NAPREDEK 14

 

Embed or link this publication

Description

Napredek, glasilo Občine Podčetrtek

Popular Pages


p. 1

N a p re d e k GLASILO OBČINE PODČETRTEK Številka: 14 23. december 2013 1

[close]

p. 2

UTRINKI 2

[close]

p. 3

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI! Leto 2013 se počasi izteka, zato je prav, da se ozremo nazaj in naredimo presek leta. Tudi to leto smo bili zelo uspešni. Pridobili smo veliko evropskih sredstev, veliko gradili in uspešno zastopali Slovenijo na evropskem tekmovanju za najbolj urejen kraj Entente Florale, kjer smo dobili zlato priznanje. Zopet lahko omenim odlično sodelovanje in se vam ob tej priložnosti zahvalim, predvsem tistim, ki razumete, da je vaš podpis oziroma vaše sodelovanje pri pridobivanju služnosti oziroma zemljišč za razne infrastrukturne objekte zelo pomembno. Brez vašega sodelovanja prav gotovo ne bi bilo takšnega razvoja in uspeha. Tudi za leto 2014 nam dobro kaže. Že podpisane pogodbe za velike projekte, kot so vodooskrba, ceste, ureditve kolesarskih stez, kažejo na to, da bomo tudi v zadnjem letu našega mandata zelo veliko delali in da bo tudi naslednje leto zelo intenzivno in investicijsko naravnano. Vabim vas k sodelovanju, saj velikokrat pridejo še kako prav ideje, ki jih slišimo s terena. Spoštovane in spoštovani, naj vam zaželim prijetne praznike, vesel božič in srečno 2014. Župan Peter Misja Uredniški odbor: Peter Misja, Zdenka Ivačič, Mojca Amon Urejanje in priprava prispevkov: Zdenka Ivačič Fotografije: Arhiv Občine Podčetrtek, Foto Zorin, arhiv OKo Izdaja: Časopis OKo Oblikovanje: Print shop OKo Tisk: Print shop OKo Naklada: 1100 izvodov Na naslovnici: Grad Podčetrtek 3

[close]

