Ställnings-Aktuellt 2/2014

 

Embed or link this publication

Description

Ställnings-Aktuellt 2/2014

Popular Pages


p. 1

aktuellt STÄLLNINGS 2014 2 INFORMATION FRÅN STÄLLNINGSENTREPRENÖRERNA Arbetsmiljömässa GILLA JOBBET STIB anställer utbildningskoordinator ENKÄT. Vilket är ditt bästa hjälpmedel för att undvika förslitningsskador?

[close]

p. 2

ORDFÖRANDE HAR ORDET Hej alla läsare! Vi börjar närma oss slutet av 2014, i skrivande stund har fortfarande inte vintern tagit sitt grepp om Sverige i varje fall inte de södra och mellersta delarna av vårt avlånga land. Nu när man kan börja summera 2014 och se tillbaka på året så reflekterar jag över att ställningsbranschen inte står stilla, vi har sedan 1 Juli ett nytt regelverk att anpassa oss efter. Från STIBS sida har vi märkt ett otroligt intresse och efterfrågan på utbildningar och vi ser också att det redan nu är flera kurser under 2015 som är fullbokade. STIB kommer nu att utöka kansliet med ytterligare en person som kommer att ha som huvuduppgift att vidareutveckla utbildningsprogrammet, STIB ser väldigt positivt på medlemmars intresse att vidareutbilda sin personal och kommer nu att satsa mycket på exempelvis väderskyddsutbildning samt arbetsledarutbildning utöver tidigare kursprogram. STIB har som mål att samtliga medlemsföretag skall besökas minst 1 gång var tredje år där varje medlemsföretag skall få känna sig viktiga och uppskattade, kan vara ett bra forum att framföra sina åsikter och idéer till kansliet som sedan tar med sig till styrelsen där beslut sedan fattas. Jag har varje gång jag fått möjlighet att skriva i denna spalt skrivit lite om STIB-Auktorisation. Från STIBS sida är vi medvetna om att vi ibland tycker att det inte ger något att vara auktoriserad men vill fortsätta att trycka på detta, kravet/önskemålet från beställarsidan att man vill ha ”kontrollerade” företag minskar inte. Det är en viktig uppgift från STIB sida att marknadsföra denna bit både mot medlemmar och beställare. En viktig del i STIBS arbete är att jobba för ställningsbyggarnas status på arbetsplatsen. Jag ser ett stort sammanhang bland ökade krav i AFS där man ökar utbildningskrav, sätter regler för hantering av lärlingar samt även inför sanktionsavgifter om detta inte uppfylls. Även om det upplevs som tufft att både hinna/orka med under denna tid att utbilda i kapp om man ligger efter i någon del med utbildning. Så är det gemensamma målet att öka status för yrket och få en bättre arbetsmiljö för såväl våra medarbetare som beställare som arbetar från våra ställningar. Vi märker på en del håll i landet en viss avmattning efter några riktigt goda år med stor efterfrågan bakom oss. Kanske är det mycket politik inblandat i detta , låt oss avvakta och se vad den nya regeringen kommer med, jag är tämligen övertygad om att Sverige är i starkt behov av ökat byggande och inte tvärtom, vi har bostadsbrist i Sverige vi har många industrier som fortfarande har stora investeringar framför sig, så jag tror nog att vår bransch har fortsatt goda framtidsutsikter. Jag vill även passa på att rekommendera alla att regelbundet titta in på STIBS hemsida www. stib.a.se Då kansliet är duktiga på att uppdatera denna och det är väldigt lätt att få en snabb överblick över kursprogram och vad som händer framöver. Sist vill jag önska alla God Jul & Gott nytt år. Daniel Asp Ordförande STIB 2 STÄLLNINGSAKTUELLT 4 22 INNEHÅLL Ordförande har ordet Höstmöte Utbildning för ställningsbyggnad Vad gäller? Ny utbildningskoordinator Ställningsbyggarlärling Enkäter Inplanerade kurser Arbetsmiljömässa gilla jobbet Lösning korsord 1/2013 Korsord 2 4 6 8 12 16 18 22 29 31 Ställningsaktuellt Ansvarig utgivare: Daniel Asp REDAKTIONEN Ingela Stjernberg, Håkan Carlsson, Fredric Weinö Annonsering, Annonsmaterial, samt manuskript avsedda för publicering i tidning sändes under adress: Ställnings-Aktuellt Tel: 0456-33 30 95 Gesällvägen 2 294 77 SÖLVESBORG E-post: info@stib.a.se STIB på internet: www.stib.a.se Produktion/Tryck: Holmbergs i Malmö AB Tel: 040-660 66 00 Tidningen skickas till medlemsföretagen för distribution

