_-\m-Y³ .......................................................................................... 65 A´yw ...................................................................................................... 69 Fsâ hgn-Im«o ......................................................................................... 74 tIk-cn-bpsS I¯v .................................................................................... 78

[close]

p. 6

Ah-Xm-cnI ]n.-F.-sk-bvXp-ap-l-½Zv kvamcI AhmÀUv 1999-þ k½m-\n-¡-s¸-«Xv {io. Pam sIm¨-§m-Sn-¡m-Wv. “apÉow kmaq-ln-I-Po-hnXw ae-bmf t\mh-en” F¶ Kth-W-j-W-{]-[m-\-amb {KÙ-amWv Pam-en\v AhmÀUv t\Sn-s¡mSp-¯-Xv. aäp ]cn-K-W-\-sbm-¶p-ap-­m-bn-cp-¶n-Ã. F¶n«pw {]kvXpX AhmÀUv Gäphm-§pt¼mÄ At±lw hnIm-cm-[o-\-\mbn ImW-s¸-«p. ]n.-F.-sk-bvXp-ap-l-½Zpam-bp-ff sshIm-cn-I-_-Ô-amWv Imc-Ww. CS-dnb kz-c-¯nse Pam-en\v B thZn-bn kwkm-cn-¡m³ Ign-ªp-f-fq. Zp:-J-kva-c-W-IÄ \ngÂ]-c-¯nb B A´-co£ ¯n BËmZw ]¦n-Sm³ t]mepw R§Ä Ai-à-cm-bn. BcmWv R§Ä? ]n.-F.-sk-bvXp-ap-l-½Zv F¶ alm-a-\p-j-y³ ]IÀ¶ kvt\l-¯nsâ a[p-chpw kpK-Ôhpw Bk-z-Zn-¨hÀ, IqsS \S-¡p-¶-hÀ, A§s\ \S-¡p-t¼mÄ Hc-Sn-t]mepw ap³t] IS-¡msX R§sf H¸w \S-¯p-ambn-cp-¶p At±lw. kmwkvImcnI tkh-\-k-c-Wn-bn-eqsS At±-l-t¯m-sSm-¸-ap-ff bm{X 1975 Unkw-_À 19-\mWv Ah-km-\n-¨-Xv. Unkw-_À 20-þse At±-l-¯nsâ A´-y-bm-{X-bn-emWv R§Ä ]n¶mse \S-¶-Xv. 36 hÀj-ambn Hfn-a-§m¯ HmÀ½-I-fp-ambn R§Ä Pohn-¡p-¶p. R§-fpsS kpJ-¯nepw ZpJ-¯nepw At±lw ]¦m-fn-bm-bn-cp-¶p. Hcp aq¯ ktlm-Z-c-s\t]mse t]mc, R§-fpsS kplr¯pw hgn-Im-«nbpw ^ntem-k-^-dp-am-bn-cp¶p ]n.F.-sk-bvXp-ap-l-½Zv. GX³knse sXcp-ho-Yn-I-fn-eqsS ]IÂk-a-b¯pw I¯n¨p-]n-Sn¨ dm´-ep-ambn \S¶ Utbm-P-\o-kns\ t]mse a\p-j-ys\ At\-z-jn¨p R§Ä¡v \S-t¡-­n-h-¶n-Ã. R§Ä a\p-j-y-s\-bmWv sXm«p-cp½n \S-¶-Xv. R§-fn Cf-b-h-\mWv Pam sIm¨-§m-Sn. AXp-sIm­v skbvXp apl-½-Zpam-bp-ff _Ô-¯n\p apXnÀ¶ R§-fpsS Ime-¸-g-¡-anà Pam-en-\v. F¶m _Ô-s¸« Ime-a-{Xbpw At±-l-hp-ambn \nX-yk-¼À¡-ap-­m-bXv Pam-en-\m-Wv. A¡m-c-W-¯m Pam Fgp-Xnb skbvXp apl-½-Zns\Ipdn-¨p-ff Cu ]pkvXI-¯n\v {]m[m-\-y-ta-sd-bp-­v. CsXmcp km[m-cW Poh-N-cn{X ]pkvX-I-a-Ã. Pamen\v ]Xnhv _tbm-Um-ä-bn Hcp-§p-¶-Xà skbvXp apl-½-Znsâ Poh-N-cn-{Xw. A¨-Sn-`m-j-bn-ep-aà CXv cNn-¡-s¸-«n-cn-¡p-¶Xv, lrZ-b-¯nsâ `mj-bn-emWv Cu ]pkvXIw sXmSp-t¼mÄ Hcp a\p-j-y-s\-bmWv sXmSp-¶-sX¶ kv]Ài-t_m[w \ap¡p-­m-Ipw. Xm³ sXm«-dnª B a\p-j-ys\ {KÙ-Im-c³ ]cn-N-b-s¸-Sp-¶Xv t\m¡p-I. ‘Xncn¨v F´p-In«pw F¶p-t\m¡n kvt\ln-¡p¶ {]tbm-P-\-hm-Zn-bm-bn-cp-¶nà skbvXp apl-½-Zv. \nk-zmÀ°-am-bn-cp¶p At±-l-¯nsâ kulr-Zw. Iq«p-ImÀ¡pth­n X\n¡v Ign-bmhp-¶-sX´pw At±lw sN¿pambn-cp-¶p. At±-ls¯ Hcp Imc-y-¯n\p kao-]n-¨n«v \ncm-i-cmbn aS-t§­n-h-¶-hÀ A]qÀÆ-ambn-cn-¡pw. kplr¯p¡fpsS c£m kt¦-X-am-bn-cp¶p At±-l-¯nsâ hoSpw Hm^okpw kplr-¯p-¡sf C{X-am{Xw hne-a-Xn-¡p-¶, aäp-f-f-h-cpsS ap¶n Ah-cpsS Ignhp-IÄ DbÀ¯n-¡m-Wn-¡p¶ thsdm-cm-fp-­m-bn-cp-¶n-Ã. Iq«p-Im-cn BÀs¡5