p. 4

V OBČINI PODČETRTEK LAHKO VELIKOKRAT GOVORIMO O PRESTIŽU V občini Podčetrtek lahko, ko potegnejo črto pod leto 2013, ponovno rečejo, da jim je uspelo še več kot so načrtovali. Številne nove investicije so ponovno dodale pomemben kamen v mozaik razvitosti občine in posledično kvalitetnejšega življenja občanov. Temu so dodali še zlato priznanje Podčetrtku na tekmovanju Entente florale, pa tudi zgodbi dislocirane enote doma upokojencev in gradu Podčetrtek sta dobili epilog. O tem kakšno je bilo telo 2013 za občino Podčetrtek smo se pogovarjali z županom Petrom Misjo. Pogovor pripravila: Zdenka Ivačič Pred letom dni ste za leto 2013 dejali: »Prihaja intenzivno leto, v katerem bomo spet veliko delali!« Vaše besede so se uresničile. Kaj od postorjenega pa bi želeli še posebej izpostaviti? Izvedenih projektov je bilo zares veliko, tako gradbenih kakor tudi ostalih. Med gradbenimi projekti gre izpostaviti izgradnjo čistilne naprave, eko otoka s parkiriščem in vodovodom v Pristavi pri Mestinju, izgradnjo cest, ki so se gradile v vseh krajevnih skupnostih, saj smo povsod odprli nekaj kilometrov cest. Temu je potrebno dodati še promocijske projekte, tudi teh je bilo v letu, ki se izteka, kar precej. Pod streho smo uspešno spravili projekt, v katerem je Podčetrtek tekmoval v prestižnem tekmovanju Entente Florale in se okitili z zlatim priznanjem, Olimje je bilo ocenjeno kot najlepši izletniški kraj v tekmovanju Moja dežela - lepa in gostoljubna. Poleg tega pa je Podčetrtek gostil še vse največje turistične prireditve v Sloveniji. Minulo leto je tako bilo zares pestro in občini prineslo veliko novih pridobitev. Tako kot vsako leto je tudi leto, ki se izteka, bilo zelo investicijsko naravnano. Poleg čistilne naprave, eko otoka s parkiriščem in vodovodom v Pristavi pri Mestinju je občina bogatejša za kar nekaj kilometrov cest in kar nekaj kilometrov kolesarskih stez. Kako vam v enem letu uspe pod streho spraviti toliko pomembnih investicij? Imamo majhno občinsko upravo, ne sestankujemo veliko, veliko pa delamo in delamo tudi na zalogo. Vse to nas je pripeljalo do tega, da smo zares uspešni pri izvajanju vseh projektov. Naj poudarim, da ni vse, kar se v občini dela, zajeto v občinski proračun, saj na našem področju dela tudi država. V konkretnem primeru gre za kolesarsko stezo proti Rogaški Slatini, za katero je pogodba o začetku del že podpisana. In tudi pri tem projektu je aktivno sodelovala naša občinska uprava, ki je pripravljala projektno dokumentacijo in tudi zemljišča. In prav zato, ker smo majhna občinska uprava in nam iz sredstev, namenjenih za plače, ostaja, imamo možnost ustvariti zares veliko projektov. Pa še nekaj je treba povedati; v letošnjem letu je bilo v planu celo zadolževanje, vendar nam je uspelo brez tega in beležimo celo presežek. V občini se trenutno izvaja kar nekaj projektov, za veliko projektov pa je že pripravljena projektna dokumentacija. Veliko projektov je in bo zopet sofinanciranih s strani Evro4 pe in države. Kakšna je skrivnost uspešnega prijavljanja na razpise? Razpisov je res veliko. Skrivnost uspešnega prijavljanja nanje pa je pravočasno in ustrezno pripravljena razpisna dokumentacija in urejena zemljišča – lastništvo. Tu naj omenim, da smo v zadnjih letih veliko delali in naleteli na manjše težave, vezane na lastništva zemljišč. Zdaj pa se pri delu že včasih zatakne, saj nekateri ljudje ne razumejo, da je potrebno narediti cesto, da je potrebno narediti kanalizacijo in še kaj. Seveda pa verjamem, da bo v prihodnosti, ko bo manj projektov, to tudi lažje razumljivo, ker ne bo potrebno več toliko posegati na privatna zemljišča. Na splošno pa lahko rečem, da bi nadaljevali še kakšen projekt kolesarskih stez, vendar smo ugotovili, da je z nekaterimi lastniki zemljišč le pretežko delati, zato bomo projekte izvajali počasneje. Kar nekaj projektov, za katere ste in boste prejeli evropski denar, poteka v sodelovanju s sosednjimi občinami. Kako ocenjujete sodelovanje s sosednjimi občinami, prinaša takšno sodelovanje v občinsko malho več denarja? Denarja prinaša toliko, kot nam pripada, smo pa naredili pametno potezo, da smo v primeru večjih projektov, predvsem vezanih na večje cestne povezave, združili moči s sosednjimi občinami. Tako smo letos v takšnem sodelovanju z Občino Kozje zgradili cesto Polje–Gruska, pred kratkim je bila podpisana pogodba za ureditev cest med Rogaško Slatino in Podčetrtkom, kjer gre za kar nekaj cest v vaseh Jerčin, Nimno, Nezbiše in Škrbnik. V kratkem pa bo podpisana še pogodba o izgradnji ceste Virštanj–Loka, ki jo bomo izvajali z Občino Šentjur. K temu moramo dodati še največji projekt na območju Obsotelja in Kozjanskega Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle, kjer Občina Podčetrtek v neto vrednosti sodeluje z 2,2 milijona evrov, v bruto pa skoraj s tremi milijoni. V naslednji finančni perspektivi pa bo takšno sodelovanje še pomembnejše, kajti majhnih projektov več ne bo, bodo projekti, ki so vredni nekaj milijonov in več. In v teh projektih vidim oživitev Vonarskega jezera, projekt, ki bo vreden okoli 20 milijonov evrov. Sprejeli ste rekorden proračun, ki je težak okrog 8,2 milijona evrov. Kako Vam uspe sestaviti takšen proračun in kaj je pri sestavi najpomembnejše? V proračunu so zelo pomembne osnovne zadeve. Osnovni proračun, ki pripada Občini Podčetrtek, je vreden dobrih 2,5 milijona evrov. Če pa k temu dodamo še določene takse, pridemo na številko nekaj manj kot 3 milijone evrov. V naslednjem letu nas bo, kot je splošno znano, po žepu kar precej udaril davek na nepremičnine, zaradi katerega bo naša občina dobila bistveno manj denarja, kljub temu da ga bo država pobrala nekajkrat več. Tem številkam je potem potrebno dodati že odobrene projekte. Že na oko se takoj vidi, da se bo tudi v letu 2014 v Občini Podčetrtek izvajalo veliko projektov in da gre tudi za rekordno število vložka iz samega občinskega proračuna. Bistveno je tudi to, da imamo na občinski upravi zelo malo zaposlenih, le štiri ose-

