hbp-39

 

Embed or link this publication

Description

සෙනසුරු ඒරාෂ්ටකය සහ බලු කපුටු දානය දහම් ඇසින්...

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

oaO idikh fjkqfjka wmQre nqodkhla ÿkak W;=fulaf. l;djla ksjka ud¾.fha uq, mgka .ekau wmodk mdhd Wfoid mQcd lsÍu' tfyu neß flfkla lrkafk" ta lrmq msxlu isys lr, wkqfudaoka ùu' wkqfudaoka fjkj lshkafk ;j ljqre yß lrmq mskalula oel," wfka fldÉpr ják fohlao" fldÉpr fyd| jevlao" nqoaO idikh fjkqfjka lrmq ta jefâ fldÉpr jákjo lsh, kqjKska oel, i;=gq fjk tl' tal;a lr .kak neß fkdf;afrk wh lrkafk" wfka wmsg nEfk lsh, ,;e fjk tl' kuq;a by; i|yka lf

[close]

p. 4

2015 ÿre;= l,dmh kulf.ka nKla wykak .syska" nqÿka jykafia fln`ÿ .=K we;af;lao lsh, wykjd' t;fldg Wka jykafia" uy fmdx irKx .ÉPdñ lsh, ;uhs j;la fyda rlskak mgka .kafk' t;fldg ta W;=uka ld fjkqfjkao ta is,a rlskafk" ldf. Wmfoia wkqjo ta iS,h rlskafk lsh, meyeÈ,s fjkjd' kuialdrh lsh, nqÿka" oyï" iÕ=ka irK .syska ;uhs mgka .kafk' nqÿka jykafiaf.ka ,efnk irK fudllao" Wkajykafia,d idrdixLH" wgdixLH" fidfhd jykafia,df.ka ,efnk irK fudllao@ ys;d.kak neß wm%udK ld,hla f,dal i;ajhd rd.fhka ñßls,d" oafõYfhka ñßls,d" fudayfhka ñßls,d fï ixidrh mqrd lsisu irKla ke;sj wirKfhd jf.a bnd.df; hkjd' b;ska fï wirKhkag rd.fhka ñfokak" oafõYfhka ñfokak" fudayfhka ñfokak ;uhs irK ,efnkafk' fudk f,!lsl fohla b,a¨j;a wjidkfha nqoaO idikfhka ,efnk irK ;uhs wud uy ksjka iqjh' wkak ta irK uq,skau m;,hs B<Õg rlsk j;la fyda iS,hla iudoka fjkafk' tfyu wh Èyd msáka n,, flfkl=g lshkak mq¿jkao" fudk msiaiq jevlao fï ksjka olskafk ke;=j lr lr bkafk lsh,' b;ska nK wy, wjfndaO lr f.k ixjr;ajfhka ,efnk iS,h ,nd .;a;u" fï j; mqrk tfla jrola ;sfhkjo lsh, úfõpkh lrkak l,ska ys;kak ´k' 02 msgqj fufyu is,a /l, foõ f,dj .sh;a" ta foõ f,dj bkak foúhkag f;afrkjd fudkj lr,o fï iem iïm;a ,enqfk" wfka uu fï nqoaO idikh ;=, is,a /l, fkao fï foaj,a ,enqfk lsh,' ta ta uÜgñka ta whg ta ldrKh jegfykjd' ,enqk iïm;a;sfhka i;=gq fjkj jf.au" tal ,enqfk nqoaO idikh ksidfk lsh, ys;, ;j ;j;a nqoaO idikhg

[close]

p. 5

2015 ÿre;= l,dmh wjqreoaolaj;a jhi fjkak ´k lsh,' kuq;a ta ldrKh wdpd¾hjre yod.;a; u;hla ñila O¾ufha i|yka fjk l;djla fkfjhs' b;ska fï wdpd¾hjre uq,È wjqreÿ 12 - 13 wd§ jYfhka úúO jhia mQ¾K fjÉp wh ;uhs uyK lrkafk lsh, fmkakqfj' B<Õg uyK lrkak iqÿiq wh ljqo lsh, weyqju" md;a;rfh jymq lmqg mkak .kak mq¿jka flfkla uyK lrkak lsh, nqÿka jykafia úkh msglfha fmkaj, ;s f hkjd' t;fldg ta ldrKh wdpd¾hjre wrka ;sfhkafk" md;a;rfh jymq lmqfgla mkakkak wjqreÿ 7 la jhi

