Charithra Sancharam

 

Embed or link this publication

Description

Charithra Sancharam by P A Sayed Mohammed

Popular Pages


p. 1

Ncn{Xk©mcw ]n. F. skbvXpapl½Zv

[close]

p. 2

]n. F. skbvXpapl½Znsâ IrXnIÄ Ncn{XtIcfw k©mcnIÄ I­ tIcfw tIcfw \qäm­pIÄ¡v ap¼v tIcf Ncn{XNn´IÄ tIcf Ncn{Xho£Ww apKÄkm{amPy¯neqsS Hcp bm{X tIcf apÉow Ncn{Xw

[close]

p. 3

BapJw N-cn-{X-kv-am-c-I-§Ä am-dn-e-S-¡n-¸n-Sn-¨p In-S-¡p-¶ `m-cXo-b kmw-kv-¡mcn-I kt¦-X-§-fn-eq-sS \-S¯n-b bm-{X-bn-se A-\p-`-h-§-fm-Wv N-cn-{X k-©m-c-¯n-se¯n-t¨À-¶n-cn-¡p-¶-Xv. þ {K-Ù-IÀ-¯m-hv

[close]

p. 4

D-f-fS-¡w i-_-cn-bn-te-¡v H-cp bm-{X ..................................................................... 4 Ip-S-In-se Ip-¦n-b½ ............................................................................ 12 - shÃqÀ-tIm« ........................................................................................ 16 in-e-I-fp-sS C-Xn-lm-kw ....................................................................... 21 k-©m-cn-bp-sS amÀ-¤-§Ä .................................................................... 25 H-cp Iq-«p-Im-c³ ................................................................................... 30 km-l-knI-sâ \m-«n ......................................................................... 39 sku-µ-cy-`q-an-bn ............................................................................... 49 ]m-Zp-jm-bp-sS Iq-sS............................................................................. 58 Iminbpw km-c-\m-Yhpw ...................................................................... 65 H-cp N-cn-{X-k-t½f-\w ........................................................................... 72

[close]

p. 5

i-_-cn-bn-te-¡v H-cp bm-{X tI-c-f-¯n F-hn-sS Xn-cn-ªp t\m-¡n-bmepw I-®-©n-¸n-¡p-¶ {]-Ir-Xn-bmsW-¶ _-lpa-Xn \Â-Im-¯ H-cp k-©m-cn-tbbpw Im-Wp-I-bnÃ. B-Ëm-Z-]qÀ®am-b bm-{X-bv-¡v G-Xp `m-K-t¯-bv¡pw Xn-cn-bm³ BÀ¡pw Hu-ÕpIyw tXm¶pw. tI-c-fw Im-Wm³ h-¶n-«p-f-f k-©m-cnI-sf XoÀ-°m-S-\-tI-{µam-b i-_-cn-ae-bn-te-bv-¡-b-¡m³ R-§Ä XoÀ-¨-s¸-Sp¯n. A-§-s\ B bm-{X tIm-«-b¯ - p\n-¶v B-cw-`n¨p. tIm-«-b-¯p-\n-¶v In-g-t¡m«pv h-f-ªp-Xn-cn-ªp Ip¯-s\ In-S¡p¶ tdm-Un-eq-sS bm-{Xm-kw-Lw ]p-d-s¸«p. F-´m-Wv i-_-cn-a-e-bp-sS {]m-[m-\yw? k-l-{k-¡-W-¡n-¶v P-\-§Ä A-hn-tSbv-¡v Xn-cn-¡p-¶-Xn-sâ s]m-cp-sf´v? bm-{Xm-kw-L-¯n-se C-µp-em hÀ-½-bv-¡v i-_-cn-a-e-bp-sS N-cn{Xw A-dn-tª-Xocp. A-¿-¸-`-à\m-b kw-L-¯n-se {]m-bw IqSn-b k-©m-cn AXpv C§-s\ hn-h-cn¨p. "a-²y-Xn-cp-hn-Xmw-Iq-dn ]-´-fw-cm-Py-s¯ cm-Pm-hp-am-bn A-¿¸-\v _-Ô-ap­m-bn-cp-s¶ -¶m-Wv C-Xn-lmkw. ]-´-f¯pv cm-Pm-hn-sâ \nÀ-t±-im\p-kc-Ww A-¿-¸³ h-\m-´À-`m-K¯pv ]p-en-¸m ti-J-cn-¡m³ t]m-b H-cp \m-tSm-Sn-¡-Ybp­v. A-¿-¸³ ]-cm-{I-anbm-b kn-²-\m-bXp-sIm-­v G-Xp h-\y-P-´phn-t\mSpw b-£n-K-ÔÀ-Æ·m-tcmSpw G-äp-ap-«m³ X-¿m-dm-bn-cp¶p. t]-«-bn-se Xn-cp-hà `-h-\¯n cm{Xn D-d-§n-¡n-S-¡p-t¼mÄ a-\p-jy-Po-h³ A-]-l-cn-¨p \-S-¡p-¶ H-cp Ip-Sn-e-cq-]w A-¿¸-s\ a-W¯p-t\m¡n. B ]n-im-Nn-s\ h-[n-¡m³ A-¿¸-\v klm-bw \ÂIn-b hm-hcpw A-hn-Sp-¯p-Imcpw A-¿-¸-`-à-·m-cm-bn-¯oÀ¶p. A-¿¸³ `-b-N-In-X-\m-Im-sX i-_-cn-a-e-bn-te-¡v {]-th-in¨p. A-¿¸-s\ hm-hcpw ]n´p-SÀ¶p. A-¿-¸-s\bpw hm-h-scbpw A-t\z-jn¨pv \m-«p-Im-cn-d§n. c-­m-fpsSbpw hn{i-a k-t¦-X-§-fn-se \m-«p-ImÀ A-¿-¸³ h-[n-¨ t{]-X-hpw sI-«n-sbSp¯pv "A-¿-¸-¯n-´-I-t¯mw kzm-an Xn-´-I-t¯mw" F-¶mÀ-¯p-hn-fn¨p-sIm­pv \m-«p-ImÀ a-e-I-b-dn. Cu B-tLm-j-t¯m-Sp-IqSn 't]-«-Xp-ffÂ' F-¶ B-Nm-cw 4