[close]

p. 5

be, sam funkcijo župana opravljam nepoklicno, zato je tudi koriščenje sredstev za plače zelo nizko. Poleg tega pa je potrebno še poudariti, da smo ena redkih občin, ki imamo kar nekaj nadstandardov, od vrtca do šole, kar ponovno nekaj stane. Če pa pogledamo v razdelitev proračuna še globlje, najdemo še marsikaj, od sociale, ki je čedalje večja, do domov starejših, delovanja društev, gasilcev. Občinska malha bo naslednje leto težka okrog 8,2 milijonov evrov. Se pa bodo na področju Občine Podčetrtek izvajali tudi državni projekti. Za katere projekte gre? Omenil sem že projekt kolesarskih stez. Pogodba o začetku del za prvi del kolesarskih stez med Aqualuno in Podčetrtkom je že podpisana. Gre za pol milijona sredstev, dela pa bo izvajalo domače podjetje GAAL gradnje. Drugi del kolesarskih stez od Aqualune do Rogaške Slatine, vreden okrog 4 milijone evrov, pa je tudi pred začetkom gradnje. Tu naj poudarim, da sta pogodbi o začetku del že podpisani, kar je zelo pomembno, saj vemo, da na ravni države kakšen velik projekt rad propade. Računamo pa seveda še na kakšen drug projekt na ravni države. Zelo pomembno za nas bi bilo, da se končno uredi zavijalni pas v Pristavi pri Mestinju, o čemer bo na Direkciji za ceste v kratkem potekal pogovor. Mi kot občina smo ta projekt naredili že pred leti, Direkcija za ceste ga je imela uvrščenega v program izvedbe, vendar zaradi drastičnega krčenja sredstev za ceste do tega še ni prišlo. Verjamem pa, da ga bomo v naslednjem letu izpeljali. V letošnjem letu je epilog dobila tudi zgodba dislocirane enote doma za starejše v Podčetrtku. V omenjeni projekt je bilo vložene veliko energije. Kaj pa bo le-ta prinesel našim občanom? Veliko. V prvi vrsti bo nekaj občanov lahko tukaj preživljalo svojo starost, v začetku 13 oseb, čez leta pa verjetno še kaj več. Naj povem, da je bilo v izgradnjo te dislocirane enote vloženega veliko truda, tako s strani direktorice Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah Majde Koren, pa tudi sam osebno sem se zelo trudil, da bi do te izgradnje prišlo. Na koncu nam je le uspelo. Smo pa ob gradnji že naleteli na specifično težavo. Zaradi raztrgane izolacije bo potrebno zamenjati streho na zdravstvenem domu, česar nismo načrtovali. Sem pa seveda vesel, da bodo starejši imeli enkratno priložnost starost preživeti v domačem kraju, poleg tega pa se bo tudi izvajalo še dnevno varstvo starejših. Grad Podčetrtek dobiva nove lastnike. Občina je že podpisala predpogodbo o prodaji gradu. Kako se zgodba odvija pri ostalih lastnikih in kdaj lahko pričakujemo, da bodo novi lastniki pričeli z obnovo gradu? Občina Podčetrtek je v tej zgodbi resnično naredila vse, kar je morala narediti, čeprav niti ne bi potrebovala biti partner. Ker pa nam ni bilo vseeno, smo v zadnjih letih s tožbo dosegli, da smo postali solastniki in lahko sedaj sodelujemo pri prodaji. Bodoči lastniki so, vsaj po moji oceni, zelo dobri in verjamem, da bodo držali besedo in v treh letih grad tudi ustrezno uredili in usposobili. Pomembno pa je tudi to, da je občina v kupoprodajno pogodbo vnesla klavzulo, s katero se kupec zavezuje, da bo zadevo začel urejati tako, kot je potrebno, in jo uredil v dogovorjenem roku, ki ima letnico 2016. Poleg gradu pa se zaključujeta še zgodbi kašče in hiše pod gradom, ki bosta tudi prav kmalu dobili novega lastnika, ki bo zanju poskrbel. 