Informasi PBS

 

Embed or link this publication

Description

Buku Informasi Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Popular Pages


p. 1

Informasi Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 5/7/2014 1

[close]

p. 2

Cetakan Pertama 2014 Hak Cipta Terpelihara © 2014 Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia Sebarang artikel, ilustrasi, isi kandungan dari mana-mana bahagian dalam buku Informasi Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) ini adalah tidak dibenarkan untuk diterbitkan semula, disimpan dalam cara yang boleh dipergunakan lagi atau dipindahkan dalam apa jua bentuk dan dengan apa cara pun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanikal, rakaman atau lain-lain sebelum mendapat izin daripada: Pengarah Peperiksaan, Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia. ISBN 978 - 967 - 12360 - 4 - 8 Buku informasi ini merupakan panduan ringkas tentang pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) yang boleh dijadikan rujukan oleh guru, murid, ibu bapa dan pemegang taruh. Untuk maklumat dan penerangan lanjut tentang PBS, sila hubungi Lembaga Peperiksaan (LP) melalui : URL: E-mel: www.moe.gov.my/lp lp.unitpbs@moe.gov.my Telefon: 03 - 8889 3640/ 3520/ 3601/ 3551 03 - 8884 3022 5/7/2014 2 2

[close]

p. 3

PENGENALAN Apa itu Pentaksiran Pendidikan? Apa itu Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)? Mengapa perlu PBS? Apakah Hubungkait Kurikulum, Pedagogi dan Pentaksiran? KOMPONEN PBS Apa itu Pentaksiran Sekolah (PS)?      Apakah Mata Pelajaran dalam PS? Apa itu Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid ? Apakah Jenis Instrumen Pentaksiran dalam PS? Apakah Peranan Pihak yang Terlibat dalam Pelaksanaan PS? Bagaimanakah Bentuk Pelaporan PS? Apa itu Pentaksiran Pusat (PP)?     Apa itu Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3)? Apakah Tanggungjawab LP dan Pihak Sekolah dalam Pelaksanaan PT3? Apakah Mata Pelajaran yang Ditaksir dalam PT3? Bagaimanakah Bentuk Pelaporan PT3? Apa itu Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK)?  Bagaimanakah Bentuk Pelaporan PAJSK? Apa itu Pentaksiran Psikometrik (PPsi)?  Bagaimanakah Bentuk Pelaporan PPsi? PENJAMINAN KUALITI PBS Bagaimanakah Penjaminan Kualiti PBS? PENAMBAHBAIKAN PBS 5/7/2014 3 3

[close]

p. 4

Satu proses mendapatkan maklumat Tentang apa yang murid: • tahu • boleh buat • boleh amalkan Guru membuat keputusan tentang prestasi murid Guru membuat keputusan berdasarkan maklumat yang dikumpulkan melalui pelbagai teknik dan bentuk pentaksiran daripada yang formal sehinggalah kepada yang kurang formal. Kurang formal Tidak berstruktur • Perjumpaan/ pertemuan tidak rasmi Kurang berstruktur • Soal selidik • Pemerhatian Berstruktur • Ujian dalam kelas Lebih formal Sangat berstruktur • Peperiksaan • Ujian setara • Ujian aptitud • Senarai semak • Tugasan praktikal • Projek • Kajian kes • Perbualan • Pentaksiran kendiri Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu pentaksiran yang bersifat holistik iaitu menilai aspek kognitif, afektif dan psikomotor selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan kurikulum kebangsaan. 5/7/2014 4 4

[close]

p. 5

Murid • Mengenali diri dan potensi untuk diperkembangkan. • Tahu dengan jelas apa yang perlu dikuasai melalui maklum balas guru. • Terlibat dalam pelbagai aktiviti pentaksiran yang lebih bermakna. • Berupaya memperlengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan pada masa kini dan hadapan. Guru • Mengenali diri dan potensi murid. • Memberi fokus terhadap pembelajaran murid. • Mendapat maklum balas tentang kaedah pengajaran-pembelajaran. • Tahu apa yang telah dikuasai oleh anak. • Dapat mengenali diri dan potensi anak untuk digilap. Ibu Bapa • Tahu matlamat kurikulum dan kualiti murid yang telah melalui sistem pendidikan negara. • Mendapat modal insan yang holistik merangkumi kemahiran kebolehkerjayaan. 5/7/2014 Pihak Berkepentingan 5 5