[close]

p. 3

STÄLLNINGSAKTUELLT 3

[close]

p. 4

De till synes oändligt antal antika byggnaderna i Rom kräver återkommande upprustningar, vid ett par av dessa fick vi möjlighet att studera pågående ställningsarbete. Höstmöte 2015 Sedan föreningens grundande 1986 har höstmötet varit en årlig återkommande aktivitet för information till medlemsföretag och leverantörer, mötet ger även deltagarna möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera branschspecifika frågor. Till årets möte anslöt inte mindre än 93 stycken representanter från medlemsföretag, tillverkare och leverantörer och deltagarna bjöds på ett blandat program som ni här får ta del av i kortfattade sammanfattningar. Föreningens målbeskrivning Ställningsentreprenörerna är en växande organisation och har idag inte mindre än 125 medlemsföretag fördelade över hela landet, tillsammans sysselsätter dessa cirka 2 900 arbetstagare. För att tillgodose medlemsföretagens behov och för arbetet med en utvecklande bransch är det därför viktigt att detta sker med en tydlig vision tillsammans med strategier till en effektiv handlingsplan. Föreningsstyrelsen arbetar därför med målstyrning som arbetsmetod för att tydliggöra och effektivisera föreningsarbetet, målbeskrivningen kommer även ge medlemsföretagen en större insikt i föreningens arbete. bred grundläggande kompetens med hög kvalitet som vidmakthåller yrkets status. Som en konsekvens av Arbetsmiljöverkets krav när det gäller utbildningssituationen i samband med arbete med ställningar har delar av yrkesutbildningsavtalets varit ett hinder för hantering av lärlingar under en provanställningsperiod. Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet har därför genom en överenskommelse om vuxenlärlingsutbildning för ställningsbyggare (Ö15/2014) öppnat upp för möjligheten att redan under provanställningsperioden inleda en förberedande lärlingsutbildning. Ni kan läsa mer om den nya rutinen för ställningsbyggarlärling längre fram i tidningen. ställningsentreprenader enligt svenskt regelverk och övriga branschregler, och att företaget levererar produkter med hög kvalitét. Auktorisationsnämnden har under det senaste året reviderat kraven för STIB-Auktorisation. Ni kan läsa mer om auktorisationen och de nya skärpta kraven längre fram i tidningen. Sanktionsavgifter Den 1 juli i år trädde ett fyrtiotal bestämmelser med sanktionsavgifter i kraft. Syftet med sanktionsavgifterna är att minska antalet överträdelser av Arbetsmiljöverkets föreskrifter. I AFS 2013:4 ställningar införs i 11 § ett förbud att upplåta (hyra ut) ställningar som aldrig typkontrollerats samt i 47 § vad det gäller utbildningar för att uppföra ställningar och väderskydd, båda är belagda med sanktionsavgift., 11 § och delar av 47 § träder i kraft 1 januari 2016. Men även i andra föreskrifter införs sanktionsavgifter som berör ställningsbranschen och bland dessa kan nämnas Byggnads och anläggningsarbete, AFS 1993:3 med ändringar i AFS 2014:26 60a Ställningsbyggarlärling För att säkerställa branschens kompetens och kompetensförsörjning är det viktigt med en väl fungerande yrkesutbildning. Yrkesutbildningsavtalet mellan Sveriges Byggindustrier, maskinentreprenörerna, Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Facket för Service och Kommunikation syftar till att tillförsäkra lärlingarna en 4 STÄLLNINGSAKTUELLT STIB-Auktorisation Möjligheten till STIB-Auktorisation infördes 2000 och har sedan införandet varit något som ligger föreningen varmt om hjärtat. Syftet med auktorisationen är att genom ställda krav säkerställa att företaget och dess personal har den kompetens och de rutiner som krävs för att utföra

[close]

p. 5

Kollegor, leverantörer och tillverkare samlas inför den gemensamma stadsrundvandringen FAKTA och 92 a §§. Ni kan läsa mer om sanktionsavgifter längre fram i tidningen. Utbildningsverksamhet Föreningen har under det gångna året infört möjligheten till två nya kurser i utbildningsverksamheten. STIBs arbetsledarkurs vänder sig i första hand till arbetsledande tjänstemän men lämpar sig även för ledande ställningsbyggare, i arbetsledarkursen erhåller deltagaren även kunskaper för tilläggsutbildning om väderskydd. STIBs tilläggsutbildning för väderskydd vänder sig till ställningsbyggare som genomgått särskild utbildning om ställningar och är tänkt att även arbeta med väderskydd. Ni kan läsa mer om våra utbildningar längre fram i tidningen. Text: Håkan Carlsson I Italien finns i dagsläget ingen motsvarighet till STIB. Generellt sett är ställningsbranschen mycket mer fragmenterad jämfört med Sverige, små företag med endast några få anställda dominerar. För tillverkarna finns det en vilande branschförening som heter UMICMI med följande medlemmar: Dalmine, Doka, Layher, Peri och Pilosio. Det är den Italienska motsvarigheten till Arbetsmiljöverket på provinsnivå som sköter tillsyn (Direzione Territoriale del Lavoro) detta faller under sin tur under arbetsministeriet (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). Produkter godkänns av arbetsministeriet och godkännande baserar sig på en lag, nr 81/2008 som i sin tur bygger på en Italiensk produktstandard från 1958. Man lutar sig inte mot standarderna 12810 eller 12811. Proven görs av olika institut och bygger på prov på 10 m höga strukturer som provas till kollaps. Källa: Nikolaj Murikoff, Layher AB STÄLLNINGSAKTUELLT 5

