Keralam Nootandukalku Munpu

 

Embed or link this publication

Description

Keralam Nootandukalku Munpu by P A Sayed Mohammed

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

{KÙ-IÀ¯m-hnsâ IrXn-IÄ tIcfw \qd-dm-­p-IÄ¡pap¼v tIc-f-¯nse hntZ-i-a-X-§Ä k©mcn-IÄ I­ tIcfw Ip«n-I-fpsS tIc-f-N-cn{Xw tIcfNcn-{X-ho-£Ww tIcf apÉow Ncn{Xw BZn-hm-kn-IÄ Ncn-{X-tIcfw

[close]

p. 3

tIcfw \qd-dm-­p-IÄ¡pap¼v (te-J-\-§Ä) ]n F skbvXp-ap-l-½Zv

[close]

p. 4

hnj-b-hn-hcw 1. Ncn-{X-ho-£Ww ....................................................................................... 3 2. hntZ-i-_-Ô-§Ä .................................................................................. 10 3. Ncn{X\mW-b-§Ä ................................................................................ 18 4. Ad-bv¡Â cmP-hwiw ........................................................................... 25 5. Xpfphpw tIc-fhpw ................................................................................ 33 6. t]mÀ¯p-Ko-Êm-{I-aWw ......................................................................... 38 7. tIc-f- I-S¡-Å-·mÀ ........................................................................... 50

[close]

p. 5

1.Ncn-{X-ho-£Ww Hcp cmjv{S-¯nsâ Ncn-{Xhpw AXn\p Poh³ \evIp¶ kwkv¡mchpw B cmjv{S-¯nse BZn-a-hÀ¤¡mcptSXm-bn-cn-¡pw.-BZn-ImeIpSntb-dn-¸mÀ¸p-Im-cpsS kwkv¡m-cs¯ kw_-Ôn¨pw ]T\w \S-¯n-bm ]eXpw I­p-]n-Sn¡mw. tIc-fs¯¸än ]qÀÆ-Ime Kth-jWw \S-¯-Wsa-¦n tIc-hr-£s¯ kw_-Ôn¨v At\zjWw Bcw-`nt¨ Xocq. B[p\nI kky-im-kv{X-Ú-·mÀ sX§nsâ P·-\mSv t]mfn-t\-jybpw kntemWp-am-sW¶v kwi-bn-¡p-¶p. At¸mÄ Hcp t]mfn-t\-jy³ kwkv¡m-c¯nsâ IpSn-tb-dn-¸mÀ¸v BZn-tI-c-f-¯n D­m-b-Xmbn kwi-bn-¡-Ww. ]c-ip-cma sFXn-ly-¯n-sâ \q¸m-e-¯n sI«n-bp-bÀ¯n-bn-«pÅ Ncn{X-¯nsâ hÀ®-¸-In-t«-dnb Cu IS-em-kp-tIm« imkv{X]p-tcm-K-Xn-bpsS {]hm-l-¯n hnebw{]m]n-¨p-h-cn-I-bm-Wv. {_mÒ-W-Ip-Sn-tb-dn-¸mÀ¸pImew _n.-kn.-c­mw \qd-dm-­n-\-¸p-d-¯m-bn-cp-¶nà F¶ Imcy-¯n `n¶m-`n-{]m-b-¡m-cmb Ncn-{X-Im-c-·mÀ tbmPn-¡p-¶p-­v. AXn-\-¸p-dt¯¡v IS-¶p-\n-ev¡m³ D]-bp-à-amb tcJ-IÄ ImWp-¶n-Ã. {_mÒW kwkv¡m-c-¯nsâ ]cn-jv¡À¯m-hmb ]c-ip-cm-a³ {]kvXp-X-Im-e¯nsâ t\Xmhmbn-cn-¡p-a-tÃm. Ncn-{X-¯nsâ asämcp `mK¯v bpKm-´cw amªp-t]m-Im¯ thsd Nne Ipdn-¸p-IÄ ImWp-¶p. {InkvXp-hn\v c­mbncw hÀj-§Ä¡p-ap¼v tIcfw hntZ-i-cm-Py-§-fp-ambn hym]mcw \S¯n-bn-cp¶psh¶v þ At¸mÄ ]c-ip-cmatIc-f-¯n-¶¸pd¯mWv \S-¶sX¶v BZy-Ime tIc-f-kw-kv¡mcw shfn-s¸-Sp-¯p¶p. Cu hkvXp-XbpsS shfn-¨-¯n ]c-ip-cm-a-hmZw \ncÀ°-I-am-sW¶v hcp-¶p. alm-`mcXw, cmam-b-Ww, hmbp-]p-cm-Ww, aÕy-]p-cmWw, amÀ¡-WvtU-b-]p-cmWw, sN´-anÄ¡m-hpw, tIc-tfm-ev]-¯n, sa¡³kn am\p-kv{In]väv XpS§n-b-h-bn tIc-f-s¯-¸-ddn {]Xn-]m-Zn-¨n-«p-­v. CXnÂ\n-s¶Ãmw Hcp Imcyw hyà-am-Ip-¶p­v: kl-{km-_vZ-§Ä¡p-ap¼v tIc-f-¡c kmwkv¡m-cnI\ne-hm-c-¯n DbÀ-¶n-cps¶¶pw Chn-Sps¯ BZn-a-\n-hmkn-IÄ {]bXv\imen-I-fm-bn-cp-s¶¶pw hyà-am-Ip-¶p. \ap¡p hkvXp-\n-jvT-amb kXys¯ am\n-¨p-sIm-­pÅ Hcp tIc-fN-cn-{X-ap-­m-I-W-sa-¦n AhnsS BZn-a-\n-hm-kn-Isf kw_-Ôn¨v KthjWw \S-¯msX Xc-an-Ã. tIc-f-¯nse Xoc-{]-tZ-i-§-fnepw ae-tbm-c-§fnepw A[n-h-kn-¡p¶ BZn-a-\n-hm-kn-IÄ, Irjn-¸-Wn-bn-teÀs¸«v {]bXv\n-¡p¶ hÀ¤-§Ä, ]pe-b³, ]d-b³ XpS-§nb Ahm-´-c-hn-`m-K-§Ä, `qcn-]£w hcp¶ Cug-hÀ Ah-scÃmw Chn-Sps¯ ]ucm-Wn-I-cm-Wv. Cu \mSnsâ Ah-Im-in-Isf t_m[-]qÀÆw ]n³X-Ån-s¡m­v \nÀ½n-¨n-«pÅ Ncn-{X-tc-J-IÄ¡v s]mfn-s¨-gp-¯m-hiyam-Wv. tIc-f-`q-an-Xs¶ Hcp 3