[close]

p. 7

¦nepw Hcp AhmÀtUm _lp-a-Xntbm e`n-¨m AXv X\n-¡p-ff AwKo-Im-c-amsW a«n At¸mÄ Xs¶ kzo-I-cWw kwL-Sn-¸n¡pw.’ skbvXp apl½-Znsâ CX-ymZn kz-`mh khn-ti-j-X-IÄ hnh-cn-¡p-t¼mÄ Pam sIm¨-§mSn Cu ]pkvX-I-¯m-fp-I-fn Bbncw \mhp-ff A\-´-\mbn amdp¶p. A{X Xo{h-amWv Cu ]pkvX-I-c-N-\-bnse BßmÀ°-X. Ncn-{X-K-thj-I³, ]{X-{]-hÀ¯-I³, {]`m-j-I³, kwLm-S-I³, kap-Zmb ]cn-jvIÀ¯mhv XpS-§nb \ne-I-fn-seÃmw sshhn-[-y-amÀ¶ IÀ½-ta-J-e-I-fn skbvXp-ap-l-½Znsâ kw`m-h-\-IÄ Cu IrXn-bn hne-bn-cp-¯-s¸-«n-«p-­v. Hcp Xm]-k-s\t¸mse Ncn{X Kth-j-W-¯n apgp-In-bn-cn¡p¶ skbvXp apl-½-Znsâ kw`mh-\-IÄ Cu IrXn-bn hne-bn-cp-¯-s¸-«n-«p-­v. Hcp Xm]-k-s\-t¸mse Ncn{X Kth-j-W-¯n apgp-In-bn-cn-¡p¶ skbvXp apl-½Zv i_vZm-b-am-\-amb s]mXpPo-hn-X-¯n-te¡v IS-¶p-h-cn-Ibpw AhnsS kPoh km¶n-²yamhp-Ibpw sNbvXt¸mÄ ae-bmf Ncn-{X-km-ln-X-y-¯n\v henb \jvS-ap-­mbn F¶Xv t\cv. F¶m aq¶p Zim-_vZ-t¯mfw tIc-f-¯nsâ kmwkvIm-cn-I-ta-J-esb ssNX-\-yAt±-l-¯nsâ IÀ½-iàn h-¯m-¡nb DuÀÖ-t{km-X-Êmbn hÀ¯n-¡m³ kaÀ¸n-¡-s¸-«p. A\yPoh-¶p-XIn kz-Po-hnXw [\-y-am-¡nb hnth-I-a-Xn-bm-bncp¶p ]n.-F.-sk-bvXp-ap-l-½Zv. At±lw Imeq-¶nb IÀ½ cwK-§-fn GXh-k-c-¯nepw ImÂh-gp-Xn-t]m-Imhp¶ H¶mWv kmap-Zm-b-I-cw-Kw. Pam B taJ-e-bnse {]hÀ¯\§sf kq£va-\n-co-£Ww \S-¯n-bmWv Ah-X-cn-¸n¡p-¶-Xv. aX-þkm-ap-Zm-bn-I-Im-c-y¯n bmYm-Øn-Xn-Itam Xo{htam Bb Bi-b-§-fp-sS- he-b-¯n-e-I-s¸-Sm-sX, atX-X-c-hpw- tZio-b-hp-amb ImgvN-¸mSv F¶pw ]peÀ¯n-bn-cp¶ skbvXp-ap-l½Zv kap-Zm-b-¯nsâ kqaq-lnI kmwkvIm-cnI ]ptcm-K-Xn¡v Bhn-jvI-cn¨ ]²-Xn-IÄ imkv{Xo-b-amb Bkq-{X-W-t_m-[-t¯m-sSbm-Wv. tIc-f-¯nsâ- c­mw \thm°m\ kwcw-`-§-fpsS Ncn{Xw Fgp-Xp-t¼mÄ AXnsâ \mb-I-\n-c-bn skbvXpap-l-½Zv D­m-bn-cn-¡p-sa-¶-Xn kwi-b-an-Ã. skbvXp-ap-l-½-Zns\ Ipdn¨v IqSp-X ]Tn-¡m\pw Pam sIm¨-§m-Sn-bpsS Cu ]pkvXIw {]tNm-Z-\-am-Ip-sa¶v {]Xo-£n-¡p-¶p. sIm¨nþ2 20.4.2011 F³.-sI.F.e¯o^v 6

[close]

p. 8

apJ-hpc tIc-f-¯nse apÉow kap-Zm-b-¯n\v kvac-Wob kw`m-h-\-IÄ AÀ¸n-¨ alZvhy-àn-I-fpsS Poh-N-cn{Xw {]kn²o-I-cn-¡p-¶-Xnsâ `mK-ambn bi:-i-co-c-\mb ]n.-F. skbvXp apl-½Zv kmln-_ns\ Ipdn¨v Hcp ]pkvXIw Fgp-Xn-sIm-S-p¡-Wsa¶v {]km-[-I³ Bh-iys¸«-t¸mÄ, hfsc tPmen Xnc-¡p-ff ka-b-am-bn-cp¶n«pw \ncm-I-cn-¡m³ Ign-ªn-Ã. Ipdª ka-b-¯n-\p-f-fn ]pkvXIw X¿mdm-t¡-­n-bn-cp-¶p. At±-l-¯nsâ ]gb kplr-¯p-¡-fn Pohn-¨n-cn-¸p-f-fXv GXm\pw t]À am{X-am-Wv. kl-]m-Tn-bm-bn-cp¶ apl-½Zv amÌÀ (sIm-Sp-§-ÃqÀ) kvt\ln-X-·m-cmb taml³Zmkv (a-«m-t©-cn), H.-]n.-tPm-k-^v(-B-ep-hm) XpS§n-bh-sc-sbms¡ I­n«pw ]qÀ® Xr]vXn-bm-bn-Ã. F¦nepw Ign-bp-¶{X hkvXp-\njvT-ambn skbvXp-ap-l-½Zv kmln-_nsâ PohnXw hne-bn-cp-¯m³ {ian-¨n-«p-­v. F\n¡v tPyjvT XpÃ-y\pw hgn-Im-«n-bp-am-bn-cp¶ Hcp henb hyànsb¡p-dn¨v HmÀ¡p-t¼mÄ AXv kvXpXn KoX-am-bn-t¸m-I-cp-sX¶pw \nÀ_-Ô-ap-­m-bn-cp¶p. B a\p-jy³ B-cm-bn-cp¶p F¶v hy-à-ambn a\-Ên-em-¡m³ `mhn Xe-a-pdbv¡v Ign-bWw F¶p-am-{Xw. F¶n«pw Rm³ hnImcm[o\-\m-bn-«p-s­-¦n AXv a\ptj-ym-Nn-X-am-sW¶v kam-[m-\n-¡pI. tUm.-kn.-sI.-I-co-ansâ ]{Xm-[n-]-X-y-¯n {]kn-²o-I-cn¨ skbvXp apl-½Zv kvac-Wn-Ibpw kmln-X-y-]-cn-j-¯nsâ skbvXp-ap-l-½Zv ]Xn¸pw CXnsâ cN\bv¡v klm-b-¨n-«p-­v. tIcf lnÌdn AtÊm-kn-tb-jsâ Fd-Wm-Ipfw alm-cmPmkv tImtfPv Im¼-kn Xe-bp-bÀ¯n \n¡p¶ sI«n-Sw, At±-l-¯nsâ kvac-W-bv¡mbn kaÀ¸n-¡-s¸-«-Xm-Wv. IÂh-¯n-bnse I½-yq-Wnän lmfn\pw \K-c-k` skb-Xp-ap-l-½-Znsâ t]cmWv \ÂIn-bn-«p-f-f-Xv. sIm¨n-bnse {]Ya tabÀ F.-F.-sIm-¨p®n amÌÀ ap³ssI-s¿-Sp¯v cq]o-I-cn¨ skbvXp-ap-l-½Zv ^ut­-j³ hÀjw-tXmdpw A\p-kva-c-W-k-t½-f-\-§Ä kwL-Sn-¸n-¡p-Ibpw skbvXp apl-½Zv kmln-_nsâ t]cn-ep-ff AhmÀUp-IÄ k½m-\n-¡p-Ibpw sNbvXp-h-cp-¶p. sImSp-§-Ãq-cn Øehpw {]hÀ¯-I-cp-ap-­m-bn«pw At±-l¯nsâ t]cn-ep-ff Hcp kvamcIw DbÀ¶p-h-¶n-«n-sÃ-¶Xv tJZ-I-c-am-Wv. Cu sNdp ]pkvX-I-¯n\v hnImc \nÀ`-c-amb Hcp Ah-Xm-cnI Fgp-Xn-¯-¶Xv Fsâ asämcp tPy-jvT³ F¶p-Xs¶ ]d-bm-hp¶ F³.-sI.-F.-e-¯o-^m-Wv. sI.-A_q-_-¡À amÌ-dpsS kvt\l-]qÀ®-amb ie-y-s¸-Sp-¯-en-Ãm-bn-cp-s¶-¦n CXn-{XthKw bmYmÀ°-y-am-Ip-am-bn-cp-¶n-Ã. skbvXp-ap-l-½Zv kmln-_ns\ kvt\ln-¡p¶ FÃm-hÀ¡p-ambn CXv kaÀ¸n¡p-¶p. PamÀ sIm¨-§mSn 7