[close]

p. 6

\-S-¸nÂ-h¶p. F-cpa-sb _-en-I-gn-¨Xp-sIm­pv B Ø-e-¯n-\p F-cp-ta-en F-¶ t]-cp-­mbn. apÉow A-[n-hm-k-tI-{µam-b F-cp-ta-en-bn hm-h-cp-sSbpw A-¿-¸sâbpw c-­v t£-{X-§-fp­v. A-hn-sS-bp-f-f ap-Éo-ao-§Ä hm-h-cp-sS ]n³-Km-anI-fm-sW-¶p ]-d-bp¶p. a-\p-jy-sc t{Zm-ln-¨n-cp-¶ Zp-ã-P-´p-hn-s\ A-¿-¸\pw hm-h-cpw-Iq-Sn I-Y I-gn-¨-Xn-sâ kv-a-c-W-¡m-bn C-¶p \n-d-¸-In-«p-f-f B-Nm-c-§-fmWv Ah-sS \-S-¡p-¶-Xpv. a-ln-jo-h-[-¯n-¶p-X-¿msd-Sp-¯ H-cp hnÃm-fn-hoc-sâ {]-Xn-jvT-bm-Wp t]-«-bn A-¿-¸-im-kv-Xm-hn-sâ t]-cn Im-Wp-¶-Xpv. F-cp-ta-en tIm-«-¸-Sn-t£-{X-¯nÂ-\n-¶m-cw-`n-¡p-¶ Xp-f-fn ]-g-b Ime-s¯ kw-`-h-§Ä kv-a-cn-¸n-¡p-¶-Xm-Wv." Cu hn-h-c-W-¯n-¶v hym-Jym-\-sa-t¶m-Ww N-cn-{Xm-²ym-]-I\mb tam-l³ Xsâ A-`n-{]m-bw C§-s\ {]-I-Sn-¸n¨p. "A-¿-¸³ ]´-fw cm-Pm-hn-sâ hn-iz-kv-X-\m-bn-cp-s¶-¦n i-_-cn-a-e {]-Xn-jvT¡p B-bn-cw hÀj-s¯ ]g-¡w Im-Wp-I-bnà `m-cXo-b ]p-cm-W-§fn-sem-¶p A-¿-¸-s\¸-än ]-d-ªp-Im-Wp-¶nÃ. hm-hÀ A-¿¸-sâ i-àn-hn-ti-jw {K-ln-¨p `-àn-]-c-h-i-\m-bn in-jy-\m-bn-¯oÀ-s¶-¶m-Wp A-¿-¸-`-à-·m-cp-sS A-`n-{]mbw. 'A-¿¸³' H-cp C-Xn-lm-k-]p-cp-j-\m-sW-¶p hn-iz-kn-¡-s¸-Sp¶p. A-¿-¸-kw-kvIm-c-¯n-sâ B-ßm-hp _u-²-kw-kv-Im-c-¯n-sâXm-sW-¶v A-`n-{]m-b-ap-­pv. _p²-a-X-X-Xz-§-fn-se FÃm h-i-§fpw G-sd-¡p-sd A-¿¸-sâ C-Xn-lm-k-§-fn I-s­-¯m³ I-gn-bpw. _p-²-a-X-{]-Xm-]w {io-i-¦-cm-Nm-cy-cp-sS Im-e-L-«-t¯m-SpIq-Sn tI-c-f-¯n A-[:]-Xn¨p. s_u-²-{]-Xm]-s¯ Io-gS-¡n {_m-ÒWyw tI-cf-¯n kzm-[o-\w-sN-ep¯n-b Im-e-L-«-¯n A-h-km\-s¯ _p-²-a-X-hn-izmknbm-b cm-Pmhpv tI-c-fw-hn«pv ]-em-b-\w-sN-bv-sX-¶\ - p-am-\n-t¡-­nbn-cn-¡p¶p.]-c-tZ-i-{_m-Ò-W-cm-b `-«-_mW³, `-«m-Nm-cy³, `-«-tKm-]m-e³ Xp-S-§n-b-hÀ A-h-km\-s¯ _p-²-a-X-cm-Pmhm-b ]-f-fn-_mW-s\ tXm-ev-]n-¨-Xm-bn tI-c-tfm-ev]-¯nbpw ]-d-bp-¶p­v. {_m-ÒWyw hy-àam-b kzm-[o-\w tI-c-f-¡-c-bn sNep-¯nb-Xp G. Un. \m-emw \q-äm-­n\pw F«mw \q-äm-­n\pw C-S-bv-¡m-Wpv. ]-f5

[close]