[close]

p. 6

Ime¯v IS-en then-tb-d-d-ap-­m-b-t¸mÄ Ic-bmbn s]m´n-b-Xm-Wv. XZ\-´cw D]-Zzo-]p-IÄ Db-cp-Ibpw tIc-f-\mSv hnim-e-am-bn-¯o-cp-Ibpw sNbvXp. _n,kn \m\q-dn C³Uy kµÀin¨ saK-kvX-\okv C¶s¯ Xr¸q-Wn-¯pd ISÂh-¡-¯m-bn-cp-¶p-sh¶v ]d-ªn-«p-­v. sImSp-§-Ãqcn\pw sIm¨n-b-gn¡pw at²y DbÀ¶p-h-¶n-«pÅ ssh¸n³Zzo]v {InkvXz_vZw 1341þm­nt\m-S-Sp-¯p-­mb shÅ-s¸m-¡-¯n IS \o§n-bp-­m-b-Xm-Wv. A§ns\ tcJ-I-fn¡q-sS-¯s¶ \½psS \mSnsâ `qimkv{X]c-amb Ncn{Xw \ap¡v tImÀs¯-Sp-¡m³ Ign-bp-¶p. Cu bmYmÀ°y-§sf AXnewLn¨p-sIm-­pÅ sI«p-I-Y-I-fpsS \ne\nev]v ip`-I-c-a-Ã. CS-¡m-e¯v {]mIr-X-cq-]-¯n-epÅ P\m-[n-]-Xy-`-c-Wwt]mepw \½psS \m«n-ep-­m-bn-«p-­v. aq¶p Ime-L-«-§-fmbn tIc-f-N-cn{Xs¯ `mKn¨p ]T\w \S-¯-Ww. {_mÒ-Wm-[n-]-Xy-¯n-\p-ap¼p PmXn-Ifpw hÀ®-_-Ô-§-fp-an-ÃmsX A[n-h-kn-¨n-cp¶ Imew, c­m-a-t¯-Xp Bßo-b-hm-Zn-I-fmb {_mÒ-W-cpsS Imew. Cu Ime-L-«-¯n-ep-­mb ]cnhÀ¯-\-§-fpsS kzm[o-\-i-àn-bmWv C¶p \½psS Ncn-{X-{K-Ù-§-fn ImWp-¶-Xv. aq¶m-as¯ Ime-L«w _p²-aXw, sshtZ-in-I-a-X-§Ä XpS§n-b-h-bpsS apt¶-d-d¯ - nsâ Ncn{Xw DÄs¡m-Åp-¶-Xv. C§ns\ aq¶mbn A]-{K-Ùn¨v Kth-jWw \S-t¯-­n-bn-cn-¡p-¶p. tIc-fNcn-{X-{]-[m-\-amb GXm\pw {KÙ-§Ä Ignª Bdp-hÀj§Ä¡n-S-bn ]pd-¯p-h-¶n-«p-­v. tIc-tfm-ev]-¯n-bpsS \nÀ½m-W-ho-£Ws¯ ]n´p-SÀ¶mWv Bcw-`-¯n tIc-f-N-cn{Xw Fgp-Xn-¯p-S-§n-b-Xv. 1868þ {]kn-²n-I-cn¨ ]m¨p-aq-¯-Xnsâ Xncp-hn-Xmw-IqÀ Ncn-{X-amWv Ncn{X-Im-c-·mÀ¡v \nÀ½m-W-{]-tNm-Z\w \evIn-b-Xv. AXn-s\-¯p-SÀ¶p kÀ, Sn. am[-h-dm-hp-hnsâ Xncp-hn-Xmw-IqÀ cmP-Io-b-N-cn-{Xhpw t]jv¡mÀ i¦p®n-ta-t\msâ _rlXv Xncq-hn-Xmw-IqÀ Ncn-{Xhpw ]pd-¯p-h-¶p. Cu {KÙ-§-fn-seÃmw Xncp-hn-Xmw-IqÀ cmPm-¡-·m-cpsS {]Xm-]-Im-es¯ tIcf-N-cn-{X-hp-ambn Iq«n-bn-W-¡p-I-bmWv sN¿p-¶-Xv. Xncp-hn-Xmw-IqÀ cmP-hwi-hp-ambn _Ô-s¸« DtZym-K-Ø-{]-ap-J-·mcm-Wv tIc-f-N-cn-{X-¯n¶p {]kvXpX Ime-L-«-§-fn kw`m-h-\-IÄ \evIn-b-Xv. s{]m^-kÀ kpµ-cw]n-Å-bpsS Ncn-{X-tc-Jm-hym-Jym\w Bcw-`n-¨-tXmsS Hcp ]pXnb hgn¯mc Cu amÀ¤-¯n I­p-Xp-S-§n. Sn. tKm]n-\m-Y-dm-hphpw Cu amÀ¤¯n I\¯ kw`m-h-\-IÄ \evIn. kpµ-cw-]n-Å-bpsS tcJm-k-©bw, Ncn-{Xm-t\z-jn-IÄ¡p e`n-¡p-¶-Xn-\p-apt¼ tIc-f-N-cn-{X-¯n Hcp almkw-`-h-ap-­m-bn. hntZ-io-b-\mb hoeyw temK³ Fgp-Xnb ae-_mÀ am\ph hkvXp-\n-jvT-amb Ncn-{X-k-Xys¯ am\n¨v {]kn-²o-I-cn¨ BZys¯ Ncn-{X-{K-Ù-am-Wv. CsXmcp ]pXnb kw`-h-ambn ]cn-K-Wn-¡m³ \njv]-£a-Xn-IÄ X¿m-dm-bn. _e-lo-\-amb sI«p-I-Y-IÄ¡p hne-bn-cp-¯m³ temK³ X¿m-dm-bn-Ã. {]kvXpX sI«p-I-Y-Isf kwi-b-Zr-jvSn-tbmSpw 4

[close]