[close]

p. 6

2015 ÿre;= l,dmh ;uhs taflka fmkakqfj' tal b;ska .eUqre ;ekla' f;dar .kak neßlu ;uhs .eg¿j fj,d ;sfhkafk' ta ksid y;a wjqreoaola hk l,a uyK lrkak tmd lshkafk miqj yod.;a; u;hla' wjqreÿ 4 - 5 la jqk;a lula kE" iir mqreoao ;sfha kï" fya;= jdikd ;sfhk whg" lshk nK jegys,d wßy;a M,hg m;a fjkak;a mq¿jka' oyug wkqj tfyu fjkak mq¿jka' ta jf.a u ;j;a wßy;= k a jykafia kula" Wkajykafia mdrñ;d msÍu mgka .;a;= yeá foaYkd lr, ;sfhkjd' Wkajykafia m%isoaO jqfka wkakixidjl wßy;=ka jykafia lsh,' Wkajykafia fï M,h ,nd.kak fudllao lfhdg Èk y;la oka §,;a fkfjhs' fï uy mdfr jäk nqÿka jykafia oel, meyeÈ,d <Õg .syska l;d lr, odkhla mQc l

[close]

p. 7

2015 ÿre;= l,dmh my w;a yer, .=Khla úoHudk lrkak nE' yenehs fï my .=K fkfjhs' nqÿka jykafia fo;sia uyd mqßi ,CIK iys;hs lsõju" ta 32 la uyd mqßi .=K yg f.k msg;g úoHudk fjkafk YÍrh lshk rEmfhka' YÍrh yeÈ, ;sfhkafk i;r uyd N+;hkaf.ka' yenehs fï fmkajk .=Kh lshkafk ta YÍrh fkfjhs' kuq;a ta .=K ksiduhs nqoaO YÍrh wfkla YÍrj,ska fjkia fj,d ta úÈhg úoHudk fjkafk' ta jf.au ksfrdaO iudm;a;sh;a m%udK lrkak nE' fudlo ta wjia:djg ys;la ke;s ksid' ta ksid ta wjia:djg m%udKhla fokak nE' t;fldg ta wjia:djg .sfha fudlo lsh, weyqfjd;a" w,a,kak fohla ke;s ksid taflka ksoyia jqKd' l,ska ;sìÉp fõokd" ix{d" ixLdr" ú[a[dK lshk kdu O¾uhka ±ka ke;s ksid m%udK lrkak tlla kE' ta w¾:fhkq;a wm%udK fjkjd' ta jf.au wms hï lsis .Ks; l%uhlg .Kskak .sfhd;a 1" 2" 3 ''' wd§ jYfhka .Ksk l%ufhka" tal .eK, bjr lrkak mq¿jkao@ ljodj;a bjr lrkak nE' ta ksid wms fuhska tydg .Kka kE" ixLHd bjrhs lsh, f,dal iïu;fha .Kkla lshkjd' tal wjidk iSudj yeáhg olaj, wixLHh lsh, kul=;a od .kakjd' t;fldg tal wms yod.;a;= tlla ñila ixLHd bjr ùula fjkafk kE' tod fldaáh lsh, ye¢kakqfj;a wixLHhuhs' kuq;a wo ta jpkh Ndú;d l