[close]

p. 9

H¶v: _meyw I¨-h-S-¡m-c-\mb t]m\m-¡pgn A½pªn F¶ Al-½-Zp-®n-bpsS aI³ F§s\ kmln-X-y-Im-c\pw Ncn-{X-Im-c\pw hmÜnbpw kwLm-S-I-\p-sam-s¡-bmbn? IpSpw-_-¯nemÀ¡pw C¯cw 'tcmK'§sfm¶pw CÃm-bn-cp-¶p. _ocp, lao-Zv, apl-½Zv Ipªn-_o-]m-¯p, Bbnjp F¶o ktlm-Z-c-§-fn-emÀ¡pw Ah-scÃmw km[m-c-W-¡m-cmbn Pohn¨p acn¨pt]m-bn. F¶m hc-¼s¯ Ipªn-skbvXp þ A§-s\-bmWv skbvXp apl-½-Zns\ ho«n hnfn-¨n-cp-¶-Xv. FÃm-¯n-s\bpw tNmZyw sNbvXpw s]mXp-Im-c-y-§-fn CS-s]-«p-amWv hfÀ¶-Xv. 1930 \hw-_À 27\v sImSp-§-Ãq-cnse Be-bn-em-bn-cp¶p P\-\w. Ncn-{X-ap-d§p¶ sImSp-§-Ãq-cn ]nd¶ skbvXp-ap-l-½Zv Ncn-{X-Im-c-\mbn hfÀ¶-X AXn-i-b-an-Ã. Ad-_n-I-fmb k©m-cn-I-fpsS apkn-cn-kv, kwL-Ime Ihn-I-fpsS apNn-cn-]-«-Ww, Pq\-ßm-cpsS kzw-Knenþ sIm¨n¡pw tImgn-t¡m-Sn\pw ap¼v tIcfs¯ hntZ-i-cm-P-y-§-fp-ambn Iq«n-sIm-fp-¯nb Xpd-ap-J-\-K-cw. tdma³ N{IhÀ¯n-bpsS knwlm-k-\-s¯ Ae-¦-cn-¡m-\p-ff tX¡n³X-Snbpw B\-s¡m¼pw abn¸o-en-bp-saÃmw sIm­p-t]m-bXv Chn-sS-\n-¶m-Wv. \½psS kpKÔ {Zh-y§-fpsS t]cp-IÄ ]pcm-X\ {Ko¡v tdma³ {KÙ-§-fn t]mep-ap-­-t{X. sskdkv N{I-hÀ¯n-bpsS ]oU\w `b¶v blq-ZÀ A`bw {]m]n¨ kznwKven ]«Ww sImSp-§-Ãq-cm-sW¶v Ncn-{X-Im-c-·mÀ ]d-bp-¶p. tXmam-Çolm F¶ skbvâv tXmakv ChnsS h¶n-d-§n-b-Xm-bn hni-z-kn-¡-s¸-Sp-¶p. B hni-zm-k¯nsâ {]mam-Wn-IX tNmZyw sN¿-s¸-«n-«p-s­-¦nepw s]cn-bm-dneqsS kzÀ®-hpambn apkvcokn h¶v Ipcp-ap-f-Ip-ambn aS-§n-t]m-b-Xmbn ]cm-aÀin-¡-s¸-Sp¶ bh-\À, {]hm-N-I¶p ap¼v C³U-y-bn-se-¯nb Ad-_n-I-fm-sW¶v tdm_À«v Im8

[close]