p. 7

bpàn-Nn-´-tbm-Spw-IqSn kao-]n-¡bpw sNbvXp. Ccp-]Xmw \qd-dm-­nsâ Bcw-`-am-b-s¸m-tgbv¡pw Ncn-{X-\nÀ½m-W-¯n Ipsd-¡qSn apt¶m«p bm{X sN¿m³ Nne {]K-Û-·mÀ X¿m-dmbn. t]mÀ¯p-Ko-kp-Im-cp-sSbpw U¨p-Im-cp-sSbpw _Ôw sIm­p sIm¨n¡p e`n¨ tcJ-IÄ shfn¨w I­Xv Ccp-]Xmw \qd-dm-­nsâ Bcw-`-¯n-em-sW¶p ]d-bmw. kn. A¨pX-ta-t\msâ sIm¨n³ am\p-h Ncn-{X-¯n sIm¨n-bpsS {]m[m\yw DbÀ¯n-¡m-«n. tIc-f-N-cn-{X-¯nsâ asämcp t\«-ambn KWn-¡m-hp¶ {io: sI ]n ]ß-\m-`-ta-t\msâ tIc-f-N-cn-{X-¯n BZy´w sshtZ-in-I-k¼À¡-¯nsâ kzm[o\w ImWmw. Cu {KÙw Imâ³ho-jÀ F¶ U¨p]m-Xn-cn-bpsS kpZoÀL-§-fmb Fgp-¯p-Isf Ah-ew-_n¨p cNn-¨-Xm-Wv. Xncp-hn-Xmw-Iq-dn-emWv Ncn-{X-km-ln-Xy-¯n¶p hfÀ¨ e`n-¨-sX¶p Hdd t\m«-¯n ImWmw. hkvXp-\n-jvT-amb Ncn-{X-c-N-\-bpsS amXrI ip²-ambw-Ko-I-cn-¡m³ Ch-cn ]eÀ¡pw km[n-¨n-Ã. Ccp-f-Sª Ime-L-«-§fnÂ\n¶p ]IÀ¯n-sb-Sp¯ Nne `mK-§Ä XpS-¨p-an-\p-¡m-\mWv {ian-¨Xv. {]mNo-\-tI-c-f-s¯-¸än Kth-jWw Ct¸mgpw ]ptcm-K-an-¨n-«n-Ã. kZ-kyXn-e-I³, \mK-h¿ XpS-§n-b-hÀ Xncp-hn-Xmw-IqÀ Ncn-{X-¯nsâ hym]vXnsb-¸-ddn ]T\w \S-¯nb {]kn-²-cm-Wv. ]pcm-X\ Xan-gvkwLw IrXn-I-sf¸-ddn sI.-Pn. tij-¿-cpsS {KÙhpw Ncn-{X-km-ln-Xy-¯nse apX¡q«mbn KWn-¡mw. {ioam³ sI. A\-´-Ir-jvW-¿À, F. _me-Ir-jvW-]n-f-f, sI.-hn.-Ir-jvW-¿À, iqc-\m«v Ipª³]n-f-f, Idp-¸w-ho-«n tKm]m-e-]n-f-f, Cfw-Ipfw Ipª³]n-ff XpS-§n-b-hÀ tIc-f-N-cn-{X-K-th-j-W-¯n hnhn[ ImgvN-¸m-Sn-eqsS {]hÀ¯\w \S-¯nb {]Xn-`m-k-¼-¶-cm-Wv. {io: Cfw-Ipfw Ipª³]n-Å-bpsS Cubn-sS-bn-d-§nb {KÙ-§Ä Ncn-{X\nÀ½m-W-K-Xnsb Xzcn-X-s¸-Sp-¯n-bn-«p-­v. ]s£ Ncn-{X-km-lnXyw AÀln-¡p¶ \ne-bn k¼-¶-am-bn- XoÀ¶n-«n-söp [cn-t¡-­n-bn-cn-¡p¶p. Ipd-hp-IÄ hf-sc-tbsd apg-¨p-Im-Wmsa¦nepw AsXÃmw \nI¯n imkv{X-¯nsâ shfn-¨-¯n Imcy-§Ä Is­-¯p-¶-Xm-bm hyàamb Ncn{Xw \nÀ½n-¡m³ Ign-bp-sa¶p hniz-kn-¡mw. Hcp k¦-c-kw-kv¡mcw C¶p tIc-f-¯n \mw ImWp-¶p. Cu k¦c-kw-kv¡mc¯nsâ IY sshtZ-in-I-a-X-§-fpsS {]th-i-\-t¯m-Sp-Iq-SnbmWv Bcw-`n-¡p-¶-Xv. hym]m-c-¯n-¶mbn tIc-f-¡-c-bn h¶ k©m-cnI-fpsS Ipdn-¸p-I-fn CXp cq]w {]m]n-¨p-\n-ev¡p-¶p. PqX, ss{IkvX-h, apÉow IpSn-tb-dn-¸mÀ¸v tIc-f-N-cn-{X-¯nse hgn¯n-cn-hns\ ImWn-¡p-¶p. tIc-f-¯nse P\-§Ä tImf-\n-IÄ tImf-\n-Ifmbn {InkvXp-a-X-¯nepw CÉmw-a-X-¯nepw tNÀ¶-Xp-sIm-­mWv C¶p ImWp¶ e£-¡-W-¡n-\pÅ ss{IkvX-hcpw apÉo-§fpw Hcp k¦-c-kwkv¡mc¯nsâ k´-Xn-I-fm-sW¶v ]d-bm³ Ign-bp-¶-Xv. Ah-cp-sS Ie5

[close]

p. 8

Ifpw imkv{Xhpw Pohn-X-co-Xn-bpw tIc-fo-bÀ¡p ]IÀ¶pX¶p \½psS sshZyhpw ad-dp-hn-[-¯n-ep-ff BNm-c-{I-a-§fpw Ahcpw ]IÀ¯n-bn-«p­v. hniz-hn-im-e-ho-£Ww tIc-fo-b-cn \ms¼-Sp-¯p-Xp-S-§n-bn-«p-ÅXv Ah-cpsS kl-hÀ¯nXzw sIm­m-Wv. hntZ-i-`m-j-IÄ ]Tn-¡m³ Cu hntZ-in-IÄ t{]mÕm-l\w \evIn-bn-cp-¶p. \½psS `mj-bnse \mev]Xp iX-am\w ]Z-§fpw Cu hntZ-io-b-k-¼À¡w sIm­p-­m-b-Xm-Wv. I¨-hS-th-gvNbpw aX-{]-N-c-Whpw BWv CXn\p \nZm-\-ambn \nev¡p-¶-Xv. C¶s¯ Xl-koÂZmcpw, h¡o-e-·m-cpw, aPn-kvt{S-«pw, lÀPn-bpw, Ikv_-bpw, ssIan-fpw,-Xm-¡o-Xpw, Pa-bpw, P]vXnbpw, hkq-em-¡-epw, Pmay-hpw, amaq-epw, kÀ¡m-dpw, al-k-dpw, I¯pw, Ioi-bpw, ip]mÀibpw, It¨-cn-bpw, in¸m-bn-bpw, cko-Xpw, Znhm-\pw, t]jv¡m-cpw, JP-\mhpw, LTm-cnbpw, khm-cnbpw, kn¡mcpw addpw addpw t]gvky³, Ddp-Zv, Ad_n XpS-§nb hntZ-i-`m-j-I-fnÂ\n¶v \mw ISw hm§n-b-Xm-Wv. CsXm¶pw \½psS ae-bm-f-]-Z-§-f-Ã. `mjm-]-Z-§-fpsS Dev]-¯n-Øm\s¯ kw_-Ôn¨v Kth-jWw \S-¯p-¶-hÀ¡v CXv thKw I­p-]n-Sn¡mw. \½psS hkv{X-[m-c-W-¯nepw Pohn-X-¯nepw Fs´´p amd-d-§fmWv Cu hntZ-in-IÄ hcp-¯n-b-Xv. tIm«pw \o­ Imep-dbpw \ap¡v Hcp kz]v\w Bbn-cp-¶p. hkv{X-[m-c-W-¯n Hd-d-ap-­nsâ Hd-d-aq-enI am{Xta \ap-¡p-­m-bn-cp-¶p-Åp. Bgn-IÄ¡-¸p-d-¯pÅ ]eXpw I­p-]nSn-¡m\pw \man¶v HuÕpIyw {]I-Sn-¸n-¡p-¶p-­v. ss{IkvXh apÉow aX§-fpsS hfÀ¨bv¡p ImcWw ChnsS \ne-hn-ep-­m-bn-cp¶ hÀ®-_Ôhpw PmXn-Nn-´-bp-am-Wv. GXp aX-am-bn-cp-¶mepw Db-c-Ww, hf-cWw F¶ A`n-emjw tIc-fo-b-cn IpSn-sIm-­n-cp-¶p. ]c-{´o-kv, t]mÀ¨p-Ko-kv, U¨v XpS-§nb iàn-I-fpsS {]th-i\w Bcw-`n-¨n«v GXm\pw \qd-dm-­p-Itf Bbn-«p-Åq. hym]m-c-a-ÕcwsIm­v \½psS \m«n kzm[o\w sNep-¯nb ChÀ \½psS sFIys¯ Nne L«-§-fn XIÀ¯n-«p-­v. Ch-cpsS {]th-i\w cmPm-[n-]-Xy-hm-gvNbv¡v Nne sISp-Xn-IÄ hcp-¯n. AtXm-sSm¸w \½psS hne-tb-dnb Dev]-¶-§fpsS Ip¯-Ibpw AhÀ I¿-S-¡n. \m«p-cm-Pm-¡-·msc X½n ASn-¸n¨v sFIy-_Ôw inYo-eo-I-cn-¸n¨v \½psS k¼¯v NqjWw sNbvXv CSbv¡n-Sbv¡v sImÅ-bpw, sIme-bpw, Xoshbv]pw \S¯n t]mÀ¯p-Ko-kpImÀ \½psS Ncn-{X-¯n Icn-]p-c-«n. {_n«ojv B[n-]-Xy-t¯m-Sp-IqSn tIc-f-¯n\v hms]m-¯n-\n-evt¡-­-Xm-bn-h-¶p. B Ign-ª-Im-e-kw-`-h§Ä A§-Ise ad-ªp-Xp-S-§n-bn-cn-¡p-¶p. F¶mepw AsXmcp Ncn-{Xkw-`-h-ambn Fs¶¶pw Pohn-¡p-¶p. 6

