Вісник Асоціації міст України, №112

 

Embed or link this publication

Description

Вісник Асоціації міст України, №112

Popular Pages


p. 1

ІНІЦІАТИВА ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНТЕРЕСІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ (ПРОЕКТ ДІАЛОГ) ЧИТАЙТЕ В НОМЕРІ: АМУ: хроніка, події, коментарі Життя українських міст стор.9 «Єдина Україна» - діалог та обмін досвідом розвитку громад «ДІАЛОГ» Органи місцевого самоврядування отримають 2,7 млрд. грн. на погашення дефіциту місцевих бюджетів за делегованими повноваженнями стор.14 Консультації спеціалістів Роз’яснюють: Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва Національне агентство України з питань державної служби стор.18 Асоціація розпочала реалізацію серії навчальних візитів для працівників органів місцевого самоврядування. Їх мета - вивчення інноваційного досвіду муніципального управління. Тематика та міста для стажувань визначені шляхом опитування міст-членів АМУ. Графік візитів складено, виходячи з умов, що представники міст Півдня та Сходу України відвідають міста Центру та Заходу і навпаки. Очікується, що ці навчальні семінари стануть «діалогом єднання» для зміцнення та утвердження важливості національної єдності. стор.2 Місцеве самоврядування за кордоном Досвід європейських міст стор.20 Актуальна тема Литва пропонує власну модель реформи ЖКГ стор.23 www.auc.org.ua Видання здійснене в рамках Проекту USAID ДІАЛОГ, який спільно впроваджується Агентством США з міжнародного розвитку та Асоціацією міст України. Впровадження проекту стало можливим завдяки підтримці американського народу, здійсненій через Агентство США з міжнародного розвитку. Зміст не обов’язково відображає думку USAID або Уряду США.

[close]

p. 2

2 ǎ njDŽǙǔ ÈÊ ÑÍ ІА СОЦ И ©¤ ¬œ‹ ®¯¦ ²ÑÍ ¯ÍÈ rm d ue ²ÀÖ²¯ Ö ÑÎ ÀÖ²¯ Ì ² ¤ § ෌෍ Ї Н И ² ǚ Í o Ö В ÓÊ ²À ɐ ȱɐ О Ц І А njǝИ ‹ © ɈɐСОЦІ Ɉɐ Ì ǎ Ê À vrm ІА ෋ ²Ñ ෡У И Ц Ò Ö²À ¬œ ȱȺ È Â ÑÎ ȺИɋ Â Ö С ǔ ȱȺ ǖ Н ÀÖ²¯ ¦ ෆ– Ʉ ª К А Ⱥɋ К РА І ­ ® ¯ ɂ È Ǚ ¨ ɐ С К А ǃǝǙǔ Ì І Ñ ¯ Íȱɋ Ñ Í È gÑ ÀАЇН À¯Í ÈÊ Р DŽ АС О c Î ɇ ² Ї ² И Ð І Н Ɉ Кx nj Н Â ɋɈ Ê ȼ Ö ¨ ǎž ВІ Î Ö С À ІС Ʉɋ И Í Ⱥ ǜ Ó À К ‹ǖ Ð À £ b И m f Ⱥ ǟ ТУ Ê Ʉ ЇН  ¦– x¨ Навчальний візит до м. Буча, 24-25 листопада 2014 року Ö Ò Ó Ð À² x Î А ÀÑÎ Ö ¤ ÍÈ vw Ц І ЇНИ ǔ Ö w–¬wf ¯ Ñ Ó´½Ó ˁʻʰ ¯Í Ì²Ñ ÌÎ ¯ Í È À Ñ ЇÍ А І­© О © bºoj ¨ b¶ l АСО ǎ ǃ ǝ Ǚ ÑÎ ɲÑÍp± ²¯ Ñ Ц ɇɂɄ ­ ´µȺ ÐÀ ʳ ÑÍ ІÈ x® ² ¯ ÑÎ А È ž ²ÀÖ Ê Ð À ² À ÖÀ jÑ А t u l r § ¤ ¬ И½ ȼ ȱɋÓ ÊУКР ИК ÑÎ Р А Ò Ó Êž ÐÀ È ІС ÌІÑ ÓÊ ÎË Â ² Ñ qÈ ÍÈÊ ИК cÊ À Ì ² ɂʦ ÖÊ À Т Ò Ó ÎÖ Ц ´ ¸º n ¸s І С Т Ȳ ɇ ɂ bs ІСН njDŽǙǔ   ¯ À ÓÊ ²ÑÍ £ ž   – А Ї Н À¯Í ÑÎ Ö І Ї ² Ñ Ò² Ç ½ Ɋ Ⱥ Ȳ ɇ x Н ІÑ È § В Т УК ÌÍ Í Ñ Ⱥ С w ¸b Å À Ê Ð Í ² ¯ Ó І Ò Ɋ С С І È ˜ О x О Ñ М І И l ǜ І Ê p ª ÓÊ ÈІÊ À РË ɍ Ʉ d À È Î Ö ¯ Ì Ö¿ ´ Î ǖ Ê ІЇ С І Ї ¯ Ó Ê Ð À { c ²Ñ ²¯ Ì ² j М Í Ì²Ñ ¯ÍÈ ɍɄ m l bs І А ЦА ¨ ÊÍ žВ ЇÅ ІЇ М ÀÖ УК АІС o ІÂ Î È Ɍ Ñ РА Ї Н ǃ ǝÍ Ǟ ǟÈ ¯ÍÈ СТ À Ñ ² ²À ­ Ñ d ¸s o j ОИ Ц ½ Ц К ВІСНИ ¨s ɋ Ɍ r А Ц Î Ö ІÐ К ²ÑÒ Â²ÑÍ e ÈÖ ² À Ö Â ² Ñ Í Ò  Ї Н И Ɇ ȱd Ð À М ІÇ ± Ê À ²ÀÖ d’ c А Т УК ǃDŽ² Ɇȱɋ j ǘ Ö ² ¯ ÐЦ À А І Ö Ì С Ê Ê È Ñ С Ȳ Í µ Р И Â À І Ñ Ê Ì²Ñ s{ Ї È А È ȱ О Ц ÀÓ ¯ Ó È ¢ К ² Î Í Ї Р ½ Н НРАЇ ІС ТІС Å ÖÎ Т У Í Í Ê М ɐ Í À Ñ ÊÐÀ¯ oÈ À Ö ² Ê Ð À ¯Ї ȱȲ e УК ЦІ С Ó ИК ªÍ О Í Ê Ê ǃ nj Ǣ² Ñ Ò Т І  І Ñ ÀÀ Ñ È ÐÈ ÑÎ ÎÖ ÑÒ v ЦІЇ ǚǢ b¯ ÈÒ С ÐÇ ІС ІА ɐȱȺ lr Ö²¯ u Î В À Í Ê À Ò Ó¯ ´ Ê ІСН È ȱȺɐ Í А Ì СО Ц À Ñ Ì ²К Ö ² ² ÑÊ À Т УК ІЇ М ǝ Ñ Ц І А nj¯ ÒÓ Ñ² И Ð ´ÎÏ ­¨В ¿ ɋɈ u ЇÍÈ ÈÊ Ó Ê АЦІЇ М ɋɈɐ e Ð ¯ С Ö ² À oÒ Ñ М Î О Í o Н È І Í À ² ² À Ⱥ Ê Ї É Ї С Ê Î Ñ И І Ð ǖ Ц µ М Ñ Ì А Ì А Ö È ´ Ⱥ И  Í ЦІЇ ǔ À ²À Ì ÀÑ rm К ЇН ɇ ɂ Ʉ È ОЦІ Ʉ xИК А ǙÐ Н ½Ó ° ¯ ІÑ ² Ö²¯ÊÐ ÓÊ ²ÑÍ st Ò Ó Ê À Ö²¯ Ó ÑÍ Ö²¯ ЦІА Ц УКР

[close]

p. 3

Асоціація розпочала реалізацію серії навчальних візитів для працівників органів місцевого самоврядування. Їх мета - вивчення інноваційного досвіду муніципального управління. Тематика та міста для стажувань визначені шляхом опитування міст-членів АМУ. Графік візитів складено, виходячи з умов, що представники міст Півдня та Сходу України відвідають міста Центру та Заходу і навпаки. Очікується, що ці навчальні семінари стануть «діалогом єднання» для зміцнення та утвердження важливості національної єдності. Навчальні візити організовуються в рамках Проекту USAID «ДІАЛОГ», який реалізує Асоціація міст України. Ц ¨s ǚ Í ВÒ ÓÊ ÂɄ ÂÖ 3 Ɇ ɐ ȱɐ О Ц І А njǝИ ² ÑÀ ² Ñ Ò Ó È²À jÖ ɈɐСОЦІ Ɉɐ Ì ІА ̲ È Â ²Ñ n И Ц ȱȺ ɐȱȲ bªo ȺИɋ Ê С ȱȺ ǖ Н ÀÖ²¯ ª ¯Í Ö Ö²¯ ÊÐÀ¯Í К А Ⱥɋ ɂ È r ÑÎ ¨ È ɐ С Å d ¸s К А ǃǝǙǔ Ì І Ñ ¯ Íȱɋ ɐȱȺ ul ¯ Ì ÐÀ АС О ɇ ² І À И Ê ² Î Ɉ µ ² Н Ɉ À Í Ö К Н Ó ɋ Ö ½ В ȼ ÊÑ Í ǎ xȺ È С À ІС Ʉɋ И Î Ò ІÑ À А Ó ÐИ tÊ Î Ö b À  ¨ Ê ÓÊ ɄȺ ЇН ¤  ¦–f£ž x l ǿ £ž  v І ™ ˜ w෡ žැ§෢ෆ £ – f෡ ය Т ¦   С © І ැ «Єдина Україна» - діалог ෈ ІЇ М ² ª А Ц œ ­ǃ ǝ ¦ ¤ ²Ñ DŽǘ ­ ©ǃ Ǣ ¯ Ì ÀÖ² cv та обмін досвідом розвитку громад ½ Í µÊ 24-25 листопада 2014 року, м.Буча, Київська обл. Тема: «Вивчення передового досвіду міської ради щодо залучення бізнесу до надання послуг з управління твердих побутових відходів, а також переробки ТПВ». Учасники - міські голови та керівники комунальних підприємств з міст Вінницької, Запорізької, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Рівненської, Сумської, Херсонської, Хмельницької та Тернопільської областей. Понад двадцять працівників органів місцевого самоврядування завітали до Бучі з навчальним візитом. Гості ознайомилися з інноваційною практикою переробки сміття та програмою модернізації теплового господарства міста. «Місто Буча ми вибрали не випадково. Тут вже давно розпочався цікавий проект співпраці бізнесу і влади, де зиск мають обидві сторони», – сказав Виконавчий директор АМУ Мирослав Пітцик. Бучанський міський голова Анатолій Федорук подякував проекту ДІАЛОГ за організацію візиту і особливо підкреслив користь від того, що делегація була сформована не лише з мерів, але й з працівників комунальних підприємств. «Голови можуть їздити, презентувати, але в основному всю справу роблять ті люди, які працюють по напрямку», - сказав Анатолій Федорук. 24 листопада, у перший день візиту, гостям міста презентували спеціалізоване екологічне підприємство з утилізації та переробки сміття МПП «Рада». Компанія була заснована 17 років тому і за цей час встигла досягти помітних успіхів не лише на свою користь, але й на благо міста. «Поступово це підприємство взяло на себе утилізацію 40% відходів Бучі, а це – помітна економія коштів місцевого бюджету», - зауважив Анатолій Федорук. Ö Ò Ó Ð À² x А ÀÑÎ Ö ¤ ÍÈ vw Ц І ЇНИ ǔ Ö w–¬wf ¯ Ñ Ó´½Ó ˁʻʰ ¯Í Ì²Ñ ÌÎ ¯ Í ЇÍ І­© О © Ц Іl ¨ b¶ Ǎ ǞÖ ½ µ Ê СО АСО ǎ ǃ ǝ Ǚ ÑÎ ɲÑÍp± ²¯ Ñ Ц ɇɂɄ ­ ´µȺ ÐÀ ʳ ÑÍ ІÈ x® ² ¯ ÑÎ А Ë À А È ž ²ÀÖ Ê Ð À ² À ÖÀ j А § ¤ ¬ И½ ȼ ȱɋÓ ИК ÑÎ ÐÀ ІС ÌІÑ ÓÊ Â ² Ñ qÈ ÐÇÍ К А ÍÈÊ ИК Ó Êž cÊ À Ì ² ɂʦ ÖÊ À ½ Î Ⱥ Ȳ ɇ o У К Р І Ñ ÒÈ Ò Ó ÎÖ Ц ´ Ȳ ɇ ɂ bs ІСН njDŽǙǔ   ¯ À Â²Ñ СН ÓÊ ²ÑÍ £ ž   – А Ї Н À¯Í ÑÎ Ö І Ї ² Ñ Ò² ÎÏ НИ Ç § В Т Í Ñ Ⱥ w Å À Ê Ð Í ² ¯ Ó s h Ò Ɋ С І È ˜ О Ñ Ì І Ɋ И l ǜ І Ê Í ª À С ¨ `™m Ê РË ɍ Ʉ Ñ Ê d Ì Ñ Іd À È Î Ö ¯ Ì Ö¿ ´ Î Ї ¯ ÊÐÀ ÂМ m Ʉ Н С ǖ В ² І М È ² j Ї К Í Ó c В Ê ɍ ¯ ǟ ¨ Ї Ê ž  А ² Í Ö І У Í А o І È Ì È £ p Î ȱɋɌ d’ ÈІÑ ² ¯ È Ñ Р Ǟ ¯ И À ÀÒ Ó ² ²À j Í Ц ЇÅ d ¸s Ñ И ¦ – fК Ц І А Ц Î Ö ІÐ ½ ¨s ɋɌ r ǃ ǝÍ e{ СТ È ɐ ²  ²ÑÍ Ї Н И Ɇ ȱd ²ÀÖ ²ÑÍ ÐÀ ІÇ ±­ ²ÑÒ È Â Ê À ²ÀÖ c А Т УК ǃDŽ² ǘ À¯ Н ІÇ Ö ¨ ©   И r s w §Н Ñ Í ÐЦ Ñ Ê Ì²Ñ s{ Ї ȱ Ȳ Ɇ oÈ ÓÊ ЦІЇ М j ¢ Ö²¯ Ì À¯Í È К РА ȱ Ȳ ²ÀÖ ÓÊ Î Ö À ¯ Í È ÂÂ Í È Î ÖÎ ½µÊ И Å С О Ê ÀÓ М І С ǃ nj ǢÂ У e Í Ñ À Ñ Ö l І q w – ¬ w f ¢ Ї І Ò А Ⱥ ª О І Í Т ¯ С Ê À Ї ȱ Â Ñ Ð ɐ È Ð І Ð ² Ñ Î Ñ v Ð Ц С b¯Í Ö ² À К ÈÒ ² À Ö С´ÎÏ ¨В ÊÍ ÍÈ ² Ê À ÀÑ ІА В Ó¯ ´Î ÊÍÈÊ ÌÐ ІСН È ȱȺ u Í ÑÒ Ɉ ɐ u lÐ ¤¬ В А ǝǚǢ Ñ Н И Â І Ѳ Ц І А nj¯ ²К ÒÓ Ї МІ Ɉɐ Ð ¿ Ó Ê ÀÀ e ОЦ Ö – §И o À ² ¯ Ì АСИ ²ÑÒ ÀЇ ² ÑÊ Ì ÈÊ Ⱥɋ t ÊrÀ oÒ Ñ Î ² ¯ ÌÓ В І С ‹ © ¤Ì АЦІ Ⱥɋ МІ ÈÊ ²¯ ´ µ É ° ¯ И АСО Ǚ ǔ ǖ ­ Н ÍÈ Â²Ñ Ö²¯ Ê К ЇН ɇ ɂ Ʉ ÀÑÎ rm È ÓÊÐ ²ÑÍ ²ÀÖ ІÑ sÒ Ó Ê À ЦІЇ Ʉ x ОЦІ Ö ÑÍ Ö Н ½Ó œ НИ ИК ÐÀ Í

