Και o ηλεκτρονικός υπολογιστής ανακαλύπτει την αλήθεια της Αγίας Γραφής

 

Embed or link this publication

Description

Και o ηλεκτρονικός υπολογιστής ανακαλύπτει την αλήθεια της Αγίας Γραφής

Popular Pages


p. 1

Και ηλεκτρονικός υπολογιστής ανακαλύπτει την αλήθεια της Αγίας Γραφής 14 Οκτ 2012 Το περιστατικό εδημοσιεύθη εις το τεύχος Ιουλίου 1970 του περιοδικού Avionics News (Αεροπορικά νέα), μηνιαίας εκδόσεως της Aircraft Electronics Association Inc., η οποία εδρεύει εις Σαρασότα της Φλόριδας, ΗΠΑ (Sarasota, Florida). Γνωρίζατε, ότι το διαστημικό πρόγραμμα ασχολείται εις το να αποδείξει, ότι αυτό το οποίον έχει αποκληθεί «μύθος» εις την Αγία Γραφή είναι αληθές; Ο κ. Harold Hill (Χάρολτ Χίλλ), Πρόεδρος της Curtis Engine Company (Εταιρία Κούρτις Έντζιν), εκ Βαλτιμόρης (Πολιτεία Μαίρυλαντ, Η.Π.Α.) και Σύμβουλος εις το διαστημικό πρόγραμμα διηγείται τα ακόλουθα: «Νομίζω, ότι ένα από τα πλέον εκπληκτικά πράγματα, τα οποία μας παρέχει σήμερον ο Θεός, συνέβη τελευταίως εις τους αστροναύτες μας και τους διαστημικούς επιστήμονας εις το Green Beld Md (Γκρήιν Μπέλτ, της Πολιτείας Μαίρυλαντ). Αστροναύτες και επιστήμονες προσεπάθουν να προσδιορίσουν την θέση του ηλίου, της σελήνης και των πλανητών εις τον διαστημικό χώρο μετά 100 και 1000 έτη από τώρα. Πρέπει να γνωρίζομε την θέση αυτή, ώστε να μη αποστείλομε τεχνητούς δορυφόρους, οι οποίοι θα συγκρουσθούν αργότερα επί τινος άστρου κατά την διάρκεια των περιστροφών τους. Οφείλομε να καθορίσομε (προσδιορίσομε) την τροχιά των τεχνητών δορυφόρων, λαμβάνοντας υπ' όψη την διάρκεια της ζωής των και την προσεχή θέση των πλανητών, ούτως ώστε να μην αποτύχει οριστικώς (will not bog down) η όλη προσπάθεια της αποστολής. Προς τον σκοπό αυτόν ετέθη εις λειτουργία ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο οποίος άρχισε να καταμετρά διά μέσου των αιώνων τον χρόνο, προ των ημερών και μετά τας ημέρας μας. (σημ. Τούτο έπρεπε να γίνει διά να καθορισθούν οι συντεταγμένες των ουρανίων σωμάτων κατά τον ρουν των αιώνων).

[close]