[close]

p. 6

Utbildning för ställnings Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Sveriges Byggindustrier, BYN och STIB informerar om utbildning för ställningsbyggare. Krav enligt Arbetsmiljöverket Arbetsmiljöverket ställer krav på utbildning för alla som ska bygga ställning genom AFS 2013:4, som gäller från 1 juli 2014. Kraven utgår från ställningens höjd till arbetsplan och komplexitet och är indelad i följande grupper: • Särskild information om hantverkar­ ställningar. Höjd max 2 meter, utformning av ställningen framgår av en generell monteringsinstruktion. (utbildningsbevis krävs inte). • Särskild information om rullställningar. Höjd max 5 meter, utformning av ställningen framgår av en generell monteringsinstruktion. • Allmän utbildning om ställningar: Höjd högst 9 meter, utformning av ställning framgår av en generell monteringsinstruktion. • Särskild utbildning om ställningar: Mer komplicerade ställningar än ovan, det vill säga högre eller med en annan svårighetsgrad än vad som framgår av en generell monteringsinstruktion. • Tilläggsutbildning om väderskydd: För de som utför arbete med väderskydd oberoende av höjd och upplagssätt. För utbildningen krävs särskild utbildning som grund. • Tilläggsutbildning om speciella ställ­ ningskonstruktioner: För de som utför arbete ställningar som inte täcks av särskild utbildning. För utbildningen krävs Allmän utbildning som grund. Krav och innehåll för dessa utbildningar framgår av AFS 2013:04, 47 § och bilaga 3. Avsikten är att ställningen slutliga höjd eller komplexitetsgrad måste vara avgörande för vilken kompetens som krävs redan från lägsta nivå. Det betyder alltså att den som endast har allmän utbildning inte har tillräcklig kompetens för att arbeta de första nio meterna av en ställning som avses bli högre eller mer komplex än vad som framgår av en generell monteringsinstruktion. 6 STÄLLNINGSAKTUELLT Föreskriften fastställer att uppförande, väsentlig ändring eller nedmontering av en ställning ska ledas av en s.k. kompetent person med tillräcklig kunskap och erfarenhet av sådant arbete. Den kompetente personen ska ha minst den teoretiska utbildning som för alla medverkande i den aktuella situationen. Arbetsmiljöverket anger också att arbetstagare med utbildning från andra länder normalt behöver komplettera sin utbildning för att kraven ska anses vara uppfyllda i Sverige. I föreskrifterna har det också införts som råd att utbildningsgivaren bör ha ett ”ledningssystem som är certifierat av ett ackrediterat certifieringsorgan”. Det finns inget direkt uttalat krav på prövning av utbildningsgivarens kompetens när det gäller sakområdet ställningsbyggnad. Men detta bör tillgodoses inom ramen för det certifierade ledningssystemet. Den som har genomgått utbildningen ska kunna visa ett intyg på genomgången utbildning med en beskrivning av utbildningsinnehållet. Lärlingar (och elever), som avser att utbilda sig till ställningsbyggare, får delta i arbetet med byggande av ställning i samband med praktiken under utbildningstiden om lärlingen handleds av ställningsbyggare med yrkes- eller kompetensbevis. Varje handledare kan endast handleda en lärling. Lärlingens utbildning ska vara planerad, och ska ha uppnått nivån allmän utbildning senast efter sex månader (se även rubriken ”Yrkesutbildning till yrket ställningsbyggare och tabell). Lärling som kommer från gymnasieskolan förutsätts/ska enligt föreskriften ha allmän utbildning från start. Vid en inspektion måste företaget kunna styrka att personen är inskriven som lärling. Detta kan exempelvis göras genom att lärlingen loggar in i BYNs elev-/lärlingsregister via dator eller mobiltelefon eller visar upp en utbildningsbok. Det finns inget krav, vare sig från Arbetsmiljöverket eller byggbranschens parter, på att en ställningsbyggare måste ha ett yrkesbevis eller ha genomgått byggbranschens yrkesutbildning för att få bygga ställningar. Yrkesbeviset är dock lönegrundande och innebär att individen har en bredare kompetens och flera års erfarenhet av yrket. Yrkesutbildning till yrket ställnings­byggare Byggnadsindustrins yrkesutbildningsavtal reglerar hur utbildningen ska gå till och även anställningsformen under lärlingstiden. Byggnadsindustrins yrkesnämnd, BYN, fastställer målbeskrivning för yrket och samverkar med branschorganisationen STIB-Ställningsentreprenörerna när det gäller utformning och genomförande av utbildningen. Yrkesutbildningen kan genomföras på flera sätt: • I gymnasieskolan inom ramen för ”S-yrkeskurserna” (vilket är mycket ovanligt). • I företaget, där utbildningen genomförs dels praktiskt under handledning och dels teoretiskt i form av en distansutbildning som företaget köper från BYN. • Den företagsförlagda utbildningen kan också innehålla en utbildningsdel som genomförs hos en av BYN godkänd utbildningsgivare. BYNs godkännande av utbildningsgivare gäller enbart rätten att utbilda mot BYNs målbeskrivning för yrket ställningsbyggare och ska inte förväxlas med Arbetsmiljöverkets krav på ställningsutbildning. (”Arbetsmiljöverket ställer inte något särskilt krav på vissa kvalifikationer eller särskilt godkännande vad gäller den som ger ställningsutbildningen” däremot har ett råd införts avseende certifiering av utbildningsgivarens ledningssystem införts i AFS 2013:04). Målbeskrivningen för yrket ställningsbyggare inom Byggindustrins yrkesnämnd är sedan Arbetsmiljöverket införde kravet på särskild utbildning omarbetad och avsikten är att branschens yrkesutbildning ska ge de kunskaper som Arbetsmiljöverket fordrar. Tills vidare, och för alla yrkesbevis utfärdade efter 2010-04-12, gäller dock att lärlingen ska visa intyg på avklarad särskild utbildning för att få ett yrkesbevis som