[close]

p. 9

Ncn-{X-sa-¶m-se´v? Cu tNmZy-¯n-¶p-¯cw {Ko¡p-Imcpw tdmam¡mcpw ]e Xc-¯n-emWv ]d-ªn-«p-Å-Xv. kpµ-c-amb \pW-bm-sW¶v Hcp Iq«À, bYmÀ°-amb kw`-h-hn-h-c-W-am-sW¶v asämcp Iq«À. cmjv{S§Ä, kap-Zm-b-§Ä, {]Øm-\-§Ä, imkv{X-§Ä XpS-§n-b-h-bpsS ]cnWm-aw, Ahsb kwL-Sn-¸n-¡p-Ibpw Bhn-jv¡-cn-¡p-Ibpw sNbvX hyàn-IÄ, Ah-tbbpw Ah-tcbpw kw_-Ôn¨p­mb kw`-h-§Ä apXem-bh kXy-k-Ô-X-tbmsS hnh-cn-¡p-¶-XmWv bYmÀ°-¯n Ncn-{Xw. `qX-Im-e-kw-`-h-§sf B[p-\n-I-bp-K-¯nsâ kz`m-h-¯n-\-\p-k-cn¨v kapZm-b-¯nsâ Úm\-{]-hr-²-Xsb em¡m¡n ]cn-tim-[n-¡p-I-bmWv Ncn{Xw sN¿p-¶-Xv. Ncn-{X-¯nsâ Bhn-jv¡-c-W-`wKn anI-¨-Xm-sW-¦n hmb-\-¡msc lTm-Zm-IÀjn-bv¡p-hm³ Ign-bp-¶p. ImÀsse-\nsâ {^©pN-cn{Xw AXn-s¶m-cp-Zm-l-c-W-am-Wv. Ncn-{X-\nÀ½m-W-¯n\v _en-jvT-amb Hc-Sn-¯d krjvSn-¡p¶ {]hr-¯n-bn-emWv `qJ-\-\-hn-Z-Kv²-·mcpw Kth-jI-·mcpw hym]r-X-cm-bn-cn-¡p-¶-Xv. ]qÀÆ-Im-e-N-cn-{X-amWv Kth-j-I-·mÀ¡v Dt¯-P\w \evIp-¶-Xv. Kth-j-W-¯n hym]r-X-\m-bn-cn-¡p¶ hyàn¡v \njv]-£-Xm-a\:ØnXn-bn-sÃ-¦n AXnsâ sZuÀºeyw \ng-en-¨p-Im-Wpw. kz]-£o-b-Xm-ev]-cy-§Ä¡mbn hkvXp-X-Isf hf-s¨m-Sn-¨-Xnsâ Zpc-´^ew \mw C¶v A\p-`-hn-bv¡p-¶p-­v. {]kn² PÀ½³ Ncn-{X-Im-c-\mb dm¦n-bpsS A`n-{]mbw {it²-b-am-Wv. ""Zrjvv-Sn-IÄ \jvS-s¸-Sp-¯n-bm Hcp arK-s¯-s¡m-­pÅ {]tbm-P\w \jvS-s¸-Sp-¶p. AXp-t]mse kXyZo-£-bn-ÃmsX GsX-¦nepw {]h-W-Xsb A\p-bm\wsNbvXp-sIm­v Ncn{X-K-th-jWw \S¯n e`n-bv¡p-¶Xv {]tbm-P-\-c-ln-X-amb shdpw IY am{X-am-Wv.“ imkv{X-¯nsâ AJ-WvU-X-bn-epÅ ]mÝm-Xy-cpsS hnizm-khpw A²ym-ß-I-X-bpsS t{ijvT-X-bn-epÅ s]uckvXy-cpsS hnizm-khpw Ncn{X-\nÀ½m-Ws¯ sXd-dnb hgn-I-fn-te¡v \bn-¨n-«p-­v. s]uckvXy-cpsS aXm-cm-[-\-Ir-Xn-I-fmb thZ-§Ä¡v A\Àl-amb {]mamWyw \evIn bYmÀ° Ncn-{X-h-kvXp-X-I-fm-sW¶v ]mÝm-Xy-cn NneÀ Øm]n-¨p. ]mÝm-Xy-cpsS {]mNo-\-N-cn-{X-K-th-jWw amIvkvap-Å-s\-t¸msebpf-f-hÀ sh«n-¯p-d¶ hgn-bn-eqsS hfÀ¶Xpw imkv{Xo-b-K-th-j-W-¯nsâ hfÀ¨sb XS-ªn-«p-­v. ]cnX:ØnXn¡v ]mc-¼-cy-t¯-¡mÄ hf-sc-b[nIw iàn-bp-s­¶v ]mÝm-Xy-cpsS hnizm-khpw \nÀ½m-W-]p-tcm-KXnsb kmc-ambn XS-ªp. ""bYmÀ°-amb \c-hw-io-b-N-cn-{X-kw-`-h-kva-cW-I-fmWv P\-Iob sFXn-ly-I-Y-IÄ DÄs¡m-Åp¶ imkv{X-hn-`m-Kw. imkv{X-¯n B[p-\n-I-X-bv¡pÅ hnizm-k-¡p-dhpw, C¶s¯ ]pXnb I­p-]n-Sp-¯-§fpw, ]gb tZio-b-Xz-¯n-sâbpw AXnsâ D]-kn-²m-´-§fp-sSbpw AXm-bXv Hmtcm tZi-¯n-sâbpw kwkv¡mcw FÃm-¯nepw DbÀ¶-Xm-sW¶v kzbw \nÝ-bhpw ad-dp-f-f-h-tcmSv IS-¸m-Sn-Ãm-¯-hcpw 7