p. 7

fn-_m-W-cm-Pmhpv Xn-cp-h-©n-¡pf-¯p \n¶pv \o-e-t¼-cqÀ¡pw A-hn-sS-\n-¶p Xncp-hÃ-`m-K-t¯¡pw am-dn-b-Xm-bn ]-d-bp¶p. Cu ]-em-b-\-¯n ]-´-f¯pv `q]³ A`-bw \Â-In-bn-«p-­m-IWw. ]p-en-¸m-en-¶p t]m-sb-¶-`m-Kw H-gn-¨p-\nÀ-¯nbm A-¡m-e-¯pv, C-´y-bn-en-s¶-¯n-bn-cn-¡p-¶ Z-em-bn-ema-sbt¸m-se _p-²a-X-cm-Pmhpv ]-´f-¯p A`-bw tX-Sn-sb-¶v {K-ln-¡mw. A-¿-¸³ A-hn-sS-\n-¶v In-g-¡³ `m-K-§-fn-te-¡p t]m-b-Xm-bn-cn-¡Ww. ]-¯mw-\q-äm-­n-em-Wo ]-emb\w \-S-¶-sX-¦n _m-h F-¶ H-cp apÉow {]m-am-Wn-I-sâ k-lmbw Cu cm-Pmhn-¶p e-`n-¨n-cn-¡m-\n-S-bp-­pv. ]n-¶oSpv "_m-h" _-lp-am-\-kq-N-I-ambn "hmhcp" F-¶m-bn-¯oÀ¶p. 'hm-h-cpv-kzman" t\-Xmhm-b b-P-am-\-\mbn "H-cp ap-Énwkn²³" F-¶mWpv A-¿-¸-N-cn-{X-IÀ-¯m-¡Ä hmh-sc hn-ti-jn-¸n-¡p-¶-Xpv. " k-Iu-Xp-Iw kw-L-¯n-se tI-c-tf-X-ccm-b kp-lr-¯p-¡Ä C-sXÃmw tI«psIm-­n-cp¶p. C-S-bv-¡n-S-bv-¡p-f-f kw-i-b-§Ä-¡v hn-i-Zo-Ic-Ww \Â-In-bn-cp¶ taml³ _p-²-a-X-kw-kv-¡m-c- hp-am-bn A-¿-¸-N-cn-{X-¯n-\p-f-f _-Ôw C§-s\ hn-h-cn¨p. “_p-²-a-X-{]-Xm-]w \n-dw-a§n-b Im-e-L-«-¯n-emWpv {_m-la-W-tcm-sSm-¸w {In-kv-Xym-\n-Ifpw ap-Énw-Ifpw k-Po-h-am-bn cw-K-¯p-h-¶-Xpv. _p-²-a-X-¯n-sâ t\-Xr-Xz-¯nÂ-\n-¶p hn-«p-]n-cn-ª P-\X-sb hÀ-®-{]-iv\ - -§Ä¡pv {]m-[m\yw \ÂIn-b {_m-Ò-Wy-¯n¶pv th-­-hn-[-¯n B-iz-kn-¸n-¡m³ I-gn-ªnÃ. AXp-sIm-­p _p-²-a-X-hn-izm-kn-Ifm-b ]-ecpw ss{I-kv-X-h-cmbpw ap-Éo-an-§fmbpw cq-]m-´-c-s¸«p. A-¡me-¯p \n-ch-[n _p-²-a-X-tZ-hm-e-b§Ä (]-tKmUIÄ) ss{I-kv-X-h-cp-tSbpw ap-Én-an-§-fp-tSbpw ]-f-fn-I-fm-bn-amdn. ']ffn' F-¶t]-cn-emWpv _p-²-t£-{X-§fpw tI-c-f-¯n-e-dn-b-s¸-«n-cp-¶-Xpv. ]f-fn ]m-en `m-jbmWv. Ip-f-¯v-]p-g, am-¼-g¯-d, B-cy-¦mhv, A¨³-tIm-hnÂ, Ip-S-am-fqÀ, tNÀ¯-e, ]m-Þhw, sIm-Sp-§ÃqÀ, tN-¸m-Sv Xp-S§n-b Ø-e-§-fn-ep-­m-bn-cp¶ _p²-a-X tI-{µ-§Ä {Ita-W \m-am-h-ti-j-ambn. A-¡me-s¯ _p-²-tZ-hm6

[close]

p. 8

e-b-§-fp-sS IÂ-¯-d-I-fn sslµ-h, ss{I-kvX-h, apÉow B-cm-[-\m-tI-{µ§Ä D-bÀ-¶p-h¶p. Xn-cp-hÃm-Xm-eq-¡n-se Xr-¡m-Ip-Sn t£-{X-¯n-sâ cq]w, tN-äp-hm a-W-¸p-d¯pv km-ln-_n-sâ ]-f-fn¡pv h-S-¡ph-iw Im-Wp-¶ cq-]§Ä, \n-c-Ww-{]-tZ-i-s¯bpw \n-e-¡-se-bpw- ]p-Xp-Xm-bn I-­p-]n-Sn-¡-s¸-« ss{I-kv-Xh-tZ-hm-e-b-§Ä C-h-sbÃmw _p²a-X Ime-s¯ kv-am-c-I-§-fm-Wpv. A-¡met¯m A-Xn-\-Spt¯m tI-c-f-¯nÂ-\n-¶p Ø-ew amdn-b _u-²-t\-Xm-hm-bncn¡-Ww C¶-s¯ i-_-cn-a-e-im-kv-Xmhv. In-g-¡³ a-e-IÄ I-b-dp-¶-Xn-\p ap-¼p R-§-fp-sS h-­n tIm«-bw PnÃ-bn-se H-cp {][m-\ Ø-eam-b ap-­-¡-b¯pv A-ev-]-t\-cw hn-{i-an¨p. ]-s£ _p-²-a-Xhp-am-bp-f-f A-¿¸-sâ _-Ô-s¯¸-än NÀ-¨ ho­pw Xp-SÀ¶p. taml-sâ hn-hcWw tI-«p-sIm-­n-cp-¶ ^-en-X-¡m-c\m-b hÀ-½ X-sâXm-b hn-i-Zo-Ic-Ww AXnt\m-Sp Iq-«n-t¨À¯p. "Aa-c-tIm-i-¯n im-kv-Xm-hv _p-²-ap-\n-bm-bn-cp-s¶-¶p H-cp ]-cym-b hn-hcWw-sIm­pv kq-Nn-¸n-¡p¶p. l-cn-l-c-kp-X-s\-¸-än-bp-f-f IoÀ-¯-\-§-fn '_p²w-ic-Ww [À-½w-i-cWw' ap-g-§n-tIÄ-¡mw. Cu _u-²-ap-{Zm-hmIyw tem-]n-s¨¦nepw i-_-cn-a-e I-b-dp-t¼mÄ `-à-·mÀ D-¨-¯n hn-fn-¡m-dp­v. _p-²-a-X-`àcm-b A-\p-bm-bn-IÄ X-§-fp-sS B-cm-[y-]p-cp-j-t\m-Sp-f-f A-an-Xam-b kv-t\lw-sIm-­p im-kv-Xm-hn-s\ ]-e th-j-¯nepw kz-Im-cy-t£-{X-§-fp-­m-¡n {]Xn-jvTn-¨n-«p-­pv. A-Xn In-co-S-[m-cnbm-b im-kv-Xmhpw h-\m-´-c-¯n X-]-ÊnteÀ-s¸-«n-cn-¡p-¶ im-kv-Xmhpw A¼pw hnÃpam-b Zp-ã-ar-K-\n-{K-¯n-\v \nÂ-¡p¶ im-kv-Xmhpw DÄ-s¸-Sp¶p. P-\-§-fp-sS kv-t\-l-_-lp-am-\-§Ä¡pv ]m-{Xo-`qX-\m-bn-cp-¶ {]-Pm-h-Õ-e\m-b cm-Pm-hp \m-Sp-hn-t«mSn. A-t±-lw tI-c-f-¯n {_m-ÒWyw ]-SÀ-¶p-I-b-dn-b-t¸mÄ A-`-bmÀ-°n-bm-bn Xn-cn-¨-Xm-sW-¦nepw k-¼¶\m-b F-cp-ta-en-bn-se ap-Énw-t\-Xm-hp A-`-bw-\ÂIn. C-Xm-Wp i-_-cn-a-e A7