[close]

p. 7

byggnad – vad gäller? Ställningsbyggare. Avsikten är att detta ytterligare krav ska kunna tas bort när yrkesutbildningen kvalitetssäkrats fullt ut. Ett yrkesbevis för ställningsbyggare utfärdat före 2010-04-12 innebär alltså att individen även måste kunna visa intyg över klarad särskild utbildning. En person som provanställs i ett företag med verksamhet inom ställningsbyggnad och som kan vara aktuell för en lärlingsutbildning till ställningsbyggare kan, enligt en särskild överenskommelse (Ö 15/2014) mellan parterna, inleda sin yrkesutbildning redan under provanställningsperioden. Därför har en särskild rutin skapats för att registrera dessa personer i BYNs elev-/lärlingsregister även om lärlingsutbildningen formellt inte har inletts. Kontakta STIB eller BYNs kansli för mer information. Se även vidstående tabell med sammanställning över de förekommande utbildningsvägarna. Det är vår gemensamma förhoppning att denna information ska ge en klarare bild över relationen mellan de förekommande utbildningarna inom området ställningsbyggnad. Det är olyckligt om rena missförstånd leder till konflikter på branschens arbetsplatser. Välkommen att kontakta någon av undertecknade om något är oklart eller otydligt. Ulf Kvarnström och Christer Carlsson, Byggnads Nils-Gunnar Bergander, BYN Björn Samuelsson och Lars Tullstedt, Sveriges Byggindustrier Håkan Carlsson, STIB Sammanställning av yrkesutbildningen till ställningsbyggare 1. Gymnasieskolans Bygg- och anläggningsprogram och färdigutbildning i företaget Gymnasieskola 3-årig 2 500 timmar. Av den tiden är minst 15 veckor APL, arbetsplatsförlagt lärande. 2. Traditionell lärling i företag med BYNs fackteoretiska utbildning 3. Traditionell lärling i företag där en del av utbildningen genomförs hos en av BYNs godkända utbildningsgivare Tid för faktiskt genomförda kurser enligt utbildningsplan tillgodoräknas. Detta kallas grundutbildning nedan. Färdigutbildningstiden blir för ungdomslärlingar, som påbörjar anställningen före 20 års ålder, mellanskillnaden mellan 4 800 timmar och tillgodoräknad tid från grundutbildning. Färdigutbildningstiden blir för ungdomslärlingar, som påbörjar anställningen efter 20 års ålder, mellanskillnaden mellan 4 200 timmar och tillgodoräknad tid från grundutbildning. Allmän utbildning ingår i utbildningen hos godkänd utbildningsgivare. Särskild utbildning kan antingen ingå i grundutbildningen hos utbildningsgivaren eller blir ett moment som ska göras under färdigutbildningen. Efter genomförd utbildning med godkänt resultat utfärdas Yrkesbevis Genomförd och godkänd distansutbildning via Hermods ger 350 timmar. Ytterligare 600 timmar kan tillgodoräknas för kurser och feriearbete som är relevanta för yrket. Ungdomslärling, påbörjar sin utbildning före 20 års ålder, har 4 450 timmar praktisk utbildning plus distansutbildning, dvs. 4 800 timmar. Färdigutbildningstiden är mellanskillnaden mellan 4 800 timmar och tillgodoräknad tid från grundutbildningen- dock minst 1 700 timmar. Vuxenlärling, påbörjar utbildning efter 20 års ålder, har 3 850 timmar praktisk utbildning plus distansutbildning, dvs. 4 200 timmar. Allmän utbildning ingår som regel i gymnasie­ utbildning, men är inte obligatorisk. Särskild utbildning 80 timmar ingår inte i grundutbildningen utan ska göras under färdigutbildningen. Total utbildningstid 4 800 timmar. Efter genomförd utbildning med godkänt resultat utfärdas Yrkesbevis. Allmän utbildning ingår i distansutbildningens grundpaket. Under den praktiska utbildningen måste arbetsgivaren ge lärlingen särskild utbildning. Efter genomförd utbildning med godkänt resultat utfärdas Yrkesbevis. Allmän utbildning motsvarar Arbetsmiljöverkets krav på Allmän utbildning om ställningar enligt AFS 2013:04 § 47 och bilaga 3. Särskild utbildning motsvarar Arbetsmiljöverkets krav på Särskild utbildning om ställningar enligt AFS 2013:04 § 47 och bilaga 3. STÄLLNINGSAKTUELLT 7

