hbp-38

 

Embed or link this publication

Description

මරණින් පසු ගන්ධබ්බයෙකුගේ මුල් දින 7...

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

fï ksjka ud¾.fha uq, mgka .ekau 18 wmodk mdhd jykafia,dg odk udk mqo i;aldr lsÍfuka' b;ska ta ld,fha weh yxij;S kqjr isgq l=d;" fydr uer jxpd" iqrd iQÿ" ÿrdpdr lrk flfkla fkfjhs lshk úiajdih ;uhs t;fldg we;s fjkafk' tfyu ke;=j p;=rd¾h i;Hh ms

[close]

p. 4

2014 W÷jma l,dmh W;a;Í;r iekiSu fokakhs W;aidy ù¾h lrkafk' ta ksid ;ukag ,enqk ta isis, iekiSu wkqkag fokj ñila" ta whf.ka ,efnk ,dN" lS¾;s" m%ixid .kak n,dfmdfrd;a;=jla kE' ta ksid ;uhs lsõfj ta jf.a n,dfmdfrd;a;=jla ke;=j Woõ Wmldr lrk msßila lsh,' b;ska tfyu flfkla flfrys kqjKe;af;la bfíu meyefokjd lshk tl lshkak fohla fkfjhs' Bg miafi t;eka mgka me;=ula m;kafk" ;ukag;a ta ;;afjg m;afjkak ;snqk kï lshk wjxl fÉ;kdfjka' ±ka fï isgq ÈhKshg;a tfyu we;s fjÉp meye§ula .ek ;uhs fï lshkafk' b;ska ta w;r oelald" mÿuq;a;r nqÿka jykafia ta ldf, jev ysgmq ry;a fufyKska jykafia kulg jyd O¾uh wjfndaO fjk NslaIqKska jykafia,d w;ßka w. ;k;=r msß kukjd' fï isgq l=ußh;a uyd oka §, ;ukag;a ta ;k;=r u;= nqoaO idikhl ,efíjd lsh, me;=ula me;=jd' mÿuq;a;r nqÿka jykafia ta me;=u bIaG fjk nj m%ldY lrñka wkqfudaokdjla ld;h m%dK >d;huhs" tafl úmdl tkjd' kuq;a Bg miafi lrkak .sh jefâ ;uhs jeo.;a' wr fydrd w;ska uereï lEj kï" ,enqk tlu wjia:dj;a ke;s fjkak bv ;snqKd' Bg fmr we;aneõj, nqoaO idikh fjkqfjka lrmq mqo mQcd" mdrñ;d Yla;sh ta is;sú,a,;a tlal ke.s, tkak we;s' ta wkqj ;uhs ta foúfhd tfyu j¾Kkdjla lrkak we;af;' b;ska weh fl,skau wr fydrd Wÿr .kak yeÿj wdNrK ál tfyïu t;k ;sh, le,Ejg .shd' uq,skau yuqjqk mßN%dðld wdY%ufhka meúoao b,a,d isáhd' kuq;a Bg l,ska weh ta whf.ka m%Yakhla weyqjd" Tn,df. W;=ï wruqK fudllao lsh,' wruqKq folla t;kÈ l=Kav,flais isgq l=ußhg ±kqï ÿkakd' tlla njqka jvd OHdk jeãu' wfkl oyila jdohka bf.k .ekSu' weh fldÉpr keKj;a ldka;djlao lshkj kï" ta fjk fldg ;uka i;= kqjK" yelshdj uek .ekSfï yelshdj;a ;snqKd' fndrejg ´k tlla lrkak mq¿jka lsh, ndr.;af; kE' fl,skau lsõfj ug OHdk lrkak nE" kuq;a jdo oyi bf.k .kakï lsh,' wog;a fndfyda wh ;uka bkak ;ek ;ukau okafk kE" ;ukag n,j;aj ;sfhk bkaøsh fudllao lsh,j;a f;dar .kak Wjukdjla kE' yeu flkdu lrkak hk foa wfkla flk;a lrkak hkjd' ;uka leu;s kï nqÿka jykafiag u,a myka mQcd lrkak" mskalïj, fhfokak" fldä úhka wÈkak" Wkajykafia,dg Wmydr mskalï lrkak" ta ;=,ska ;ukau oek.kak ´k" 02 msgqj ;ukaf. Y%oaOd bkaøsh ;uhs n,j;a lsh,' ta wkqj ;uhs B<Õg lghq;= lrkak ´k' fïlg .eyeKq msßñ fíohla kE' ;uka jeä mqru lrkak leu;s fudllao" ta wkqj ;SrKh lrkak mq¿jka' b;ska ta wkqj isgq l=ußh ish¨ jdo bf.k .;a;d' Bg miafi mßN%dcl wdY%ufhka wehg fufyu Wmfoia ÿkakd' oeka Tng hkak mq¿jka" lsishï .sysfhla Tnj jdofhka me/oaÿfjd;a Tn Tjqkaf. w;jeisfhla fjkak" meúoafola Tnj me/oaÿfjd;a t;ek meúÈ fjkak' fï úÈhg lsh, wehg oU w;a;la §, hkak lsõjd' b;ska weh lf