[close]

p. 10

t\sc-a-dn¨v FÃm-¯n\pw kz´w kwkv¡m-c-t¯mSv IS-¸m-Sp-s­¶v iTn¡p¶ k¦p-Nn-X-Xzhpw Ncn-{X-]-T-\s¯ {]mIr-Xm-h-Ø-bn \nÀ¯n-bn-cnbv¡p-I-bm-Wv. Cu kvXw`-\-¯n\v amddw hc-W-sa-¦n kam-Z-c-Wo-bamb \njv]-£-a\:ØnXnbpw kÀÆ-tem-I-Zr-jvSn-]qÀÆ-ap-ff Xmc-X-ay-]-T\hpw D­mtb Xocq. ]qÀÆ-Im-e-N-cn-{X-K-th-jWw hfÀ¶mte B[p-\n-IK-th-j-W-¯n\v ]nSn-¨p-\n-ev¡m³ Ign-bp-I-bp-Åp. `qtem-I-kw-`-h-§-sf¡p-dn¨v \ap-¡pÅ ]cn-Úm-\-¯n GsX-¦nepw ]cn-hÀ¯\w D­mbm CXv \½psS C¶s¯ {]hÀ¯-\-co-Xn-bnepw ]cn-hÀ¯\w D­m¡pw"" F¶v {]kn² Ncn-{Xm-t\z-j-I-\mb tUm: hn³Uv Nq­n-¡m«p-¶p. ]­s¯ A_-²-P-ev]-\-§Ä¡v amddw h¶mse temI-¯n-¶m-hiy-amb kln-jvWp-Xm-]qÀÆ-amb kmwkv¡m-cn-I-sF-Iy-¯n\v Fs´¦nepw kw`m-h\ sN¿p-hm³ Ign-bp-I-bp-ffp. k¦p-Nn-X-N-cn-{X-\nÀ½m-Ws¯-¸-ddn alm-\mb sdmam§v sdmÅm­v ]d-ª-Xn-§-s\-bmWv: ""Hmtcm \c-hw-i-¯n\pw Hmtcm Iebv¡pw AX-Xnsâ Im]-Sy-ap-­m-bn-cn-¡pw. temIw Aev]w kXyhpw A[nIw Ak-Xyhpw `£n-¨p-h-f-cp-¶p. a\p-jya-\Êv ZpÀ_-e-amb H¶mWv. Aip-²-kXyw AXn\v Zl-\-t¡-Sp-­m-¡p¶p. AXnsâ aXw, [À½-im-kv{Xw, cmjv{S-§Ä, Ihn-IÄ, Iem-Im-c-·mÀ F¶nh FÃm-d-dn-t\bpw hymP-§ÄsIm­v s]mXn-ªp-am-{Xta AXn\p \evIm-hq. Hmtcm \c-hw-i-¯n-sâbpw a\:ØnXn¡v tbmPn-¨-Xm-bn-cn¡pw Cu hymP-§Ä. Ch \c-hwia\p-k-cn¨v amdn-s¡m-­n-cn-¡pw. Ch-bmWv tZi-§Ä X½n ]c-kv]cw a\-Ên-em-¡p-¶-Xn\v {]Xn-_-Ô-§Ä krjvSn¡p-¶Xpw Ah X½n ]c-kv]cw \nµn-¡p-¶-Xn\v hfwsh¨p-sIm-Sp-¡p¶-Xpw. \aps¡-Ãm-hÀ¡pw th­ kXyw H¶p-X-s¶-bm-Wv. F¶m Hmtcm t\j\pw AXnsâ {]tXy-I-Xcw hymP-§Ä D­m-bn-cn-¡pw. Chsb BZÀi-k©bw F¶v t]cn-Smw. B tZi-¯nse Hmtcm hyànbpw P\\w apX¡v acWw hsc CXv hniz-kn-¨p-t]m-cp-¶p. CXv Pohn-X-t¯mSv At`-Zy-am-bn-«pÅ Hcp ]cnX:ØnXn-bmbn amdn-bn-«p-­v. B]ÂkµÀ`-§-fn CXnsâ N§e s]m«n-s¨-dn-bm³ km[n-¡p¶ {]Xn`m-im-en-IÄ hfsc A]qÀÆ-ambn am{Xta D­m-Im-dp-Åp. X§-fpsS Nn´m-tem-I-¯nse ip²-hmbp izkn-¡p-t¼m-gmWv ChÀ N§e s]m«ns¨-dn-bp-¶-Xv.'' Xe-ap-d-I-fmbn a\p-jy-lr-Z-b-§-fn ]d-dn-¸n-Sn¨p hfÀ¶ hnizm-k-§-fpsS KXn-bmWv Ncn-{Xs¯ \nb-{´n-¨-Xv. s`uXnI-ho-£Ww Cu KXnsb imkv{X-¯nsâ hgn-¯m-c-bn-te¡v Xncn-¨p-hn-Sm³ {ian-¡p-Ibm-Wv. Ncn-{Xm-Xo-X-Im-es¯ Kth-jWw A{X Ffp¸w km[n-¡m-hp¶ Imcy-a-Ã. A¡m-cy-¯n A£-oW-amb {]hÀ¯-\hpw, AhKmV-amb ]T-\hpw, kÀtÆm-]cn \njv]-£-Xm-ho-£-W-hpw, £abpw Bh-iy-am-Wv. CtX-hsc D­m-bn-«pÅ Ncn-{Xm-Xo-X-K-th-j-Ws¯ ]T-\-¯n-\mbn ]mI8

[close]

p. 11

s¸-Sp-¯p-t¼mÄ H¼Xp amÀ¤-§Ä AXn ImWmw. `mjm-im-kv{X-]-camb amIvkvap-Å-cpsS amÀ¤w, anÌn-Iva-X-]-c-amb Ac-hn-µ-tLm-jn-tâ-Xv,. tPymXn-im-kv{X-]-c-amb tUm: iymaim-kv{Xn-bp-sSXv, `qKÀ`-im-kv{X-]-camb {io ]c-a-in-h-¿-cpsSXv, \c-hw-i-im-kv{X-]-c-amb s{^U-dp-tS-Xv, X\n Ncn-{X-im-kv{X-]-c-amb ]mÀPvd-d-cp-tS-Xv, `qan-im-kv{X-]-c-amb tUm: In-À^en-tâ-Xv, ]pcm-X-\-Ø-e-J-\-\s¯ Bkv]-Zn-¨pÅ ^nfn³tUgvkv s]{Snbp-tS-Xv, Iev]-Im-e-K-Wn-X-im-kv{X-{]-Im-c-ap-ff tIkcn F.-_m-e-Ir-jvW]n-Å-bp-sS-Xv Ch-sb-Ãm-amWv Cu amÀ¤-§Ä. Cu amÀ¤-§Ä a\-Ênem¡n Kth-j-W-Ip-Xn-In-IÄ ]cn-{i-an-¨m ]eXpw I­p-]n-Sn-¡mw. ]pcmX-\-tI-c-f-¯nsâ cq]w Iev]-Im-e-K-Wn-X-{]-Imcw tIkcn I­p-]n-Sn-¨n-«p­v. {]f-b-Im-es¯ IYbpw Bgn-bnÂ\n¶v DbÀ¶ Imcyhpw tkmZm-lcWw {]K-Û-\mb B Kth-j-I-]-WvUn-X³ ]pd-¯p-sIm-­p-h-¶n-«p-­v. ]nSn-In-«m¯ BZn-Im-e-N-cn{Xw Xs¶-bmWv BZy-ambn Kth-jWw \S¯n k¼m-Zn-t¡-­-Xv. ASn-¯-d-bn-Ãm¯ sI«nSw ]Wn-bp¶ kz`mhw C\n BhÀ¯n-¡-cp-Xv. imkv{Xo-b-ho-£Ww C¡m-cy-¯n D­m-bm AsXmcp t\«-am-bn-cn-¡pw. 9