[close]

p. 4

4 ǎ njDŽǙǔ ÈÊ ÑÍ ІА СОЦ И ©¤ ¬œ‹ ®¯¦ ²ÑÍ ¯ÍÈ rm d ue ²ÀÖ²¯ Ö ÑÎ ÀÖ²¯ Ì ² ¤ § ෌෍ Ї Н И ² ǚ Í o Ö В ÓÊ ²À ɐ ȱɐ О Ц І А njǝИ ‹ © ɈɐСОЦІ Ɉɐ Ì ǎ Ê À vrm ІА ෋ ²Ñ ෡У И Ц Ò Ö²À ¬œ ȱȺ È Â ÑÎ ȺИɋ Â Ö С ǔ ȱȺ ǖ Н ÀÖ²¯ ¦ ෆ– Ʉ ª К А Ⱥɋ К РА І ­ ® ¯ ɂ È Ǚ ¨ ɐ С К А ǃǝǙǔ Ì І Ñ ¯ Íȱɋ Ñ Í È gÑ ÀАЇН À¯Í ÈÊ Р DŽ АС О c Î ɇ ² Ї ² И Ð І Н Ɉ Кx nj Н Â ɋɈ Ê ȼ Ö ¨ ǎž ВІ Î Ö С À ІС Ʉɋ И Í Ⱥ ǜ Ó À К ‹ǖ Ð À £ b И m f Ⱥ ǟ ТУ Ê Ʉ ЇН  ¦– x¨ Бучани вже звикли до сучасного вигляду кольорових контейнерів для роздільного збору сміття: блакитні – для паперу, жовті – для пластику і зелені – для скла. За словами гендиректора МПП «Рада» Наталії Семко, до 20% всього сміття складають харчові відходи, які поки що не переробляються: їх вивозять на полігон у сусідню Бородянку. Решта (45% - полімери, 7% - склобій, 15% - макулатура) сортується та відправляється на виробництво ековати, кришок люків та фітінгів для каналізації, решіток зливоприймальників та іншого. Прибуток підприємства складається з коштів від продажу товарів, вироблених із вторсировини. Загалом МПП «Рада» приймає до 150 тисяч тон відходів на рік з усієї України і дає роботу 150 бучанам. Але вигоду отримують не лише вони: підприємство веде активну пропаганду роздільного збору сміття серед населення. Екологічна агітація проводиться також і серед дітей. «Ми проводимо постійні акції в школах «Здай макулатуру – збережи ялинку!», - повідомила спеціаліст МПП «Рада» Ксенія Лобас. За її словами, пропаганду роздільного збору сміття потрібно проводити безперервно, інакше його обсяги починають зменшуватися. У майбутньому підприємство планує переробляти також і небезпечні відходи: люмінесцентні лампи, відпрацьовані батарейки, фармацевтику, зіпсовану офісну техніку тощо. «Поки що немає відповідного закону та ліцензування для знешкодження такого сміття, тому ми просто збираємо його і відправляємо на львівський сміттєпереробний завод», - сказала Наталя Семко. Практика Бучі із залучення публічно-приватного партнерства для переробки сміття дуже актуальна для українських міст. Сьогодні на сміттєвих полігонах накопичуються сотні тисяч тон несортованого сміття, на остаточне знешкодження якого потрібні сотні років. За даними фахівців, в Україні щороку утворюється близько 59 млн. м куб побутових відходів або близько 13 млн. тон, які захоронюються на 6,7 тис. сміттєзвалищ і полігонів, з яких третина не паспортизовані. Роздільне збирання побутових відходів впроваджено лише у 1,7% від загальної кількості населених пунктів в Україні. У 2013 році спеціалізовані заводи утилізували лише 3,65% побутових відходів, і тільки 2,5% з них було перероблено для повторного використання. Отже, перед нашої країною стоїть вкрай важливе завдання. Слід нагадати, що країнам ЄС вдалося досягти значних успіхів у справі переробки сміття. Зокрема, в містах Німеччини та Австрії ця доля у середньому сягає відповідно 62% та 63%. Переробляється як вторинна сировина, так і органічні відходи. Наприклад, у Форарльберзі (Австрія) загальна доля переробки відходів перевищує 80%, а в Зальцбурзі (Австрія) доля переробки органічних відходів сягає 70%. У другий день візиту гостям Бучі презентували досвід модернізації теплового господарства міста. Комунальники та мери різних областей України побачили котли, які працюють на альтернативному паливі, а також ознайомилися з реалізованими проектами утеплення житлових Ö Ò Ó Ð À² x Î А ÀÑÎ Ö ¤ ÍÈ vw Ц І ЇНИ ǔ Ö w–¬wf ¯ Ñ Ó´½Ó ˁʻʰ ¯Í Ì²Ñ ÌÎ ¯ Í È À Ñ ЇÍ А І­© О © bºoj ¨ b¶ l АСО ǎ ǃ ǝ Ǚ ÑÎ ɲÑÍp± ²¯ Ñ Ц ɇɂɄ ­ ´µȺ ÐÀ ʳ ÑÍ ІÈ x® ² ¯ ÑÎ А È ž ²ÀÖ Ê Ð À ² À ÖÀ jÑ А t u l r § ¤ ¬ И½ ȼ ȱɋÓ ÊУКР ИК ÑÎ Р А Ò Ó Êž ÐÀ È ІС ÌІÑ ÓÊ ÎË Â ² Ñ qÈ ÍÈÊ ИК cÊ À Ì ² ɂʦ ÖÊ À Т Ò Ó ÎÖ Ц ´ ¸º n ¸s І С Т Ȳ ɇ ɂ bs ІСН njDŽǙǔ   ¯ À ÓÊ ²ÑÍ £ ž   – А Ї Н À¯Í ÑÎ Ö І Ї ² Ñ Ò² Ç ½ Ɋ Ⱥ Ȳ ɇ x Н ІÑ È § В Т УК ÌÍ Í Ñ Ⱥ С w ¸b Å À Ê Ð Í ² ¯ Ó І Ò Ɋ С С І È ˜ О x О Ñ М І И l ǜ І Ê p ª ÓÊ ÈІÊ À РË ɍ Ʉ d À È Î Ö ¯ Ì Ö¿ ´ Î ǖ Ê ІЇ С І Ї ¯ Ó Ê Ð À { c ²Ñ ²¯ Ì ² j М Í Ì²Ñ ¯ÍÈ ɍɄ m l bs І А ЦА ¨ ÊÍ žВ ЇÅ ІЇ М ÀÖ УК АІС o ІÂ Î È Ɍ Ñ РА Ї Н ǃ ǝÍ Ǟ ǟÈ ¯ÍÈ СТ À Ñ ² ²À ­ Ñ d ¸s o j ОИ Ц ½ Ц К ВІСНИ ¨s ɋ Ɍ r А Ц Î Ö ІÐ К ²ÑÒ Â²ÑÍ e ÈÖ ² À Ö Â ² Ñ Í Ò  Ї Н И Ɇ ȱd Ð À М ІÇ ± Ê À ²ÀÖ d’ c А Т УК ǃDŽ² Ɇȱɋ j ǘ Ö ² ¯ ÐЦ À А І Ö Ì С Ê Ê È Ñ С Ȳ Í µ Р И Â À І Ñ Ê Ì²Ñ s{ Ї È А È ȱ О Ц ÀÓ ¯ Ó È ¢ К ² Î Í Ї Р ½ Н НРАЇ ІС ТІС Å ÖÎ Т У Í Í Ê М ɐ Í À Ñ ÊÐÀ¯ oÈ À Ö ² Ê Ð À ¯Ї ȱȲ e УК ЦІ С Ó ИК ªÍ О Í Ê Ê ǃ nj Ǣ² Ñ Ò Т І  І Ñ ÀÀ Ñ È ÐÈ ÑÎ ÎÖ ÑÒ v ЦІЇ ǚǢ b¯ ÈÒ С ÐÇ ІС ІА ɐȱȺ lr Ö²¯ u Î В À Í Ê À Ò Ó¯ ´ Ê ІСН È ȱȺɐ Í А Ì СО Ц À Ñ Ì ²К Ö ² ² ÑÊ À Т УК ІЇ М ǝ Ñ Ц І А nj¯ ÒÓ Ñ² И Ð ´ÎÏ ­¨В ¿ ɋɈ u ЇÍÈ ÈÊ Ó Ê АЦІЇ М ɋɈɐ e Ð ¯ С Ö ² À oÒ Ñ М Î О Í o Н È І Í À ² ² À Ⱥ Ê Ї É Ї С Ê Î Ñ И І Ð ǖ Ц µ М Ñ Ì А Ì А Ö È ´ Ⱥ И  Í ЦІЇ ǔ À ²À Ì ÀÑ rm К ЇН ɇ ɂ Ʉ È ОЦІ Ʉ xИК А ǙÐ Н ½Ó ° ¯ ІÑ ² Ö²¯ÊÐ ÓÊ ²ÑÍ st Ò Ó Ê À Ö²¯ Ó ÑÍ Ö²¯ ЦІА Ц УКР

[close]