[close]

p. 5

2014 W÷jma l,dmh mq¿jka" tfyu rfÜ f,dafl fjk foaj,a ry;ka jykafia,d fydhkafk kEfk" wehs tfyu ießhq;a uyry;ka jykafia weyqfj" f,dalfha foaj,aj,ska iïmQ¾Kfhkau ñÈ, rd." oafõY" fuday ish,af,ka ish,a, laIh lrmq W;=fula wehs tfyu fyõfj lsh,' ry;ka jykafia kula fya;=jla ke;=j kslx hula wykafk kE' wfkl ießhq;a uyry;ka jykafia lshkafk nqoaO idikfha Y%djlhka w;r Wmßu m%{dj ;sfhk W;a;ufhla' f,ais myiq flfkla fkfjhs' f.!;u nqoaO idikfha O¾u fiakdêm;s' b;ska tfyu W;a;ufhla fya;=jla ke;=j kslx hula úuikafk kE' iuyr úg wef.a msáka fmkqk iajNdjh wkqj" {dkjka;lu wkqj oyï u.g fhduq lrkak mq¿jka flfkla lsh, wkqudk lrkak we;s" weh wd¾h udj;g fhduq lrkak fyd|u wjia:dj lsh, ys;kak we;s' b;ska wr

[close]

p. 6

2014 W÷jma l,dmh 04 msgqj u Oïu moh ;=,ska ksjka u. fï .d:dfj ir, isxy, f;areu kï" fial mqoa., f;fï fï w;aneõ kue;s fmd

[close]

p. 7

2014 W÷jma l,dmh fufyu wjia:djl lshkjd ixjr;ajhla kE lsh,' f,dal iïu;fha krl jevu fkfjhs fï lshkafk' ;ukaf. ys; ÿjk fõ.h .ekhs lshkafk' ys;g fldÉpr ÿkak;a uÈ' fkdÿkak .uka l,n, fjkjd' bkak nerej hkjd' b;ska fïl krl me;a;g blaujkfldg ;uhs fldfydu yß ,nd .kak W;aidy lrkafk' whq;= widOdrKlï lrkak hkafk' b;ska fï rEm" Yío" .kaO" ri" iam¾Y" O¾u lshk wruqKq ms

[close]