[close]

p. 12

2. hntZ-i-_-Ô-§Ä tIc-f-¯nsâ AXn-{]m-No-\-N-cn{Xw Ahy-à-am-sW-¦nepw Ncn-{Xmt\z-j-W-¯n\v Øntcm-Õm-ln-IÄ¡v Bibpw Bth-ihpw \evIm³ ]cym-]vX-am-Wv. Z£n-tW-´y³ cmPy-§-fmb ]mWvUy, tNmf, tNc F¶nh-bp-ambn hym]m-c-k-¼À¡w ]peÀ¯m³ {InkvXp-hn-\p-ap¼v c­m-bn-c-am­n ImÂUn-I-·mÀ ]cn-{i-an-¨-Xmbn Ncn-{X-Im-c-·mÀ kaÀ°n-¡p-¶p. Ad-_n-I-fpw, PqX-·mcpw, tkmam-en-Ifpw {]th-in-¡p-¶-Xn-\p-ap-¼p-Xs¶ s]ucmWn-I-tdm-am-¡mÀ tIc-f-¯n-se-¯n-bn-cp-¶p. ]s£ Ncn-{X-kw-_Ôn-bmb tcJ-IÄ _n,kn \memw iX-I-¯n\pw aq¶mw iX-I-¯n\panSbv¡pÅXmWv I­p-]n-Sn-¡-s¸-«n-«p-Å-Xv. F¶mepw tNc-sa¶ t]cn tIc-fm-[n-]Xyw \S-¯nb cmP-hw-i-¯nsâ Ncn{Xw C¶pw Ccp-f-S-ªp-InS-¡p-I-bm-Wv. {]mNo-\-X-an-gv\m-Snsâ B[n-]Xyw hln-¨n-cp¶ tNc-cm-Pys¯-¸-ddn Xan-gv{KÙ - -§Ä Gsd-¡psd hnh-c-§Ä \evIp-¶p-­v. cW-iq-c·m-cmb cmPm-¡-·mÀ A¡m-e¯v tIc-f-\m-Snsâ AXnÀ¯n hnI-kn-¸n¡m³ ]S-bp-ambn D¯-c-tZ-i-§-fn ]mªp-I-b-dn-b-Xmbn Ncn-{X-tc-JIÄ ]d-bp-¶p. A¶s¯ HutZymKnI`m-j-bmb {]mIr-X-{Zm-hn-U-X-an-gvkmln-Xy-¯n ]S-tbm-«-¡m-es¯ hocm-]Z - m-\-§Ä hÀ®n-¡-s¸-«n-«p-­v. Nne-¸-Xn-Im-cw, aWn-ta-J-e, ]Xn-d-dp] - -¯v, AI-\m-\q-dv, ]pd-\m-\qdv XpS§nb GXm\pw {]mNo\Xan-gv{K-Ù-§Ä A¡m-es¯ cmPy-ao-amw-k-bnte¡v shfn¨w hoip-¶p. s]cn-¢o-knsâ Imes¯ BX³kp-t]mse sN¦-«-h-`-c-W-Im-e¯v tIc-f-¯n\pw Hcp kphÀ®-Z-i-bp-­m-bn-cp-¶p. tdmapw {Kokpw hym]m-c-hn-I-k\w t\Snb B Ime-L-«-§-fnÂXs¶ tIcfw {]kvXp-X-cm-Py-§-fp-ambn _Ô-s¸-«p. `mc-X-kw-kv¡m-c-¯nsâ hymJym-X-m¡-fmb ImÀ¯ym-b\pw ]XRvP-enbpw tIc-f-s¯-¸-ddn kv]Àin-¨n-«p-s­-¦nepw Ah-Km-V-amb Hcp ]T-\-¯n\v ]cym-]-X-am-bn-cp-¶n-à B hnh-c-W-§-sf¶v Ncn-{Xm-t\z-j-I\mb InÂtlm¬ ]-dbp¶p. alm-`m-c-Xw, cmam-b-Ww, hmbp-]p-cm-Ww, aÕy-]p-cm-Ww, `mK-h-Xw, amÀ¡-WvtU-b-]p-cmWw XpS-§nb IrXn-Ifnepw Nne-sXÃmw ]d-ªn-«p-s­¶v k½-Xn-¡p-¶-tXm-sSm¸w AX-{Xbpw hkvXp-\n-jvT-amb Ncn-{X-\nÀ½m-W-¯n\v Icp-¡-fm-sb-Sp-¡m³ \½psS Ncn-{X-Im-c-·mÀ X¿m-dm-bn-«n-Ã. Ign-bp-¶{X tcJ-IÄ hntZ-i-§-fnÂ\n-¶pX-s¶-bmWv Ncn-{X-\n-À½mW-¯n\v {io.-sI.-]n. ]ß-\m-`-s\-t¸m-se-bpÅ ]WvUn-X·mÀ kzoI-cn-¨n-«p-Å-Xv. `mjm-]-c-ambn ZpÀ{K-l-amb Nne hymJym-\-§Ä Hgn-¨p-\nÀ¯n-bmÂXs¶ B tcJ-IÄ¡v \½psS CXnlm-k-§-tf-¡mÄ I\w Xq¡w ImWpw. ¹o\n-bp-sSbpw tSmf-an-bp-sSbpw 10

[close]