[close]

p. 9

¿¸-s\ kw-_-Ôn-¨p-f-f P-\Io-b sF-Xn-ly-am-bn ]cn-K-Wn-t¡-­-Xpv. h-\-{]-tZi-am-bXp-sIm-­p Im«p-t]m-¯n-s\ C-hÀ H-cp-an-¨p th-«-bm-Sn-bn-«p-­m-Ipw. kw-`hn-¡m-hp-¶ C¯-cw Im-cy-§Ä-¡p `-à-k-aq-lw A-Ûp-X-¯n-sâ ]-cn-th-jw A-Wn-bn¨p. a-lm-·mcm-b P-\-t\-Xm-¡Ä P-\-X-bp-sS km-aqly-t_m-[-a-\p-k-cn¨p ho-cm-ßm-¡fpw kn-²-·m-cp-am-Ipw. Im-ew A-Xn-¶p A-Ûp-X-kn-²n-I-fp-sS Bhc-Ww A-Wn-bn-¡m-dp-­pv. _p-²-a-Xm-\p-bm-bn-IÄ-¡p D-­m-bn-cp-¶ _m-h F¶ t]À Pm-Xn-a-X-t`-Z-sat\y _-lp-am-\-\m-a-am-bn tI-c-fo-bÀ kzo-I-cn¨p. B-XnYy-a-cym-Zbpw D-bÀ-¶ a-\p-jy-kv-t\-l-hpw ]p-eÀ-¯n-bn-cp-¶ hmh-cp ]-X-dm-¯ ln-µp-apÉnw ssa-{Xn-bp-sS {]-Xo-I-am-bn-¯oÀ-¶n-cn-¡-bm-Wpv. tI-c-f-¯n-sâ ]-e-`m-K-§-fnÂ-\n-s¶-¯p-¶ A-¿-¸-`-à-·mÀ ]m-c-¼-cy-am-bn Nn-e Nn-«-IÄ A-\p-jvTn¨p-t]m-cp-¶-h-cm-Wpv. I-­-Im-IoÀ-®am-b h-gn-I-fn-eq-sS lnw-{k-P-´p-¡-fp-sS B-{Ia-Ww `-b-¶m-bn-cn¡pw A-¿-¸-·mÀ- \n-Ýn-X-k-t¦-X¯n-se-¯n-t¨-cp-I. ImÂ-\q-äm-­n-\p-ap¼pv _p-²n-ap-t«dn-b H-cp XoÀ-°m-S-I-bm-{Xbm-bn-cp-¶p-sh-¦n C-¶p -i-_-cn-bm-{X A-{X Zp-jv-¡-c-aÃ. hm-l-\-sku-Icyhpw ]-cn-jv-Ir-Xam-b a-äm-\p-Iq-ey-§fpw C-¶p-bm-{X-¡mÀ¡pv B-izm-kw \ÂIp-¶p-­pv. bm-{X-¡mÀ tIm-«-bwh-gn t]-cqÀ¡pv t]m-Ip¶p. A-¿-¸-·mÀ-¡v kv-\m\-¯n-\v ]än-b t]-cqÀ-tXmSpv \Ã-\o-cp-d-h-bm-Wpv. C-S-Xn-§n-\nÂ-¡p-¶ hr-£-§fp-sS km-{am-Py-¯n-te-¡m-Wpv A-hn-sS-\n-¶v `-à-·m-cp-sS bm{X. Im-\-\-`w-Kn Ia-\o-b-`m-hw-I-eÀ-¶p-\nÂ-¡p-¶ Cu km-\p-{]-tZ-i-¯n-eq-sS Im-f-sI-«n-sb-¶ {]tZ-i-¯nÂ-sN-s¶-¯mw. a-e-bp-sS a-Sn-¯«p-t]m-se Øn-Xn-sN-¿p-¶ Im-f-sI-«nbn-te¡pv F-cp-ta-en-bnÂ-\n-¶p F-«p-\mgn-I bm-{X-sN-¿Ww. ]p-cm-W-§-fn koXm-t\z-j-W-`m-K¯pv hÀ-®n-¡-s¸-«n-«p-f-f kp-µ-tcm-Zym-\-§Ä C-hn-sS- Im-Wmw. "kÀ-Æ-À¯p-^-e-Ip-kp-am-Uy]m-Z ]-e-Xm-kw hrXw, \m-\m-ar-K-k-©-b-\n-tj-hnX" §-fp-sa-¶p- ]p-cm-WI-hn hÀ-®n-¨ `m-K-§Ä C-hn-sS N-e-¨n-{X-¯n-se-¶-t]mse Xn-f-§n-¡m-Wmw. Im-f-sI«n-t]m-se a-t\m-l-c-amWpv A-gp-Xm-\-Zn¡-c. kp-KÔ-Ip-kp-a-§-f-Wn-ª h-\-hÃn-I-fpw sN-¼-gp-¡m-¡p-e-IÄ-Xn-§n-\nÂ-¡p-¶ I8