p. 8

2014 W÷jma l,dmh 06 msgqj lÀk Öjr mQcdj f ndÿkqjka úiska yeu wjqreoaola mdidu isÿ lrf.k tk uyd msxlula ;uhs lÀk Öjr mQcdj lshkafk' mkai,l meje;afjk wfkla msxlïj,g idfmalaIj fï lÀk Öjr mQcdjg fndÿkqjka úfYaI ;ekla ,nd fokjd' wfkl=;a msxlïj,g iyNd.s fjkak fkdyels jqK;a" fï msxlug iyNd.s fjkak mskaj;=ka Wkkaÿjla olajkjd' wdpd¾h jdohla úÈhg wg uyd l=i,a lsh, iïu; lrf.k ;sfhk lÀk Öjr mQcdj" wgmsßlr mQcdj" ix>djdi mQcdj" iÕ i;= fldg oka ms§u" oyï fmd;a ,sùu" fl;aj;= mQcdj" nqoaO m%;sud bÈlsÍu" jeislshdg mQcd lr, ,enqKq iem iïm;a .ek uyd kd.s; wmodkfha fï úÈhg i|yka fj,d ;sfhkjd' "uu fuhska l,am wkQ tllg fmr nqÿ mdfudla uy iÕkg lÀkhla msÿfjñ' ta l=i, n,fhka l,am ;syla ÿ.;shlg fkdmeñ‚fhñ' wgf,dia l,amhlau foõ f,dj is;a w,jd jdih lf<ñ' ;sia y;r jdrhla Yl% iïm;a úkafoñ' tla b`È lgq weilg ;sia yh jdrhla ne.ska ilaú;s iïm;a ,enqug fya;= iïm;a we;s jQj;a iir tmuK l,a fkdisá fyhska wiQyh jdrhla ila ú ;s rc is ß úka f oñ' Wmkqmka yeu ;ekl§u lÀk odkfha wdksixi jYfhka ish¨ iïm;a ,en b;d iqj fia l,a f.jQfjñ' foõ ñksia f,dj yer wka lsis ÿ.;shl ljrodj;a kQmkafkñ' laI;%sh" n%dyauK fol=,h yer wksla lsis l=,hl ljrodj;a kQmkafkñ' uq¿ fmd

[close]

p. 9

2014 W÷jma l,dmh lr," jia jimq ta ;=ka udihla i`oydu wem Wmia:dk" Woõ Wmldr lr, Wka jykafiag ksoyfia wd¾h ud¾.h mQ¾K lr .kak miq;,h ilia lr, §u ;uhs lÀk msxlfïÈ isoaO fjkafk' lsisu foalska wvq mdvqjla lrkafk ke;=j" .fï bkak msßila tl;= fj,d NslaIqka jykafia kula fyda lSm kula Wfoid fï jia ld,h ;=< Wka jykafia,dg wd¾h ud¾.h jvkak wjYH lrk Woõ Wmldr" fnfy;a fya;a" odk udk wd§ lsisu foalska wvqjla fkdlr" ta ish,a,u Ndr f.k lghq;= lrkak j. n,d .ekSula fu;k§ isoaO fjkjd' fï úÈhg NslaIQka jykafia,df.a ´kE tmdlï ta ld,h ;=< ;uka fyda msßila úiska Ndrf.k ta i|yd NslaIQka jykafia,dg lrk wdrdOkdjg jia wdrdOkdj lsh, lshkjd' wei< fmdah Èkg miq Èk jia iudoka fjk Wmiïmod NslaIQka jykafia,d" jma fmdah ÈkfhÈ jia mdjdrKh lrkjd' ta lshkafk" mskaj;=ka úiska ÿka odkh kslx wmf; heõfj kE" ta ld,h ;=, ysiaj .; lf r;akh lshkafk fldÉpr kï W;a;u jQ r;akhlao ''' wd§ jYfhka ix> r;akfha wiSñ; .=K" Wmdil Wmdisld is;aj, fmakak mgka .kakjd' fï úÈhg ix> r;akfha wiSñ; .=K fmakak ;rï we;s fjk Ñ;a; m%idoh fojeks lrkak ;rï lsisu fohla ke;=j hkjd' wdkka;Íh mdm l¾uhla fyda wd¾h Wmjdohla lrmq flfkla ysáh kï taflka fífrkak nerej hkj ñila" wfkla ish¿ mdm l¾u uev mj;aj f.k fï msk urKdikak fudfyd;lÈ mjd ke.s, tkak mq¿jka' wdkka;Íh fyda wd¾h Wmjdo mdm l¾uhla ;snqk kï iuyr úg tajdfha n,h wvq fjkak fya;= fjkak mq¿jka' fï úÈhg .fï bkak odhl msßi ld,hla ;siafi lem fj,d lrmq lghq;=" NsCIQka jykafia,d úiska h,s isys lrj, fokjd' tfyu msk isys lr, ieÕjqKq fndÿ u. h