[close]

p. 8

2015 ÿre;= l,dmh 06 msgqj fï Oïu moh ;=,ska ksjka u. widOdrKfhka lï iem ú|mq isgqjre y;r fofkla f,dal=Uq lshk ksrfha mefyk wdldrh' yßhg n;a ye,shl yd,a weg mefyk fldg" tl tl yd,a weg Wvg weú;a kej;;a hg hkj jf.a" fï isgqjre y;r fokd wr ksrfha mefyñka ksrfha lg <Õg tk fldgu .d:djla lshkak W;aidy lrkjd' kuq;a ta .d:dfj uq, wl=r lshk fldgu kej;;a ksrfh hggu .syska mefykjd' fldgi 6 jk lshkak hkafk Oïu mofha nd, j¾.h weiqfrka tk m úia;rhla bÈßm;a lr, ;sfhkjd'& ksrhl mefyk úia;rhla lshk fldg" ta wyk flkdg kej;;a ta cd;sfha mdmhla lrkak ysf;hso@ wjxlj Wka j yka f ia f .ka ms < s i rKla n,dfmdfrd;a;=fjka wdmq flfkl=g tfyu ys;laj;a thso@ b;ska fldfid,a rc;=udg wr ldka;dj fldfydu yß ,nd .kak ;sfhk Wjukdj ta;a tlalu ke;s fj,d .shd' /hla fuÉpr È. nj Bfh ? ;uhs uu ±k.;af; lsh," fldfid,a rc;=ud nqÿka jykafiag lshd isáhd' b;ska fï ldrKh uq,a lrf.k Wka jykafia fï .d:dj foaYkd ld cd.rf;da r;a;s §>x ika;iai fhdackx §f>da nd,dkx ixidfrda ioaOïux wúcdk;x fï .d:dfj ir, isxy, f;areu kï" ksÈ urkakd yg /h b;d Èla je jegfyhs' .uka f.dia fjfyiqKq whg tl fhdÿkla b;d Èla je jegfyhs' ioaO¾uh fkdokakd jQ w{dKhkag iajNdjfhkau ixidrh È.h' fï .d:dfjka meyeÈ,s fjk ldrKhla ;uhs" fï f,dalfha w;aoelSï ;sfhk isoaê folla Wkajykafia Wmud jYfhka wrf.k ;sfhk nj' ? mqrd ksod .;a; flfkl=g ? t,sfjkj blaukg oefkkjd' ta mqoa.,hg" wfka blaukg t,sjqkdfk lsh, oefkkak mq¿jka' kuq;a ksÈ ur, w;aoelSï ;sfhk flfkla okakjd" fldÉpr fj,d f.jkak ´ko lsh,' blaukg t,sfjkafk;a kEfk lsh, ta mqoa.,h Th úÈhg y;r fokd udrefjka udrejg hï lsis .d:djla lshkak W;aidy lrk fldg uq,a wl=r ú;rhs lshd.kak ,efnkafk' b;ska nqÿka jykafia" ;j;a flfkl=g ksrh .ek fyda hï lsis wlghq;a;la .ek fyda úia;r lrk fldg" ta ix{dj ta wyk flkdg lsisu wvqjla ke;sj oefkkjd' ish,af,ka ish,a, o;a Wkajykafiag ta ix{dj" fjk;a flfkl=g 100] la yßhgu oefkkak lshkak yelshdj ;sfhkjd' fï ,smsh lshjk mskaj;=kag jqk;a mqoa.,sl w;aoelSï we;s" flfkla ieÕjqKq fndÿ u. h

[close]

p. 9

2015 ÿre;= l,dmh n,d f.k bkakjd' ta jf.a ;uhs È. .ukla hk fldg uykaish jeä fjkak jeä fjkak" flá ÿrla mjd oefkkafk uyd ÿrla úÈyg' ;j ÿro ;j ÿro lsh, wykjd' b;ska Th Wmud foflka fmkajkafk" nd,hdg fyj;a kqjK ke;a;dg ixidrh;a Th jf.au Èla fjkj lsh,' oeka flfkl=g ysf;kak mq¿jka" fï nd,hd lshkafk fmdä

[close]

p. 10

2015 ÿre;= l,dmh 08 msgqj hym;a Èúhlg ih lrk mßirh hym;a lr .ekSu ux., ldrKhla nj miq.sh 37 jk l,dmfhka meyeÈ,s l