p. 5

Ц ¨s ǚ Í ВÒ ÓÊ ÂɄ ÂÖ 5 Ɇ ɐ ȱɐ О Ц І А njǝИ ² ÑÀ ² Ñ Ò Ó È²À jÖ ɈɐСОЦІ Ɉɐ Ì ІА ̲ È Â ²Ñ n И Ц ȱȺ ɐȱȲ bªo ȺИɋ Ê С ȱȺ ǖ Н ÀÖ²¯ ª ¯Í Ö Ö²¯ ÊÐÀ¯Í К А Ⱥɋ ɂ È r ÑÎ ¨ È ɐ С Å d ¸s К А ǃǝǙǔ Ì І Ñ ¯ Íȱɋ ɐȱȺ ul ¯ Ì ÐÀ АС О ɇ ² І À И Ê ² Î Ɉ µ ² Н Ɉ À Í Ö К Н Ó ɋ Ö ½ В ȼ ÊÑ Í ǎ xȺ È С À ІС Ʉɋ И Î Ò ІÑ À А Ó ÐИ tÊ Î Ö b À  ¨ Ê ÓÊ ɄȺ ЇН ¤  ¦–f£ž x l ǿ £ž  v І ™ ˜ w෡ žැ§෢ෆ £ будинків. Цікаво, що для теплоізоляції була використана ековата, яку виробляє місцевий завод – f෡ ය Т  ¦ С © І ැ ෈ ІЇ М ² ª А Ц œ ­ǃ ǝ із переробки сміття МПП «Рада». ¦ ¤ ²Ñ DŽǘ ­ ©ǃ Ǣ ¯ Ì ÀÖ² cv Учасники висловили зацікавленість у презентованих прикладах співпраці бізнесу та міс½ Í µÊ цевої влади. «Все, що я побачив, надихає на активну роботу, - сказав начальник КП «Барблагоустрій» (Бар, Вінниця) Олег Мельник. – Щойно повернуся, обов’язково розповім про цей досвід своїм співробітникам. Він вартий серйозного вивчення та впровадження». 27-28 листопада 2014 року, м. Житомир Тема: «Вивчення передового досвіду міської ради у впровадженні енергоефективних проектів, переоснащення котелень, переведення їх на альтернативні види палива, залучення інвестицій в житлово-комунальну сферу». Учасники – міські голови, керівники комунальних підприємств з міст Запорізької, Вінницької, Дніпропетровської, Луганської, Миколаївської, Львівської, Одеської, Харківської, Херсонської областей. У рамках візиту представники Житомира поділилися досвідом у сфері енергозбереження та презентували програму з енергоефективності до 2020 року. Вітаючи представників українських міст в.о. Житомирського міського голови, секретар міської ради Любов Цимбалюк зазначила: «Я впевнена, що наша зустріч буде продуктивною та корисною для кожного з нас і дасть можливість показати Вам все те, що зроблено в нашому місті з енергоефективності. Наше місто - стародавнє, якому в цьому році виповнилось 1130 років. Також Житомир – це місто, яке активно розвивається, відбудовується, впроваджує в життя нові проекти та сучасні технології». В.о. міського голови зауважила, що на реалізацію комплексної програми з енергоефективності, яка розрахована до 2020 року, Житомир має намір витратити понад 65 млн доларів. Місцеві фахівці детальніше поінформували учасників семінару про заходи програми, серед яких: комплексна модернізація системи опалення котелень, проекти зі зменшення витрат і втрат у теплопостачанні та у зовнішньому освітленні Житомира. Щодо вартості їх реалізації прозвучали такі цифри, зокрема: проект розвитку системи теплопостачання міста коштуватиме 15 млн. євро; реконструкція та розвиток системи водопостачання - 30 млн. доларів США; інноваційні технології в системі теплопостачання - 685 тис. євро; реконструкція п’яти дошкільних навчальних закладів - 15 млн. швейцарських франків. Далі міські голови і керівники комунальних підприємств перейшли до обговорення шляхів залучення інвестицій та грантів на впровадження енергоефективних проектів у містах. Представники Житомира повідомили, що протягом останніх 10 років їх місто намагається раціональ- Ö Ò Ó Ð À² x А ÀÑÎ Ö ¤ ÍÈ vw Ц І ЇНИ ǔ Ö w–¬wf ¯ Ñ Ó´½Ó ˁʻʰ ¯Í Ì²Ñ ÌÎ ¯ Í ЇÍ І­© О © Ц Іl ¨ b¶ Ǎ ǞÖ ½ µ Ê СО АСО ǎ ǃ ǝ Ǚ ÑÎ ɲÑÍp± ²¯ Ñ Ц ɇɂɄ ­ ´µȺ ÐÀ ʳ ÑÍ ІÈ x® ² ¯ ÑÎ А Ë À А È ž ²ÀÖ Ê Ð À ² À ÖÀ j А § ¤ ¬ И½ ȼ ȱɋÓ ИК ÑÎ ÐÀ ІС ÌІÑ ÓÊ Â ² Ñ qÈ ÐÇÍ К А ÍÈÊ ИК Ó Êž cÊ À Ì ² ɂʦ ÖÊ À ½ Î Ⱥ Ȳ ɇ o У К Р І Ñ ÒÈ Ò Ó ÎÖ Ц ´ Ȳ ɇ ɂ bs ІСН njDŽǙǔ   ¯ À Â²Ñ СН ÓÊ ²ÑÍ £ ž   – А Ї Н À¯Í ÑÎ Ö І Ї ² Ñ Ò² ÎÏ НИ Ç § В Т Í Ñ Ⱥ w Å À Ê Ð Í ² ¯ Ó s h Ò Ɋ С І È ˜ О Ñ Ì І Ɋ И l ǜ І Ê Í ª À С ¨ `™m Ê РË ɍ Ʉ Ñ Ê d Ì Ñ Іd À È Î Ö ¯ Ì Ö¿ ´ Î Ї ¯ ÊÐÀ ÂМ m Ʉ Н С ǖ В ² І М È ² j Ї К Í Ó c В Ê ɍ ¯ ǟ ¨ Ї Ê ž  А ² Í Ö І У Í А o І È Ì È £ p Î ȱɋɌ d’ ÈІÑ ² ¯ È Ñ Р Ǟ ¯ И À ÀÒ Ó ² ²À j Í Ц ЇÅ d ¸s Ñ И ¦ – fК Ц І А Ц Î Ö ІÐ ½ ¨s ɋɌ r ǃ ǝÍ e{ СТ È ɐ ²  ²ÑÍ Ї Н И Ɇ ȱd ²ÀÖ ²ÑÍ ÐÀ ІÇ ±­ ²ÑÒ È Â Ê À ²ÀÖ c А Т УК ǃDŽ² ǘ À¯ Н ІÇ Ö ¨ ©   И r s w §Н Ñ Í ÐЦ Ñ Ê Ì²Ñ s{ Ї ȱ Ȳ Ɇ oÈ ÓÊ ЦІЇ М j ¢ Ö²¯ Ì À¯Í È К РА ȱ Ȳ ²ÀÖ ÓÊ Î Ö À ¯ Í È ÂÂ Í È Î ÖÎ ½µÊ И Å С О Ê ÀÓ М І С ǃ nj ǢÂ У e Í Ñ À Ñ Ö l І q w – ¬ w f ¢ Ї І Ò А Ⱥ ª О І Í Т ¯ С Ê À Ї ȱ Â Ñ Ð ɐ È Ð І Ð ² Ñ Î Ñ v Ð Ц С b¯Í Ö ² À К ÈÒ ² À Ö С´ÎÏ ¨В ÊÍ ÍÈ ² Ê À ÀÑ ІА В Ó¯ ´Î ÊÍÈÊ ÌÐ ІСН È ȱȺ u Í ÑÒ Ɉ ɐ u lÐ ¤¬ В А ǝǚǢ Ñ Н И Â І Ѳ Ц І А nj¯ ²К ÒÓ Ї МІ Ɉɐ Ð ¿ Ó Ê ÀÀ e ОЦ Ö – §И o À ² ¯ Ì АСИ ²ÑÒ ÀЇ ² ÑÊ Ì ÈÊ Ⱥɋ t ÊrÀ oÒ Ñ Î ² ¯ ÌÓ В І С ‹ © ¤Ì АЦІ Ⱥɋ МІ ÈÊ ²¯ ´ µ É ° ¯ И АСО Ǚ ǔ ǖ ­ Н ÍÈ Â²Ñ Ö²¯ Ê К ЇН ɇ ɂ Ʉ ÀÑÎ rm È ÓÊÐ ²ÑÍ ²ÀÖ ІÑ sÒ Ó Ê À ЦІЇ Ʉ x ОЦІ Ö ÑÍ Ö Н ½Ó œ НИ ИК ÐÀ Í

[close]

p. 6

6 ǎ njDŽǙǔ ÈÊ ÑÍ ІА СОЦ И ©¤ ¬œ‹ ®¯¦ ²ÑÍ ¯ÍÈ rm d ue ²ÀÖ²¯ Ö ÑÎ ÀÖ²¯ Ì ² ¤ § ෌෍ Ї Н И ² ǚ Í o Ö В ÓÊ ²À ɐ ȱɐ О Ц І А njǝИ ‹ © ɈɐСОЦІ Ɉɐ Ì ǎ Ê À vrm ІА ෋ ²Ñ ෡У И Ц Ò Ö²À ¬œ ȱȺ È Â ÑÎ ȺИɋ Â Ö С ǔ ȱȺ ǖ Н ÀÖ²¯ ¦ ෆ– Ʉ ª К А Ⱥɋ К РА І ­ ® ¯ ɂ È Ǚ ¨ ɐ С К А ǃǝǙǔ Ì І Ñ ¯ Íȱɋ Ñ Í È gÑ ÀАЇН À¯Í ÈÊ Р DŽ АС О c Î ɇ ² Ї ² И Ð І Н Ɉ Кx nj Н Â ɋɈ Ê ȼ Ö ¨ ǎž ВІ Î Ö С À ІС Ʉɋ И Í Ⱥ ǜ Ó À К ‹ǖ Ð À £ b И m f Ⱥ ǟ ТУ Ê Ʉ ЇН  ¦– x¨ но використовувати енергоресурси, тому серед багатьох українських міст іноземних інвесторів сьогодні особливо приваблює Житомир. Так, повідомили представники Житомирської міської ради, місту вдалося задовольнити у повному обсязі доволі високі критерії відбору Швейцарського бюро співробітництва і отримати на реконструкцію котелень і термомодернізацію дошкільних закладів у 2015-2019 роках відповідно 12 млн. і 3 млн. швейцарських франків. За ці кошти буде переведено частину котелень на альтернативні види палива, встановлено 120 індивідуальних теплових пунктів, утеплено п’ять житомирських дитсадків. Окрім цього, Житомир також домовився з корпорацією НЕФКО про термомодернізацію близько 19 соціальних об’єктів, серед яких освітні та медичні установи. Місто співпрацює і з Німецьким агентством міжнародного співробітництва (GIZ), яке допомагає з енергоменеджментом та енергомоніторингом. Підсумовуючи розмову про пошук фінансових ресурсів, Житомир постійно веде переговори з міжнародними організаціями, не полишаючи надії отримати чергові «енергоефективні» гранти. Після двох днів роботи навчального семінару представники українських міст підготували спільну резолюцію щодо поширення досвіду у сфері енергозбереження. ТРИВАЮТЬ ОСІННІ ЗАСІДАННЯ ФАХОВИХ СЕКЦІЙ АМУ Секція фінансистів міст України працювала в Черкасах Захід проведено в рамках Проекту USAID «Ініціатива захисту прав та представлення інтересів місцевого самоврядування в Україні» (ДІАЛОГ), який реалізує АМУ. 29 - 30 жовтня у засіданні фінансистів міст України взяли участь керівники місцевих фінансових органів з 13 областей. До роботи Секції долучились Черкаський міський голова С.Одарич, директор департаменту фінансів Черкаської ОДА Н.Кравченко, Генеральний директор ВГО «Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень» (ІБСЕД) В.Зубенко, представники Черкаського регіонального відділення та проекту ДІАЛОГ. Директор Центру аналізу та розробки законодавства АМУ О.Слобожан запропонував фінансистам з міст України для обговорення такі питання: 1. Зміни до Бюджетного та Податкового кодексів України щодо бюджетної децентралізації. 2. Стан та перспективи бюджетного забезпечення територіальних громад в 2014 році. Ö Ò Ó Ð À² x Î А ÀÑÎ Ö ¤ ÍÈ vw Ц І ЇНИ ǔ Ö w–¬wf ¯ Ñ Ó´½Ó ˁʻʰ ¯Í Ì²Ñ ÌÎ ¯ Í È À Ñ ЇÍ А І­© О © bºoj ¨ b¶ l АСО ǎ ǃ ǝ Ǚ ÑÎ ɲÑÍp± ²¯ Ñ Ц ɇɂɄ ­ ´µȺ ÐÀ ʳ ÑÍ ІÈ x® ² ¯ ÑÎ А È ž ²ÀÖ Ê Ð À ² À ÖÀ jÑ А t u l r § ¤ ¬ И½ ȼ ȱɋÓ ÊУКР ИК ÑÎ Р А Ò Ó Êž ÐÀ È ІС ÌІÑ ÓÊ ÎË Â ² Ñ qÈ ÍÈÊ ИК cÊ À Ì ² ɂʦ ÖÊ À Т Ò Ó ÎÖ Ц ´ ¸º n ¸s І С Т Ȳ ɇ ɂ bs ІСН njDŽǙǔ   ¯ À ÓÊ ²ÑÍ £ ž   – А Ї Н À¯Í ÑÎ Ö І Ї ² Ñ Ò² Ç ½ Ɋ Ⱥ Ȳ ɇ x Н ІÑ È § В Т УК ÌÍ Í Ñ Ⱥ С w ¸b Å À Ê Ð Í ² ¯ Ó І Ò Ɋ С С І È ˜ О x О Ñ М І И l ǜ І Ê p ª ÓÊ ÈІÊ À РË ɍ Ʉ d À È Î Ö ¯ Ì Ö¿ ´ Î ǖ Ê ІЇ С І Ї ¯ Ó Ê Ð À { c ²Ñ ²¯ Ì ² j М Í Ì²Ñ ¯ÍÈ ɍɄ m l bs І А ЦА ¨ ÊÍ žВ ЇÅ ІЇ М ÀÖ УК АІС o ІÂ Î È Ɍ Ñ РА Ї Н ǃ ǝÍ Ǟ ǟÈ ¯ÍÈ СТ À Ñ ² ²À ­ Ñ d ¸s o j ОИ Ц ½ Ц К ВІСНИ ¨s ɋ Ɍ r А Ц Î Ö ІÐ К ²ÑÒ Â²ÑÍ e ÈÖ ² À Ö Â ² Ñ Í Ò  Ї Н И Ɇ ȱd Ð À М ІÇ ± Ê À ²ÀÖ d’ c А Т УК ǃDŽ² Ɇȱɋ j ǘ Ö ² ¯ ÐЦ À А І Ö Ì С Ê Ê È Ñ С Ȳ Í µ Р И Â À І Ñ Ê Ì²Ñ s{ Ї È А È ȱ О Ц ÀÓ ¯ Ó È ¢ К ² Î Í Ї Р ½ Н НРАЇ ІС ТІС Å ÖÎ Т У Í Í Ê М ɐ Í À Ñ ÊÐÀ¯ oÈ À Ö ² Ê Ð À ¯Ї ȱȲ e УК ЦІ С Ó ИК ªÍ О Í Ê Ê ǃ nj Ǣ² Ñ Ò Т І  І Ñ ÀÀ Ñ È ÐÈ ÑÎ ÎÖ ÑÒ v ЦІЇ ǚǢ b¯ ÈÒ С ÐÇ ІС ІА ɐȱȺ lr Ö²¯ u Î В À Í Ê À Ò Ó¯ ´ Ê ІСН È ȱȺɐ Í А Ì СО Ц À Ñ Ì ²К Ö ² ² ÑÊ À Т УК ІЇ М ǝ Ñ Ц І А nj¯ ÒÓ Ñ² И Ð ´ÎÏ ­¨В ¿ ɋɈ u ЇÍÈ ÈÊ Ó Ê АЦІЇ М ɋɈɐ e Ð ¯ С Ö ² À oÒ Ñ М Î О Í o Н È І Í À ² ² À Ⱥ Ê Ї É Ї С Ê Î Ñ И І Ð ǖ Ц µ М Ñ Ì А Ì А Ö È ´ Ⱥ И  Í ЦІЇ ǔ À ²À Ì ÀÑ rm К ЇН ɇ ɂ Ʉ È ОЦІ Ʉ xИК А ǙÐ Н ½Ó ° ¯ ІÑ ² Ö²¯ÊÐ ÓÊ ²ÑÍ st Ò Ó Ê À Ö²¯ Ó ÑÍ Ö²¯ ЦІА Ц УКР