18. decembra je bila zapuščinska razprava po pokojnem lastniku Zečeviču in te nepremičnine se bodo potem lahko tudi vpisale v ustrezne registre. Takoj zatem pa se bodo lahko podpisale še skupne pogodbe o prodaji in z novim lastnikom bomo lahko predstavili celoten projekt obnove. Gre pa za turistični projekt in na gradu bo zagotovo prišlo do novih zaposlitev, vrnjena pa mu bo tudi njegova nekdanja veličina. Še vedno se Občina Podčetrtek uvršča med najrazvitejše občine v Sloveniji. Kaj ta trend prinaša sami občini in njenim občanom ter ne nazadnje gospodarstvu v občini? V Občini Podčetrtek lahko velikokrat govorimo o prestižu, nam pa mogoče manjka delovnih mest, saj se v preteklosti nismo toliko ukvarjali z industrijo. Vendar bo čas pokazal, da smo verjetno ravnali modro, kajti s projekti, ki prihajajo v naslednjih letih, se bo zagotovo spremenil tudi trend zaposlitev za mlade. In občina, ki ima dva najlepša kraja v Evropi, ki ima prestižne turistične destinacije, ki ima dobro urejeno infrastrukturo, ima perspektivo. Poudariti pa še moram, da v našo občino prihajajo mladi in ne odhajajo, posledično pa naša občina postaja mlajša. Vsekakor se bo v prihodnosti še marsikaj spremenilo na boljše in verjamem, da bodo zainteresirani vlagatelji uresničili svoje načrte in da se bo pri nas razvilo še več delovnih mest. Kaj pa občinski svet. Kako delate in sodelujete? Občinski svet je izredno kooperativen in vse stvari uredimo hitro. Veliko svetnikov sodeluje že pri realizaciji projektov, veliko svetnikov je na terenu, iščejo podpise za služnosti in vesel sem, da gre za zares veliko sodelovanje večine svetnikov. To se odraža tudi po kratkih in konstruktivnih razpravah, saj vse sprejemamo soglasno, sam pa seveda tudi prisluhnem občinskemu svetu kakor tudi oni meni in tako skupaj z občinsko upravo delamo zelo dobro. Vedno se radi pohvalite, da ste majhna, a učinkovita občinska uprava. Bo tudi v letu 2014 tako? Popolnoma isto. Sistematizacija delovnih mest je sprejeta skladno s proračunom in novih zaposlitev ne načrtujemo. Urejenost krajev v Občini Podčetrtek je vsako leto na zavidljivi ravni. Letos je tudi v evropskem merilu Podčetrtek na tekmovanju Entente Florale dosegel najžlahtnejšo medaljo? Kako boste to iztržili? Medaljo že pravzaprav tržimo zelo dobro, kajti na vseh naših produktih je to zapisano. Z zlatom se znamo pohvaliti tudi v tujini, kjer sem že sam izpeljal kar nekaj promocijskih aktivnosti. Zavedamo se namreč, da mora biti zlati kraj Evrope prepoznaven in tudi letošnjo jesen je pri nas že bilo veliko večdnevnih gostov. Seveda pa moramo gledati, da bomo naredili še večjo promocijo naših zlatih krajev in da bomo še bolj urejali naše okolje. Kaj pa Večnamenska športna dvorana Podčetrtek? Znano je, da je zelo zasedena. Ali po štirih letih opravičuje svoj namen? Prav gotovo opravičuje, ne le za občino, ampak tudi za naše turistično gospodarstvo. Dvorana daje možnosti različnim domačim športnikom in klubom, da se lahko tu športno razvijajo, daje možnost tudi tistim, ki prihajajo k nam na aktivne priprave, predvsem pa daje možnost družabnega življenja. V dvorani se namreč odvijajo številne prireditve, ki pritegnejo množice ljudi, in tudi zaradi tega Podčetrtek postaja še bolj prepoznaven kraj. V letošnjem letu smo v dvorani uredili še sodoben fitnes, ob dvorani pa dodatna parkirišča. Vse skupaj pa daje odlične rezultate. Kaj bi občankam in občanom zaželeli v letu, ki prihaja? Želim jim predvsem zdravja, dobrega počutja, dobre urejenosti in čim manj stresov. Poleg tega pa jim želim, da v teh prazničnih dneh lepo praznujejo in uspešno vstopijo v novo leto 2014. 5