[close]

p. 8

Utbildningskoordin När styrelsen på STIB frågade om jag skulle vara intresserad av att jobba med utbildningar inom ställningsbranschen, som utbildningskoordinator, var valet enkelt. I hela mitt vuxna liv har ställningsvärlden funnits där, om inte alltid aktivt så i periferin, och under de drygt tjugo år som har gått sedan första gången har det hänt massor. Ställningsbranschen har gått från en ganska ostrukturerad, lågt ansedd bransch, till en betydligt mer välfungerande och seriösare bransch. Nu krävs att ställningsbyggare är utbildade, en yrkesutbildning som sträcker sig över lång tid, där teori varvas med praktik. Men allt måste bli bättre och modernare och det finns stora utmaningar inom utbildningsområdet. Självklart vill jag vara en del av det! Julen 1992 frågade en äldre kamrat om jag inte kunde hoppa in och hjälpa honom lite. Han skulle komplettera en ställning på Stockholms slott och behövde någon att jobba med. ”Visst”, sa jag och blev upplockad en tidig morgon med en redan då, trots att den hade ett tiotal års tjänstgöring framför sig, ganska skraltig pickup. Ända sedan den dagen har ställningsbyggande varit mitt ständiga extrajobb. I början var det somrar, jular, påskar och varje ledighet. Sedan körde jag heltid i ett år ungefär, innan jag började plugga igen, och då blev det åter ställning på ledigheterna. När jag blev färdigutbildad (produkt- och möbeldesigner) började jag bygga ställning tre dagar i veckan under några år, när jag inte hade något större projekt på gång. Sedan jobbade jag i flera år med scenografi till reklamfilmer parallellt med produktdesignen, och varje period som det var lugnt gick jag tillbaka till ställningsbyggandet. FAKTA Namn: Ålder: Yrke: Familj: Daniel Pernikliski 40 Utbildningskoordinator Sambo och två döttrar, 6 år och 17 år Bor: Hyresrätt i Vasastan i Stockholm Kontakt: Mobil 072-329 48 07, E-post daniel@stib.a.se Journalistisk utbildning varvat med skrivande För drygt sex år sedan började jag försörja mig på att skriva. Det är en för lång historia att berätta hur jag hamnade där, men det gjorde jag, och sedan dess har det inte blivit mycket ställningsbyggande. Jag har varvat skrivandet med journalistiska utbildningar, och bara gjort ett och annat Foto: Lisa Mattisson 8 STÄLLNINGSAKTUELLT

[close]