[close]

p. 10

2014 W÷jma l,dmh §fï jákdlu wiSñ;hs' B<Õg lÀk Öjrh mQcd lrk ojfi NslaIQka jykafia,df.a ish¿ wvq mdvqlï fydh, n,, lr, §mq Wmldr isys fjk fldg" ta odhlhka ;=< we;s jk wiSñ; Ñ;a; m%idoh iu lrkak fjk f,!lsl jQ lsisu mqoa.,sl odkhla kE' idx>sl odkhg ú;rhs tal fofjks fjkafk' fï f,dafl tl tl i;ajfhda tl tl M, ,nkjd' msx lr, foõ f,dj bmÿkdu ÈjH M, ,enqK fjkjd' Ndjkd lr, nU f,dj bmÿkdu n%yau M,hla ,enqK fjkjd' msx oyï lr, odk §, isgqjre fj,d WmÈkjd" Okj;=ka fj,d WmÈkjd' t;fldg Okj;a M,hla ,enqK fjkjd' yenehs fï ish¿ M, f.ú, hk M, ñila uy;a M, fkfjhs' hï M,hla uy;a fjkj kï ,eìÉp M,fha wvqjla fjkak nE' tfykï f.fjkafk ke;=j uy;a fjkafk ud¾. M, ú;rhs' fidajdka M,h ,enqfKd;a ljodj;a wvq fjkafk kE' ;j ;j;a jeä fj,d ilDod.dó M,h olajd j¾Okh fjkjd" wkd.dó M,hg j¾Okh fjkjd" wßy;a M,hg j¾Okh fjkjd' tfykï hï mskla ;ukag fidajdka M,hg m;a fjkak wdOdr fokjo tal uy;a M,hla f.k fok mskla fjkjd' ta ksid ;uhs lÀk Öjr mQcdfõ msk uy;a M,hs uydksixihs lsh, lshkafk' uy;a M,hs uydksixihs lsõju ldrKd folla ;sfhkjd' tfyu lr .;a;d jQ msk taldka;fhkau ksjka wjfndaO lr.ekSug Wmldr fjkjd' ;=ka uila ;siafia ksjka wjfndaO lr .ekSug l< Wmldrh hï ;dla uy;ao" ta ish,a, leá lr, lrk ta mqKHdkqfudaokdfjka" ta leá fjÉp uyd msx lkaordj taldka;fhkau ;ukag;a uy;a M,hla ,nkak fya;= fjkjd' talhss lÀk mQcdj uy;a M,hs lsh, lsõfj' ta jf.au fï lÀk Öjr mQcdj uydksixi fjkafk fufyuhs' ksi ¬ wxih lshkafk ksY%h lrk wxih' tfyu ke;akï f,dalh weiqre lrk wxih' foú jqK;a" nU jqK;a" ilaú;s rc jqK;a" uyd Ok l=fõrfhla jqK;a fï ish,a, f,dalh ksY%h lrf.k ;uhs lghq;= lrkafk' ta ksid ta ljqre jqk;a ksY%fha wxihla ñila wksY%fha wxihla fkfjhs' tfykï fï uy;a M, ,nk fldg fï ksY%h lrf.k ysgmq f,dalh w;a yeÍ" fkdwe,S ñ§ hkjd" wksY%hg m;a fjkjd' ta ksid uyd wksY%fha wxih ;uhs uydksixih ^uyd ¬ wdksi ¬ wxih& fjkafk' tfykï ud¾. M,hkag;a" w;a yeÍ fkdwe,S ñ§ ,nk ksjkg;a fya;= jkakd jQ hï mskla we;ao" tal uy;a M,hs uydksixihs' ksjkg WmldÍ jk wkaoñka Bg wjYH lrk ish¿u foaj,a ta NslaIQka jykafia,dg ,nd ÿkaku" ta lr .;a;d jQ msk uy;a M, uydksixi f.k fokjd' hdj;d iín mßlaLdf¾ ix>iai i;;x ofoa taliai lÀk odkiai ld,x kd.a>x;s fidaa foa;s ;sújrx taliai lÀk odkiai ld,x kd.a>x;s fida