[close]

p. 11

2015 ÿre;= l,dmh we;sfjkak mq¿jka' ta lshkafk f,dalfha hï lsis meje;aula ;=< ;sfhk fohla fyd|hs lsh, .kak leue;a;la we;s fjkak mq¿jka' yenehs ta oDIaá jYfhka fkfjhs' ksÉp" iqL" w;a;" iqN jYfhka .ekSu lshkafk úmÍ;' wksÉp" ÿlaL" wk;a;" wiqN jYfhka .ekSu lshkafk úmÍ; fkdjk' t;fldg fï jf.a whf. Ñ;a;" ix{d úm¾hdifhka ys; ñÈ, kE' ksÉp" iqL" w;a;" iqN lshk y;ßka iyuq,skau ys; ñÿk kï ta wßy;a M,h' t;fldg Ñ;a;" ix{d úm¾hdi;a kE' Bg fuyd bkak whg ta ta uÜgïj,ska tal ;sfhkjd' WodyrK úÈhg fidajdka fjÉp flfkla foõ nU f,dal wksÉphs" ÿlaLhs" wk;a;hs" wiqNhs lsh, ±lalg" we;a; jYfhkau ta f,dalj, .syska Wmkafkd;a" ta ;ekaj, bkak mq¿jka iemla ;sfhkjfk lsh, yeÕSula tkak mq¿jka' taa iem ú£u iïnkaOfhka woyia tkak mq¿jka' tal Ñ;a;" ix{d úm¾hdihla' ;j;a úÈhlska lshkj kï" wúoHdj lsh, lsõju wksÉfÉ ksÉp ix{d" ÿlafÄ iqL ix{d" wk;af;a w;a; ix{d" wiqfNa iqN ix{d lshk úm¾hdihka tkak mq¿jka' ta lshkafk" hula wksÉphs lsh, ±lal;a ^ksÉphs lshk oDIaáh my fj,d .sh;a& ta ;=< hï ksÉp njla ^fm ld,hla ta ta f,dalj,È iem úÈhg ú¢kjd' Y%uK n%dyauKd§ka fïjd foaYkd lrkafk fï ñksia f,dalh" i;ajhska iq.;shg ÿ.;shg muqKq jk fõÈldjla jf.a l%shd lrk nj fmkajkak'

[close]