[close]

p. 6

BPK KURIKULUM Standard Kandungan Standard Pembelajaran BILIK DARJAH/SEKOLAH PEDAGOGI Pengajaran & Pembelajaran Pentaksiran ❶ PENTAKSIRAN SEKOLAH (PS) Pentaksiran sebagai Pembelajaran (Assessment as Learning) Pentaksiran untuk Pembelajaran (Assessment for Learning) Pentaksiran tentang Pembelajaran (Assessment of Learning) Ujian bulanan & Peperiksaan Pertengahan/Akhir Tahun (Sumatif) LP PEPERIKSAAN UPSR SPM Band/Deskriptor (Formatif) ❷ PENTAKSIRAN AKTIVITI SUKAN DAN KOKURIKULUM (PAJSK) ❸ PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (PPsi) ❹ PENTAKSIRAN PUSAT (PP) ❶ PS dilaksanakan sepenuhnya oleh guru di sekolah. - Fokus utama pentaksiran ialah pembelajaran menarik dan bermakna kepada murid. - Perekodan prestasi murid dalam PS adalah untuk kegunaan guru merancang PdP dan pentaksiran yang lebih berkesan. ❷ Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) dilaksanakan oleh Guru Penasihat. ❸ Pentaksiran Psikometrik dilaksanakan oleh Guru Bimbingan dan Kaunseling. ❹ Pentaksiran Pusat dilaksanakan oleh sekolah menggunakan instrumen dan panduan penskoran yang setara (standardised) oleh Lembaga Peperiksaan. 5/7/2014 6 6

[close]

p. 7

PS Dilaksanakan oleh sekolah • Perancangan • Pembinaan item dan instrumen • Pentadbiran • Pemeriksaan dan penskoran • Perekodan • Pelaporan • Mengukuhkan pembelajaran murid • Meningkatkan keberkesanan pengajaran guru • Memberi maklumat tentang penguasaan murid Fungsi PS Pentaksiran Rujukan Standard • Melihat perkembangan pembelajaran murid • Melaporkan penguasaan murid mengikut standard tanpa membandingkan pencapaian murid Pentaksiran Formatif & Sumatif • Pentaksiran formatif dilaksanakan seiring dengan PdP sebagai sebahagian prosesnya dan juga untuk mentaksir perkembangan pembelajaran murid: - Pentaksiran sebagai pembelajaran (Assessment as learning) - Pentaksiran untuk pembelajaran (Assessment for learning) • Pentaksiran sumatif dijalankan pada akhir unit pembelajaran, penggal, bulan atau tahun untuk mentaksir pencapaian murid: - Pentaksiran tentang pembelajaran (Assessment of learning) 5/7/2014 7 7

[close]

p. 8

Pentaksiran Sekolah terbahagi kepada dua peringkat;  Peringkat Rendah;  Tahun 1 - 6  melihat perkembangan (Development)  melibatkan semua mata pelajaran  Peringkat Menengah Rendah:  Tingkatan 1 – 3  melihat perkembangan (Development)  melibatkan semua mata pelajaran Mata Pelajaran Peringkat Menengah Rendah                      Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Arab Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Iban Bahasa Kadazandusun Mathematics Science Pendidikan Islam Pendidikan Moral Sejarah Geografi Pendidikan Seni Visual Pendidikan Muzik Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga Kemahiran Hidup Bersepadu Pertanian Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan 5/7/2014 8 8

[close]

p. 9

Apa itu Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid (PPPM)? Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid (PPPM) ialah panduan untuk mentaksir dan melapor pengetahuan, kemahiran dan nilai yang perlu dipamerkan oleh murid mengikut tahaptahap seperti yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum. Panduan ini merangkumi tema/kemahiran/tajuk, band, pernyataan deskriptor seperti berikut: Tema/Kemahiran/ Tajuk Tema , kemahiran dan tajuk pembelajaran mengikut dokumen kurikulum. Band Satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu. Pernyataan Deskriptor Pernyataan tentang sejauh mana murid perlu mempamerkan pengetahuan, kemahiran dan nilai bagi setiap standard aras penguasaan. Deskriptor mengandungi cakupan kriteria atau aspek yang ditaksir, tingkah laku yang perlu dipamerkan dalam pentaksiran dan dimensi kualiti tingkah laku (Qualifier) yang perlu dipamerkan oleh murid. Standard Prestasi Pengetahuan, kemahiran dan nilai yang perlu dipamerkan oleh murid pada peringkat atau aras perkembangan pembelajaran murid. Band 6 Band 5 Band 4 • Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab misali • Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji • Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab Band 3 Band 2 Band 1 5/7/2014 • Tahu, faham dan boleh buat • Tahu dan faham • Tahu 9 9