p. 10

ÀUv sh A`n-{]m-b-s¸-Sp-¶p. bh-\-cmWp ]n¡m-e¯v 'tPm\-I'cmb-Xv. amen¡v C_v\p Zo\mÀ hcp-¶Xpw CÉmw aXw {]N-cn-¸n-¡p-¶Xpw ]n¶o-Sm-Wv. Ct¸mÄ ]pcm-hkvXp hIp-¸nsâ kwc-£-W-bn-ep-ff tNc-am³ a³knepw tNcam³ ]d¼pw \ne-\n¡p¶ sImSp-§-Ãq-cn \n¶v Ipd¨p Ing-t¡m«v amdn-bn-«mbn-cn-¡Ww {]mNo\ Xpd-ap-J-amb apkvcokv D­m-bn-cp-¶-sX¶v ASp¯ Ime¯p \S¶ DÂJ-\-\-§-fpsS ASn-Øm-\-¯n tUm. kn.-sI. Ico-an-s\-t¸m-ep-f-f-hÀ ]d-ªn-«p-­v. `qKÀ` Kth-W-j-W-¯n \n¶v a\-Ên-em-Ip-t¶-S-t¯m-fw, tNcam³ ]d-¼n-¶p F.-Un. 10.11 \qäm-­p-I-fn-tesd ]g-¡-an-Ã-s{X. aq¶v skan-än¡v aX-§Ä¡pw BZ-y-Im-e¯v Xs¶ BXn-Yyacp-fnb sImSp-§ÃqÀ, ssP\-tcbpw _p²-tcbpw khÀ® lnµp-¡Ä Iq«-s¡m-e-sNbvXp "sImSpwsIm-e-bqcm'sW¶v Iogm-f-]£w Ncn-{X-Im-c-·mÀ kqNn-¸n-¡p-¶p. Ad-_n-¡-SenÂ, Ic-bp-bÀ¶v C¶s¯ ]Ýn-a-sIm¨n cq]w sImf-fp-¶-Xn\v ap¼v kp{]-[m\ hmWn-Py tI{µ-am-bn-cp¶p sImSp-§-ÃqÀ Xpd-ap-J-sa¶ Im-c-y-¯n BÀ¡pw A`n-{]mb hy-X-ym-k-an-Ã. Ipªn-¡p-«³ X¼p-cmsâbpw sImSp-§-ÃqÀ `c-Wn-bpsSbpw \mSv. B[p-\nI Ime¯v apl-½Zv A_vZpÀd-Òm³ kmln-_n-s\bpw sI.Fw. koXn kmln-_n-s\bpw t]mep-ff t\Xm-¡Ä¡v P·w \ÂIn-bXv sImSp-§Ãq-cm-Wv. ]n.-sI.-_m-e-Ir-jvW³, ]n.-sI. tKm]m-e-Ir-jvW³, tUm. kn.-sI. Icow, tUm. F³.-F. Icow, tUm.-hn.-F. skbvXp apl-½-Zv, tUm. A_vZpÂK-^qÀ XpS§n kmaq-ln-I, kmwkvIm-cnI cwK-§sf [\-y-am-¡nb t\Xm-¡-fp-sSbpw Fgp¯p-Im-cp-sSbpw Hcp henb ]c-¼-c-Xs¶ sImSp-§-Ãq-cn\pw FS-h-\-¡m-Sn-\psams¡ Ah-Im-i-s¸-Sm-\p-­v. {]tX-y-In¨v tIc-f-¯nse apÉow kap-Zm-b-¯n \thm-°m\ kwcw-`-¯n\v t\Xr-Xzw \ÂInb {]tZiw IqSn-bm-W-Xv. k\m DÃm aàn-X-§-fp-sSbpw aäpw ]ptcm-K-a-\m-I-b-§Ä DÄs¡m­v 1922-þ ]gb sIm¨n kwØm-\¯v cq]w-sIm­ tIcf apÉow sFI-y-kw-L-amWv ]n¶oSv tIcf kZz¯q apPm-ln-Zo¶p hgn-am-dn-s¡m-Sp-¯-Xv. Hcp hym-g-h-«-¡m-es¯ {]hÀ¯-\¯n-¶n-S¡v sFI-y-kwLw ]e hnZ-ym-e-b-§fpw Øm]n-¨p. Bep-hm-bn Hcp apÉow tImtfPv Øm]n-¡m³ {ian-s¨-¦nepw k^-e-am-bn-Ã. ]n¶oSv tImgnt¡mSv ^mdqJv tImtfPv DbÀ¶p-h-¶-t¸mÄ sFI-y-kw-L-¯nsâ kz-¯p-¡Ä AXn\v kw`m-h\ \ÂIp-I-bmWv sNbvX-Xv. sImSp-§-ÃqÀ im´n-]p-c-¯p-ff kmln-_nsâ ]f-fn-bn-em-bn-cp¶p skbvXp apl½-Znsâ aX-]-T-\w. Cu ]f-fn-sb-¡p-dn¨v ]e sFXn-l-y-§fpw ]pcm-hr-¯-§-fp-ap­v. ZÀkv]-T\w c­v \qäm­v ap¼m-Wv. sImSp-§-Ãq-cnsâ kao] {]tZ-i-amb Df-fm-¼p-g-bn Hcp apÉow kv{Xobpw aI\pw Xma-kn-¨n-cp-¶p. A¶-hnsS A[nIw apÉow-I-fn-Ã. BV-y-·m-cmb \mb-·m-cm-tW-sd-bpw. A§-s\-bn-cns¡ FhnsS \nt¶m Bßo-bssN-X-\-y-ap-ff Hcp kp^n-h-c-y³ h¶p. Bfp-IÄ At±-ls¯ "kmln-_q-¸m¸' F¶p-hn-fn-¨p. D½-bpsS aI³ At±-l-¯nsâ inj-y-\m-bn. kmln-_n-t\m-sSm¸w BZw-ae ImWm³ t]mb B sNdp-¸-¡m-c³ GtXm A]-I-S-¯nÂs¸«v acn¨p. 9

[close]