p. 12

2015 ÿre;= l,dmh uqK .efykafk'ZZ fï oDIaáh ;sfhk wh ksjka olsk oyu;a myq lr f.k ;j ;j;a fydh fydhd hkjd' ;j msßila fufyu lshkjd' zztfy fufy hkak ´k kE' fldhs mkaif,;a jev bkafk tl nqÿ yduqÿrefjd' fldhs yduqÿrefjd lsh, fokafk;a nqÿ nKfk !ZZ fï úÈhg fkdfhl=;a oDIaá we;s lr .kafk" ta nqÿ nK yß yeá f;dar fír f.k kqjKska úui, ±k .;af; ke;s ksid' zzÈÜGdjd fhaj woaÈÜGd - fhap ¥f¾ jika;s wú¥f¾ '''ZZ lsh, nqÿka jykafia foaYkd lf r;akh u;= fj,d jev bkakjd' le; l=Kq ;jr.;a; fmdä orefjd jf.a" mia lï iem fydhd f.k .syska fyïn;a jqk" ta ÿflka ñfokak u. fydhk msßila bkakjd' idikh .ek hï jegySula ;sfhk" ioaOd nqoaê iïmkak mskaj;a idik orejkag" ;kshu úo¾Ykd lr, u,a" iqj| ÿï" myka wdf,dal mQcd lr, ioaOd" iS," iD;" pd." m%{d lshk bkaøshka jvd .kak u. mdod §u fï f,dl= f,dl= .=K Wmydr nqoaO mQcd meje;a ùfuka isoaO lr, fokjd' tajd ±lSfuka" weiSfuka" iyNd.s ùfuka meyeÿkd lshkafk nqÿka" oyï" iÕ=ka flfrys Ñ;a; m%idoh we;s jqkd lshk tl' ta fudfyd; ukqiai Ôú;hlg ,nkak mq¿jka b;d ÿ¾,N W;=ï wjia:djla' Ñ;a; m%idoh;a tlal mxp kSjrK iu: fjkjd' t;fldg oyï" wkq oyï mámodjlhs fhÈ, bkafk' fhdaksfida ukisldrh" ioaO¾u Y%jKh" l,HdK ñ;% iïm;a;sh lshk ldrKd ish,a, leájqK fudfyd;la' fya;= jdikd ;sfhk idik orejkag u. M, ,nkak yelshdj ;sfhk fudfyd;la' wkka; iir .ufka fu;=jla l,a fkd,enqK uyd jdikdjka; fudfyd;la' idik orefjd jf.a idik .egjrfhd bkakjd' ioaOd§ bkaøsh O¾u jvñka bkak ta wh" fï mQcd lghq;= isoaO lsÍug ;u ;ukaf. iyc yelshdjka Wmfhda.S lr .ksñka úúO Woõ Wmldr lrkjd" odkh ilia lr, fokjd" fkdfhla myiqlï i,ikjd" nqoaO mQcd wdÈh ilia lrkjd' fï jf.a úúO lghq;=j, fhfoñka ta wh i;=gq fjkjd' ^m%S;s iïfndÊcx.h jefvkjd& máNdk ldjHuh foaYkd wy, O¾uh .ek úui, ±k .kakjd ^O¾u úph iïfndÊcx.h - O¾uh iïnkaOfhka jk úpCIK Ndjh&' m%S;sfhka ldhsl udkisl iqjh" ieye,a¨j ,nkjd ^miaioaê iïfndÊcx.h&' ta iqjh ;=

[close]

p. 13

2015 ÿre;= l,dmh rd. úkh" oafõY úkh" fuday úkh' oyu lsõfj máÉp iuqmamdo oyu' ksjk .ek yßhg okafk ke;s jqkdg wmgu jegfyk iuyr ldrKd ;sfhkjd' i;=kag ysx.s ysxid lrk" iqrd iQÿ ÿrdpdr lrk" fndre fla,ï" mrei jpk" ysia jpkj,ska mjq,aj, iu.sh ke;s lr, lvd ì| ouk" fydr uer jxpd ;lalälï lrk wh weiqre lrkafk" ta jf.a jevj,g leu;s iq¿ msßila ú;rhs' ta wh weiqre lrkaku isoaO fjk lghq;= wka whg ;sfhkj kï" taj lrkafk;a fndfydu wlue;af;ka fkdlr neß lug' weiqre lsÍfukaj;a iekiSula kE lsh, ysf;k ta wh;a ú¢k iekiSula ke;s nj meyeÈ,shs' if;la ysxidjg m;a fjk fj,dfjÈ ta i;df. ÿlaÅ; iajNdjh" wirK ÿla nr y~ m%sh ukdm kE' fï ÿla nr y~g" zzwfka mjq '''''ZZ lshkak ysf;kafk hym;a Ôú; .; lrk whg' W!rg wiQÑ ms%hhs' kuq;a ñksia jQ wmg tal wms%hhs' ta jf.a" .=K oyñka msßyqK" mjq lrk" lrjk whg ta y~ wm%sh kE' ta i;d .ek ÿlla ysf;kafk kE' i;aj ysxidj lrk" lrjk whg;a úmdl ÿlla ú¢kak fjkjd' uefrk i;dg;a" urjk i;dg;a ÿla úmdl fok i;aj ysxidj fyd| fohlao@ mrf,djla fkdwoyk" .=K ySk wkqjK wh úmdl fkdokak ksid i;aj ysxidj lrkjd' wka i;= foa meyer .kakjd' iqrd iQÿ ÿrdpdr lrkjd' oi wl=i,a lrkjd" lrjkjd" lrkak Woõ fokjd" tajd l ld,hla OHdk iqjfhka b`§u fyd|hs lsh, wruqKq lrkjd' fï f,!lsl OHdkj,ska iq.;s.dó ùu fyd|hs lshk ±lSug OHdk iïud ÈÜÀ lshkjd' fï iïud ÈÜÀh;a wnqoafOda;amdo ld,j, ;sfhkjd' wms n,dfmdfrd;a;= fjk hym;a Ôú;h wjidkfha ksjkg fhduq fjkak ´k' tfyu kï ksjka olsk wß wgÕs u.g whs;s iïud ÈÜÀh nqÿ iiqfkka neyer" fjk ;ekl ke;s nj meyeÈ,shs' uÊðu ksldfha 3 jk ldKavfha 514 msgqfõ iÉp úNx. iQ;%fha zzÿlafÄ [dKx" ÿlaL iuqofha [dKx" ÿlaL ksfrdafè [dKx" ÿlaL ksfrdaO .dñKS mámodh [dKx" whx jqÉp;djqfida iïud ÈÜÀ ''''ZZ lsh, ;sfhkjd' ta isjq wßiia olsk [dK iïud ÈÜÀhg m;a jqfkd;a" ta hym;a Èúh ksjkska fl