[close]

p. 6

OBČINA PODČETRTEK SREČNI, VESELI IN PONOSNI, KER ŽIVIJO V ZLATEM PODČETRTKU prevzel zlato medaljo. Potem ko so zlato proslavili, jih je naslednji dan čakala še predstavitev na stojnicah, kjer so se predstavljali vsi kraji, ki so tekmovali. Proslavili so pa tudi v nedeljo, ko so jih ob prihodu domov z velikim veseljem in ponosom pričakali domačini. Zadnji petkov večer v septembru je bil ne le za Podčetrtek, ampak za celotno občino večer, ko so bili vsi v nestrpnem pričakovanju, kaj bo sporočila delegacija z županom Petrom Misjo na čelu, ki je v belgijskem Nieuwpoortu čakala na razglasitev rezultatov tekmovanja Entente Florale. »Podčetrtek – zlata medalja,« so dejali in župan Peter Misja je Delegacija Podčetrtka pred podelitvijo medalje. Na odru domačega zlatega Podčetrtka je bila delegacija deležna bučnega aplavza stoječe množice ponosnih krajanov in občanov. OTVORITEV ČISTILNE NAPRAVE, EKO OTOKA S PARKIRIŠČEM IN VODOVODOM V PRISTAVI PRI MESTINJU Občina Podčetrtek je v začetku septembra namenu predala čistilno napravo v Pristavi pri Mestinju. V sklopu investicije so uredili še del zbirnega kanalizacijskega kanala, dovozno cesto, eko otok s parkiriščem, javno razsvetljavo in vodovod za neodvisno oskrbo s pitno vodo. Investicije so se zelo razveselili prebivalci Pristave pri Mestinju in Nezbiš, saj bodo z njo lahko svoje okolje še naprej ohranjali čisto in zdravo, razveselila pa je tudi prebivalce okoliških krajev, saj je Občina Podčetrtek s to investicijo pridobila zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov. Pogled na zbirni center, kamor lahko občani svoje odpadke pripeljejo ob sredah in sobotah. Otvoritveni trak so prerezali župan Peter Misja, občinski svetniki Srečko Gobec, Gojko Lončarič in Anton Počivavšek ter izvajalec del Tomaž Hohnjec. 6