p. 11

Zp:-Jn-X-\mb kv{Xosb kmln-_p-¸m¸ Bi-z-kn-¸n-¨p. ""acn¨p t]mb tam\p ]Icw Rm\p-­v. C\n Rm\mWv \n§-fpsS aI³''. B D½-tbm-sSm-¸-amWv ]n¶oSv kmln-_q-¸m¸ Xa-kn-¨-Xv. At±-l-¯nsâ Idm-a-¯p-IsfIpdn-¨p-ff AÛp-X-I-Y-IÄ {]N-cn-¨p. GXv amdm-tcm-Khpw At±lw NnIn-Õn-¨m amdp-sa-¶mbn kq^n-h-c-ysâ NnIn-Õ-sIm­v X¼p-cm-«n-bpsS amc-ItcmKw t`Z-s¸-«p. kw{]o-X-\mb X¼p-cm³ {]Xn-^-e-ambn F´p thW-sa¶v tNmZn-¨p. hni-zm-kn-IÄ¡v {]mÀ°n-¡p-¶-Xn\v Hcp Bcm-[-\m-ebw \nÀ½n-¡-Ww. AXn-\p-ff Øew In«n-bm Xc-t¡-Snà þ kmln-_p-¸m¸ ]d-ªp. X¼p-cm³ \ÂInb \m¸-t¯gv G¡À Øe¯v ]f-fn-bp-bÀ¶p. ]f-fn-tbm-Sv tNÀ¶v At±l-¯nsâ J_ÀØm-\p-ap-­v. kmln-_p-¸m-¸-bpsS J_ÀØm³ sImSp-§-Ãq-cn a{X-a-Ã. h¡³ ]d-hq-cnse X¯w-]-f-fn-bn-ep-ap-­-s{X. HcmÄ¡v c­v J_tdm? CsX-§s\ kw`-hn¡pw? tNmZyw \ym-bw. ]s£ sFXo-l-y-§Ä¡v ]e-t¸mgpw bpàn-bpsS ]n³_-e-ap­m-I-W-sa-¶n-Ã-tÃm. kmln-_p-¸m-¸- acn¨-t¸mÄ FhnsS kwkvI-cn-¡-W-sa¶p XÀ¡-am-bn. At¶cw a¿¯v Fgp-t¶-än-cp¶p ]d-ª-s{X. Fs¶ c­n-S¯pw AS-¡-Ww. A§-s\-bmWv X¯w-]-f-fn-bnepw Pmd-ap-bÀ¶-Xv. Ac \qäm-­p-hsc AhnsS Nµ-\-¡p-Shpw \S-¶n-cp-¶p. km-ln-_nsâ ]f-fn-bnse ZÀkn-emWv Ipªn skbvXp aX-]-T-\-¯n\p t]mb-Xv. {]ikvX aX-]-WvUn-X-\mb a¡p-ap-Én-bm-cpsS ktlm-Z-c-·m-cmWv DkvXm-Zp-amÀ þ Ipªmdp apÉn-bmcpw A_vZp-ap-Én-bmcpw A_vZp apÉn-bm-cpsS in£ Ip«nIÄ¡v kln-¡m-hp-¶-Xn-e-¸p-d-am-bn-cp-¶p. ITn-\-amb NqcÂ{]-tbmKw AXv kln¡m\m-hmsX Ipªn-skbvXp ]f-fn-am-fn-I-bn \n¶v NmSm³t]mepw {ian¨p. am{X-a-Ã, AÀ°-a-dn-bmsX JpÀ-B³ kqà-§Ä Dcp-hn«v ]Tn-¡p¶ A¶s¯ aX hnZ-ym-`-ymk coXn-tbmSv s]mcp-¯-s¸-«p-t]m-Im³, sNdp-¸-¯n-teXs¶ DXv]-Xn-jvWp-hmb Ipªn-sk-bvXp-hn¶p Ign-ªn-Ã. hni-zmk{KÙw amXr`m-j-bn ]Tn-¡-W-sa¶v A¶p-Xs¶ At±lw ]d-bp-am-bn-cp-¶p. F´m-bmepw A_vZp apÉn-bm-cpsS NqcÂ{]-tbm-K-t¯msS Ipªn skbvXp, ]ffn ZÀkn-t\mSv kemw sNmÃn ]ncn-ªp. tImX-¸-d¼v Be lbÀ Fe-saâdn kvIqfn-em-bn-cp-¶p. skbvXnsâ {]mY-anI hnZ-ym-`-ymkw. ]n¶oSv Ba­qÀ Pn.-FÂ.-]n. sslkvIq-fn tNÀ¶p. Unkv{SnIvSv hnZ-ym-`-ymk t_mÀUnsâ Iogn Bbn-cp¶p A¶v kvIqÄ {]hÀ¯n-¨n-cp-¶-Xv. A¶p-Xs¶ \sÃmcp hmb-\-¡m-cm-bn-cp-¶p skbvXp apl-½Zv. ]pd-¯pw-Imhv {io\m-cm-b-W-]pcw hnemkw sse{_-dn-bn \n¶mWv ]pkvX-I-§-sf-Sp-¡p-I. "]ptcm-K-Xn' F¶ t]cn-semcp Is¿-gp¯p amkn-Ibpw \S-¯n-bn-cp-¶p. BgvNtXm-dp-ap-ff enä-ddn AtÊm-kn-tb-j³ tbmK-§-fm-bn-cp¶p skbvXp-hnsâ {]kwK ]cn-io-e-\-¡-f-cn. {]kw-Kn-¡pI am{X-a-Ã, \mS-I-§-sf-gpXn A`n-\-bn-¡pIbpw sN¿pw. \mS-I-Ir¯pw \S\pw kwhn-[m-b-I-\p-saÃmw Ipªn-skbvXp Xs¶. 10

[close]

p. 12

kl-]m-Tn-IÄ¡n-S-bn hmb-\m-ioew hfÀ¯m³ skbvXp apl-½-Znsâ t\Xr-X-z-¯n A¶v Ime-Wm-tjm-SXn \S-¯nb kw`hw kXoÀ°-y-\m-bn-cp¶ ]n.-F. apl-½Zv amÌÀ HmÀ½n-¡p-¶p. tjmS-Xn-bn \dp¡v hoWm ]pkvXI§fmWv k½m-\w. shÂU³ hn¡n-bpsS "GItemIw' ]WvUnäv s\lvdp-hnsâ C³U-ysb Is­¯Â XpS-§nb ¢mkn-¡Â IrXn-IÄ. hnZ-ymÀ°n tIm¬{K-Ênsâ {]hÀ¯-I-\m-bn-cp¶ skbvXp apl-½Zv 1942-þse Izn-än´ym ka-c-¯n ]s¦-Sp-¡p-t¼mÄ ]{´­p hb-tÊ-bp-f-fq. ASp¯ hÀjw sF.-F³.-F. (kp-`mjv N{µ-t_m-knsâ C³U-y³ \mj-W BÀan-bpsS ]W-¸n-cn-hn¶p th­n skbvXp-hnsâ t\Xr-X-z-¯n- Hcp GIm¦ \mSIw Ah-X-cn-¸n-¨p. \qdp IW-¡n\v cq]m ]ncn-ªp-In-«n. 1948-þ C³U-y³ kzm-X-{´-y-¯nsâ BZ-y-hmÀjn-I-Zn-\-¯n kvIqÄ hf-¸n tZiob ]XmI DbÀ¯p-¶-Xn¶pw skbvXp t\Xr-Xzw \ÂIn. sIm¨n-cm-Pyw C´-y³ bqWn-b-\n ebn-¨n-«n-Ãm¯ B Ime¯v AXv henb H¨-¸m-Sp-­m-¡n. ho«n \n¶v ]pd-¯m-¡p-¶p. kzm-X-{´-y-k-acw t]mep-ff P\-Iob apt¶-ä-§-tfmSv ]pdw-Xn-cnªp \n¶ Hcp kap-Zm-b-¯n skbvXp-ap-l-½-Znsâ CS-s]-S-ep-IÄ CjvS-t¡-Sp-I-fp-­m-¡n. I¨-h-S-¡m-c-\mb _m¸ ]d-ªp. ""kacw sN¿m-\mWv \o kvIqfn t]mIp-¶sX-¦n C\n Cu ho«n Imep Ip¯n-t¸m-I-cp-Xv.'' AXp-sIm-s­m¶pw skbvXv Xsâ {]hÀ¯-\-§-fn \n¶v ]n´n-cn-ªn-Ã. N§m-Xn-bmb tImt«-¡m«v ]c-ta-i-z-c³ AUn-I-fpsS IqsS A¼-e-¯n t]mbn InS-¡pw. A¼-e-¡p-f-¯n Ipfn-¡pw. ]S-t¨m-dp-Xn¶v ]in-b-S-¡pw. Iq«p-Im-c\mb tPmk-^nsâ ho«nepw skbvXv Hcp IpSpw-_mw-Ks¯ t]mse-bm-Wv. tPmk^nsâ A½ hnf-¼nb tNmdnsâ kzm-Zns\ Ipdn¨v ]n¡me¯v At±lw Abhn-d-¡m-dp-­m-bn-cp-¶p. AUnIfpw tPmk-^p-am-bn-cp-¶p A¶s¯ {][m\ N§mXn-amÀ. hnhn[ aX-hn-`m-K-§-fnÂs¸«-h-tcmSpw hy-X-ykvX kwkvIm-c§tfmSpw CgpIn-t¨-cp-hm³ _me-y-Im-e¯v Xs¶, Cu A\p-`-h-§Ä ]cn-io-e\w \ÂIn. A¶v cpNn¨ D®-b-¸-¯nsâ kzmZv Hcn-¡epw ad-¶n-Ã-t±-lw. hÀj-§Ä¡p-tijw Xsâ Ncn-{Xm-t\-z-j-W-bm-{X-bv¡nsS B{Ô-bn sh¨v skbvXp apl-½Zv Xsâ Hcp ]gb kXoÀ°-ys\ I­p-ap-«n. kvIqÄ hn«-tijw kw`-h-§Ä \ndª c­p- Z-im-_vZ-§Ä ]n¶n-«n-cn-¡p-¶p. thj-¯nepw ico-c-{]Ir-Xn-bnepw Ccp-hÀ¡pw amäw kw`-hn-¨n-«p-­v. Im¡n thj-[m-cn-I-fmb Iq«p-Im-c\n-t¸mÄ ]«m-f-¡m-c-\m-Wv. ]t£, thKw Xncn-¨-dn-ªp. skbvXp apl-½Zv Xs¶ B cwKw hnh-cn-¨n-«p-­v. ""hnIm-c-§fpw hnNm-c-§fpw Benw-K\w sNbvX \nan-j-§Ä''. ""Xm¦Ä F§s\ Cu cwK-s¯¯n?'' kplr-¯nsâ AÛpXw \ndª tNmZ-yw. efn-X-amb D¯-chpw At±lw kzbw Xs¶ I­p-]n-Sn-¨p. ""A¶v Xm¦Ä [mcmfw hmbn-¨n-cp-¶p-htÃm''. 11