p. 13

\ma-§Ä tIc-f-N-cn-{X-\nÀ½m-W-¯n sNep-¯n-bn-«pÅ kzm[o-\-iàn anI-¨-Xm-Wv. {In.-ap.390þ Kmfp-IÄ F¶ kml-kn-I-cmb ]S-bm-fn-IÄ tdmans\ B{I-an-¨-t¸mÄ AhÀ¡v A]-l-cn-¡m³ km[n¨ hne-]n-Sn¨ hkvXp-¡fn Ipcp-ap-fIv s]«n-cp-¶p. tdmw s]uckvXy-cm-Py-§-fp-ambn \qd-dm-­mI-fmbn \S-¯n-t¸m¶ hym]m-c-_-Ôw-sIm­v A`n-hr-²n-s¸-«p-sIm-­n-cp¶p. tdmam-¡m-cpsS JP-\m-hn hne-bpÅ hkvXp-hmbn F®n-bn-cp-¶Xv Ipcp-ap-fIpw teml-hp-am-Wv. Cu hkvXp-¡Ä Z£n-tW-´y-bnÂ\n-¶mWv kw`-cn-¨n-cp-¶-Xv. tdma-¡mÀ {In.-ap.-B-bn-c-¯n-H-cp-\q-dn¯s¶ Akw-LSn-X-am-bn-«m-sW-¦nepw hnZq-c-tZ-i-§-fn-te¡v I¸-tem-Sn-¨n-cp-¶p. ]e L«§-fnepw ]cm-P-b-amWv Ahsc A`n-aq-Jo-I-cn-¨-Xv. FÃm ]cm-P-b§Ä¡pw hnP-b-¯n-tâ-Xmb hnizm-k-ap-Å-Xp-sIm­v Bcpw ]n´n-cn-bmdn-Ã. A§ns\ kwL-Sn-Xcpw kpio-£n-X-cp-amb tdma³ \mhn-IÀ kokÀ AK-Ì-knsâ CuPn]vXv B{I-a-W-Im-e¯v sN¦-S-ensâ A[n-Im-chpw hln-¨p-sIm­v Hcp bm{X-bm-cw-`n-¨p. Cu kwLw Imd-dn-e-I-s¸«v ]cm-P-bs¸-s«-¦nepw koÊÀ t¢mUn-b-Ênsâ Ime¯v ho­pw bm{X-bm-cw-`n-¨p. AhÀ hgn-sX-ddn tIc-f-Xo-c-s¯-¯n. Atd-_y³Xo-c-¯p-Iq-Sn-b-Ãm-sXbpw Z£n-tW-´y-bn-se-¯m-sa¶v AhÀ {Kln-¨p. XpSÀ¶v CuPn-]n-Xp-Imcpw tdmam-¡mcpw Xpcp-Xpsc tIc-f-¯n-se-¯m³ XpS-§n. CuPn-]vXnÂ\n¶p c­p-am-khpw ]¯p-Zn-h-khpw sIm­v sFiz-cy-¯nsâ kt¦-X-amb tIc-f-¯n-se-¯n-t¨-cm-sa¶v h¶-tXmsS Ime-hÀj-¡m-d-dnsâ KXnbpw Cu bm{X-¡mÀ a\-Ên-em-¡n. tdma-¡m-cpsS Cu bm{X-bmWv tIc-fs¯ hntZ-i-hn-]-Wn-I-fp-ambn thK-¯n _Ôn-¨-Xv. \mhn-I-ho-c-\mb ln¸mep-Êp-hnsâ t]cn 'ln¸mtemþaq-Êcn' F¶ I¨-h-S-¡-¸epw tdma-¡mÀ tIc-f-hym-]m-c-¯n-\mbn \nÀ½n-¨p. ln¸m-ep-Êp-hmWv Ime-hÀj-¡m-ddns\ tdman\v ]cn-N-b-s¸-Sp-¯n-s¡m-Sp-¯-Xv. tdmanse {]Xm-]-im-en-bmb kokÀ AK-Ì-knsâ kvac-W-bv¡mbn tIc-f-X-e-Øm-\¯v Hcp Kw`o-c-tZ-hm-ebw ]Wn-bn-¨p. H¶mw ImÀt¯Pp bp²-¡m-e¯v Cu tZhm-e-bm-¦-W-¯nÂ\n¶v tdmam-]-S-bm-fn-IÄ {]XnÚm-_-²-cmbn t]mÀhn-fn-tbmsS ]pd-s¸-«n-cp-¶p. A¶s¯ Xan-gvIm-hy§-fn 'bh-\À' F¶ t]cn tdmam-¡msc hnti-jn-¸n-¨n-cp-¶p. tdmanÂXs¶ Iq«-s¡m-e-Ifpw XIÀ¨bpw Xe s]m¡nbt¸mÄ tIc-fhym-]mcw XInSw and-ªp. addp hntZ-in-IÄ tIc-f-Xo-c¯v {]Xm-]-hm-·mcm-bn. {InkvXp-hn-\p-tijw Ccp\qd-dn-ap-¸-Xp-sImÃw tdma-¡mÀ Xs¶-bmbn-cp¶p tIc-f-¯nse hmWn-Py-{]-ap-J-·mÀ. Ae-Ivkm-­-dn-b-]-«Ww A[:]Xn-¨-t¸mÄ tdma-¡mÀ I¨-h-S-Ip-¯-I-bnÂ\n¶v ]pdwXÅ-s¸-«p. F¶mepw tIc-f-¯nsâ btim-[m-h-fyw temI-¯nsâ {][m\ kt¦-X-§11

[close]

p. 14

fn sNs¶-¯n-bXv tdma-¡m-cpsS Ønc-k-¼À¡w-sIm-­m-sW¶ Imcyw hnkva-cn-¨p-Iq-Sm-¯-Xm-Wv. tIc-f-¯nse Ipcp-ap-f-Insâ Fcnhpw hocyhpw hntZ-in-Isf a¯p]n-Sn-¸n-¨n-cp-s¶-¶mWp Ncn-{X-apÂtLm-jn-¡p-¶-Xv. A\-´-amb Ad-_n-¡S-ensâ hncn-am-dn I¸Â ]S-bm-fn-IÄ \½psS Ipcp-ap-f-In-¶mbn bp²wsNbvXp acn-¨p-ho-Wn-«p-­v.tdman \S¶ an¡ bp²-§-fp-sSbpw ISnªm¬ ]nSn-¨n-cp-¶Xv tIc-f-¯nse Ipcp-ap-f-Im-bn-cp-¶p. Ipcp-ap-fIntâXmb B {]Xm-]-Imew C¶v tIc-fo-bÀ¡v Hcp ISw-I-Y-bm-bn¯oÀ¶n-cn-¡p-¶p. {InkvXm-_vZm-cw-`-¯n temI-{i-²sb apgp-h\pw X¶n-te-¡m-IÀjn-¡m³ Cu sIm¨p Ipcp-ap-f-In\v Ign-ªp. {]kn² {Ko¡v ]cn-Wm-a-hmZn-bmb s^dm-¢o-d-d-knsâ Ime¯pw, tdman ¹_n-b·mcpw ]mddvdnjn-b-·mcpw bp²w sNbvXn-cp¶ Ime¯pw Ipcp-ap-fIv hne]n-Sn-¸pÅ hkvXp-hmbn KWn-¡-s¸-«p. Ch-cpsS bp²-¯n ]mddvdnjn-b·mÀ FXn-cm-fn¡v bp²-ISw F¶ \nebv¡v hkvXp-¡Ä ssIam-ddw sNbvX-t¸mÄ Ipcp-ap-fIpw Øm\w ]nSn-¨n-cp-¶p. hnhm-l-th-f-bnepw Ipcp-ap-f-In\v {]m[m\yw \evIn-bn-cp-¶p. Ie-h-d-bnepw NnIn-Õm-tI-{µ-§fnepw Ipcp-ap-fIv kpe`mbn D]-tbm-Kn-¨n-cp-¶p. Huj-[-ho-cy-apÅ Ipcp-apf-In\v cmP-sIm-«m-c-¯n {]tXyIw kq£n-¸p-Im-c\ - p-­m-bn-cp-¶p. lnt¸m{Im-d-d-knsâ sshZy-\nÀt±-i-§-fnepw sImÂk-Ênsâ {]mtbm-Kn-I-sshZy-kn-²m-´-¯nepw Ipcp-ap-f-In-s\-¸-ddn ]d-ªn-«p-­v. tdma³ bp²-§fn hnP-bn-¡p-¶-hÀ¡v k½m\w \evIp-t¼mÄ Ipcp-ap-fIpw \evIn-bn-cp¶p. bp²-¡-cm-dp-I-fn Ipcp-ap-fIv KWy-amb kzm[o-\-iàn sNep-¯n-btXmsS hne-¡-b-d-d-ap-­m-bn. e£w 'Zn\mcn'¶v Ipcp-ap-f-IpIqSn ssI¡qen sImSp-¯n-«mWv {In.ap.118-þ \S¶ bp²-¯n PqKmÀ¯ F¶ cmPmhv tdmam-ssk-\ym-[n]s\ kzm[o-\n-¨-Xv. Ipcp-ap-f-In I¼wtIdnb tdmam-¡msc ¹o\n-Xs¶ Xsâ teJ-\§-fn ]cn-l-kn-¨n-«p-­v. ""kzmZp-ff ^e-hÀ¤-§-fntem addp `£-W-km[-\-§-fntem tNÀ¡m³ KpW-sam¶pw Ipcp-ap-f-In-\n-Ã. Ir{Xn-a-kzm-Zp­m¡n Aan-X-`-£Ww Ign-¡m-\m-{K-ln¨ Nne-cm-bn-cn¡pw Cu km[\w tdmam-¡mÀ¡v ]cn-N-b-s¸-Sp-¯n-b-Xv. Ipcp-ap-f-Insâ Fcnhpw hocyhpw tdmam-¡msc a¯p-]n-Sn-¸n-¨n-cn-¡p-I-bm-Wv.'' *hnZ-Kv²-cmb teJ-I-·mÀ ]ecpw Ipcp-ap-f-Insâ taÂt¡m-bvam-h-Im-i-s¯bpw tdma³Im-cpsS hym]m-c-a-Õ-c-_p-²n-tbbpw ]ddn AÛpXw {]I-Sn-¸n-¨n-«p-­v. F¶n«pw tIc-f-¯nse Ipcp-ap-f-Insâ ktµiw Xs¶ hnP-bn-¨p. ap¯v, an\p-kapÅ XpWn-¯-c-§Ä, h\-hÀ¤-§Ä F¶n-hbpw A¶s¯ I¨-h-S-¨-c12