[close]

p. 7

VESELO OB ODPRTJU CESTE V ROGINSKIGORCI Občina Podčetrtek je v začetku oktobra v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Pristava pri Mestinju svojemu namenu uradno predala lokalno cesto Sodna vas–Roginska Gorca, ki so jo v okviru projekta Rekonstrukcija lokalnih cest v Občini Podčetrtek uredili že lani. Dela je izvajalo podjetje Asfalti Ptuj, v okviru projekta pa so v dolžini dobrega kilometra sanirali voziščno konstrukcijo, preplastili in razširili vozišče, postavili prometne znake in označevalne stožce. V sklopu otvoritve lokalne ceste so uradno odprli še odsek ceste Jezovšek–Čanžek, za katerega je Občina Podčetrtek prispeva del sredstev za asfaltno prevleko. OBČINA PODČETRTEK Ker je blizu Rudnica, kjer je dosti lesa, sta župan Peter Misja in predsednik krajevne skupnosti Srečko Gobec namesto otvoritvenega traku prerezala otvoritveni drog. »DOKAZALI BOMO, DA SO MAJHNE OBČINE SPOSOBNE PREŽIVETI SAME SEBE!« »Majhne občine so potrebne!« so bile prve besede župana Občine Podčetrtek Petra Misje, ko je vse zbrane nagovoril na septembrski slavnostni seji Občine Podčetrtek. To dokazujejo vsi izpeljani projekti na območju Občine Podčetrtek, ki jih v preteklem letu ni bilo malo, na kar so upravičeno ponosni. Ponosni pa so tudi na ljudi, predvsem na nagrajence, ki so s svojim delom in trudom občini vdahnili še prav poseben pečat. Prva nagrada je romala v roke predstavnikom Društva za ohranjanje starih običajev DZP »Občina smo samo ljudje in presrečen sem, da smo v naši občini ljudje, ki se znamo dobro povezati in dobro sodelovati,« je na septembrski slavnostni seji poudaril župan Peter Misja. Lastnič, ki skrbijo, da stari običaji ne tonejo v pozabo; Dragica Gobec je prejela priznanje za večletno zelo aktivno in uspešno delo v društvih v kraju; drugo priznanje je romalo v roke družini Štraus Kramer, ki je pojem odličnosti in uspeha, saj s svojim delom, gostinsko ponudbo in povezovanjem s krajani veliko prispeva k razvoju domačega kraja; najvišje priznanje, plaketa Občine Podčetrtek, pa je romalo v roke Faniki Šket, ki je s svojim delom pustila velik pečat v razvoju turizma. Nagrajenci z županom Petrom Misjo in podžupanom mag. Markom Jurakom: predstavnika Društva za ohranjanje starih običajev DZP Lastnič, Dragica Gobec, Andrejka in Nevi z domačije Štraus - Kramer ter Fanika Šket. 7

[close]