p. 9

nator gästspel. Det sista var för två år sedan. Vi byggde en läktare till Stockholm Marathon och jag hade blivit så klen att jag inte orkade lyfta scenluckorna ovanför knäna. Dessutom var det ingen som använde läktaren. Alltså noll personer. Det regnade och blåste och var iskallt, mitt i sommaren, och gatorna var tomma. Hur som helst var det under ett sådant gästspel som jag träffade min gamla chef och bara i förbifarten sa att han skulle hojta till om han behövde något skrivet. Då skrev jag huvudsakligen för Aftonbladet, men dels kunde det aldrig skada med fler kunder och dels vore det ett sätt att hålla kontakt med ställningsvärlden. Det resulterade så småningom i att jag började skriva i Ställnings–Aktuellt. Alla idéer är välkomna! Som utbildningskoordinator kommer jag att jobba både med administration, boka kurslokaler, schemalägga utbildningar och så vidare, men den största biten kommer att handla om innehållet. Hur ska en modern utbildning inom ställningsbranschen se ut i dag? Mycket ska digitaliseras och innehållet ska anpassas bättre efter vad som krävs, och uppfylla det med råge. Bland annat har vi har stora språkutmaningar, för att kunna erbjuda en suverän utbildning även till de som inte behärskar svenska särskilt väl. Det finns massor att göra och det ska bli otroligt kul och utmanande att ta tag i det! Alla idéer är välkomna och tveka inte en sekund på att ta kontakt med mig, med synpunkter på vad som borde åtgärdas. En bra idé gör ingen nytta instängd i ditt huvud. Kul, nu sätter vi igång! Svenska byggjobbare utnyttjas i Norge Svenska byggjobbare blir utnyttjade i Norge, med korta kontrakt som ofta sker via sms. De har sämre arbetskläder och dåliga verktyg. Det norska facket slår larm och ombudsmannen Jonas Baals menar att kontrakten förstör hela den norska modellen. De betydligt högre lönerna i Norge har gjort landet mycket populärt för byggnadsarbetare att jobba i, men villkoren har blivit desto sämre. Många kontrakt löses upp varje vecka och skillnaden mellan norska och utländska arbetare är stor. De fast anställda är ofta norrmän, som anställs av de stora företagen, medan utländska arbetare ofta har korta sms-anställningar av bemanningsföretag. Thomas Silvertun som är en svensk i Norge valde att gå med i ett norskt fackförbund och tala ut, men de flesta väljer tystnaden av rädsla för att inte få fler jobb. – De satsar inte på oss, för de vet att vi bara har en veckas uppsägningstid. Vi fick hobbyverktyg, inga regnkläder eller ordentlig skyddsutrustning. Medan personalen på NCC hade ett hål i sina arbetsvästar så att de kunde dra ut selen fick vi trassla med selen utanpå kläderna. Det var jättesvårt att komma åt spik och skruv. Detta påpekade vi, men de köpte bara det billigaste, berättar Thomas Silvertun. Jonas Baals som är specialist på social dumpning och ombudsman på norska Fellesförbundet är orolig för utvecklingen, och menar att arbetskraft har blivit som en vara som vilken vara som helst i Norge. Arbetarskydd STÄLLNINGSAKTUELLT 9

[close]

p. 10

SMYGSTART för inspektionerna Sedan de nya ställningsföreskrifterna trädde i kraft har Arbetsmiljö­ verket medvetet börjat ganska lugnt med inspektionerna, för att ge firmorna en chans att anpassa sig. Men Jörgen Conradsson, arbetsmiljö­ inspektör, tror att framförallt sanktionsavgifterna kommer att ha stor genomslagskraft. – Vi tror att det blir en upphöjning av skyddsnivån totalt. Företag blir bättre på att exempelvis använda fallskydd när de får höra att grannfirman fick betala sanktionsavgift för att ha slarvat med det. Det sprider sig på det sättet i branschen, säger Jörgen Conradsson. Än så länge är de nya föreskrifterna fortfarande rätt färska och därför har det har inte märkts några dramatiska skillnader. Men så har också Arbetsmiljöverket medvetet börjat ganska försiktigt. De har fortsatt att inspektera som vanligt, men de har inte aktivt sökt efter bristfälliga ställningar. – Vi har väntat lite, så att det hinner sätta sig lite grann. Det känns ju inte riktigt schysst att komma redan första dagen, när en ny föreskrift just har trätt i kraft. Vi har gett dem en chans att exempelvis utbilda sig, så att alla som medverkar i en ställningsbyggnation har relevant utbildning, säger han. Arbetsmiljöverket håller på och planerar för nästa år och har pratat om att göra en mer aktiv tillsynsinsatts när det kom10 STÄLLNINGSAKTUELLT mer till ställningar. Några fall där det har ålagts sanktionsavgifter har det dock redan blivit, uppskattningsvis tre, fyra stycken i Göteborg, den region som Jörgen Conradsson arbetar i. – Just nu håller jag faktiskt på med det. Det var en kille som höll på att bygga en ställning på cirka tre och en halv meters höjd och han saknade allmän utbildning. Så företaget kommer att behöva betala en sanktionsavgift på 10000 kronor för det, säger Jörgen Conradsson. Vissa firmor har verkligen pluggat på och redan hört av sig med frågor om gråzoner i nya föreskriften – hur man ska agera i olika lägen. Rullställningar är ett sådant exempel. De ska bara få användas under en kort tid, men vad är en kort tid? Hur tydlig man än är går det sällan att göra någonting svart eller vitt, menar Jörgen Conradsson. Så fort någon inspektör har gjort en egen gränsdragning och meddelat ett företag vad som gäller i en viss situation, så brukar den inspektören i sin tur bolla saken med Åke Norelius, som är projektle- dare i föreskriftsarbetet. Han skickar sedan sin syn på saken med en kopia till övriga inspektörer, så att de vet vad som gäller och så att alla beter sig på samma sätt, berättar Jörgen Conradsson. – Tidigare handlade en av de vanligaste frågorna om när man medverkar i ställningsbyggnationen. Då har vi sagt att från och med att man langar upp saker till ställningen så medverkar man. Man får alltså transportera och bära fram material till ställningen, men så fort man är delaktig i själva byggnationen så måste man ha rätt utbildning. Det är en väldigt tydlig gränsdragning, utan gråzoner, säger Jörgen Conradsson. De firmor som har svårt att följa de nya föreskrifterna är samma firmor som inte har följt reglerna förut heller, menar Jörgen Conradsson. – Då är sanktionsavgifterna väldigt bra, det blir kännbart, säger han. Text: Daniel Pernikliski Bild: Fotolia