[close]

p. 7

Учасники засідання, за результатами обговорення, прийняли такі рішення: 1. Доопрацювати законопроекти про внесення змін до Бюджетного (№5078) та Податкового (№5079) кодексів щодо: а) посилення відповідальності працівників органів Держказначейства за несвоєчасне проведення платежів місцевих бюджетів; б) встановлення чіткого терміну списання боргів місцевих бюджетів за середньостроковими позиками, отриманими в минулих роках; в) удосконалення механізму зарахування плати за адміністративні послуги до спеціального фонду місцевих бюджетів; г) виключення норм про необхідність погодження призначення або звільнення бухгалтерів бюджетних установ з Держказначейством; ґ) розширення можливостей обслуговування місцевих бюджетів в банківських установах не тільки за бюджетом розвитку та власними надходженнями бюджетних установ, а за всім спецфондом без втрати права на отримання короткострокових позик з держбюджету; д) виключення норм щодо наділення органів виконавчої влади правом встановлювати ставки та пільги по земельному податку. 2. Сформулювати пропозиції до Міністерства фінансів України щодо внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» щодо виділення з державного бюджету місцевим бюджетам додаткової дотації (не менше 4 млрд. грн.) на оплату праці, розрахунки за енергоносії та комунальні послуги закладів бюджетної сфери. 3. Розробити пакет пропозицій по внесенню змін до законодавства щодо вирішення таких проблем місцевого самоврядування: а) отримання та погашення короткострокових позик; б) оптимізації мережі бюджетних установ; в) зарахування плати за земельні сервітути до місцевих бюджетів; г) фінансування комунального дорожнього господарства та програм благоустрою; ґ) надання соціальних послуг переселенцям з АРК та зони АТО; д) бюджетного забезпечення тимчасово окупованих територій на Сході України. Ц ¨s ǚ Í ВÒ ÓÊ ÂɄ ÂÖ 7 Ɇ ɐ ȱɐ О Ц І А njǝИ ² ÑÀ ² Ñ Ò Ó È²À jÖ ɈɐСОЦІ Ɉɐ Ì ІА ̲ È Â ²Ñ n И Ц ȱȺ ɐȱȲ bªo ȺИɋ Ê С ȱȺ ǖ Н ÀÖ²¯ ª ¯Í Ö Ö²¯ ÊÐÀ¯Í К А Ⱥɋ ɂ È r ÑÎ ¨ È ɐ С Å d ¸s К А ǃǝǙǔ Ì І Ñ ¯ Íȱɋ ɐȱȺ ul ¯ Ì ÐÀ АС О ɇ ² І À И Ê ² Î Ɉ µ ² Н Ɉ À Í Ö К Н Ó ɋ Ö ½ В ȼ ÊÑ Í ǎ xȺ È С À ІС Ʉɋ И Î Ò ІÑ À А Ó ÐИ tÊ Î Ö b À  ¨ Ê ÓÊ ɄȺ ЇН ¤  ¦–f£ž x l ǿ £ž  v І ™ ˜ w෡ žැ§෢ෆ £ 3. Необхідність удосконалення законодав– f෡ ය Т  ¦ С © І ැ ෈ ІЇ М ² ª А Ц œ ­ǃ ǝ ства в сфері місцевих бюджетів та міжбюджет ¦ ¤ ²Ñ DŽǘ ­ ©ǃ Ǣ ¯ Ì ÀÖ² cv них відносин. ½ Í µÊ Перше засідання Секції з питань адміністративних послуг відбулося в Києві Захід проведено в рамках Проекту USAID «Ініціатива захисту прав та представлення інтересів місцевого самоврядування в Україні» (ДІАЛОГ), який реалізує АМУ. 27 - 28 листопада відбулося перше засідання Секції з питань адміністративних послуг. Мета заходу – обговорення необхідних законодавчих змін у сфері надання адмінпослуг та вироблення пропозицій щодо вирішення проблемних питань та удосконалення сфери. У засіданні взяли участь керівники центрів з надання адміністративних послуг з 51 містачлена АМУ: Біла Церква, Бориспіль, Бровари, Ö Ò Ó Ð À² x А ÀÑÎ Ö ¤ ÍÈ vw Ц І ЇНИ ǔ Ö w–¬wf ¯ Ñ Ó´½Ó ˁʻʰ ¯Í Ì²Ñ ÌÎ ¯ Í ЇÍ І­© О © Ц Іl ¨ b¶ Ǎ ǞÖ ½ µ Ê СО АСО ǎ ǃ ǝ Ǚ ÑÎ ɲÑÍp± ²¯ Ñ Ц ɇɂɄ ­ ´µȺ ÐÀ ʳ ÑÍ ІÈ x® ² ¯ ÑÎ А Ë À А È ž ²ÀÖ Ê Ð À ² À ÖÀ j А § ¤ ¬ И½ ȼ ȱɋÓ ИК ÑÎ ÐÀ ІС ÌІÑ ÓÊ Â ² Ñ qÈ ÐÇÍ К А ÍÈÊ ИК Ó Êž cÊ À Ì ² ɂʦ ÖÊ À ½ Î Ⱥ Ȳ ɇ o У К Р І Ñ ÒÈ Ò Ó ÎÖ Ц ´ Ȳ ɇ ɂ bs ІСН njDŽǙǔ   ¯ À Â²Ñ СН ÓÊ ²ÑÍ £ ž   – А Ї Н À¯Í ÑÎ Ö І Ї ² Ñ Ò² ÎÏ НИ Ç § В Т Í Ñ Ⱥ w Å À Ê Ð Í ² ¯ Ó s h Ò Ɋ С І È ˜ О Ñ Ì І Ɋ И l ǜ І Ê Í ª À С ¨ `™m Ê РË ɍ Ʉ Ñ Ê d Ì Ñ Іd À È Î Ö ¯ Ì Ö¿ ´ Î Ї ¯ ÊÐÀ ÂМ m Ʉ Н С ǖ В ² І М È ² j Ї К Í Ó c В Ê ɍ ¯ ǟ ¨ Ї Ê ž  А ² Í Ö І У Í А o І È Ì È £ p Î ȱɋɌ d’ ÈІÑ ² ¯ È Ñ Р Ǟ ¯ И À ÀÒ Ó ² ²À j Í Ц ЇÅ d ¸s Ñ И ¦ – fК Ц І А Ц Î Ö ІÐ ½ ¨s ɋɌ r ǃ ǝÍ e{ СТ È ɐ ²  ²ÑÍ Ї Н И Ɇ ȱd ²ÀÖ ²ÑÍ ÐÀ ІÇ ±­ ²ÑÒ È Â Ê À ²ÀÖ c А Т УК ǃDŽ² ǘ À¯ Н ІÇ Ö ¨ ©   И r s w §Н Ñ Í ÐЦ Ñ Ê Ì²Ñ s{ Ї ȱ Ȳ Ɇ oÈ ÓÊ ЦІЇ М j ¢ Ö²¯ Ì À¯Í È К РА ȱ Ȳ ²ÀÖ ÓÊ Î Ö À ¯ Í È ÂÂ Í È Î ÖÎ ½µÊ И Å С О Ê ÀÓ М І С ǃ nj ǢÂ У e Í Ñ À Ñ Ö l І q w – ¬ w f ¢ Ї І Ò А Ⱥ ª О І Í Т ¯ С Ê À Ї ȱ Â Ñ Ð ɐ È Ð І Ð ² Ñ Î Ñ v Ð Ц С b¯Í Ö ² À К ÈÒ ² À Ö С´ÎÏ ¨В ÊÍ ÍÈ ² Ê À ÀÑ ІА В Ó¯ ´Î ÊÍÈÊ ÌÐ ІСН È ȱȺ u Í ÑÒ Ɉ ɐ u lÐ ¤¬ В А ǝǚǢ Ñ Н И Â І Ѳ Ц І А nj¯ ²К ÒÓ Ї МІ Ɉɐ Ð ¿ Ó Ê ÀÀ e ОЦ Ö – §И o À ² ¯ Ì АСИ ²ÑÒ ÀЇ ² ÑÊ Ì ÈÊ Ⱥɋ t ÊrÀ oÒ Ñ Î ² ¯ ÌÓ В І С ‹ © ¤Ì АЦІ Ⱥɋ МІ ÈÊ ²¯ ´ µ É ° ¯ И АСО Ǚ ǔ ǖ ­ Н ÍÈ Â²Ñ Ö²¯ Ê К ЇН ɇ ɂ Ʉ ÀÑÎ rm È ÓÊÐ ²ÑÍ ²ÀÖ ІÑ sÒ Ó Ê À ЦІЇ Ʉ x ОЦІ Ö ÑÍ Ö Н ½Ó œ НИ ИК ÐÀ Í

[close]

p. 8

8 ǎ njDŽǙǔ ÈÊ ÑÍ ІА СОЦ И ©¤ ¬œ‹ ®¯¦ ²ÑÍ ¯ÍÈ rm d ue ²ÀÖ²¯ Ö ÑÎ ÀÖ²¯ Ì ² ¤ § ෌෍ Ї Н И ² ǚ Í o Ö В ÓÊ ²À ɐ ȱɐ О Ц І А njǝИ ‹ © ɈɐСОЦІ Ɉɐ Ì ǎ Ê À vrm ІА ෋ ²Ñ ෡У И Ц Ò Ö²À ¬œ ȱȺ È Â ÑÎ ȺИɋ Â Ö С ǔ ȱȺ ǖ Н ÀÖ²¯ ¦ ෆ– Ʉ ª К А Ⱥɋ К РА І ­ ® ¯ ɂ È Ǚ ¨ ɐ С К А ǃǝǙǔ Ì І Ñ ¯ Íȱɋ Ñ Í È gÑ ÀАЇН À¯Í ÈÊ Р DŽ АС О c Î ɇ ² Ї ² И Ð І Н Ɉ Кx nj Н Â ɋɈ Ê ȼ Ö ¨ ǎž ВІ Î Ö С À ІС Ʉɋ И Í Ⱥ ǜ Ó À К ‹ǖ Ð À £ b И m f Ⱥ ǟ ТУ Ê Ʉ ЇН  ¦– x¨ тивних послуг». Особливу увагу під час роботи Секції приділили питанням реформи надання адміністративних послуг в Україні та розглянули останні законодавчі ініціативи Мінекономрозвитку. Учасники Секції детально зупинилися на проблемних питаннях надання у ЦНАПах адміністративних послуг Державної міграційної служби та у сфері земельних відносин. Після теоретичної частини фахівці з міст України відвідали та ознайомилися з роботою Центру надання адміністративних послуг міста Києва. За підсумками засідання та з врахуванням позиції представників міст експерти Асоціації підготують пропозиції до профільних державних органів щодо вирішення проблемних аспектів сфери, а також для врахування їх при розробці законодавчої бази реформ. Нагадаємо, Секція з питань адміністративних послуг – це новостворена десята фахова Секція АМУ. Завдання Секції - створити паспорт сфери адмінпослуг - документ, що містить аналіз існуючого правового поля, основних проблем органів місцевого самоврядування у галузі, можливих шляхів їх вирішення. Результатом стануть пропозиції щодо розробки законодавства для проведення реформ у галузі. Документ розробляє Центр аналізу та розробки законодавства АМУ за участі місцевих фахівців. Вінниця, Дніпропетровськ, Дрогобич, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Ірпінь, Кам’янецьПодільський, Київ, Кіровоград, Комсомольськ, Кременчук, Кривий Ріг, Луцьк, Львів, Миколаїв, Ніжин, Нова Каховка, Новоград-Волинський, Одеса, Прилуки, Рівне, Ромни, Сміла, Тернопіль, Ужгород, Фастів, Херсон, Хмельницький, Чернівці, Чернігів. До роботи Секції долучились представники Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. За пропозицією експерта АМУ фахівці обговорили законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністра- Підсумкова конференція проекту МЕРМ «Місцевий економічний розвиток – основа стабільної та процвітаючої України» 12-13 листопада у Києві відбувся захід, покликаний підвести підсумки впровадження Проекту МЕРМ, узагальнити досвід та ініціативи з МЕР в партнерських областях та містах, презентувати досягнуті в ході реалізації Проекту кращі практики, а також розглянути актуальні питання прискорення МЕР в Україні. Ö Ò Ó Ð À² x Î А ÀÑÎ Ö ¤ ÍÈ vw Ц І ЇНИ ǔ Ö w–¬wf ¯ Ñ Ó´½Ó ˁʻʰ ¯Í Ì²Ñ ÌÎ ¯ Í È À Ñ ЇÍ А І­© О © bºoj ¨ b¶ l АСО ǎ ǃ ǝ Ǚ ÑÎ ɲÑÍp± ²¯ Ñ Ц ɇɂɄ ­ ´µȺ ÐÀ ʳ ÑÍ ІÈ x® ² ¯ ÑÎ А È ž ²ÀÖ Ê Ð À ² À ÖÀ jÑ А t u l r § ¤ ¬ И½ ȼ ȱɋÓ ÊУКР ИК ÑÎ Р А Ò Ó Êž ÐÀ È ІС ÌІÑ ÓÊ ÎË Â ² Ñ qÈ ÍÈÊ ИК cÊ À Ì ² ɂʦ ÖÊ À Т Ò Ó ÎÖ Ц ´ ¸º n ¸s І С Т Ȳ ɇ ɂ bs ІСН njDŽǙǔ   ¯ À ÓÊ ²ÑÍ £ ž   – А Ї Н À¯Í ÑÎ Ö І Ї ² Ñ Ò² Ç ½ Ɋ Ⱥ Ȳ ɇ x Н ІÑ È § В Т УК ÌÍ Í Ñ Ⱥ С w ¸b Å À Ê Ð Í ² ¯ Ó І Ò Ɋ С С І È ˜ О x О Ñ М І И l ǜ І Ê p ª ÓÊ ÈІÊ À РË ɍ Ʉ d À È Î Ö ¯ Ì Ö¿ ´ Î ǖ Ê ІЇ С І Ї ¯ Ó Ê Ð À { c ²Ñ ²¯ Ì ² j М Í Ì²Ñ ¯ÍÈ ɍɄ m l bs І А ЦА ¨ ÊÍ žВ ЇÅ ІЇ М ÀÖ УК АІС o ІÂ Î È Ɍ Ñ РА Ї Н ǃ ǝÍ Ǟ ǟÈ ¯ÍÈ СТ À Ñ ² ²À ­ Ñ d ¸s o j ОИ Ц ½ Ц К ВІСНИ ¨s ɋ Ɍ r А Ц Î Ö ІÐ К ²ÑÒ Â²ÑÍ e ÈÖ ² À Ö Â ² Ñ Í Ò  Ї Н И Ɇ ȱd Ð À М ІÇ ± Ê À ²ÀÖ d’ c А Т УК ǃDŽ² Ɇȱɋ j ǘ Ö ² ¯ ÐЦ À А І Ö Ì С Ê Ê È Ñ С Ȳ Í µ Р И Â À І Ñ Ê Ì²Ñ s{ Ї È А È ȱ О Ц ÀÓ ¯ Ó È ¢ К ² Î Í Ї Р ½ Н НРАЇ ІС ТІС Å ÖÎ Т У Í Í Ê М ɐ Í À Ñ ÊÐÀ¯ oÈ À Ö ² Ê Ð À ¯Ї ȱȲ e УК ЦІ С Ó ИК ªÍ О Í Ê Ê ǃ nj Ǣ² Ñ Ò Т І  І Ñ ÀÀ Ñ È ÐÈ ÑÎ ÎÖ ÑÒ v ЦІЇ ǚǢ b¯ ÈÒ С ÐÇ ІС ІА ɐȱȺ lr Ö²¯ u Î В À Í Ê À Ò Ó¯ ´ Ê ІСН È ȱȺɐ Í А Ì СО Ц À Ñ Ì ²К Ö ² ² ÑÊ À Т УК ІЇ М ǝ Ñ Ц І А nj¯ ÒÓ Ñ² И Ð ´ÎÏ ­¨В ¿ ɋɈ u ЇÍÈ ÈÊ Ó Ê АЦІЇ М ɋɈɐ e Ð ¯ С Ö ² À oÒ Ñ М Î О Í o Н È І Í À ² ² À Ⱥ Ê Ї É Ї С Ê Î Ñ И І Ð ǖ Ц µ М Ñ Ì А Ì А Ö È ´ Ⱥ И  Í ЦІЇ ǔ À ²À Ì ÀÑ rm К ЇН ɇ ɂ Ʉ È ОЦІ Ʉ xИК А ǙÐ Н ½Ó ° ¯ ІÑ ² Ö²¯ÊÐ ÓÊ ²ÑÍ st Ò Ó Ê À Ö²¯ Ó ÑÍ Ö²¯ ЦІА Ц УКР