p. 8

KOLESARJI NAVDUŠENI NAD NOVO KOLESARSKO STEZO GOLOBINJEK OB SOTLI–SELA Kolesarska steza, etapa Golobinjek ob Sotli–Sela, za katero je Občina Podčetrtek pridobila nepovratna evropska sredstva za izgradnjo v dolžini 3.100 metrov, je bila 11. oktobra predana svojemu namenu. Takoj po prerezu traku so jo prvi preizkusili kolesarji vseh generacij, tudi župan Peter Misja, Otvoritveni trak so prerezali izvajalca del Andrej in Albin Leskovšek, generalni direktor Direktorata za regionalni razvoj in evropsko sodelovanje Marko Drofenik ter župan Peter Misja. Na otvoritvi so se zbrali številni domačini, občani in gostje ter navdušeno pozdravili novo pridobitev. ki so mu domačini podarili še kolesarsko opremo za varno vožnjo s kolesom. Gradbena dela je izvajalo domače podjetje GAAL Gradnje, Albin Leskovšek s.p., novozgrajena kolesarska steza pa pomeni nadaljevanje kolesarskih povezav, ki prihajajo v Občino Podčetrtek iz sosednjih občin. CESTA, KI OBETA PRIHODNOST Cesta, ki je vodila iz Sel proti Veračam, je bila že zelo dotrajana in predvsem domačini so se v maju zelo razveselili investicije Rekonstrukcija lokalnih cest Sela–Verače, ki je Veseli domačini na novi cesti. naznanila, da bo vožnja po tej cesti kmalu varnejša in bolj pregledna. Otvoritev ceste so dočakali 18. oktobra, ko so izkazali veliko hvaležnost vsem, ki so pri investiciji sodelovali. V največji meri pa Občini Podčetrtek, ki je za celoten projekt uspela pridobiti dobrega pol milijona evrov evropskega denarja. Gradbeno-obrtniška dela je izvajalo domače podjetje GAAL Albin Leskovšek s.p., danes pa so lahko vsi ponosni na 2,75 kilometra dolgo cesto, ki se vije proti VTC 10. Obnovljena cesta sega - Verače 8

[close]

p. 9

NOVA PARKIRIŠČA TER OBNOVLJENA ODSEKA CEST IMENSKA GORCA, OLIMJE Zahvalna nedelja je bila prav posebna v Imenski Gorci. V tamkajšnji cerkvi svetega Križa so najprej darovali zahvalno mašo, po njej pa uradno odprli rekonstruiran odsek ceste Imenska Gorca, ki se je izvajal v okviru Rekonstrukcije lokalnih cest v Občini Podčetrtek. Že lani je bilo na tej cesti do križa obnovljenih in razširjenih 600 metrov ceste, letos pa so obnovili in na 4-metrsko cestišče razširili še del ceste od križa podizvajalca opravil Milan Toplišek s.p. V sklopu investicije so cesto razširili, uredili brežine in odvodnjavanje, postavili ograje ter jo ustrezno asfaltirali. V poletnih mesecih pa so se zaključila še gradbena dela na parkirišču pri večnamenski športni dvorani Podčetrtek, kjer so uredili 127 novih parkirnih mest ter parkirišče v poslovni coni Podčetrtek, kjer je 44 novih parkirnih mest. Otvoritveni trak so prerezali župan Peter Misja, Marko Drofenik, generalni direktor Direktorata za regionalni razvoj in evropsko sodelovanje na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, podizvajalec Milan Toplišek in občinski svetnik Boris Počivavšek. Parkirišča pred športno dvorano v Podčetrtku. do cerkve v dolžini 400 metrov ter v dolžini 500 metrov še cesto v »Gluži«, ki je široka 2,8 metra. Za odsek ceste Imenska Gorca in odsek ceste Olimje–Zaborovec so iz 23. člena Zakona o financiranju občin pridobili okoli 180 tisoč evrov. Izvajalec del je bilo podjetje CGP iz Novega mesta z domačim podizvajalcem Milanom Topliškom s.p. Poleg te pa je občina Podčetrtek je 29. novembra svojemu namenu uradno predala še dvokilometrski odsek lokalne ceste v Olimju, ki je bil v okviru investicije Rekonstrukcija lokalnih cest v Občini Podčetrtek v višini 120.000 evrov sofinanciran iz 23. člena Zakona o financiranju občin. Gradnja ceste skozi Vodule, kot pravijo domačini, proti Zaborovcu je bila zelo zahtevna, izvajalec del je bilo podjetje CGP iz No- Obnovljeni odsek ceste so slovesno odprli predsednik KS Olimje Andrej Gobec, častni obvega mesta dela, glavnino del pa je v vlogi čan Jože Brilej, ki je ob tej cesti ustvaril Kočo pri čarovnici, župan Peter Misja in izvajalec del Milan Toplišek. REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI V OBČINAH ROGAŠKA SLATINA IN PODČETRTEK V prostorih Občine Rogaška Slatina sta bili prvo decembrsko sredo sklenjeni pogodbi za izvedbo dveh skupnih projektov občin Rogaška Slatina in Podčetrtek, v okviru katerih bo na njunem območju v prihodnjem letu obnovljenih 10,5 km lokalnih cest in javnih poti. Obnova je razdeljena na dva projekta, in sicer na dve različni omrežji lokalnih cest in javnih poti, ki povezujejo naselja na obeh straneh partnerskih občin: na vzhodni strani »Rekonstrukcija prometne infrastrukture Kamence–Jerčin–Nezbiše–Pristava« in na zahodnem delu »Rekonstrukcija prometne infrastrukture Male Rodne–Plat–Gabrce–Nezbiše«. Skupna razdalja cest za načrtovano obnovo na območju Občine Podčetrtek znaša 2,5 km, predvidena dela pa se nanašajo na delne razširitve asfaltnega dela vozišča, ureditev odvodnjavanja, sanacije spodnjega ustroja, kompletno preplastitev vozišča ter druga z ureditvijo cest povezana gradbena dela. Zaključek obeh projektov je načrtovan julija 2014. Pogodbi sta podpisala župan Občine Rogaška Slatina mag. Branko Kidrič in Martin Turk, izvršni direktor izbrane družbe Cestno podjetje Ptuj d.d., ob podpisu pa je bil prisoten tudi podčetrteški župan Peter Misja, saj gre za skupen projekt obeh občin. 9