[close]

p. 13

""aW¸p-ds¯ Gähpw henb sse{_-dn-bmb {io\m-cm-b-W-]pcw hmb-\-im-ebnse {KÙ-§-fpsS GSpI-fn Cu hn\o-Xsâ H¸p-Im-Wpw. C¶v Rm³ tJZn¡p-¶p. hmbn-¡p¶ ]pkvX-I-§-fpsS t]Pp-IÄ kzbw H¸p-sh¨v tami-am-¡n-bXnÂ''. tZiob ka-cw, Iem kmwkvIm-cnI Xam-i-IÄ, ]gb A[-ym-]-IÀ þ A§s\ \qdp \qdp Imc-y-§Ä AhÀ Ab-hn-d-¡n. ""A¡m-e¯v hmbn-¡m³ H¶pw CÃmbn-cp-s¶-¦n Fs¶ kw_-Ôn-¨n-S-t¯mfw Rm³ H¶p-am-Ip-am-bn-cp-¶n-Ã.''skbvXp apl-½Zv ]d-ªp. A¶s¯ A[-y-m-]-I-cpsS in£m-hn-[n-IÄ F´m-bn-cp¶mepw kulr-Z-]qÀ®-amb Kpcp-in-jy _Ôw BËm-Z-{]-Z-am-bn-cp-¶p. ]nev¡me¯v bp.-]n.-kvIq-fmbn amdnb Be-bnse A¶s¯ Fe-saâdn kvIqfn ]Tn-¸n¨n-cp¶ hym-I-c-Wtam Imh-y-]m-T-§tfm ]n¶oSv ae-bmfw A[-ym-]-I-\m-Im³ Bthiw ]q­v ]co-£bv¡v ]Tn-¨-t¸m-sgm¶pw ]gb \ne-hm-c-¯n ]Tn-¡m³ km[n-¨n-cp-¶n-Ã-¶-tZlw HmÀ½-¨p. Xs¶ ]Tn-¸n¨ Ipªnän amÌÀ, {io[-c³ amÌÀ, Ipam-c³ amÌÀ, XpS-§nb A[-ym-]I t{ijvT-·msc ]n¶oSv ImWp-t¼m-sgÃmw skbvXp apl-½Zv _lp-am\hpw IS-¸mSpw sIm­v Xe Ip\n-¡m-dp-­m-bn-cp-¶p. ""GXv If-cn-bn sN¶mepw F{X DbÀ¨ e`n-¨mepw A[-ym-]-I-tcmSv ]peÀt¯-­-Xmb al-¯mb ac-ymZ Ft¸mÄ hnkva-cn-¡p-¶p-thm, At¸mÄ hen-b-sXt´m \jvS-s¸-Sp-¶p-sh¶v [cn¡-Ww''. AtX teJ-\-¯n At±lw XpSÀs¶-gp-Xp-¶p. cmPm-hn \n¶v k½m\w shdpw ]{´­p hb-Êp-f-f-t¸mÄ Xs¶ skbvXp-ap-l-½Zv teJ-\-§-sf-gpXn XpS-§n. 1946-þ XriqÀ sFI-y-tI-cf alm-k-t½-f-\-¯n D]-\-ym-k-¯n\pw {]kw-K-¯n-\p--ap-ff k½m-\-§Ä skbvXp-ap-l-½-Zn-\m-bn-cp-¶p. sI.-]n.-tI-i-h-tat\m³, C¡-­-hm-cn-bÀ, sI.-F.-Zm-tam-Zc tat\m³ F¶n-h-cm-bn-cp¶p hn[n-IÀ¯m¡Ä. sIm¨n-cm-Pm-hn \n¶v skbvXp-ap-l-½Zv k½m\w Gäphm-§n-bXv A¶v henb hmÀ¯-bm-bn-cp-¶p. FÃm ]{X-§-fnepw AXv A¨-Sn-¨p- h-¶p. A§s\ "tImX-¸-d¼v ]n.-F. skbvXp apl-½Zv'. tIc-f-¯n-ep-S-\ofw Adnbs¸«p XpS-§n. Xriq-cn \n¶v Fw. IrjvWsâ ]{Xm-[n-]-X-y-¯n {]kn-²o-I-cn-¨n-cp¶ "FIvkv{]Êv' ]{X-¯nsâ sImSp-§-ÃqÀ teJ-I-\m-b-tXmsS ]{X {]hÀ¯-\-cwK¯pw {]th-in-¨p. ]n¡m-e¯v {]ikvX Km\-c-N-bn-Xmhpw kwhn-[m-b-I-\p-ambn-¯oÀ¶ ]n. `mkvI-c\pw sNdp-I-Ym-Ir-¯p-¡-fmb sI.-F. -P-_mdpw ]n.-]n. Ckvam-bn-ep-sam-s¡-bm-bn-cp¶p kmln-Xy kplr-¯p-¡Ä. BbnsS sImSp-§-Ãqcn kwL-Sn-¸n¨ "aqe-y-§Ä imi-z-X-amtWm?' F¶ hnj-bs¯Ipdn-¨p-ff kwhm-Z-¯nÂ, ]n.-tI-i-h-tZ-hn-t\m-sSm¸w skbvXp apl-½Zv sNbvX {]kw-Kw, AXnsâ ZmÀi-\n-I-am\w sIm­v {it²-b-am-bn. A¶-t±lw buh-\-¯n-te¡v Imeq-¶p-¶-tX-bp-f-fq. {]kw-Kn-¡pI am{X-aà kmaq-lnI cwK¯v CS-s]-Sp-Ibpw sNbvXp. skbvXp apl-½Zv sImSp-§-Ãq-cnse k¼¶ hy-àn-IÄ ]mh-§-tfmSv ImWn-¡p¶ {Iqc-XIÄs¡-Xnsc km[p kwc-£W kan-Xn-sb¶ kwLS\ cq]o-I-cn-¨p-sIm-­mWv 12