[close]

p. 9

муніципалітетів, міст-партнерів Проекту. Захід зібрав понад 150 учасників. Асоціацію міст України представляли Президент АМУ, Криворізький міський голова Юрій Вілкул та Виконавчий директор АМУ Мирослав Пітцик. Вітаючи учасників конференції Президент АМУ, Криворізький міський голова Юрій Вілкул наголосив на особливому значенні проекту МЕРМ як одного із дієвих інструментів покращення добробуту та якості життя мешканців, підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування: «Вже кілька років поспіль Асоціація міст України співпрацює з Федерацією канадських муніципалітетів в рамках спільного проекту «Місцевий економічний розвиток міст України». За час нашої роботи вперше була розроблена і впроваджена Стратегія місцевого економічного розвитку АМУ - цей напрям став одним з основних у статутній діяльності Асоціації та її регіональних відділень. Вперше розроблено і впроваджено Стратегію з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. І за чотири роки нашої співпраці ми бачимо, що з’явилося розуміння цієї теми серед міських голів та інших посадових осіб місцевого самоврядування та змінилося ставлення до цих питань». Директор проекту МЕРМ в Україні Олександр Кучеренко презентував учасникам здобутки Проекту МЕРМ у цифрах та висловив подяку від Федерації канадських мунципалітетів за плідну спіпрацю з партнерами та містами Асоціації міст України: «Дуже задоволений співпрацею з містами Дніпропетровської області, зокрема, з Кривим Рогом, який перший із партнерів-учасників за дуже короткий термін розробив Стратегічний план розвитку та де впроваджена електронна система моніторингу показників виконання Стратегії». Опісля учасникам продемонстровано фільм про діяльність Проекту за напрямом міжмуніципальна співпраця. Під час Конференції функціонувала експозиція «Ярмарка знань», представлена у вигляді тематичних стендів за напрямками: стратегічне планування МЕР; маркетинг і брендинг міст; екологічна збалансованість МЕР; автоматизована система муніципальної статистики; під- Ц ¨s ǚ Í ВÒ ÓÊ ÂɄ ÂÖ 9 Ɇ ɐ ȱɐ О Ц І А njǝИ ² ÑÀ ² Ñ Ò Ó È²À jÖ ɈɐСОЦІ Ɉɐ Ì ІА ̲ È Â ²Ñ n И Ц ȱȺ ɐȱȲ bªo ȺИɋ Ê С ȱȺ ǖ Н ÀÖ²¯ ª ¯Í Ö Ö²¯ ÊÐÀ¯Í К А Ⱥɋ ɂ È r ÑÎ ¨ È ɐ С Å d ¸s К А ǃǝǙǔ Ì І Ñ ¯ Íȱɋ ɐȱȺ ul ¯ Ì ÐÀ АС О ɇ ² І À И Ê ² Î Ɉ µ ² Н Ɉ À Í Ö К Н Ó ɋ Ö ½ В ȼ ÊÑ Í ǎ xȺ È С À ІС Ʉɋ И Î Ò ІÑ À А Ó ÐИ tÊ Î Ö b À  ¨ Ê ÓÊ ɄȺ ЇН ¤  ¦–f£ž x l ǿ £ž  v І ™ ˜ w෡ žැ§෢ෆ У національній підсумковій конференції взя£ – f෡ ය Т  ¦ С © І ැ ෈ ІЇ М ² ª А Ц œ ­ǃ ли участь представники посольства Канади в ǝ ¦ ¤ ²Ñ DŽǘ ­ ©ǃ Ǣ ¯ Ì Україні, міністерств та інших державних органів, ÀÖ² cv ½ Í µÊ Асоціації міст України, Федерації канадських Ö Ò Ó Ð À² x А ÀÑÎ Ö ¤ ÍÈ vw Ц І ЇНИ ǔ Ö w–¬wf ¯ Ñ Ó´½Ó ˁʻʰ ¯Í Ì²Ñ ÌÎ ¯ Í ЇÍ І­© О © Ц Іl ¨ b¶ Ǎ ǞÖ ½ µ Ê СО АСО ǎ ǃ ǝ Ǚ ÑÎ ɲÑÍp± ²¯ Ñ Ц ɇɂɄ ­ ´µȺ ÐÀ ʳ ÑÍ ІÈ x® ² ¯ ÑÎ А Ë À А È ž ²ÀÖ Ê Ð À ² À ÖÀ j А § ¤ ¬ И½ ȼ ȱɋÓ ИК ÑÎ ÐÀ ІС ÌІÑ ÓÊ Â ² Ñ qÈ ÐÇÍ К А ÍÈÊ ИК Ó Êž cÊ À Ì ² ɂʦ ÖÊ À ½ Î Ⱥ Ȳ ɇ o У К Р І Ñ ÒÈ Ò Ó ÎÖ Ц ´ Ȳ ɇ ɂ bs ІСН njDŽǙǔ   ¯ À Â²Ñ СН ÓÊ ²ÑÍ £ ž   – А Ї Н À¯Í ÑÎ Ö І Ї ² Ñ Ò² ÎÏ НИ Ç § В Т Í Ñ Ⱥ w Å À Ê Ð Í ² ¯ Ó s h Ò Ɋ С І È ˜ О Ñ Ì І Ɋ И l ǜ І Ê Í ª À С ¨ `™m Ê РË ɍ Ʉ Ñ Ê d Ì Ñ Іd À È Î Ö ¯ Ì Ö¿ ´ Î Ї ¯ ÊÐÀ ÂМ m Ʉ Н С ǖ В ² І М È ² j Ї К Í Ó c В Ê ɍ ¯ ǟ ¨ Ї Ê ž  А ² Í Ö І У Í А o І È Ì È £ p Î ȱɋɌ d’ ÈІÑ ² ¯ È Ñ Р Ǟ ¯ И À ÀÒ Ó ² ²À j Í Ц ЇÅ d ¸s Ñ И ¦ – fК Ц І А Ц Î Ö ІÐ ½ ¨s ɋɌ r ǃ ǝÍ e{ СТ È ɐ ²  ²ÑÍ Ї Н И Ɇ ȱd ²ÀÖ ²ÑÍ ÐÀ ІÇ ±­ ²ÑÒ È Â Ê À ²ÀÖ c А Т УК ǃDŽ² ǘ À¯ Н ІÇ Ö ¨ ©   И r s w §Н Ñ Í ÐЦ Ñ Ê Ì²Ñ s{ Ї ȱ Ȳ Ɇ oÈ ÓÊ ЦІЇ М j ¢ Ö²¯ Ì À¯Í È К РА ȱ Ȳ ²ÀÖ ÓÊ Î Ö À ¯ Í È ÂÂ Í È Î ÖÎ ½µÊ И Å С О Ê ÀÓ М І С ǃ nj ǢÂ У e Í Ñ À Ñ Ö l І q w – ¬ w f ¢ Ї І Ò А Ⱥ ª О І Í Т ¯ С Ê À Ї ȱ Â Ñ Ð ɐ È Ð І Ð ² Ñ Î Ñ v Ð Ц С b¯Í Ö ² À К ÈÒ ² À Ö С´ÎÏ ¨В ÊÍ ÍÈ ² Ê À ÀÑ ІА В Ó¯ ´Î ÊÍÈÊ ÌÐ ІСН È ȱȺ u Í ÑÒ Ɉ ɐ u lÐ ¤¬ В А ǝǚǢ Ñ Н И Â І Ѳ Ц І А nj¯ ²К ÒÓ Ї МІ Ɉɐ Ð ¿ Ó Ê ÀÀ e ОЦ Ö – §И o À ² ¯ Ì АСИ ²ÑÒ ÀЇ ² ÑÊ Ì ÈÊ Ⱥɋ t ÊrÀ oÒ Ñ Î ² ¯ ÌÓ В І С ‹ © ¤Ì АЦІ Ⱥɋ МІ ÈÊ ²¯ ´ µ É ° ¯ И АСО Ǚ ǔ ǖ ­ Н ÍÈ Â²Ñ Ö²¯ Ê К ЇН ɇ ɂ Ʉ ÀÑÎ rm È ÓÊÐ ²ÑÍ ²ÀÖ ІÑ sÒ Ó Ê À ЦІЇ Ʉ x ОЦІ Ö ÑÍ Ö Н ½Ó œ НИ ИК ÐÀ Í

[close]

p. 10

10 – ¤ § ෌෍ Ї Н И ‹ © ǎÈÊ ෋ ¬œ ǔ ෆ෡У К РА ® ¯ Ǚ DŽ¦ ²ÑÍ ǎ njDŽǙǔ ÈÊ ÑÍ ІА СОЦ И ©¤ ¬œ‹ ®¯¦ ²ÑÍ È m ¯Í dr ue ²ÀÖ²¯ Ö ÑÎ ÀÖ²¯ Ì ² тримка розвитку підприємництва; міжмуніципальна співпраця; інституції місцевого розвитку; розвиток туристичного сектору; гендерна рівність в МЕР. Протягом двох днів тривали панельні дискусії, де увага акцентувалась на стратегічному плануванні як інструменті управління розвитком територіальних громад. Представники міст-партнерів розповіли про здобутки своїх міст, зокрема: Дніпропетровськ – про залучення громадськості у процесі розробки першого Стратегічного плану розвитку Дніпропетровська; Кривий Ріг – про моніторинг виконання стратегії розвитку міста; Жидачів - про стратегію розвитку субрегіону «Розділля». Також мова йшла про міжнародний досвід та практики застосування в Україні різних моделей та інструментів з МЕР. Одна з панельних дискусій була присвячена темі «Міжвідомча співпраця та забезпечення інтересів громад в процесі МЕР». Виконавчий директор АМУ Мирослав Пітцик презентував результати впровадження Стратегії місцевого економічного розвитку Асоціації міст України. Експерт проекту МЕРМ Надія Єременко поінформувала учасників про результати роботи Автоматизованої системи муніципальної статистики. Первомайський міський голова та Голова Секції АМУ з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків Людмила Дромашко розповіла про результати реалізації Стратегії АМУ з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та про досвід реалізації місцевих ґендерних ініціатив, підтриманих Проектом МЕРМ. Вона також наголосила, що чинником ефективного МЕР, є окрім іншого, забезпечення ґендерної рівності. У другий день конференції відбулися тематичні круглі столи з обговорення питань сприяння підприємництву, розвитку туризму, міжмуніципального партнерства, маркетингу та брендування міста, інструментів для створення сприятливого бізнес-середовища, прискорення економічного розвитку територіальних громад. Під час заключного пленарного засідання представники кожної групи висловили рекомендації всіх груп у відповідних сферах. Підсумки роботи конференції підбили члени Правління ФКМ Тім Кіота і Роджер Андерсон, а також виконавчий директор АМУ Мирослав Пітцик. Учасники подякували всім, хто взяв nj ‹ǖǜ ǟ ¨І­ Â И ИВ Ⱥɐ ȺɋɈɐ Ö²À ÑÎ УКРАЇН И ȼȱɋɇɂɄ ȺɋɈɐȱ –f£ž ВІСН ¨bx¨ª À Т Ê Ʉ ЇН  ¦ x m À m o È Â ² Î Ö ² À Ö Ñ Ò Ó Ê Â ² Ñ Í АСО Ц І ɐ ȱ Ⱥ ɐ ȱ СО Ц І А ǖ njǝ ǚ ² ¯ Ì О Ц І А І А Ö ǔ ¯Í Ɉ С Ñ vr К È g c Ó Ê Ð À Í È Ê À À Ö І Ї Ì À ¯ Í І С Н И Ʉ Ⱥ ɋ С Н И К ǎ ǃ ǝ Ǚ Î Ö ² À И К А Ⱥɋ Ɉ Ð Ö Ò Ó Ð À² x Î А ÀÑÎ Ö ¤ ÍÈ vw Ц І ЇНИ ǔ Ö w–¬wf ¯ Ñ Ó´½Ó ˁʻʰ ¯Í Ì²Ñ ÌÎ ¯ Í È À Ñ ЇÍ А І­© О © bºoj ¨ b¶ l АСО ǎ ǃ ǝ Ǚ ÑÎ ɲÑÍp± ²¯ Ñ Ц ɇɂɄ ­ ´µȺ ÐÀ ʳ ÑÍ ІÈ x® ² ¯ ÑÎ А È ž ²ÀÖ Ê Ð À ² À ÖÀ jÑ А t u l r § ¤ ¬ И½ ȼ ȱɋÓ ÊУКР ИК ÑÎ Р А Ò Ó Êž ÐÀ È ІС ÌІÑ ÓÊ ÎË Â ² Ñ qÈ ÍÈÊ ИК cÊ À Ì ² ɂʦ ÖÊ À Т Ò Ó ÎÖ Ц ´ ¸º n ¸s І С Т Ȳ ɇ ɂ bs ІСН njDŽǙǔ   ¯ À ÓÊ ²ÑÍ £ ž   – А Ї Н À¯Í ÑÎ Ö І Ї ² Ñ Ò² Ç ½ Ɋ Ⱥ Ȳ ɇ x Н ІÑ È § В Т УК ÌÍ Í Ñ Ⱥ С w ¸b Å À Ê Ð Í ² ¯ Ó І Ò Ɋ С С І È ˜ О x О Ñ М І И l ǜ І Ê p ª ÓÊ ÈІÊ À РË ɍ Ʉ d À È Î Ö ¯ Ì Ö¿ ´ Î ǖ Ê ІЇ С І Ї ¯ Ó Ê Ð À { c ²Ñ ²¯ Ì ² j М Í Ì²Ñ ¯ÍÈ ɍɄ m l bs І А ЦА ¨ ÊÍ žВ ЇÅ ІЇ М ÀÖ УК АІС o ІÂ Î È Ɍ Ñ РА Ї Н ǃ ǝÍ Ǟ ǟÈ ¯ÍÈ СТ À Ñ ² ²À ­ Ñ d ¸s o j ОИ Ц ½ Ц К ВІСНИ ¨s ɋ Ɍ r А Ц Î Ö ІÐ К ²ÑÒ Â²ÑÍ e ÈÖ ² À Ö Â ² Ñ Í Ò  Ї Н И Ɇ ȱd Ð À М ІÇ ± Ê À ²ÀÖ d’ c А Т УК ǃDŽ² Ɇȱɋ j ǘ Ö ² ¯ ÐЦ À А І Ö Ì С Ê Ê È Ñ С Ȳ Í µ Р И Â À І Ñ Ê Ì²Ñ s{ Ї È А È ȱ О Ц ÀÓ ¯ Ó È ¢ К ² Î Í Ї Р ½ Н НРАЇ ІС ТІС Å ÖÎ Т У Í Í Ê М ɐ Í À Ñ ÊÐÀ¯ oÈ À Ö ² Ê Ð À ¯Ї ȱȲ e УК ЦІ С Ó ИК ªÍ О Í Ê Ê ǃ nj Ǣ² Ñ Ò Т І  І Ñ ÀÀ Ñ È ÐÈ ÑÎ ÎÖ ÑÒ v ЦІЇ ǚǢ b¯ ÈÒ С ÐÇ ІС ІА ɐȱȺ lr Ö²¯ u Î В À Í Ê À Ò Ó¯ ´ Ê ІСН È ȱȺɐ Í А Ì СО Ц À Ñ Ì ²К Ö ² ² ÑÊ À Т УК ІЇ М ǝ Ñ Ц І А nj¯ ÒÓ Ñ² И Ð ´ÎÏ ­¨В ¿ ɋɈ u ЇÍÈ ÈÊ Ó Ê АЦІЇ М ɋɈɐ e Ð ¯ С Ö ² À oÒ Ñ М Î О Í o Н È І Í À ² ² À Ⱥ Ê Ї É Ї С Ê Î Ñ И І Ð ǖ Ц µ М Ñ Ì А Ì А Ö È ´ Ⱥ И  Í ЦІЇ ǔ À ²À Ì ÀÑ rm К ЇН ɇ ɂ Ʉ È ОЦІ Ʉ xИК А ǙÐ Н ½Ó ° ¯ ІÑ ² Ö²¯ÊÐ ÓÊ ²ÑÍ st Ò Ó Ê À Ö²¯ Ó ÑÍ Ö²¯ ЦІА Ц УКР