p. 2

Αιφνιδίως όμως ο ηλεκτρονικός υπολογιστής "εμπλοκαρίσθη" (came to a halt). O υπολογιστής σταμάτησε και έδωσε κόκκινο σήμα, το οποίο σήμαινε, ότι συνέβαινε κάποιο λάθος ή ως προς τας πληροφορίας, πού του έδωσαν, ή ως προς τα αποτελέσματα, τα όποια εξήγοντο, συγκρινόμενα προς τα δεδομένα (standards). Οι χειριζόμενοι τον ηλεκτρονικό υπολογιστή κάλεσαν τούς τεχνικούς διά να τον ελέγξουν, αυτοί όμως μετά τον έλεγχο βεβαίωσαν: "Είναι τέλειος". O επικεφαλής των εργασιών της I .Β .Μ. ρώτησε "τί συμβαίνει; τί δεν πηγαίνει καλά;" Εις την ερώτησή του οι επιστήμονες του Διαστημικού Κέντρου απήντησαν: "Λοιπόν, βρήκαμε ότι λείπει μία ημέρα από το διάστημα κατά τούς παρελθόντας αιώνας. (Well, we have found there is a missing in space in elapsed time). Εις την αμηχανία των άρχισαν να ξύνουν νευρικά το κεφάλι των και να τραβούν τα μαλλιά των. Αλλά δεν εύρισκαν απάντηση. Ένας όμως εκ των μελών της ομάδας, ο οποίος ήτο πιστός, είπε κάποια στιγμή, "ξέρετε, όταν ήμουν μαθητής του Κατηχητικού Σχολείου, μας είχαν ειπεί ότι ο ήλιος εστάθη ακίνητος εις τον ουρανό". Οι συνάδελφοί του δεν τον επίσπευσαν. Αφού όμως δεν είχαν άλλην απάντηση εις το ανεξήγητο αίνιγμά των, του είπαν: "Απόδειξέ μας αυτό που λέγεις". Εκείνος πήρε μιαν Αγία Γραφή, ανέτρεξε εις το βιβλίο του Ιησού του Ναυή, όπου βρήκαν μιαν αρκετά περίεργη έκθεση δι' οιονδήποτε, ο οποίος διαθέτει κοινό νου. Εκεί, Ιησούς του Ναυή ι΄ 8 -14, βρήκαν ότι ο Κύριος λέγει εις τον Ιησού του Ναυή: "Μή φοβηθῇς αὐτούς (τούς εχθρούς σου), εἰς γάρ τάς χεῖράς σου παραδέδωκα αὐτούς," οὐχ ὑπολειφθήσεται ἐξ αὐτῶν οὐδείς ἐνώπιον ὑμῶν" (στίχος 8). Ο Ιησούς του Ναυή ενδιαφέρετο, διότι έπρεπε να τελειώση την καταδίωξη των εχθρών του εν όσω ήτο ημέρα, εάν ήρχετο το σκοτάδι της νυκτός, δεν θα επιτύγχανε η καταδίωξη. Δι' αυτό ο Ιησούς του Ναυή παρακάλεσε τον Κύριο να κάμει θαύμα, ούτως ώστε ο ήλιος να μείνει ακίνητος. ("…καί εἶπεν Ἰησοῦς· Στήτω ὁ ἥλιος· κατά Γαβαών, καί ἡ σελήνη κατά φάραγγα Αἰλών", στίχ. 12). "Καί ἔστη ὁ ἥλιος καί ἡ σελήνη ἐν στάσει, ( ...; ) καί ἔστη ὁ ἥλιος κατά μέσον τοῦ οὐρανοῦ, οὐ προεπορεύετο εἰς δυσμάς εἰς τέλος ἡμέρας μιᾶς." καί οὐκ ἐγένετο ἡμέρα τοιαύτη οὐδέ τό πρότερον οὐδέ τό ἔσχατον," (στίχ. 13-14). Και πράγματι ο ήλιος εστάθη και η σελήνη έμεινε ακίνητος ( ...;). Ο ήλιος έμεινε ακίνητος εις το μέσον του ουρανού. Δεν προχωρούσε προς την δύση του επί μιαν ολόκληρη ημέρα. Μια τόσον περιφανή ημέρα, ώστε να ακούσει ο Θεός τέτοια προσευχή του ανθρώπου, δεν εφάνη ποτέ ούτε κατά το πρόσφατο παρελθόν.

[close]