[close]

p. 10

Apakah Jenis Instrumen yang Digunakan dalam PS? Pelbagai instrumen pentaksiran yang bersesuaian dengan konstruk yang ditaksir dalam sesuatu mata pelajaran digunakan. Antara Instrumen pentaksiran yang digunakan ialah: 8. 9. 10. 11. 12. 5/7/2014 Lembaran kerja Soal jawab Kuiz Senarai semak Latihan / Tugasan rumah 10 10

[close]

p. 11

Apakah Peranan Pihak yang Terlibat dalam Pelaksanaan PS? Pentadbir Sekolah  Mengadakan program pembangunan staf secara berterusan yang merangkumi aspek pengetahuan dan kaedah pelaksanaan PS. Menyediakan peralatan, bahan dan jadual. Menyediakan kemudahan untuk melaksanakan PS. Memberi sokongan moral kepada guru untuk melaksanakan PS. Menjalankan pementoran, pemantauan, penyelarasan dan pengesanan. Guru Sekolah     • Memantau, mentaksir dan melapor perkembangan pembelajaran setiap murid. • Mengenal pasti kelemahan dan kekuatan murid dalam pembelajaran untuk tindakan susulan yang berkesan. • Mendapatkan profil kelas atau gambaran tentang perkembangan pembelajaran murid untuk guru merancang pengajaran yang lebih berkesan. • Memberikan maklumat yang segera tentang perkembangan pembelajaran murid kepada guru, pentadbir sekolah, ibu bapa dan mana-mana pihak berkepentingan sebagai asas perbincangan untuk tindakan meningkatkan prestasi murid. • Memberi maklum balas tentang keberkesanan sesuatu intervensi pengajaran yang dilaksanakan. • Merancang dan menetapkan sasaran pencapaian murid di awal tahun secara individu dan kolaboratif. 5/7/2014 11 11

[close]

p. 12

Apakah Peranan Pihak yang Terlibat dalam Pelaksanaan PS? Murid • Melibatkan diri dalam aktiviti pengajaran, pembelajaran dan pentaksiran. • Melaksanakan tugasan pentaksiran mengikut kemampuan masing-masing. • Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan diri berdasarkan maklum balas daripada guru dan memperbaiki prestasi. • Mendapatkan nasihat dan tunjukajar daripada guru atau rakan sebaya cara memperbaiki pembelajaran dan prestasi. Ibu bapa Pihak Berkepentingan • Mengetahui dan memahami transformasi pendidikan dalam aspek pentaksiran. • Memahami dan menyedari peranan yang boleh dimainkan dalam menjayakan pentaksiran di sekolah. • Memberi pelbagai sokongan dalam 5/7/2014 pentaksiran. bentuk aktiviti • Memahami dan mengiktiraf kewujudan perbezaan individu (individual differences). • Menggalakkan anak mengambil bahagian dalam aktiviti PBS. • Memastikan anak bertanggungjawab melaksanakan tugasan pentaksiran mengikut prosedur yang ditetapkan. • Mengambil tahu perkembangan pembelajaran anak melalui komunikasi dengan mereka. • Menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif di rumah. • Membimbing anak dan bukannya melaksanakan tugasan pentaksiran untuknya. • Mendapatkan pelaporan perkembangan dan pencapaian anak daripada pihak sekolah dari semasa ke semasa seperti melalui “Hari Terbuka”. 12 12

[close]