[close]

p. 11

2014 W÷jma l,dmh wmd.; fj,d yß bkak mq¿jka' iuyr úg ta .re lrmq wh ljo yß ukqiaifhd fj,d bmÿk;a fn!oaOfhd fkdù fjk;a wd.ï woykak;a mq¿jka' fufya ukqiaifhd fj,d bmÿkdg miafi ;uhs úúO oDIaáj,g m;a fjkafk' kuq;a ÈjH n%yaufhd w;r bkak fldg tfyu fNaohla kE' ta lshkafk ukqiai f,dafl jf.a wd.ï jYfhka fío kE' fudk wd.u weoyqj;a mdmhg ,eÊcd ìh we;sj lghq;= lsÍu ;uhs foaj O¾uh lshkafk' foú flfkla fjkak tal wjYHhs' hï lsis flfkla foaj f,dalj, Wmkakg miafi hï hï oDIaá .;ùï fjkak mq¿jka' yenehs ukqiai f,dafl jf.a ksh; ñ;Hd oDIaáhla kE' fndfyda fldgu ksjka u.g ndOd meñKùu ;uhs ta oDIaá.; fjÉp wh lrkafk' ta wh foaj u.g leu;shs' ta ksid ;uhs nqÿka jykafiag mjd f,!lsl iem iïm;a ,n, mska oyï lr, rc fj,d f,dalhdg fiajh lrkak lsh, udr foújre b,a,d ysáfh' fï jf.a oDIaá .;fjÉp wh nqÿ oyu je<| .;af; ke;s jqkdg nqÿka jykafia .re l< hq;af;la lsh, olskjd' wo wd.ñl jYfhka úúO wh oDIaá .; fj,d ysáhg" ta whf. uQ,sl wkHd.ñl kdhlhka tfyu oDIaá .; fj,d b|, kE' WodyrK úÈhg wo bkak iuyr wkHd.ñl wh nqÿka jykafiag hCIhd lsh, lE .eyqjg" ta wd.ïj, uQ , s l kdhlfhd nq ÿ ka jykafiag W;a;ufhla yeáhg .re lr, ;sfhkjd' ta ldrKh fmd;a m;aj, ke;;a .=ma; f,dalh olskak mq¿jka kï" ta .=ma; f,dalfha bkak wkHd.ï woyk whf. yeisÍfuka ta ldrKh Tmamq fjkjd' kuq;a taj uql=;a okafk ke;sj tl tlaflkdf. lg l;dj,a w,a,f.k ;uhs iuyr wh myr .ykafk' wo mCI fNaohla jYfhka wd.ï yod .;a;= wh ;uhs ta úÈhg myr .y, ks.re lr, wka;sug ÿ.;s.; fjkafk' tal biair;a ;snqKd" wo;a ;sfhkjd' kuq;a ta ldf,;a Th ÈjH n%yau lshk ;ekg .shdu WÉfþo oDIaá .; ;;a;ajhg jegqfk kE' Bg jvd by< udkisl;ajhl ta wh ysáhd' ta wh ta ldrKh olsk ksid ukqiai f,dafl jf.a wd.ï fNaohla kE' fudkj fyda ud;%hla yß hym;la lrk flfkla ±lafld;a" ta wh fyd| wh úÈhg olskjd' hym; lrmq wh fyd|hs lsh, ;SrKh lsÍu ;uhs ta whf. iajNdjh' kuq;a fï jf.a foaj,a wo l;d lrk fldg;a iuyre ;ryhs' fhaiqia jykafia nqÿka jykafiag .re l