p. 3

Κατόπιν τούτου ο διαστημικός επιστήμων είπε: "Ιδού η μία ημέρα, η οποία μας λείπει". Η πληροφορία αυτή προγραμματίσθηκε εις τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος προέβη εις υπολογισμούς περί τον χρόνο, πού ανεφέρετο το περιστατικό. Ο υπολογιστής απήντησε, ότι συνεφώνει, αλλ' όχι ακριβώς. Ο παρελθών χρόνος, ο οποίος έλειπε κατά την ημέρα, περί της όποιας ομίλει το βιβλίο του Ιησού του Ναυή, δεν ήτο μια πλήρης ημέρα. Ήτο μόνον 23 ώρες και 20 λεπτά. Οι επιστήμονες άνοιξαν και πάλι την Αγία Γραφή και διάβασαν μετά προσοχής το κείμενο. Παρατήρησαν λοιπόν, ότι εις το Εβραϊκό κείμενο "έως μιας ολοκλήρου ημέρας" (σημ. Δηλαδή o ήλιος εστάθη όχι ολόκληρη, όχι πλήρη ημέρα, αλλά περίπου μιαν ημέρα). Αι μικραί αύται λέξεις της Αγίας Γραφής "έως μιας ολοκλήρου ημέρας" είναι σπουδαίαι. Εν τούτοις οι επιστήμονες παρέμεναν ακόμα εις απορία, διότι, εάν συνέχιζαν να λείπουν 40 λεπτά, θα αντιμετώπιζαν δυσχέρειες διά τα μελλοντικά 1000 έτη. Έπρεπε να ευρεθούν τα ελλείποντα 40 λεπτά, διότι ο αριθμός αυτός θα επολλαπλασιάζετο πολλές φορές κατά την τροχιά. Αλλ' ο πιστός επιστήμων (ο οποίος υπέδειξε το χωρίο από τον Ιησού του Ναυή) ενεθυμήθη επίσης, ότι κάπου γράφεται εις την Αγία Γραφή, ότι ο ήλιος επέστρεψε εις τα οπίσω. Οι συνάδελφοί του επιστήμονες τον ειρωνεύθηκαν, ότι έχασε το λογικό του. Παρά ταύτα άνοιξαν την Αγία Γραφή και ανέγνωσαν από το 20ό κεφάλαιο του βιβλίου της Δ' Βασιλειών τους στίχους 9 -11. Εκεί αναφέρεται, ότι ο ετοιμοθάνατος βασιλεύς Εζεκίας εδέχθη την επίσκεψη του προφήτου Ησαΐα, ο οποίος τον βεβαίωσε, ότι δεν θα αποθάνει, αλλά θα ζήση. Ο Εζεκίας όμως δεν επίστευσε εις τον λόγο του προφήτου και εζήτησε αποδείξεις. Ποίαν απόδειξη θα έχω, ότι θα με θεραπεύσει ο Κύριος; είπε εις τον Ησαΐα (στίχ. 8). Και ο Ησαΐας του απήντησε: Η σκιά του ηλιακού ωρολογίου θα προχώρηση δέκα βαθμίδας εμπρός ή δέκα βαθμίδας προς τα πίσω. (σημ. Το ηλιακό ωρολόγιο, περί της σκιάς του οποίου γίνεται λόγος, ήτο μία όρθια στήλη, η οποία ήτο τακτοποιημένη εις σειρά βαθμίδων ούτως ώστε η σκιά της στήλης αυτής να δεικνύει τας ώρας αναλόγως του πού έπιπτε η σκιά του ηλίου). Εις την προόραση του Ησαΐα ο Εζεκίας απήντησε: Δεν είναι και τόσον θαυμαστό , εάν η σκιά του ηλίου προχωρήσει "δέκα βαθμούς" προς τα εμπρός. Θαυμαστό είναι η σκιά να υποχωρήσει "…δέκα βαθμούς εἰς τά ὀπίσω" (στίχ. 10). O προφήτης

[close]

p. 4

Ησαΐας, συνεχίζει η Αγία Γραφή, παρακάλεσε τον Κύριο διά το θαύμα τούτο (ώστε να πεισθεί ο βασιλεύς). Και το θαύμα έγινε! "…καί ἐπέστρεψεν ἡ σκιά ἐν τοῖς ἀναβαθμοῖς εἰς τά ὀπίσω δέκα βαθμούς", δηλ. η σκιά του ηλίου υπεχώρησε εις τα σκαλοπάτια 10 βαθμούς προς τα πίσω (στίχ. 11). Δέκα βαθμοί αντιστοιχούν προς 40 λεπτά ακριβώς. Ώστε 23 ώρες και 20 λεπτά του βιβλίου Ιησού του Ναυή, συν 40 λεπτά του βιβλίου της Δ' Βασιλειών, συμπληρώνουν τας 24 ώρας, αι οποίαι έλειπαν. Τας ώρας αυτάς έπρεπε οι επιστήμονες να ενσωματώσουν εις τούς υπολογισμούς των (they had to log in the log book), ως την απολεσθείσα ημέρα του σύμπαντος». Και ο Χάρολτ Χίλλ καταλήγει: «Δεν είναι τούτο καταπληκτικό; Ο Θεός μας προκαλεί σύγχυση εις τούς επιστήμονας, διότι τούς υποχρεώνει να αναγνωρίζουν την αλήθειά Του» (Our God is rubbing their noses in His «truth». That is right). Διά να πιστεύσωμε εις την αλήθεια των θεόπνευστων λόγων της Αγίας Γραφής δεν έχομε βεβαίως την ανάγκη της επιστήμης. Αλλ' εν πάσει περιπτώσει, όταν η επιστήμη -παρά την θέλησή της ή εντελώς απροόπτως πολλάκις-επιβεβαιώνει την αλήθεια της Αγίας Γραφής, είναι φυσικό να δίδει αφορμήν μεγαλύτερης δοξολογίας προς τον Θεό. Δια τούτο καταχωρήσαμε την πιστή μετάφραση ενός καταπληκτικού γεγονότος, το οποίο έρχεται -όπως πολλά άλλα - να αποδείξει την ιστορική αλήθεια της Αγίας Γραφής. «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ» ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

[close]

Comments

no comments yet