[close]

p. 14

2015 ÿre;= l,dmh 12 msgqj f,d ^miq.sh l,dmfhka - uefrk nyq;rh i;r wmd.; ùu iïnkaOfhka ,enQ ;j;a w;a±lSï''''& ieÿï,;a fmdä iñ;shla yodf.k ;snqKd' ta yryd ;uhs ,xldfj úisß,d ysgmq fya;= jdikd ;sfhk fndfyduhla msxj;a msßia w;rg fï oyï lreKq f.ksÉfp' b;ska Th w;fr wms;a tlal tlg jev lrmq tla;rd mqoa.,fhla ysáhd' yenehs fï mqoa.,h tla;rd úÈhlska O¾uh ms

[close]

p. 15

2015 ÿre;= l,dmh b;ska uu wdjg miafi t;k bkak msßi lsõjd" wyj,dg fudlo okafk kE fj,d ;sfhkafk" fuhd ry;a fj,d lshkafk" fukak fufyu isoaêhla lsh,' kuq;a b;ska fudkj lsõj;a fï mqoa.,hg wy, f;areï lr .kak nE' fudkj yß weyqju wr W;a;rhu ;uhs fokafk' b;ska uu;a Tyqg fufyu lsõjd' zzTn hula i;H jYfhkau h:d¾:fhka ±la l kï" ñks i a i q rjÜgkafk ke;sj we;a; lshkak' we;a ; jYfhka u Tn u. M, wjfndaOhla ,enqjo @ ,enqj kï wksla msßig;a hym;la lr .kak we;a; lshkak'ZZ zztal m%{djg jegfykjdZZ wka;sug ´l ;uhs ÿkak W;a;rh' uu tl È.g fm/;a; lr, wy, ;uhs tal;a lsõfj' B<Õg uu lsõjd" ry;ka jykafia kula kï .sysj bkak nE" taldka;fhkau meúÈ fjkak ´k lsh,' zztal m%{djg jegfykjd'ZZ Th W;a;rh wefrkak fjk W;a;rhla fokafk kE' ±ka b;ska ug lrkak foal=;a kE" tl me;a;lska ñksiaiq;a /já,d' yenehs ug meyeÈ,sju fmakjd" fï ukqiaih lshk jpk tllaj;a .,mkak nE lsh,' b;ska Th ia:dkfha Od;+ka jykafia,d jev bkak lr~qjl=;a ;ekam;a lr, ;snqKd' ta ksid uu lr~qj <Õg .syska je|, wêIAGdk lr, lsõjd" nqoaO idikfha i;H;djfhka fïl i;Hhla kï fï mqoa.,h fmkakqï lrk foa iïnkaOfhka i;Hhu m%ldY fõjd" wi;Hhla kï i;Hh ;=

[close]

Comments

no comments yet