[close]

p. 10

hp-§n³-tXm-«-§-fpw C-hn-sS-bp-s­-¶p {io-cm-a³ ko-X-tbm-Sp ]-d-ªn-cp-¶-Xmbn-Im-Wp¶p. Cu \-Zn-bp-sS C-cp-I-c-I-fnepw A-¿-¸-·mÀ Xm-h-f-a-Sn-¡p¶p. ]m-dI-fnÂ-\n-¶p Nn-cn-¨mÀ-¯pÃ-kn-¨p-h-cp-¶ ip-²-P-e-¯n Ip-fn¨pv {]-Ir-Xn-bp-sS a-l-Xz-s¯-¸-än A-Ûp-Xw-]q-­v C-hn-sS kp-J-\n-{Z-{]m-]n-¡p¶p. sh-f-fw-Ip-Sn¡m³ Nn-e-t¸mÄ K-P-ho-c-·mÀ Cu a-WÂ-¯n-«-bn h-cm-dp-­pv. Iq«m-b i-cWw-hn-fn D-b-cp-t¼mÄ C-Xn-\-Sp-¯ h-\m-´À-`mK-¯p Xm-a-kn-¡p-¶ Kn-cn hm-knIÄ F¯n-t\m-¡m-dp-­pv. A¿-¸-t\-¡mÄ ap³-]v A-hn-sS ]mÀ-¸p-d-¸n-¨ AhÀ¡pv ]-cn-jvIr-X P-\-X-bpsS Cu {]-hm-lw Im-Wp-t¼mÄ F-´p tXm-¶p-sa¶-dn-ªnÃ. A-gp-Xm-\-Zn-¡-sc-\n¶pv bm-{X-¡mÀ A-gp-X-ta-Sv I-b-dm³ X-¿m-sd-Sp¡p-I-bmbn. A-¿-¸-hn-izm-k-t¯msS Cu Ip-¶p-I-b-dn-¡-S-¶m A-Sp-¯ hn{iatI-{µam-b C-©n-¸m-d-bn sN-s¶m-cp C-cn-¸p-­pv. C-hn-sS A-[n-I-ka-bw C-cp-¶m h-\y-ap-K-§-fp-am-bn Iq-Sn-¡mgv-N th-­n-hcpw AXpv `b-¶v I-cn-bn-et¯m-Sn-se-¯n H-¶p \-Sp \n-hÀ-¡p¶p. A-t¸m-tg¡pw Kn-cn cm-Pm-hm-b K-P-ho-c·m-cpsS "Ø-ew hn«p-sIm-f-fp-I" F¶ ssk-d³-tIÄ-¡mw. th-Kw `m-Þw ap-dp¡n I-cn-a-e I-b-dm³ X-¿m-sd-Sp-¡p-I-bmbn. 'I-cn-a-e-Ib-äw ITn-\saâ-¿¸m' F¶p th-Z-\ \nd-ª Cu-W-t¯m-sS ]m-Sn-s¡m-­pv `-à-·mÀ ap-t¶m-«m-ªp-Xp-S§pw. I-cn-a-e-I-b-ä-¯n-¶p B-ß-ss[-cyhpw G-Im-{K-Xbpw B-h-iy-am-Wpv. I-cn-ae-bn-d-§n-bm hen-b B-\-¯mh-fw Im-Wmw. A-hn-sS-bn-cp-s¶m-¶p hn-bÀ-¸p XpS-¨p \-Sp \n-hÀ-¯mw. A-[n-I-k-a-b-am-bmÂ, P-e-ZpÀ-`n-£-k-a-b-am-sW-¦n B-\-IÄ B Ø-e-s¯-¯n-sb-¶p-h-cmw. k-©m-c-amÀ-¤-§-fn bm-{X-kw-L-¯n-ep-­m-bn-cp-¶-h-cp-sS Iym-a-d-IÄ XoÀ°m-S-I-tcbpw a-t\m-l-cam-b {]-Ir-Xn Zr-iy-§-sfbpw ]-IÀ-¯n-¡-gnªp. Xn-ct¡dn-b XoÀ-°m-S-I-kw-L-t¯m- sSm¸w H-c-XnÀ-¯n-h-tcbpw \-S-¶p-I-gn-ªt¸mÄ ]-ecpw £o-Wn-X-cmbn. F-¶mepw D-Õm-l-]qÀ-Æw Hmtcm kw-`-hhpw ]IÀ-¯p-¶-Xn-¶p km-[n¨p. 9

[close]

p. 11

`m-c-Xo-b-]p-cm-W-§-fn hÀ-®n-¡-s¸-«n-«p-f-f ]-¼m\-Zn a-t\m-l-cam-b H-cp Zriy-am-Wpv. ko-Xm-t\z-j-WmÀ-°w cm-a-e-£v-a-W-·mÀ Cu h-gn h-¶n«p-s­-¶m-Wp ]p-cmWw. ko-X-sb-bpw-sIm-­p cm-a³ a-S-§p-t¼mÄ ]-¼-bp-sS a-t\m-lmcn-X Nq­n-¡m-«n-bn-cp¶p. cm-am-b-W-IÀ-¯mhpv ']p-jv-]-e-Xm-]-cn-th-ãn-X-]m-Z-] kÂ-^-etk-hn-Xw k-´p-ã-P-´p-Iw' F-¶p hn-ti-jn-¸n-¨n-«p-ffXp Cu {]-Ir-Xn-Zr-iy-s¯bm-Wpv. A-\-´am-b I-®m-Sn-¨nÃv-t]m-se sh-«n-¯n-f-§p-¶ ]-¼m-\-Zn-bp-sS-Xo-c§-fn A-¿-¸-`-à-·mÀ Iq-«-am-bn h-¶p-\n-d-bpw. ]-¼m-\-Zn-¡-c-bn I-¨-h-S¡mcpw F-¯n-t¨-cpw. ]-¼m-\-Zn-sb B-enwK-\w sN-¿p-¶ {Xn-th-Wnbpw C-hn-sSbm-Wpv. {Xn-th-Wnbn-sem-¶p kv-\m-\w-sN-bv-Xp ]-¼m-\-Zn-¡-c-bn-se k-Zy-bn ]¦p-sIm­pv A-¿-¸-`-à-·mÀ cm-{Xn-Im-ew i-c-Ww-hn-fn¨pv 'in-h-cm-{Xn' bm-¡n-¡gn-bp¶p. hÀ-®-¸-In-t«dn-b ]-¼-bn-se cm{Xn H-cp a-lm-ta-f-bp-sS {]-Xo-Xn P-\n-¸n¡p¶p. ]-¼-bp-sS ]-cn-k-c-§-fn A-¿-¸\pw hm-hcpw sskz-c-hn-lm-cw \-S-¯nbn-cp¶p. am-ap-\n-amÀ N-{aw-]-Sn-ªn-cp-¶p tem-I-Im-cy-§Ä \n-b-{´n-¨n-cp-¶Xpv ]¼-bp-sS I-c-bnÂ-sh-¨m-bn-cp-¶-h-s{X. a-t\m-l-cam-b Cu {]-tZ-iw a-\p-jy-kv-]Ài-taäpv ]p-fIw-sIm-f-fp-¶Xpv A-¿-¸-·m-cp-sS h-c-thm-Sp-Iq-Sn-bm-Wpv. ]-¼-bn-se Xm-a-k-¯n-¶p-ti-jw \o-en-a-e-Ib-dn A-¸m-¨n-taSpw IS-¶p i-_-co-]oT-¯n-se¯p-¶ A-¿-¸-·mÀ X-§-fp-sS h-gn-]m-Sp-IÄ-\-S-¯p¶p. A-¿¸-s\ k-ao-]n-¡pt´mdpw i-c-Ww-hn-fn-bn-ep-f-f -hn-Im-cm-th-i-§Ä Iq-Spw. A-¿-¸-ZÀ-i-\-¯n-¶m-bn ]-Xn-s\-«mw]-Sn I-b-dn-s¨Ãp-¶ `-à· - mÀ ]-Sn-I-fn \m-fn-tI-c-ap-S-bv-¡p¶p. ]-Xns\-«mw-]-Sn-¡p ap-I-fn ]-f-fn-sIm-f-fp-¶ A-¿¸-¶v A-Sp-¯pXs¶ 'hm-hÀ kmln-_n's\bpw {]-Xn-jvTn-¨n-«p­v. ]-Xn-s\-«mw-]-Sn-bp-sS ap³h-iw A-¿¸-sâ hnizm-an-{Xam-b hm-hÀ C-sXÃmwI-­v \nÀ-Æn-Im-c-\m-bn-cn-¡p-I-bm-Wpv. `-àÀ hmhsc `-b-`àn-tbm-sS h-µn-¨n-«mWpv ]-Sn-I-b-dp-¶-Xpv. X-§-sf-a-d-¡m-¯ P-\-§-fpsS A\p-tam-Z-\ {]-I-S-\-§Ä I­pv A-¿-¸\pw hm-hcpw aq-I-`m-j-bn k-tµ-i§Ä ssI-am-dp-¶p-­m-Ipw. 10