[close]

p. 11

участь у реалізації проекту та висловили сподівання на продовження співпраці. Виконавчий директор АМУ Мирослав Пітцик отримав подяку Асоціації міст України від Федерації канадських муніципалітетів за вагомий внесок у місцевий економічний розвиток в Україні. У свою чергу, представникам проекту МЕРМ вручено подяку за плідне співробітництво від імені Асоціацїі міст України. Термін реалізації Проекту МЕРМ добігає кінця в грудні 2014 року, тому конференція стала своєрідним підсумком п’ятирічної діяльності та продемонструвала кращі приклади ініціатив місцевого економічного розвитку напрацьованих містами та партнерськими організаціями Проекту. Нагадаємо, проект «Місцевий економічний розвиток міст України» впроваджувався Асоціацією міст України з 2010 року у співпраці з Федерацією канадських муніципалітетів та за підтримки Уряду Канади. Ц ¨s ǚ Í ВÒ ÓÊ ÂɄ Â Ö 11 Ɇ ɐ ȱɐ О Ц І А njǝИ ² ÑÀ ² Ñ Ò Ó È²À jÖ ɈɐСОЦІ Ɉɐ Ì ІА ̲ È Â ²Ñ n И Ц ȱȺ ɐȱȲ bªo ȺИɋ Ê С ȱȺ ǖ Н ÀÖ²¯ ª ¯Í Ö Ö²¯ ÊÐÀ¯Í К А Ⱥɋ ɂ È r ÑÎ ¨ È ɐ С Å d ¸s К А ǃǝǙǔ Ì І Ñ ¯ Íȱɋ ɐȱȺ ul ¯ Ì ÐÀ АС О ɇ ² І À И Ê ² Î Ɉ µ ² Н Ɉ À Í Ö К Н Ó ɋ Ö ½ В ȼ ÊÑ Í ǎ xȺ È С À ІС Ʉɋ И Î Ò ІÑ À А Ó ÐИ tÊ Î Ö b À  ¨ Ê ÓÊ ɄȺ ЇН ¤  ¦–f£ž x ǿ ෡෢ෆ ෈ැ෡යැ ǃǝ ǢǃDŽǘ µÊ ͽ l v І ™ ˜ w § £ ž   f£ž – ¦   © І СТ ІЇ М АЦ œ­ª² ¦ ­©¤ ¯ Ì²Ñ ÀÖ² cv Ö Ò Ó Ð À² x А ÀÑÎ Ö ¤ ÍÈ vw Ц І ЇНИ ǔ Ö w–¬wf ¯ Ñ Ó´½Ó ˁʻʰ ¯Í Ì²Ñ ÌÎ ¯ Í ЇÍ І­© О © Ц Іl ¨ b¶ Ǎ ǞÖ ½ µ Ê СО АСО ǎ ǃ ǝ Ǚ ÑÎ ɲÑÍp± ²¯ Ñ Ц ɇɂɄ ­ ´µȺ ÐÀ ʳ ÑÍ ІÈ x® ² ¯ ÑÎ А Ë À А È ž ²ÀÖ Ê Ð À ² À ÖÀ j А § ¤ ¬ И½ ȼ ȱɋÓ ИК ÑÎ ÐÀ ІС ÌІÑ ÓÊ Â ² Ñ qÈ ÐÇÍ К А ÍÈÊ ИК Ó Êž cÊ À Ì ² ɂʦ ÖÊ À ½ Î Ⱥ Ȳ ɇ o У К Р І Ñ ÒÈ Ò Ó ÎÖ Ц ´ Ȳ ɇ ɂ bs ІСН njDŽǙǔ   ¯ À Â²Ñ СН ÓÊ ²ÑÍ £ ž   – А Ї Н À¯Í ÑÎ Ö І Ї ² Ñ Ò² ÎÏ НИ Ç § В Т Í Ñ Ⱥ w Å À Ê Ð Í ² ¯ Ó s h Ò Ɋ С І È ˜ О Ñ Ì І Ɋ И l ǜ І Ê Í ª À С ¨ `™m Ê РË ɍ Ʉ Ñ Ê d Ì Ñ Іd À È Î Ö ¯ Ì Ö¿ ´ Î Ї ¯ ÊÐÀ ÂМ m Ʉ Н С ǖ В ² І М È ² j Ї К Í Ó c В Ê ɍ ¯ ǟ ¨ Ї Ê ž  А ² Í Ö І У Í А o І È Ì È £ p Î ȱɋɌ d’ ÈІÑ ² ¯ È Ñ Р Ǟ ¯ И À ÀÒ Ó ² ²À j Í Ц ЇÅ d ¸s Ñ И ¦ – fК Ц І А Ц Î Ö ІÐ ½ ¨s ɋɌ r ǃ ǝÍ e{ СТ È ɐ ²  ²ÑÍ Ї Н И Ɇ ȱd ²ÀÖ ²ÑÍ ÐÀ ІÇ ±­ ²ÑÒ È Â Ê À ²ÀÖ c А Т УК ǃDŽ² ǘ À¯ Н ІÇ Ö ¨ ©   И r s w §Н Ñ Í ÐЦ Ñ Ê Ì²Ñ s{ Ї ȱ Ȳ Ɇ oÈ ÓÊ ЦІЇ М j ¢ Ö²¯ Ì À¯Í È К РА ȱ Ȳ ²ÀÖ ÓÊ Î Ö À ¯ Í È ÂÂ Í È Î ÖÎ ½µÊ И Å С О Ê ÀÓ М І С ǃ nj ǢÂ У e Í Ñ À Ñ Ö l І q w – ¬ w f ¢ Ї І Ò А Ⱥ ª О І Í Т ¯ С Ê À Ї ȱ Â Ñ Ð ɐ È Ð І Ð ² Ñ Î Ñ v Ð Ц С b¯Í Ö ² À К ÈÒ ² À Ö С´ÎÏ ¨В ÊÍ ÍÈ ² Ê À ÀÑ ІА В Ó¯ ´Î ÊÍÈÊ ÌÐ ІСН È ȱȺ u Í ÑÒ Ɉ ɐ u lÐ ¤¬ В А ǝǚǢ Ñ Н И Â І Ѳ Ц І А nj¯ ²К ÒÓ Ї МІ Ɉɐ Ð ¿ Ó Ê ÀÀ e ОЦ Ö – §И o À ² ¯ Ì АСИ ²ÑÒ ÀЇ ² ÑÊ Ì ÈÊ Ⱥɋ t ÊrÀ oÒ Ñ Î ² ¯ ÌÓ В І С ‹ © ¤Ì АЦІ Ⱥɋ МІ ÈÊ ²¯ ´ µ É ° ¯ И АСО Ǚ ǔ ǖ ­ Н ÍÈ Â²Ñ Ö²¯ Ê К ЇН ɇ ɂ Ʉ ÀÑÎ rm È ÓÊÐ ²ÑÍ ²ÀÖ ІÑ sÒ Ó Ê À ЦІЇ Ʉ x ОЦІ Ö ÑÍ Ö Н ½Ó œ НИ ИК ÐÀ Í

[close]

p. 12

12 – ¤ § ෌෍ Ї Н И ‹ © ǎÈÊ ෋ ¬œ ǔ ෆ෡У К РА ® ¯ Ǚ DŽ¦ ²ÑÍ ǎ njDŽǙǔ ÈÊ ÑÍ ІА СОЦ И ©¤ ¬œ‹ ®¯¦ ²ÑÍ ¯ÍÈ rm d ue ²ÀÖ²¯ Ö ÑÎ ÀÖ²¯ Ì ² nj ‹ǖǜ ǟ ¨І­  КИЇВ И ИВ Ⱥɐ ȺɋɈɐ Ö²À ÑÎ УКРАЇН И ȼȱɋɇɂɄ ȺɋɈɐȱ –f£ž ВІСН ¨bx¨ª À Т Ê Ʉ ЇН  ¦ x m À m o È Â ² Î Ö ² À Ö Ñ Ò Ó Ê Â ² Ñ Í АСО Ц І ɐ ȱ Ⱥ ɐ ȱ СО Ц І А ǖ njǝ ǚ ² ¯ Ì О Ц І А І А Ö ǔ ¯Í Ɉ С Ñ vr К È g c Ó Ê Ð À Í È Ê À À Ö І Ї Ì À ¯ Í І С Н И Ʉ Ⱥ ɋ С Н И К ǎ ǃ ǝ Ǚ Î Ö ² À И К А Ⱥɋ Ɉ Ð Впроваджується електронний квиток на швидкісний трамвай Найближчим часом пасажири швидкісного трамваю оплачуватимуть проїзд за допомогою електронного квитка. Для цього міська влада планує закупити та встановити на всіх станціях спеціальні пристрої для зчитування інформації з електронного носія – валідатори. Ця робота проводиться в рамках реалізації міської програми запровадження єдиного електронного квитка для всіх видів громадського транспорту. Очікується, що за рахунок автоматизації буде виключено людський фактор і обсяги збирання виручки зростуть на 20-30 відсотків, а частка коштів, які витрачають комунальні підприємства на збирання оплати за проїзд зменшиться з 30% до 8%. ОДЕСА Створюються зони вільного доступу до Інтернет в громадських містах Міська влада розпочала реалізацію проекту зі створення безплатної мережі точок відкритого бездротового доступу до Інтернет за технологією Wi-Fi у громадських місцях, парках, скверах тощо. Першим до безкоштовної мережі підключено Приморський бульвар. Тепер одесити та гості міста можуть безкоштовно та без обмежень скористатися мережею Wi-Fi. Сигнал поширюється вдовж всього бульвару від Думської площі до Воронцовського провулку. Найближчим часом обладнання буде встановлено у Міському саду, на Кримському бульварі, у дендропарку «Перемога», парку ім. Т.Шевченка. Технічним партнером проекту виступає компанія «Мірател», яка протягом останніх років співпрацює зі структурними підрозділами Одеської міської ради та комунальними підприємствами міста. ЖИТОМИР На нових зупинках можна зарядити телефон та дізнатися про час прибуття транспорту На початку листопада в Житомирі було презентовано павільйон, обладнаний електронним табло з індикацією часу прибуття транспортних засобів, мапою міста з позначенням місця розташування зупинки, точкою доступу до мережі інтернет через Wi-fi, зарядними пристроями для різних видів мобільних телефонів, контейнерами для роздільного збору сміття та інформаційним табло. Пізніше на таких зупинках будуть встановлюватися по дві камери відеоспостереження в рамках програми «Безпечне місто». Житомир став першим серед міст-обласних центрів, де влаштовуються зупинки європейського зразка. Кошти місцевого бюджету на такі зупинки не витрачаються. Це - подарунок компанії, що постачає GPS-трекери в рамках комплексної програми з контролю руху громадського транспорту, що реалізується в місті. Ця програма покликана контролювати приватних перевізників, пасажиропотік та прибуття комунального транспорту. Загалом заплановано встановлення 15 зупинок нового зразка. Ö Ò Ó Ð À² x Î А ÀÑÎ Ö ¤ ÍÈ vw Ц І ЇНИ ǔ Ö w–¬wf ¯ Ñ Ó´½Ó ˁʻʰ ¯Í Ì²Ñ ÌÎ ¯ Í È À Ñ ЇÍ А І­© О © bºoj ¨ b¶ l АСО ǎ ǃ ǝ Ǚ ÑÎ ɲÑÍp± ²¯ Ñ Ц ɇɂɄ ­ ´µȺ ÐÀ ʳ ÑÍ ІÈ x® ² ¯ ÑÎ А È ž ²ÀÖ Ê Ð À ² À ÖÀ jÑ А t u l r § ¤ ¬ И½ ȼ ȱɋÓ ÊУКР ИК ÑÎ Р А Ò Ó Êž ÐÀ È ІС ÌІÑ ÓÊ ÎË Â ² Ñ qÈ ÍÈÊ ИК cÊ À Ì ² ɂʦ ÖÊ À Т Ò Ó ÎÖ Ц ´ ¸º n ¸s І С Т Ȳ ɇ ɂ bs ІСН njDŽǙǔ   ¯ À ÓÊ ²ÑÍ £ ž   – А Ї Н À¯Í ÑÎ Ö І Ї ² Ñ Ò² Ç ½ Ɋ Ⱥ Ȳ ɇ x Н ІÑ È § В Т УК ÌÍ Í Ñ Ⱥ С w ¸b Å À Ê Ð Í ² ¯ Ó І Ò Ɋ С С І È ˜ О x О Ñ М І И l ǜ І Ê p ª ÓÊ ÈІÊ À РË ɍ Ʉ d À È Î Ö ¯ Ì Ö¿ ´ Î ǖ Ê ІЇ С І Ї ¯ Ó Ê Ð À { c ²Ñ ²¯ Ì ² j М Í Ì²Ñ ¯ÍÈ ɍɄ m l bs І А ЦА ¨ ÊÍ žВ ЇÅ ІЇ М ÀÖ УК АІС o ІÂ Î È Ɍ Ñ РА Ї Н ǃ ǝÍ Ǟ ǟÈ ¯ÍÈ СТ À Ñ ² ²À ­ Ñ d ¸s o j ОИ Ц ½ Ц К ВІСНИ ¨s ɋ Ɍ r А Ц Î Ö ІÐ К ²ÑÒ Â²ÑÍ e ÈÖ ² À Ö Â ² Ñ Í Ò  Ї Н И Ɇ ȱd Ð À М ІÇ ± Ê À ²ÀÖ d’ c А Т УК ǃDŽ² Ɇȱɋ j ǘ Ö ² ¯ ÐЦ À А І Ö Ì С Ê Ê È Ñ С Ȳ Í µ Р И Â À І Ñ Ê Ì²Ñ s{ Ї È А È ȱ О Ц ÀÓ ¯ Ó È ¢ К ² Î Í Ї Р ½ Н НРАЇ ІС ТІС Å ÖÎ Т У Í Í Ê М ɐ Í À Ñ ÊÐÀ¯ oÈ À Ö ² Ê Ð À ¯Ї ȱȲ e УК ЦІ С Ó ИК ªÍ О Í Ê Ê ǃ nj Ǣ² Ñ Ò Т І  І Ñ ÀÀ Ñ È ÐÈ ÑÎ ÎÖ ÑÒ v ЦІЇ ǚǢ b¯ ÈÒ С ÐÇ ІС ІА ɐȱȺ lr Ö²¯ u Î В À Í Ê À Ò Ó¯ ´ Ê ІСН È ȱȺɐ Í А Ì СО Ц À Ñ Ì ²К Ö ² ² ÑÊ À Т УК ІЇ М ǝ Ñ Ц І А nj¯ ÒÓ Ñ² И Ð ´ÎÏ ­¨В ¿ ɋɈ u ЇÍÈ ÈÊ Ó Ê АЦІЇ М ɋɈɐ e Ð ¯ С Ö ² À oÒ Ñ М Î О Í o Н È І Í À ² ² À Ⱥ Ê Ї É Ї С Ê Î Ñ И І Ð ǖ Ц µ М Ñ Ì А Ì А Ö È ´ Ⱥ И  Í ЦІЇ ǔ À ²À Ì ÀÑ rm К ЇН ɇ ɂ Ʉ È ОЦІ Ʉ xИК А ǙÐ Н ½Ó ° ¯ ІÑ ² Ö²¯ÊÐ ÓÊ ²ÑÍ st Ò Ó Ê À Ö²¯ Ó ÑÍ Ö²¯ ЦІА Ц УКР