[close]

p. 11

PERI UP Rosett Flex Flexibel Metriska modulmått för PERI UP Rosett Flex optimal anpassning. Flexibel Säker Metriska Perforerad halkfri inplank- modulmått för optimal anpassning. ning med integrerad låsning. Allt för att skapa Säker en hög nivå av säkerhet. Perforerad halkfri inplankning med integrerad Snabb Allt för att skapa Lätt att montera låsning. på en hög nivå av säkerhet. grund av den låga egenvikten på komponenterna Snabb och den självlåsande Lätt att montera på ”gravitationslåsningen“ grund av den låga egenpå balkinfästningarna vikten på komponenterna och den självlåsande ”gravitationslåsningen“ på balkinfästningarna Balkbeslag med enkla eller dubbla balkfästen. Balkbeslag med spirskarv - med eller utan dubbla balkfästen. PERI UP Rosett Flex Maximalt flexibel och säker med ett PERI UP Rosett Flex minimum av monteringsarbete Maximalt flexibel och säker med ett minimum av monteringsarbete PERI UP Rosett Flex broschyrer Handbook 2014 Beställ Ert exemplar utan kostnad: Fax (0)35.1746 -78 · www.peri.de/order PERI UP Rosett Flex broschyrer Handbook 2014 Beställ Ert exemplar utan kostnad: Fax (0)35.1746 -78 · www.peri.de/order Balkbeslag med enkla eller dubbla balkfästen. Balkbeslag med spirskarv - med eller utan dubbla balkfästen. Form Ställning Teknik Form www.periform.se Ställning Teknik www.periform.se SE PERI 13.165 STÄLLNINGSAKTUELLT 11

[close]

p. 12

Ställningsbyggarlärling Lärlingsutbildning för ställningsbyggare till BYN yrkesbevis och STIB kompetensbevis har under ett antal år genomförts på olika sätt, dels enligt den modell som genom yrkesutbildningsavtalet överenskommits mellan parterna och dels enligt STIBs modell. Som en konsekvens av Arbetsmiljöverkets krav när det gäller utbildningssituationen vid arbete med ställningar och för att lösa upp de grundläggande problem som har lett fram till de parallella utbildningsmodellerna har parterna därför träffat överenskommelse om speciella rutiner för vuxenlärlingar inom yrket ställningsbyggare. Speciella rutiner enligt överenskommelse · Under de första sex månaderna och så snart det är praktiskt möjligt ska lärlingen genomgå allmän utbildning enligt Arbetsmiljöverket (AFS 2013:4). Rutinerna öppnar möjlighet att vid arbetstagarens ingång till provanställning anmäla önskemål om att inleda en utbildning i enlighet med yrkesutbildningsavtalet, arbetstagaren är formellt anställd som lärling först då anställning övergår till tillsvidareanställning. Om företaget så önskar kan övergången till en lärlingsanställning ske tidigare än efter sex månader. Anmälan önskemål att inleda utbildning en av BYN godkänd utbildningsgivare. Vid anmälan ska företaget meddela på vilket sätt utbildningen ska genomföras. STIB är av BYN godkänd utbildningsgivare och genomförd utbildning genom STIB medför utfärdande av både STIB kompetensbevis och BYN yrkesbevis. Anmälan görs med fördel via STIBs hemsida www.stib.a.se, på startsidan finns genvägen ”Registrera lärling” som leder vidare till anmälningsformuläret. Här kan du också läsa mer om yrkesutbildningsavtalet, överenskommelsen, BYN m.m. Under provanställningsperioden · Utbildningsinsatsen kan och bör inledas redan innan det är aktuellt med ett erbjudande om en lärlingsutbildning enligt yrkesutbildningsavtalet. · En handledare som har BYN yrkesbevis eller STIB kompetensbevis ska utses i samband med anställningens påbörjande. · I samband med anställningens påbörjande ska en särskild information genomföras med den anställde. Företaget anmäler önskemål om att inleda en utbildning enligt de speciella rutinerna till STIB och/eller BYN kansli som etablerar företag och aktuella personer i BYNs register. BYN regionalt där företaget är beläget utfärdar därefter en utbildningsbok (e-bok). Det finns två sätt att genomföra utbildningen, genom distansutbildning eller hos Under provanställningsperioden är lärlingen inskriven i BYNs register och BYN regionalt utfärdar utbildningsbok, arbetstagaren är inte formellt anställd som lärling men utbildningsinsatserna är inledda. STIBs mall ”utbildningsplan för ställningsbyggarlärling” är ett lämpligt hjälpmedel under såväl pågående provanställningsperiod som fortsatt formell anställning som lärling. Mallen är i wordformat och skickas till företaget i samband med anmälan via STIBs hemsida. På http://www.stib.a.se hittar du genvägen för registrering av lärling Via genvägen kommer du till formuläret för registering. 12 STÄLLNINGSAKTUELLT