[close]

p. 12

C-t¸mÄ tZ-h-kzw-t_mÀ-Un-sâ Io-gn-emWpv i-_-cn-a-e-A-¿-¸\pw kv-t\-ln-X³ hm-hcpw hm-gp-¶-Xpv. A-h-cp-sS Cw-Kn-Xm-\p-kc-Ww t_mÀ-Uv ku-I-cy-§-tfÀ-s¸Sp-¯p-I-bm-W-s{X. `-à-·mÀ h-­n-s¸-cn-bmÀ h-gn¡pw i-_-cn-a-e-bn h-s¶¯p-¶p-­pv. bm-{Xm-ku-Icyw th-Khpw `-à-·m-sc B h-gn-¡mWpv Xn-cn-¨p-hn-Sp¶-Xpv. tI-c-f-¯n C-{X-tb-sd B-cm-[-IÀ H-cp-an-¨p-Iq-Sp-¶Ø-ew a-säm-¶nÃ. Ct¸mÄ Pew, hn-f-¡pv, ip-No-Ic-Ww Xp-S-§n-b Im-cy-§n `-c-Wm-[n-Im-cn-IÄ IqSp-X {i-²-sN-e-¯p-¶p-­pv. hÀjw-tXmdpw A-hn-sS ho-gp-¶ h-c-hn-sâ IW¡pv `o-a-am-Wpv, hn-izm-kn-IÄ¡pw AÃm-¯-hÀ¡pw {]-th-in-¡m-hp-¶ H-cp tI-{µ-sa-¶-\n-e-bn i-_-cn-a-e {]kn-²-am-Wpv. \q-äm-­p-IÄ-¡-¸p-d¯pv kw-`-hns¨-¶p ]-d-bp-¶ H-cp ]p-cm-hr¯w. a-\p-jy-cp-sS hn-izm-k§-sf `-cn-¡p-¶ Im-gvN-bm-Wv i-_-cn-a-e-bn Im-Wp-¶-Xpv. sF-Xn-ly-am-sW-¦nepw im-iz-Xam-b lnµpþap-Énw-ssa-{Xn-bp-sS B-ZÀ-i-]m-{X-§fm-b A¿-¸-t\mSpw hm-h-tcmSpw \mw F¶pw Ir-Ú-cm-bn-cn-¡p-I. R-§Ä bm-{X ]-d-ªp-]n-cn-bp-t¼mÄ ]p-cm-X-\amb H-cp ]p-Wy-`q-an-bnÂ-\n-¶p Ft´m k-¼m-Zn-¨p a-S-§p-¶ {]-Xo-Xn-bm-Wp-­m-bncp-¶-Xpv. 11

[close]