[close]

p. 12

2014 W÷jma l,dmh 10 msgqj oi Èid nkaOk nqoaO wdrCIdj o .ek wu;r meyeÈ,s lsÍï'''' fya;=jlska wdj kï ta ksidu ;uhs ta whg biafi,a,u {d;s n;la §, mqKHdkqfudaokdjla lr, ta whf. ysñlu ,nd§, hq;=lu bIag lr, bkak lsõfj' t;fldg ta whg y;=relula lk;ajhla ;sfhk wukqiai fldgia bkakjd' fi;a lrmq je,s .eyqju ta >k;aj ;sfhk wukqiaihskag taflka lsrK myr jÈkjd' t;fldg ta wukqiaihskaf. YÍr >k;ajhg;a tal myrla fjkjd' fudlo úfYaIfhkau fï je,s biSfuka ta lsrK jÈk fldg ta ia:dk ieye,a¨ lsÍula lrkjd' ta we;s jk ieye,a¨j ta wukqiaihskag orkak neßj hkjd' kslx úis fjkak .kakjd" ta ia:dkj, msysg, bkak neßj hkjd' fï úÈhg fï ldrKd ;=fkka ta mßir ;;a;ajhka fjkiaùu ksid wukqiaihskag ta mßirfha bkak neß fjkjd' kuq;a ta whg bkak iqÿiq mßir fjku ;sfhkjd' fudlo ke;akï flfkl=g ysf;kak mq¿jka" wehs ta whj widOdrK úÈhg mkakkafk lsh,' kuq;a fï jf.a wjia:djlÈ widOdrKhla lrf.k ;sfhkafk ta wukqiai fldgiauhs' fudlo ta whg bkak fjku fmf¾; mdohla ;sfhkjd' bvula .;a;u yeu udhsulu fmf¾; mdohla ;sfhkjd' ta lshkafk y;/ia bvula kï ta bvfï È. m<, uek, ueoafo b|ka y;r me;a;g" tl;= lsÍfï ^+) i Èid nkaOk msßf;ka f.j,a fodrj,a wdrCId lr .kak myiq l%uhla miq.sh l,dmfhka bÈßm;a l

[close]

p. 13

2014 W÷jma l,dmh yevhg iudk mr;rhla ;sfhk fldgq 4 lg fnÿfjd;a ta iu ññ y;frka ueo ;sfhk mklu ì;a;shg .kafk ke;sj ;dmafm iSudjg wdikakj ì;a;sh ;snqfkd;a mqxÑ bvla yß ;sfhk ksid tal;a 11 msgqj fyda f.a Wäka u,a je, f.ksyska fome;a;g iïnkaO lf

[close]

p. 14

2014 W÷jma l,dmh zzuu tla;rd ;ekl kej;s,d bkak fldg ta <Õ md; fldia .yla ;snqKd' tafl úudk f.dvla ;snqKd' ta úukaj, .kaOínfhd;a f.dvla ysáhd' fï fldia .yska lsrK hkjd' ojila uu ta fldia .y Èyd n,df.k bkak fldg me,a rlskak yomq me,a fldghla jf.a úudkhla fmakjd' kuq;a ta mqxÑ úudkh we;=f,;a y;a wg fofkla ú;r bkakjd' ta lsrK udOHfhka ta úukaj,g hkak mdrj,a ;sfhkjd' ta mdrj,a Èf.a ;uhs ta úuka fyj;a ta whf. f.j,aj,g ta wukqiai wd§ fldgia hkafk' b;ska uu ta Èyd n,df.k bkak fldg ta .kaOín msßia nkafoaishl ;sh, fyd|g ,iaikg neomq fldia weg" fmd¨;a tlal wr lsrK udOHh Èf.a ta f.org ^úudkhg& f.kshkjd' ta wh lkafk fndkafk tajd' fldfyka ,enqko okafk kE' kshu úÈhg mqÉpf.k;a ;snqKd'ZZ b;ska fukak fï jf.a u,a je,lskq;a lsrK udOhla yefokjd' ta lsrK udOHh Èf.a wukqiaihskag hkak tkak mq¿jka' yßhg mdrla yo, ÿkak jf.a' ta ksid ;uhs tfyu fodai ;sfhk f.j,aj, u,a je,a ysgjkafk' t;fldg ta fodaih u. yefrkjd' ta ksid kslx fldagq lE,s ysgj, kQ,a weo, jevla kE' ±ka t;fldg fï lshk ldrKh ksid ;uhs óg l,ska i|yka lf

[close]

Comments

no comments yet