[close]

p. 13

Den tidsbegränsade provanställningen får vara högst sex månader och kan avbrytas av både arbetsgivare eller arbetstagare utan saklig grund. En arbetsgivare som avser att avbryta en provanställning i förtid eller vid prövotidens utgång måste lämna besked om detta minst 2 veckor i förväg, detta är varseltid. Om arbetstagaren är fackligt organiserad ska arbetsgivaren samtidigt varsla den fackliga organisationen. Arbetstagaren behöver inte iaktta någon varseltid utan kan avsluta provanställningen i förtid med omedelbar verkan. Om provanställningen avslutas ska arbetsgivaren underrätta BYN regionalt. Formell anställning som lärling inom en månad efter det att underrättelsen lämnats lärlingen, har arbetsgivaren rätt att säga upp lärlingens anställning med en månads uppsägningstid. Uppsägningen ska vara skriftlig. Anställningens omedelbara upphörande under utbildningstiden · Om arbetsgivare eller lärling väsentligen åsidosätter sina åliggande. · Om BYN regionalt efter framställan finner det skäligt. Anställningens upphörande p g a arbetsbrist vid utbildningstidens slut Efter samråd med BYN kan anställningen sägas upp till omedelbart upphörande i följande fall: · Om lärling ej antar erbjudande om ny anställning som han skäligen borde godta, hos annan av BYN regionalt anvisad arbetsgivare. Om arbetsgivaren ej kan bereda lärlingen fortsatt anställning efter utbildningstidens slut, skall arbetsgivaren underrätta lärling och BYN regionalt om detta minst två månader före anställningens slut. Text: Håkan Carlsson Vid anställning av lärling för färdigutbildning efter provanställning ska en särskild anställningsbekräftelse för utbildningen upprättas med lärling. BYN regionalt ska informeras att färdigutbildningen påbörjas. Företagets lärlingsansvarig och lärling ska tillsammans lägga upp en utbildningsplan utifrån av BYN fastställda utbildningsmål för ställningsbyggaryrket och därefter genomföra regelbundna avstämningar. STIBs mall ”utbildningsplan för ställningsbyggarlärling” är här ett fortsatt lämpligt hjälpmedel. Lärlingsanställningen ska vara tillsvidareanställning. Lönetrappa för vuxenutbildning ställningsbyggare regleras genom överenskommen ny punkt 9.3.4.3, dessa bestämmelser gäller i sin helhet från och med 1 oktober 2014 och omfattar då totalt 4200 timmar. För ställningslärlingar som är anställda före den 1 oktober 2014 gäller bestämmelserna senast från och med den 1 april 2015. Övergång till de nya reglerna enligt 9.3.4.3 kan ske när som helst under övergångsperioden. Övergång till nya regler ska aldrig medföra sänkt lön för arbetstagaren. Anställningens upphörande under utbildningstiden Om arbetsgivaren under utbildningstiden på grund av arbetsbrist eller av andra skäl fortsättningsvis inte kan ge lärling tillfredsställande utbildning eller om lärling inte kan tillgodogöra sig utbildningen på ett tillfredsställande sätt, åligger det arbetsgivaren att underrätta lärling och BYN regionalt om detta. Det åligger då BYN regionalt att i samråd med arbetsgivaren snarast försöka förmedla ny anställning hos annan arbetsgivare. Har lärling inte erbjudits ny anställning STÄLLNINGSAKTUELLT 13

[close]

p. 14

14 STÄLLNINGSAKTUELLT

[close]

p. 15

SÄKER ENKEL FLEXIBEL PRODUKTIV HAKI – byggnadsställningar och väderskydd för temporära arbetsplatser SÄKER – produktutveckling, kvalitetssäkring och modern produktion ENKEL – ett fåtal grundkomponenter till både ställning och väderskydd FLEXIBEL – teknisk support, utbildning och finansering – om och när ni vill PRODUKTIV – effektiviserar ert dagliga arbete Kontakta oss så berättar vi mer! 044 - 494 00 . 031 - 94 36 20 . 08 - 500 290 45 . 0171- 44 04 00 . 0650 - 59 53 00 . www.HAKI.com STÄLLNINGSAKTUELLT 15

[close]

Comments

no comments yet