p. 13

Ip-S-In-se Ip-¦n-b½ tI-c-f-hp-am-bn ]-­p-ap-XÂ-t¡ _-Ô-s¸«vp In-S-¶n-cp-¶ a-t\m-l-c-\m-b Ip-SI-\m-«n-eq-sS H-cp bm-{X-sN-¿p-W-sa-¶ B-{K-lw lr-Z-b-¯n \m-s¼-Sp-¯n-«p hf-sc \m-fp-I-fm-bn-cp¶p. Cu-bn-sS-bmWpv A-Xn-¶p-f-f `mKyw kn-²n-¨-Xpv. X-etÈ-cn-bn-se¯n-b R-§Ä A-ev-]-t\-cw hn-{i-an-¨-tijw, C-¶p ssa-kq-cn-sâ `mK-am-bn I-gn-bp-¶ Ip-S-In-tebv-¡p _-Êp-h-gn-bm-{X-Xn-cn¨p. ]p-cm-X-\-tI-c-f-¯n-se {]-Xm-]-a-ln-a-bp-sS \-ãm-h-in-ã-§Ä Nn-Iªp-t\m¡p-¶ N-cn-{Xm-t\z-j-IÀ¡pv A-Ûp-Xm-h-l-§fm-b ]-e N-cn-{X-k-Xy-§fpw I-­n]n-Sn-¡phm³ km-[n-¡p-¶-XmWv. ]-cm-{I-a-im-en-Ifm-b ]-g-Èn-cmPm, km-aq-Xn-cn-cmPm F-¶o `-c-Wm-[n-Im-cn-I-sf-t¸m se \m-«n-sâ A-`yp-¶-Xn-¡m-bn t£-a-I-cam-b `c-Ww \-S¯n-b a-ln-fm-a-WnIfpw {]m-No-\-tI-c-f¯n-ep-­m-bn-cp¶p. A-h-cp-sS ho-cm-]-Zm-\§-sf {]-IoÀ-¯n-¡p-¶ 'h-S-¡³ ]m«pIÄ' am-{X-amWpv C-¶p N-cn-{X-tc-J-I-fm-bn A-t\z-j-I-cp-sS ap-¼n D-bÀ-¶p\nÂ-¡p-¶-Xpv. h-S-¡³ ]m-«n-se D-®n-bmÀ-¨-bp-sS ss[-À¿t¯bpw ssØÀ-¿t¯bpw A-[p-\m-X\À-t]mepw A-`n-\-µn-¡p-¶p-­pv. D-®n-bmÀ-¨-bp-sS Im-e-L-«¯n-\-¸p-d-¯pX-s¶ tI-c-f-¯n-sâ A-bÂ-tZ-iam-b Ip-S-In bp-²-ss\-]pWyhpw `-c-W-]m-Sh-hpw Xn-I-ª H-cp [o-c X-cp-Wn- cm-Pyw-`-cn-¨n-cp¶p. A-h-cmbn-cp¶. 'tIm-SmÀ a-S-bn-se sIm-¦nb-½' tIm-SmÀ-a-e-sb-¶p ]-d-ªm Ip-S-I-cpsS a-e F-¶m-Wp P-\-§Ä a-\-Ên-em-¡p-¶-Xpv. C-S-Xn-§n-\nÂ-¡p-¶ Im-¸n-t¯m«-§fpw lr-Z-bm-IÀ-I-§fm-b Ip-¶n³-\n-c-Ifpw tIm-SmÀ-ae-sb B-hc-Ww sNbv-Xn-cn-¡p-I-bm-Wpv. {]-Ir-Xn-`w-Kn \nd-ª Cu a-e-{¼-tZ-iw H-cp Im-e-¯pv, C¶pv h-S-¡³-]m-«n-se H-cp I-Ym-]m-{X-am-bn-¯oÀ-¶n-cn-¡p¶ sIm-¦n-b-½-dm-Wn-bp-sS A-[n-hm-k-tI-{µ-am-bn-cp¶p. B-cm-Wo sIm-¦n-b-½ F-¶-dn-bp-hm-\p-f-f Hu-ÕpIy-t¯m-Sp-Iq-Sn ho-c-cm-tP-{µ-t]-«-bv-¡-Sp¯p-ff sIm-¦n-b-½-bp-sS s\-Spw-tIm-« 12

[close]

p. 14

Im-Wp-hm³ R-§-fp-sS N-cn-{Xm-t\z-j-W-kw-Lw Ip-S-In-eq-sS bm-{X-bm-cw-`n¨p. sIm-¦n-b-½-bp-sS C-cp-f-Sª tIm-«-bn R-§Ä Pn-Úm-k-tbm-sS {]-th-in¨p. I-cn-¦Ãp-sIm­pv D-bÀ-¯n-sI-«n-bn-«p-f-f aq-¶p X-«p-I-fpff Cu tIm-« I-S-¦-Y-Ifp-tSbpw sF-Xn-ly-§-fp-tSbpw tI-{µ-am-Wpv. D-f-fn hn-kv-Xm-c-ap-f-f H-cp Xfhpw B-g-ap-f-f H-cp In-Wdpw ap-I-fn-te¡pv I-b-dp-hm-\p-ff tIm-h-Wnbpw ImWmw. Icn-¦Ãpw C-cp-¼pw-sIm-­p ]-Wn-Xp-­m¡n-b D-d-t¸dn-b a-Xn-ep-IÄ ]p-cmX-\ tI-c-f-¯n-se sI-«n-S-\nÀ-½m-W-¯n-sâ `-{ZX-sb hn-fn-¨p-]-d-bp-¶p-­pv. C-S-bv¡n-S-bv-¡v Kp-l-Ifpw Kq-U-amÀ-¤-§fpw ImWmw. ]t£, A-sXÃmw A-Ô-Im-cmhr-X-am-Wpv. tIm-«-bp-sS H-cp aq-e-bn sIm-¦n-b-½-bp-sS H-cp hmfpw ITm-cnbpw C-cp-¼n-sâ H-cp I-h-Nhpw C-¶pw kq-£n-¨n-«p-­pv. sIm-¦n-b-½ H-cp tZ-h-X-bm-sW¶pw a-e-bm-f-\m-«nÂ-\n-¶p h-¶ H-cp a-lm-dmWn-bm-sW¶pw Ip-S-IÀ hn-iz-kn-¡p¶p. Ip-S-I-cpsS sF-Xn-ly-§-fn sIm-¦n-b½-bv-¡v A-Xn-{]-[m-\am-b H-cp Øm-\-am-Wp-f-f-Xpv. hn-Zym-`ym-khpw ]-cn-jv-Imchpw kn-²n-¡m-¯ Ip-S-In-se a-e-bÀ sIm-¦n-b½-sb H-cp `-K-h-Xn-sb-t¸m-se KWn-¡p¶p. H-cp b-£n-bp-sS ]-cm-{I-a-§-fmWpv sIm-¦n-b-½-bv-¡p-f-f-sX¶pv AhÀ I-cp-Xp¶p. B-gv-N-bn \à Zn-h-k-§-fn sIm-¦n-b-½ A-i-co-cn-bm-bn i-Ðap-­m-¡p-Ibpw X-sâ {]-P-I-fp-sS t£-a-Im-cy-§-sf-¡p-dn¨pv A-t\z-jn-¡p-Ibpw sN-¿p-a-s{X! ]p-cm-X-\ X-an-gv-{K-Ù-§-fn sIm-¦n-b-½-sb¸-än Nn-e sF-Xn-ly-i-Ie-§Ä Im-Wp-¶p-­pv. Ip-S-I-cp-sS A-Ô-hn-izm-k-§-fn-eq-sS t\m-¡p-t¼mgpw Cu sIm-¦n-b-½ N-cn-{X-¯n {]m-[m\yw I-ev-]n-t¡-­ H-cp a-l-Xn-bm-sW-¶p ]d-bmw. h-S-¡³ ]m-«n-eq-sS sIm-¦n-b-½-sb¸-än A-\p-hm-N-IÀ-¡pv {K-ln-¡m³ km-[n-¡p-¶-Xn-§n-s\-bm-Wpv: 'tIm-SmÀ a-e-Iªn-sIm-¦nb-½' F-¶p hn-fn-¡-s¸Sp-¶ Cu dm-Wn-bp-am-bn {]-kn-² c-W-[o-c\m-b B-tcm-a tN-I-hÀ¡pw X-­mti-cn-¨m-¸\pw h-f-sc-sb-Sp-¯ _-Ô-ap-­m-bn-cp-¶p. h-b-\m-Sp tIm-«-bn-te-¡p t]m-Im-dp-f-f B-tcm-a tN-I-hcpw sIm-¦n-b-½-bp-sS A-Xn-Yn-I-fm-bn Xm-a-kn-¡pIbpw cm-Py-`-c-W-kw-_-Ôam-b \nÀ-t±-i-§Ä kzo-I-cn-¡p-Ibpw sN-bv-Xn-cp¶p. sIm-¦n-b-½-bv¡pv `À¯m-thm k-´m-\-§tfm D-­m-bn-cp-¶nÃ. bp-²-km-aÀ13