[close]

p. 14

At±lw {]Xn-I-cn-¨-Xv. ]n.-sI. Zmtam-Z-c³ {]kn-Uâpw skbvXp-ap-l-½Zv D]-tZjvSm-hp-am-bn-cp-¶p. B sNdp-{]m-b-¯n Xs¶ Hcp kwL-S-\-bpsS D]-tZ-jvSmhmbn AwKo-I-cn-¡-s¸-«Xv At±-l-¯nsâ ]I-z-Xbv¡pw t\Xr-Xz tijn¡pw sXfn-hm-Wv. P·n-amcpsS {Iqc-X-bvs¡-Xnsc km[p-kw-c-£W kwLw eLp-te-JI-f-Sn-¨n-Sn-¨n-d-¡n. Al-½-Zp®n F¶ t]meo-kp-tZ-ym-K-Øsâ t\Xr-X-z-¯n kwL-¯nsâ {]hÀ¯-\-§Ä ASn-¨-aÀ¯m³ {ian-¨p. AXn-s¶-Xn-cm-bpw, eLp-teJ {]kn-²o-I-cn-¨p. ""kÀ¡nÄ C³kvs]-IvSÀ Kp­m-¯-e-ht\m?'' BZ-y-]p-kvXIw skbvXp apl-½-Znsâ BZ-y-]p-kvX-I-amb "slap-I-em\n' {]kn-²o-I-cn-¨Xv hnZ-ymÀ°n tIm¬{K-Êm-Wv. Izn-än-´ym ka-c-¯n [oc-a-cWw hcn¨ Hcp tZim`nam-\n-bpsS Poh-N-cn{Xw. hnZ-ymÀ°n tIm¬{K-Ênsâ {]hÀ¯-I-s\¶ \ne-bn kvIqfp-I-fnepw tImtf-Pp-I-fnepw {]`m-j-W-§-fp-ambn Ducp Npäp-t¼mÄ Cu ]pkvX-I-¯nsâ tIm¸n-IÄ tXmÄk-©n-bn-ep-­m-Ipw. A¯cw Ah-k-c-§-fn ]pkvX-I-hn-ev]-\bpw \S-¡pw. AXn \n¶p-ff hcp-am-\w hnZ-ymÀ°n tIm¬{Kkn-¶m-bn-cp-¶p. C¯-c-samcp kµÀ`-¯n bp.-kn. tImtf-Pn h¶-t¸m-gmWv Xm³ skbvXp apl-½-Zp-ambn ]cn-N-b-s¸-Sp-¶-sX¶v ]nev¡m-e¯v Bß-kp-lr¯m-bn-¯oÀ¶ H.-]n. tPmk^v ]d-ªn-«p-­v. ""1947 HSp-hn-em-sW-¶p- tXm¶p-¶p. Xncp-hn-Xmw-Iq-dn\v A¶v kzm-X-{´yw In«nbn-cp-¶n-Ã. kÀ kn.-]n. cma-k-zman A¿À `cn-¡p¶ Imew. tImtf-Pp-I-fnepw sslkvIq-fp-I-fnepw hnZ-ymÀ°n {]t£m`w sImSp-¼n-cn-s¡m-­n-cn-¡p¶ B \mfpI-fn-semcp Znhkw tImtf-Pn \n¶v aS-§p¶ hgn AcpWm kvIz-b-dn bmXrÝn-I-ambn Rms\-¯n-s¸-«p. AhnsS B¯-d-bpsS apI-fn Iri-Km-{X-\mb Hcp sIm¨p a\p-j-y³ Bth-i-]qÀÆw \n¶p {]kw-Kn-¡p-¶p. DbÀ¯n-]n-Sn-¨n-cn¡p¶ CSXp I¿n Hcp eLp-te-J-bp-­v. CS-bv¡n-Sbv¡v "slap-I-em\n' F¶p ]d-bp-¶Xp tIÄ¡mw. Rm³ ASp¯v sN¶p-t\m¡n. Fsâ kvt\ln-X³ ]n.F. skbvXp apl-½Zv! Ab kwØm-\-ambn sIm¨n cmP-y-¯nse sImSp-§-Ãqcn \n¶v Xncp-hn-Xmw-Iq-dnse hnZ-ymÀ°n ka-c-¯n\v B¡w hÀ²n-¸n-¡ms\-¯n-bn-cn-¡p-I-bm-Wv. C´-y³ hnZ-ymÀ°n {]Øm-\-¯nse Ahn-kva-c-Wo-b\mb "slap-I-em\n'sb¡p-dn¨v Xms\-gp-Xnb eLp-te-J-bpsS tIm¸n-I-fp-ap­v IqsS. "slap-I-em\n'bpsS hmMvab Nn{Xw Akm-[m-c-W-amb iàn-tbm-Sp-IqSn AcpWm kvIz-b-dnse A´-co-£-¯n hc¨ tijw ""hnZ-ymÀ°n-Isf. t]mcn-\pt]mcq'' F¶m-l-zm\w sNbvXp-sIm­v B sIm¨p a\p-j-y³ Xsâ {]kwKw Ahkm-\n-¸n-¨-t¸mÄ Rm³ ASp¯ sN¶p. B sIm¨p a\p-j-y³ At¸mgpw hnd¡p-I-bm-Wv. Npäp-]mSpw \n¶n-cp¶ t]meo-kp-Imsc I­n-«-Ã, Xm³ DWÀ¯n-hn« Bth-i-¯nsâ Xnc-X-Ã-en AI-s¸-«p-t]m-b-Xp-sIm­v''. Ccp]Xmw hb-Ên {_n«ojv Kh¬saâv Xq¡n-s¡m¶ slap-I-em-\n-bpsS PohnX IY Bth-I-P-\-I-am-Wv. Ct¸mÄ ]m¡n-Øm-\n-epÄs¸-Sp¶ ]gb kndkv {]hn-i-y-bn Hcp tIm¬{Sm-IvS-dpsS aI-\mbn P\n¨ slap-I-em-\n-bpsS bYmÀ° \maw cmln dlvam³ F¶m-bn-cp-¶p. 1942-þse Izn-än-´ym {]t£m-`¯n At±lw ]s¦-Sp-¯p. kl-\-k-a-c-§Ä sIm­v kzm-X-{´yw e`n-¡n-sÃ-¶13