p. 13

Bagaimanakah Bentuk Pelaporan PS? Contoh Pelaporan Pentaksiran Sekolah SMK BINTANG TIMUR PELAPORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1, 2013 Nama : SHARIFAH NURUL HANNAH BINTI SYED HASMI Tingkatan : 1 Nekad Gred Pencapaian Dalam Peperiksaan Pertengahan Tahun Mata Pelajaran No. Kad Pengenalan/ No. Murid : 990722145118 Tarikh: 1 Julai 2013 Pernyataan Deskriptor Perkembangan Pembelajaran Murid Selepas Enam Bulan Band 4 A Cemerlang Bahasa Melayu Lisan: Berbincang dan mengemukakan hujah yang relevan untuk menerima atau menolak pendapat secara sopan dalam pelbagai situasi. Baca: Membaca dan menjelaskan maksud yang tersurat dan tersirat dengan betul daripada pelbagai bahan. Tulis: Menulis kerangka penulisan, idea utama dan idea sokongan berdasarkan sesuatu tajuk dalam perenggan dengan betul. Oral: Talk about self, family and friends correctly and display understanding when others talk about themselves. Listen and respond to texts and recall main ideas. Reading: Read aloud a variety of text genres with good pronunciation and intonation, obtain information by filling in the blanks adequately, able to find meanings of unfamiliar words from a variety of sources and using contextual clues Writing: Write a text expressing one’s opinions with a fair amount of sentence patterns, writing conventions, vocabulary and creativity. Band 4 Band 4 Band 3 B Kepujian Bahasa Inggeris Band 3 Band 4 Band 6 A Cemerlang Geografi Kemahiran Geografi: Mengemukakan dan mempersembahkan idea / pendapat / cadangan yang bernas tentang kesejahteraan persekitaran menggunakan kemahiran geografi yang sesuai. Bentuk Muka Bumi: Menghuraikan kepentingan bentuk muka bumi Malaysia dengan menggunakan fakta dan contoh yang jelas. Tanah tinggi Tanah pamah Pinggir laut Saliran Teori: Menjelas dan menerangkan mengenai konsep muzik Irama, Melodi, Harmoni, Warna ton, Tekstur, Bentuk, Ekspresi, Tanda isyarat dan Terminology dengan betul. Band 4 Band 2 B Kepujian Pendidikan Muzik Band 4 Band 3 Band 3 Nyanyian: Mengaplikasikan teknik nyanyian dengan betul tanpa bimbingan. Alat Muzik: Mengaplikasikan teknik permainan alat muzik konvensional dan tradisional dengan bimbingan. Etika: Mengamalkan nilai-nilai murni semasa latihan dan persembahan. 5/7/2014 13 13

[close]

p. 14

Pentaksiran Pusat (PP) merupakan suatu pentaksiran yang dilaksanakan oleh sekolah menggunakan instrumen pentaksiran, tugasan, panduan penskoran dan jadual penggredan yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan (LP). Pelaporan PP dikeluarkan oleh pihak sekolah. LP dan pentaksir luar yang dilantik oleh LP akan melaksanakan moderasi dan verifikasi sebelum pelaporan dikeluarkan. Moderasi Moderasi ialah suatu proses menyelaras markah yang diberi oleh beberapa orang pemeriksa ke atas hasil kerja murid bagi mendapatkan satu markah yang dipersetujui bersama. Persetujuan ini adalah berdasarkan peraturan pemarkahan yang disediakan dan merupakan prosedur untuk memastikan ketekalan (konsistensi) pemberian markah antara pemeriksa. Verifikasi Verifikasi pula ialah proses menentusahkan markah yang diperoleh murid adalah markah yang selayaknya diterima. 5/7/2014 14 14

[close]

p. 15

Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) adalah komponen Pentaksiran Pusat yang terdapat dalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). PT3 merupakan pentaksiran sumatif yang setara di Tingkatan 3 bagi menilai pencapaian akademik murid. Ini bermakna PT3 mentaksir aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai secara menyeluruh di peringkat menengah rendah. Apakah Tanggungjawab LP dan Pihak Sekolah dalam Pelaksanaan PT3? Tanggungjawab Pihak Sekolah Pihak sekolah bertanggungjawab dalam melaksanakan perkara-perkara seperti berikut: • Memasang instrumen Ujian Bertulis berdasarkan Jadual Spesifikasi Ujian, Format Instrumen dan Panduan Pemasangan Instrumen serta membuat verifikasi instrumen. Menyediakan jadual dan mentadbir PT3 dalam tempoh ditetapkan oleh LP dengan mematuhi peraturan pentadbiran PT3. Melaksanakan moderasi skrip jawapan PT3 dengan Panduan Penskoran di antara Ketua Panitia mata pelajaran dengan guru mata pelajaran PT3. Memeriksa skrip jawapan murid berpandukan Panduan Penskoran yang telah melalui aktiviti moderasi. Melaksanakan moderasi dan verifikasi skor bersama Pentaksir Luar yang dilantik oleh LP. Menghantar Peperiksaan. keputusan ke Lembaga • • • • • • Mengeluarkan pelaporan berdasarkan format Pelaporan PT3. 15 15 5/7/2014

[close]

Comments

no comments yet