[close]

p. 13

КИЇВ Ц ¨s ǚ Í ВÒ ÓÊ ÂɄ Â Ö 13 Ɇ ɐ ȱɐ О Ц І А njǝИ ² ÑÀ ² Ñ Ò Ó È²À jÖ ɈɐСОЦІ Ɉɐ Ì ІА ̲ È Â ²Ñ n И Ц ȱȺ ɐȱȲ bªo ȺИɋ Ê С ȱȺ ǖ Н ÀÖ²¯ ª ¯Í Ö Ö²¯ ÊÐÀ¯Í К А Ⱥɋ ɂ È r ÑÎ ¨ È ɐ С Å d ¸s К А ǃǝǙǔ Ì І Ñ ¯ Íȱɋ ɐȱȺ ul ¯ Ì ÐÀ АС О ɇ ² І À И Ê ² Î Ɉ µ ² Н Ɉ À Í Ö К Н Ó ɋ Ö ½ В ȼ ÊÑ Í ǎ xȺ È С À ІС Ʉɋ И Î Ò ІÑ À А Ó ÐИ tÊ Î Ö b À  ¨ Ê ÓÊ ɄȺ ЇН ¤  ¦–f£ž x ǿ До ухвалення рішень щодо містобудування у столиці буде залучена громадськість ෡෢ෆ ෈ැ෡යැ ǃǝ ǢǃDŽǘ µÊ ͽ l v І ™ ˜ w § £ ž   f£ž – ¦   © І СТ ІЇ М АЦ œ­ª² ¦ ­©¤ ¯ Ì²Ñ ÀÖ² cv Міська влада столиці планує змінити формат участі громадськості у прийнятті рішень щодо містобудівної ситуації. Відкрите обговорення форматів, механізмів та засобів комунікації, за допомогою яких громада Києва зможе впливати на ухвалення рішень щодо містобудівної ситуації у столиці будуть обговорені разом із широкою громадськістю, представниками міської влади, депутатами Київради. Остаточне рішення буде прийнято за підсумками низки публічних дискусій. Сьогодні порядок проведення громадських слухань щодо генеральних планів, планів зонування території та детальних планів територій визначений Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» і Постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні». Проте, як свідчить досвід розвинутих демократичних країн, сучасні формати дієвого впливу громадськості на владу є дещо ширшими. Йдеться про створення «офісів розвитку районів», опитування суспільної думки на постійній основі, проведення тематичних виставок чи організацію оглядових майданчиків, де презентуються містобудівні проекти. Ці та інші види діяльності доповнюватимуть традиційні публічні слухання та слугуватимуть додатковими засобами комунікації між громадянами, владою і бізнесом. ДНІПРОПЕТРОВСЬК Дві міські бібліотеки перемогли у всеукраїнському конкурсі У листопаді для всіх міських шкіл Дніпропетровська почав діяти єдиний інформаційний простір. Його розробили Центр інформаційних технологій та ресурсний центр інформатизації освіти у співпраці з компанією «Майкрософт Україна». Сайт dnepredu. dp.ua створено на основі технології Microsoft Office365. Cервіси та технології, на яких побудовано єдиний інформаційний простір, пройшли випробування у Ресурсному центрі Дніпропетровського ліцею інформаційних технологій при ДНУ ім.О.Гончара. На базі цього центру представники всіх навчальних закладів пройшли майстер-класи з цим інформаційним ресурсом. Директори та завучі усіх шкіл отримали власний логін і пароль для входу у систему, яка слугує для надання та обміну будь-якою інформацією. Там розміщена єдина шкільна електронна пошта, засоби для створення і зберігання навчальних та методичних матеріалів, проектів, відео-конференцій тощо. Наразі впроваджується і електронний документообіг між міським управлінням освіти та науки і школами. Систему також можна використовувати для дистанційного навчання школярів. Сайт dnepredu.dp.ua має ліцензію і спеціальний захист від зовнішнього втручання. Ö Ò Ó Ð À² x А ÀÑÎ Ö ¤ ÍÈ vw Ц І ЇНИ ǔ Ö w–¬wf ¯ Ñ Ó´½Ó ˁʻʰ ¯Í Ì²Ñ ÌÎ ¯ Í ЇÍ І­© О © Ц Іl ¨ b¶ Ǎ ǞÖ ½ µ Ê СО АСО ǎ ǃ ǝ Ǚ ÑÎ ɲÑÍp± ²¯ Ñ Ц ɇɂɄ ­ ´µȺ ÐÀ ʳ ÑÍ ІÈ x® ² ¯ ÑÎ А Ë À А È ž ²ÀÖ Ê Ð À ² À ÖÀ j А § ¤ ¬ И½ ȼ ȱɋÓ ИК ÑÎ ÐÀ ІС ÌІÑ ÓÊ Â ² Ñ qÈ ÐÇÍ К А ÍÈÊ ИК Ó Êž cÊ À Ì ² ɂʦ ÖÊ À ½ Î Ⱥ Ȳ ɇ o У К Р І Ñ ÒÈ Ò Ó ÎÖ Ц ´ Ȳ ɇ ɂ bs ІСН njDŽǙǔ   ¯ À Â²Ñ СН ÓÊ ²ÑÍ £ ž   – А Ї Н À¯Í ÑÎ Ö І Ї ² Ñ Ò² ÎÏ НИ Ç § В Т Í Ñ Ⱥ w Å À Ê Ð Í ² ¯ Ó s h Ò Ɋ С І È ˜ О Ñ Ì І Ɋ И l ǜ І Ê Í ª À С ¨ `™m Ê РË ɍ Ʉ Ñ Ê d Ì Ñ Іd À È Î Ö ¯ Ì Ö¿ ´ Î Ї ¯ ÊÐÀ ÂМ m Ʉ Н С ǖ В ² І М È ² j Ї К Í Ó c В Ê ɍ ¯ ǟ ¨ Ї Ê ž  А ² Í Ö І У Í А o І È Ì È £ p Î ȱɋɌ d’ ÈІÑ ² ¯ È Ñ Р Ǟ ¯ И À ÀÒ Ó ² ²À j Í Ц ЇÅ d ¸s Ñ И ¦ – fК Ц І А Ц Î Ö ІÐ ½ ¨s ɋɌ r ǃ ǝÍ e{ СТ È ɐ ²  ²ÑÍ Ї Н И Ɇ ȱd ²ÀÖ ²ÑÍ ÐÀ ІÇ ±­ ²ÑÒ È Â Ê À ²ÀÖ c А Т УК ǃDŽ² ǘ À¯ Н ІÇ Ö ¨ ©   И r s w §Н Ñ Í ÐЦ Ñ Ê Ì²Ñ s{ Ї ȱ Ȳ Ɇ oÈ ÓÊ ЦІЇ М j ¢ Ö²¯ Ì À¯Í È К РА ȱ Ȳ ²ÀÖ ÓÊ Î Ö À ¯ Í È ÂÂ Í È Î ÖÎ ½µÊ И Å С О Ê ÀÓ М І С ǃ nj ǢÂ У e Í Ñ À Ñ Ö l І q w – ¬ w f ¢ Ї І Ò А Ⱥ ª О І Í Т ¯ С Ê À Ї ȱ Â Ñ Ð ɐ È Ð І Ð ² Ñ Î Ñ v Ð Ц С b¯Í Ö ² À К ÈÒ ² À Ö С´ÎÏ ¨В ÊÍ ÍÈ ² Ê À ÀÑ ІА В Ó¯ ´Î ÊÍÈÊ ÌÐ ІСН È ȱȺ u Í ÑÒ Ɉ ɐ u lÐ ¤¬ В А ǝǚǢ Ñ Н И Â І Ѳ Ц І А nj¯ ²К ÒÓ Ї МІ Ɉɐ Ð ¿ Ó Ê ÀÀ e ОЦ Ö – §И o À ² ¯ Ì АСИ ²ÑÒ ÀЇ ² ÑÊ Ì ÈÊ Ⱥɋ t ÊrÀ oÒ Ñ Î ² ¯ ÌÓ В І С ‹ © ¤Ì АЦІ Ⱥɋ МІ ÈÊ ²¯ ´ µ É ° ¯ И АСО Ǚ ǔ ǖ ­ Н ÍÈ Â²Ñ Ö²¯ Ê К ЇН ɇ ɂ Ʉ ÀÑÎ rm È ÓÊÐ ²ÑÍ ²ÀÖ ІÑ sÒ Ó Ê À ЦІЇ Ʉ x ОЦІ Ö ÑÍ Ö Н ½Ó œ НИ ИК ÐÀ Í