[close]

p. 15

t±lw hni-z-kn-¨p. {_n«ojv cmPnsâ Bbp-[-§-fp-ambn hcp¶ Xoh-­n, dbnÂ]m-f-¯nse joäv t¹äp-IÄ Cf¡n adn¨nSm³ {ian¨ Ipä-¯n\v At±lw AdÌp sN¿- s¸-«p. h[-in-£bv¡v hn[n-¡-s¸« slap-I-em-\n¡v am¸v \ÂIn hn«-b-¡-W-sa¶v knÔp-P-\X A`-yÀ°n-¨p. am¸-t]£ Fgp-Xn-sIm-Sp¯v Pbn tamNn-X-\m-I-W-sa¶v kz´w amXmhv ]d-ªn-«p-t]mepw B [ocm-ßmhv A\p-k-cn¨n-Ã. sImSnb aÀ±-\-§-tf-än«pw kl-{]-hÀ¯-Isc Hän-sIm-Sp-¡m³ X¿m-dm-bn-Ã. 1943 P\p-hcn 21 \v slap-I-em-\nsb Xq¡n-s¡m-Ãp-t¼mÄ shdpw 20 hb-Êv. ""kzmX-{´yw Pbn-¡s«'' F¶ ap{Zm-hm-Iyw apg-¡n-bmWv At±lw hoc-a-cWw hcn-¨-Xv. UÂln t_mws_, C³tUmÀ, tPmZv]qÀ, APvaoÀ XpS-§nb ]e \K-c-§-fnepw iloZv slap-I-em-\n-bpsS kvamc-I-§fpw {]Xn-a-I-fp-ap-­v. kw-kvIr-Xm-[-y-m-]-I³ C.-F-kv.-F-kv.-FÂ.-kn. ]mkm-b-Xn-\p-tijw skbvXp-ap-l-½Zv Ipt\-g¯v ]c-taizc³ ]nf-f-bpsS Iogn kwkvIrXw ]Tn¨v kmln-Xy hnim-cZv ]mÊmbn. hnZ-ym-`ym-km-\-´cw Aev]-Imew `mj-m-[-ym-]-I-\mbn tPmenbpw sNbvXp. Hcp apÉow _m-e³ kwkvIrXw ]Tn-¨v ]mÊm-hp-I-sb-¶Xv Akw-`-h-y-ambn Icp-X-s¸« Ime-ambn-cp-¶p AXv. AXp-sIm-­m-hWw kÀ«n-^n-¡-än skbvXp-ap-l-½Zv F¶-Xn-\p-]Icw "tkXp-am-[-h³' Fs¶-gp-Xm-\n-S-bm-b-Xv. hnim-e-amb tZio-b-t_m-[-ap-­m-bn-cp¶ skbvXp apl-½-Zv, tZiob apÉow-IfpsS kwL-S-\-bmb C´-y³ apÉow aPven-knsâbpw {]hÀ¯-I-\m-bn-cp¶p hn`P-\-hm-Z-¯n \n¶v hn`m-Ko-b-X-bn \n¶v kap-Zm-bs¯ ]n´n-cn-¸n-¡m³ apl½Zv A_vZpÄ dÒm³ kmln-_nsâbpw C. sambvXp aue-hn-bp-sSbpw t\Xr-X-z¯n cq]w-sIm­ tZiob apÉow-I-fpsS kwL-S-\-bm-bn-cp-¶p AXv. tIcfw I­n-«p-f-f-Xn Gähpw alm-·m-cmb cmjv{Sob t\Xm-¡-fn-sem-cm-fmb apl-½Zv A_vZpÀd-Òm-s\-Ip-dn¨v skbvXp apl-½Zv ]n¡m-e¯v Bth-tim-Ö-z-eambn Fgp-Xn-bn-«p-­v. ""hmÄ«-bsd t]mse [oc\pw _À¡n-s\-t]mse kmwkvIm-cnI {]Xm-]-hm-\pamb apl-½Zv A_vZpÀd-Òm³ kmln_v \S-¶p-t]mb Imsem-¨-IÄ F¶pw Xeap-d-IÄ¡m-thiw \ÂIpw.'' (kwkv¡m-c-ku-c-`w) 1945-þ apl-½Zv A_vZpÀ dÒm³ kmln_v Pbn hntam-Nn-X-\mbn ]pd-¯p-h¶-Xn-\p-tijw \S-¯nb tIcf ]c-y-S-\-¯n¶v sImSp-§-Ãq-cnse aXn-eIw _m¦v ssaXm-\n-bnepw DÖ-z-e-amb Hcp kzo-I-cWw kwL-Sn-¸n-¨n-cp-¶p. kzm-X-{´-y-k-a-c¯n ]s¦-S-¡p-¶-Xns\ Hcp hn`mKw apÉow-IÄ FXnÀ¯n-cp¶ Imew. kmln_nsâ ASp-¯p-Xs¶ kpap-J-\mb B ]¿-\n-cp-¶-n-cp-¶p. kz´w ho«p-ImÀ t]mepw FXnÀ¯n«pw tZio-b-t_m[w {]k-cn-¸n-¡p-¶-hn[w ià-ambn {]kw-Kn¨ B ]¿sâ [oc-Xbpw tZim-`n-am-\hpw kZ-Êns\ Bth-i-`-cn-X-am-¡n. ho«p-Imsc `b¶v ]e bphm-¡fpw ka-c-cw-K¯p \n¶v AI-¶p-\n¶ Ime-am-W-Xv. hnZymÀ°n tIm¬{K-Ênsâ {]hÀ¯-I-s\¶ \ne-bn A[n-Im-cn-I-fpsS t\m«-¸p-f-fn14

[close]

Comments

no comments yet