[close]

p. 15

°yhpw \-b-X-{´-Ú-Xbpw Xn-Iª sIm-¦n-b½-sb B-tcm-aÂ-tN-I-hÀ _-lpam-\n-¡p-Ibpw B-Z-cn-¡p-Ibpw sN-bvXp. H-cn-¡Â sIm-¦n-b-½ h-b-\mSp-tIm-« ]n-Sn-¨-S-¡m³ B-tcm-aÂ-tNI-h-tcm-Sp ]-dªp. B-tcm-a tN-I-hÀ sIm-¦n-b-½bp-sS B-Ú \n-d-thän. a-e-bm-f-\m-«n-se A-Yn-XnI-sf kzo-I-cn-¡p-hm³ sIm-¦nb-½ hf-sc Xm-ev-]cyw {]-I-Sn-¸n-¨n-cp¶p. h-S-¡³-]m-«n sIm-¦n-b-½-sb¸-än ]e-Ø-e¯pw hÀ-®n-¨n-«p-­pv. B hÀ-®-\-IÄ am-{X-amWpv sIm-¦n-b-½-sb-¡pdn¨pv tI-c-f-¯n\pv e-`n-¨n-«p-f-f sX-fn-hpIÄ. ]p-cm-X-\-tI-c-f-¯n-sâ ]m-c-¼-cy-alna-sb hÀ-®n-¡p-¶ h-S-¡³-]m-«p-IÄ F-{X A-]-cn-jv-Ir-X-am-sW-¦nepw tI-c-fkw-kv-Im-c-¯n-te¡pw N-cn-{X-¯n-te¡pw sh-fn-¨w ho-ip-¶ D-¶-tXm-]m-[n-bmsW-¶p ]-d-bm-sX X-c-anÃ. Ip-S-In ]-t­-bv-¡p ]-t­ Xm-h-f-ap-d-¸n-¨n-«p-f-f a-eb - -cp-sS \m-S³-]m-«n sIm-¦n-b½-sb hÀ-®n-¡p-¶Xpv C-§-s\-bmWpv; "H-cp hmfpw sa-bn-e-¦nbpw sht¨m-f-f `-K-h-Xn-bm-Wmhmw sIm-¦nbpw". D-S-hm-fpw tZl-¯n A-¦nbpw A-Wnªn-«p-f-f H-cp `-K-h-Xn-bm-bn-cp-¶p sIm-¦n-b-½ F-¶m-W-Xn-sâ AÀ-°w. sIm-¦nb-½ Ip-S-In F-¶p h-¶p-sht¶m F-hn-sS-\n-¶p h-¶p-sht¶m sX-fn-bn-¡p-¶ N-cn-{X-tc-J-IÄ e-`n-¨n-«nÃ. `-Sm-{Kn-a-·mcm-b tI-c-fo-b-cp-sS hw-i-¯nÂ-s¸-« H-cp dm-Wn-bm-bn-cn¡pw sIm-¦n-b-½-sb-¶-\p-am-\n-¡mw. F-§-s\-bm-bepw tI-c-f-hpam-bn h-f-sc-sb-Sp-¯ _-Ôw Øm-]n-¨n-«p-ff sIm-¦n-b-½ H-cp tI-cfo-b X-cp-Wnbm-bn-cn¡pw F¶p hn-iz-kn-¡p-¶-Xn sX-änÃ. D-®n-bmÀ-¨-bv-¡p ap³-]pX-s¶ tIm-SmÀ a-e-bn a-e-bm-f-¡-c-bnÂ-\n-¶p ]-ecpw sN-¶n-«p-­m-Imw. sIm-¦n-b-½ a-e-bm-f-\m-«nÂ-\n-¶p cm-Py-`m-cw D-t]-£n¨p-t]m-b H-cp a-l-Xn-bm-sW¶pw Ip-SIn-se a-e-bÀ ]-d-bp¶p. km-¦-ev-]n-I-§fm-b \n-K-a-\-§Ä-¡-Xo-X-am-bn sIm-¦n-b½ N-cn-{X-¯n H-cp bm-YmÀ-°y-am-bn N-cn-{Xm-t\z-j-I-cp-sS \n-c´-cw ]-cn-{iawsIm­pv D-bÀ-¶p-\nÂ-¡p-sa-¶p hn-iz-kn-¡mw. Ip-S-In-e-[n-h-kn-¡p-¶ P-\-§-fp-sS C-S-bn {]-Ir-Xm-Nm-c-§Ä ]-eXpw \-S-¸p­pv. Kn-cn-hÀ-¤-§-fp-sS kmw-kv-Im-cn-I-]m-c-¼cyw C-hn-sS-¯ B-Zn-a-\n-hm-kn-I-fp14

[close]

Comments

no comments yet