[close]

p. 14

14 – ¤ § ෌෍ Ї Н И ‹ © ǎÈÊ ෋ ¬œ ǔ ෆ෡У К РА ® ¯ Ǚ DŽ¦ ²ÑÍ ǎ njDŽǙǔ ÈÊ ÑÍ ІА СОЦ И ©¤ ¬œ‹ ®¯¦ ²ÑÍ ¯ÍÈ rm d ue ²ÀÖ²¯ Ö Î ²¯ Ì Ñ ²ÀÖ nj ‹ǖǜ ǟ ¨І­ Â ВІННИЦЯ И ИВ Ⱥɐ ȺɋɈɐ Ö²À ÑÎ УКРАЇН И ȼȱɋɇɂɄ ȺɋɈɐȱ –f£ž ВІСН ¨bx¨ª À Т Ê Ʉ ЇН  ¦ x m À m o È Â ² Î Ö ² À Ö Ñ Ò Ó Ê Â ² Ñ Í АСО Ц І ɐ ȱ Ⱥ ɐ ȱ СО Ц І А ǖ njǝ ǚ ² ¯ Ì О Ц І А І А Ö ǔ ¯Í Ɉ С Ñ vr К È g c Ó Ê Ð À Í È Ê À À Ö І Ї Ì À ¯ Í І С Н И Ʉ Ⱥ ɋ С Н И К ǎ ǃ ǝ Ǚ Î Ö ² À И К А Ⱥɋ Ɉ Ð Міські ЖЕКи інтегровані до системи електронного документообігу міської ради Електронний документообіг DocsVision працює у Вінницькій міській раді з квітня 2011 року. Працівники мерії скорочено називають цю систему «Докс» і тепер вже важко уявляють, як можна по-іншому працювати із документами міськради – від опрацювання звернень громадян до візування проектів рішень виконкому та міської ради. Влітку до системи були підключені житлово-експлуатаційні підприємства Вінниці. Поки що вони працюють у тестовому режимі. Програмне забезпечення дозволяє суттєво підвищити виконавчу дисципліну. Очікується, що повноцінно електронний документообіг у ЖЕКах запрацює з нового року. Тоді кожне звернення від мешканців, яке надходитиме до підприємств, буде потрапляти в електронну базу, що автоматично контролюватиме терміни виконання. Окрім того, департамент житлового господарства міської ради зможе дистанційно в режимі реального часу контролювати роботу із документами і зверненнями громадян у ЖЕКах. ЧЕРНІГІВ Електротранспорт стане основним видом громадського транспорту У листопаді відбулися переговори Чернігівської міської влади з представниками Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні щодо отримання містом кредиту ЄБРР на розвиток електротранспорту. «Ми хочемо, щоб електротранспорт був одним із основних видів громадського транспорту, тому слід думати про перспективи», - зазначив Чернігівський міський голова Олександр Соколов. Під час зустрічі обговорювалися питання оновлення рухомого складу тролейбусів, реконструкції мереж, побудови нової тро- лейбусної лінії. Очікується, що рішення про кредитування буде прийнято у наступному році. Адже, як зазначили самі представники ЄБРР, процедура отримання кредитних коштів може тривати від 8 місяців до року. До речі, кредитом ЄБРР на розвиток транспортної інфраструктури вже скористалися Київ, Дніпропетровськ та Львів. Цікаво, що ЄБРР вкладає кошти головним чином у розвиток проектів приватного сектору. Але турбота про довкілля завжди була однією з основних функцій, від якої відштовхується Банк під час проведення своїх інвестиційних операцій. ХАРКІВ Створюється спеціальний сайт для ОСББ Сайт «Мій дім» почне працювати з 1 січня 2015 року. Головна мета нового ресурсу – сприяння обміну досвідом між мешканцями будинків, в яких діють ЖК, ЖБК, ОСББ. На сайті в режимі реального часу читачі зможуть обговорювати та пропонувати шляхи вирішення проблем, що виникають у керівників або членів кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Також передбачено отримання он-лайн юридичних консультацій. Сайт створено за сприяння департаменту житлового господарства міської ради. У Харкові діють 330 ОСББ та 500 житлових кооперативів. Ö Ò Ó Ð À² x Î А ÀÑÎ Ö ¤ ÍÈ vw Ц І ЇНИ ǔ Ö w–¬wf ¯ Ñ Ó´½Ó ˁʻʰ ¯Í Ì²Ñ ÌÎ ¯ Í È À Ñ ЇÍ А І­© О © bºoj ¨ b¶ l АСО ǎ ǃ ǝ Ǚ ÑÎ ɲÑÍp± ²¯ Ñ Ц ɇɂɄ ­ ´µȺ ÐÀ ʳ ÑÍ ІÈ x® ² ¯ ÑÎ А È ž ²ÀÖ Ê Ð À ² À ÖÀ jÑ А t u l r § ¤ ¬ И½ ȼ ȱɋÓ ÊУКР ИК ÑÎ Р А Ò Ó Êž ÐÀ È ІС ÌІÑ ÓÊ ÎË Â ² Ñ qÈ ÍÈÊ ИК cÊ À Ì ² ɂʦ ÖÊ À Т Ò Ó ÎÖ Ц ´ ¸º n ¸s І С Т Ȳ ɇ ɂ bs ІСН njDŽǙǔ   ¯ À ÓÊ ²ÑÍ £ ž   – А Ї Н À¯Í ÑÎ Ö І Ї ² Ñ Ò² Ç ½ Ɋ Ⱥ Ȳ ɇ x Н ІÑ È § В Т УК ÌÍ Í Ñ Ⱥ С w ¸b Å À Ê Ð Í ² ¯ Ó І Ò Ɋ С С І È ˜ О x О Ñ М І И l ǜ І Ê p ª ÓÊ ÈІÊ À РË ɍ Ʉ d À È Î Ö ¯ Ì Ö¿ ´ Î ǖ Ê ІЇ С І Ї ¯ Ó Ê Ð À { c ²Ñ ²¯ Ì ² j М Í Ì²Ñ ¯ÍÈ ɍɄ m l bs І А ЦА ¨ ÊÍ žВ ЇÅ ІЇ М ÀÖ УК АІС o ІÂ Î È Ɍ Ñ РА Ї Н ǃ ǝÍ Ǟ ǟÈ ¯ÍÈ СТ À Ñ ² ²À ­ Ñ d ¸s o j ОИ Ц ½ Ц К ВІСНИ ¨s ɋ Ɍ r А Ц Î Ö ІÐ К ²ÑÒ Â²ÑÍ e ÈÖ ² À Ö Â ² Ñ Í Ò  Ї Н И Ɇ ȱd Ð À М ІÇ ± Ê À ²ÀÖ d’ c А Т УК ǃDŽ² Ɇȱɋ j ǘ Ö ² ¯ ÐЦ À А І Ö Ì С Ê Ê È Ñ С Ȳ Í µ Р И Â À І Ñ Ê Ì²Ñ s{ Ї È А È ȱ О Ц ÀÓ ¯ Ó È ¢ К ² Î Í Ї Р ½ Н НРАЇ ІС ТІС Å ÖÎ Т У Í Í Ê М ɐ Í À Ñ ÊÐÀ¯ oÈ À Ö ² Ê Ð À ¯Ї ȱȲ e УК ЦІ С Ó ИК ªÍ О Í Ê Ê ǃ nj Ǣ² Ñ Ò Т І  І Ñ ÀÀ Ñ È ÐÈ ÑÎ ÎÖ ÑÒ v ЦІЇ ǚǢ b¯ ÈÒ С ÐÇ ІС ІА ɐȱȺ lr Ö²¯ u Î В À Í Ê À Ò Ó¯ ´ Ê ІСН È ȱȺɐ Í А Ì СО Ц À Ñ Ì ²К Ö ² ² ÑÊ À Т УК ІЇ М ǝ Ñ Ц І А nj¯ ÒÓ Ñ² И Ð ´ÎÏ ­¨В ¿ ɋɈ u ЇÍÈ ÈÊ Ó Ê АЦІЇ М ɋɈɐ e Ð ¯ С Ö ² À oÒ Ñ М Î О Í o Н È І Í À ² ² À Ⱥ Ê Ї É Ї С Ê Î Ñ И І Ð ǖ Ц µ М Ñ Ì А Ì А Ö È ´ Ⱥ И  Í ЦІЇ ǔ À ²À Ì ÀÑ rm К ЇН ɇ ɂ Ʉ È ОЦІ Ʉ xИК А ǙÐ Н ½Ó ° ¯ ІÑ ² Ö²¯ÊÐ ÓÊ ²ÑÍ st Ò Ó Ê À Ö²¯ Ó ÑÍ Ö²¯ ЦІА Ц УКР

[close]

p. 15

Ц ¨s ǚ Í ВÒ ÓÊ ÂɄ Â Ö 15 Ɇ ɐ ȱɐ О Ц І А njǝИ ² ÑÀ ² Ñ Ò Ó È²À jÖ ɈɐСОЦІ Ɉɐ Ì ІА ̲ È Â ²Ñ n И Ц ȱȺ ɐȱȲ bªo ȺИɋ Ê С ȱȺ ǖ Н ÀÖ²¯ ª ¯Í Ö Ö²¯ ÊÐÀ¯Í К А Ⱥɋ ɂ È r ÑÎ ¨ È ɐ С Å d ¸s К А ǃǝǙǔ Ì І Ñ ¯ Íȱɋ ɐȱȺ ul ¯ Ì ÐÀ АС О ɇ ² І À И Ê ² Î Ɉ µ ² Н Ɉ À Í Ö К Н Ó ɋ Ö ½ В ȼ ÊÑ Í ǎ xȺ È С À ІС Ʉɋ И Î Ò ІÑ À А Ó ÐИ tÊ Î Ö b À  ¨ Ê ÓÊ ɄȺ ЇН ¤  ¦–f£ž x ǿ Органи місцевого самоврядування отримають 2,7 млрд. грн на погашення дефіциту місцевих бюджетів за делегованими повноваженнями 26 листопада Кабінет Міністрів схвалив розпорядження «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів України на 2014 рік, для спрямування місцевим бюджетам на оплату праці», яким передбачено надання місцевим бюджетам додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості в обсязі 2,7 млрд. грн. Кошти в обсязі 2,6 млрд. гривень розподілені за областями таким чином (у тис. грн): Вінницька область – 52 116,4 Волинська область – 12 575,2 Дніпропетровська область – 91 0505,6 Донецька область – 128 404,8 Житомирська область – 95 134,3 Закарпатська область – 26 127,8 Запорізька область – 64 458,7 Івано-Франківська область – 213 152,3 Київська область – 75 140,8 Кіровоградська область – 35 823,7 Луганська область – 150 502,9 Львівська область – 134 035 Миколаївська область – 19 678,6 Одеська область – 14 949,1 Полтавська область – 64 623 Рівненська область – 20 007,3 Сумська область – 105 152,2 Тернопільська область – 49 899,7 Харківська область – 134 689,1 Херсонська область – 45 101,9 Хмельницька область – 60 945,3 Черкаська область – 82 534,7 Чернігівська область – 237 428 місто Київ – 665 617,1 Всього: 2 579 603,5 тис. грн. Також цим розпорядженням Уряду здійснено перерозподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям у 2014 році ෡෢ෆ ෈ැ෡යැ ǃǝ ǢǃDŽǘ µÊ ͽ l v І ™ ˜ w § £ ž   f£ž – ¦   © І СТ ІЇ М АЦ œ­ª² ¦ ­©¤ ¯ Ì²Ñ ÀÖ² cv Ö Ò Ó Ð À² x А ÀÑÎ Ö ¤ ÍÈ vw Ц І ЇНИ ǔ Ö w–¬wf ¯ Ñ Ó´½Ó ˁʻʰ ¯Í Ì²Ñ ÌÎ ¯ Í ЇÍ І­© О © Ц Іl ¨ b¶ Ǎ ǞÖ ½ µ Ê СО АСО ǎ ǃ ǝ Ǚ ÑÎ ɲÑÍp± ²¯ Ñ Ц ɇɂɄ ­ ´µȺ ÐÀ ʳ ÑÍ ІÈ x® ² ¯ ÑÎ А Ë À А È ž ²ÀÖ Ê Ð À ² À ÖÀ j А § ¤ ¬ И½ ȼ ȱɋÓ ИК ÑÎ ÐÀ ІС ÌІÑ ÓÊ Â ² Ñ qÈ ÐÇÍ К А ÍÈÊ ИК Ó Êž cÊ À Ì ² ɂʦ ÖÊ À ½ Î Ⱥ Ȳ ɇ o У К Р І Ñ ÒÈ Ò Ó ÎÖ Ц ´ Ȳ ɇ ɂ bs ІСН njDŽǙǔ   ¯ À Â²Ñ СН ÓÊ ²ÑÍ £ ž   – А Ї Н À¯Í ÑÎ Ö І Ї ² Ñ Ò² ÎÏ НИ Ç § В Т Í Ñ Ⱥ w Å À Ê Ð Í ² ¯ Ó s h Ò Ɋ С І È ˜ О Ñ Ì І Ɋ И l ǜ І Ê Í ª À С ¨ `™m Ê РË ɍ Ʉ Ñ Ê d Ì Ñ Іd À È Î Ö ¯ Ì Ö¿ ´ Î Ї ¯ ÊÐÀ ÂМ m Ʉ Н С ǖ В ² І М È ² j Ї К Í Ó c В Ê ɍ ¯ ǟ ¨ Ї Ê ž  А ² Í Ö І У Í А o І È Ì È £ p Î ȱɋɌ d’ ÈІÑ ² ¯ È Ñ Р Ǟ ¯ И À ÀÒ Ó ² ²À j Í Ц ЇÅ d ¸s Ñ И ¦ – fК Ц І А Ц Î Ö ІÐ ½ ¨s ɋɌ r ǃ ǝÍ e{ СТ È ɐ ²  ²ÑÍ Ї Н И Ɇ ȱd ²ÀÖ ²ÑÍ ÐÀ ІÇ ±­ ²ÑÒ È Â Ê À ²ÀÖ c А Т УК ǃDŽ² ǘ À¯ Н ІÇ Ö ¨ ©   И r s w §Н Ñ Í ÐЦ Ñ Ê Ì²Ñ s{ Ї ȱ Ȳ Ɇ oÈ ÓÊ ЦІЇ М j ¢ Ö²¯ Ì À¯Í È К РА ȱ Ȳ ²ÀÖ ÓÊ Î Ö À ¯ Í È ÂÂ Í È Î ÖÎ ½µÊ И Å С О Ê ÀÓ М І С ǃ nj ǢÂ У e Í Ñ À Ñ Ö l І q w – ¬ w f ¢ Ї І Ò А Ⱥ ª О І Í Т ¯ С Ê À Ї ȱ Â Ñ Ð ɐ È Ð І Ð ² Ñ Î Ñ v Ð Ц С b¯Í Ö ² À К ÈÒ ² À Ö С´ÎÏ ¨В ÊÍ ÍÈ ² Ê À ÀÑ ІА В Ó¯ ´Î ÊÍÈÊ ÌÐ ІСН È ȱȺ u Í ÑÒ Ɉ ɐ u lÐ ¤¬ В А ǝǚǢ Ñ Н И Â І Ѳ Ц І А nj¯ ²К ÒÓ Ї МІ Ɉɐ Ð ¿ Ó Ê ÀÀ e ОЦ Ö – §И o À ² ¯ Ì АСИ ²ÑÒ ÀЇ ² ÑÊ Ì ÈÊ Ⱥɋ t ÊrÀ oÒ Ñ Î ² ¯ ÌÓ В І С ‹ © ¤Ì АЦІ Ⱥɋ МІ ÈÊ ²¯ ´ µ É ° ¯ И АСО Ǚ ǔ ǖ ­ Н ÍÈ Â²Ñ Ö²¯ Ê К ЇН ɇ ɂ Ʉ ÀÑÎ rm È ÓÊÐ ²ÑÍ ²ÀÖ ІÑ sÒ Ó Ê À ЦІЇ Ʉ x ОЦІ Ö ÑÍ Ö Н ½Ó œ НИ ИК ÐÀ Í

[close]

Comments

no comments yet