[close]

p. 15

¡p-I-fnÂs¸-«n-cp-¶p. ssN\bpw D]-Zzo-]p-I-fp-ambpw Cu I¨-hSw \nÀºmZw \S-¶p. hoªv, I®m-Sn, teml-km-[-\-§Ä F¶nh tIc-f-¯nend-¡p-a-Xn-sN-bvXn-cp-¶p. Ad-_n-I-fm kwt_m-[-\-sN-¿-s¸-Sp¶ ""ae-_mdn''¶p ap¼p-Xs¶ ]e t]cp-Ifpw tIc-f-¯n-¶p-­m-bn-«p-­v. tdma³ Ncn-{X-Im-c-·m-cn tIcf-¯nse {][m-\-hym-]m-c-tI-{µ-§-sf-¡p-dn¨p IqSp-X At\z-jn-¨-dn-ªn«p-ff ]WvUn-X-\m-bn-cp¶p ¹o\n. tdmam-¡mÀ tIc-f-¯nse hym]m-c-¡p¯-IssI-¿-S-¡nb Ime¯v Fgp-Xn-bn-«pÅ Hcp {]am-W-{K-Ù-amWv 's]cn¹okv Hm^v Zn Fcn-{Xo-\kn'. tSmf-anbpw At±-l-¯n-\p-tijw tIc-f-]-cyS\w sNbvX-hcpw ]e t]cp-Ifpw hym]m-c-tI-{µ-§Ä¡p \ÂIn-bn-«p-­v. tIc-f-¯nsâ {]Xm-]-Im-e¯v hym]m-c-t\-XrXzw \ÂInb apÊ-cn-Ên(-sImSp-§-ÃqÀ)\p ]¯n-e-[nIw D]-\m-a-§-fp-­v. Xangv sFXn-ly-§-fn hntZin-I-fpsS \ma-§-fp-ambn _Ô-ap-ÅXpw ImWmw. Ipcp-ap-fIv hn]-Wn-bmbn-cp¶p 'apk-cn-_-µÀ'. tdmam-¡msc ]pf-Iw-sIm-f-fn¨ cmPy-am-sW¶v ¹o\nXs¶ hyà-am-¡n-bn-«p-­v. 'Hm^nÀ' F¶ asd-dmcp sFiz-cy-tI-{µs¯-¸-ddnbpw Ncn-{X-¯n {]Xn-]m-Zn-¨n-«p-­v. kzÀ®w hnf-ªn-cp¶ \mSv F¶À°w hcp¶ Hm^nÀ Fhn-sS-bm-sW¶v Ncn-{Xm-t\z-jn-IÄ Xnc-¡n-bn«p-­v. kzÀ®w DXv]m-Zn-¸n-¡-s¸-«n-cp-¶Xv \ne-¼qÀ {]tZ-i-§-fn-em-Wv. kzÀ®mwi-§-fS§nb Ahn-Sps¯ a®p-Xs¶ A¡mcyw sXfn-bn-¡p-¶p. hne-]n-Sn¨ ta¯cw tX¡p-X-Sn-Ifpw \ne-¼qÀ¡m-Sp-I-fnÂ\n¶p Ib-ddn Ab-¨n-cp-¶p. Ahn-tS-bv¡-Sp-¯pÅ t_¸qÀ {]i-kvXn-bpsS X¦-¯-e¸mhv DbÀ¯nb Ime-ap-­m-bn-cp-¶p. Hm^nÀ Imem-´-c-¯n t_¸qcmbn cq]m-´-c-s¸-«-Xm-Imw. 'l´-dn\']´-em-bn-\n-bm-bn-¯oÀ¶-Xp-t]mse 'Xn´okv' F¶ Øew sImbn-em-­ntbm IS-ep-­ntbm Nme-¡p-Sntbm BImw. apk-co-ÊnÂ\n¶p ]Xn-s\-®m-bn-c-¯n¸cw hmc Zqc-¯mWv 'Xo­nkn'te¡p F¶p ]d-bp-¶p. B \nebv¡v Cu cmPyw GXm-sW¶v ]nSn-bn-Ãm-Xn-cn-¡p-I-bm-Wv. DÑm-cWw Ime-¸-g-¡-¯n amdn-t¸m-Ip-¶-XpsIm­v `mjm-]-WvUn-X-·mcpw hnj-an-¡p-¶p-­v. '\n{Sn-bkv' F¶ asämcp Øe-s¯-¸-d-dnbpw ¹o\n ]d-bp-¶p-­v. A\p-am-\-§sf ASn-Øm-\-s¸Sp¯n B cmPyw GXm-sW¶v I­p-]n-Sn-¡m³ {]bm-kw. '\n{Sn-bkv' \o­-I-c-bm-sW¶ hmZw A{X icn-bm-bn-cn-¡p-I-bn-Ã. \o­-Ic ]«-W-ambn-cp-¶p-sh¶Xn¶p sXfn-hp-I-fn-Ã. sImÃw BIm\pw XcanÃ. AXpt]mse 'XÀinipw' Bi-b-¡p-g¸w krjvSn-¨p. ln_vdp-hn-sâbpw ]gb emd-dn-sâbpw i_vZ-km-cwsIm­p Xncp-h-©n-¡p-fhpw Xm\q-cp-am-sW¶p ]d-bp-¶-h-cp-­v. Ah-Km-V-amb ]T\w C¡m-cy-¯n-ep-­mtb Xocq. '_Ic'sb¶Xp hSI-c-bm-sW¶p NneÀ [cn-¨n-cp-¶p. hbv]n³I-c-bmsW¶ [mc-Wbpw sXd-dm-Wv. hbv]n³I-c-bp­m-bn«v A[n-I-\q-d-dm-­p-Ifm-bn-«n-Ã. 'hb-kv¡c'tbm addp hà Ic-Itfm BImw. {In.-]n.150-þ 13

[close]

Comments

no comments yet