[close]

p. 10

Gradnja dislocirane enote doma upokojencev v Podčetrtku se je po treh letih prizadevanja pričela v ponedeljek, 21. oktobra. Na občinski upravi Občine Podčetrtek so že ob sami ideji novega vrtca imeli tudi idejo o manjši enoti doma upokojencev. Prostori nekdanjega vrtca nad zdravstvenim domom dobivajo končno podobo, ki bo zadostila vsem potrebam in standardom dislocirane enote doma za starejše. KAKO POTEKA GRADNJA DISLOCIRANE ENOTE DOMA STAREJŠIH? Gradbišče dislocirane enote doma upokojencev v Podčetrtku. V petek, 29. oktobra, je bila na Aninem dvoru v Rogaški Slatini v okviru projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle« podpisana pogodba z izvajalcem in nadzornikom del za Projekt št. 1, ki zajema hidravlično izboljšavo in dogradnjo vodovodnega sistema v občinah Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah. Namen projekta je odpraviti vrsto let trajajočo problematiko zagotavljanja kakovostne pitne vode na tem območju. Skupna vrednost Projekta št. 1, upravljanje katerega je prevzela Občina Šmarje pri Jelšah, znaša 11.506.020 evrov, od tega znaša vrednost gradbenih del v Občini Podčetrtek 2.197.749,83 evra. Po končani investiciji bo zagotovljena ustrezna infra- V POREČJU SOTLE DO KAKOVOSTNE PITNE VODE Spoštovani! Vabimo vas na struktura ter boljša in varnejša oskrba s pitno vodo za 18.228 Občina Šmarje pri Jelšah, 25. 10. 2013 prebivalcev in 700 novih uporabnikov. NOVINARSKO KONFERENCO in PODPIS POGODB, ki bo v torek, 29. oktobra 2013, ob 11.00 uri, v Aninem Dvoru, Cvetlični hrib 1a, v Rogaški Slatini. Na novinarski konferenci vam bomo predstavili projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle«. Obenem bomo podpisali pogodbi z izvajalcem in nadzornikom gradbenih del. Na novinarski Lani urejen park pod zdravstvenim domom je že prilagojen za potrebe - Jože Čakš, župan Občine Šmarje pri Jelšah, dislocirane enote doma za starejše. - Dušan Andrej Kocman, župan Občine Kozje, konferenci in podpisu pogodb bodo prisostvovali: Mogočni grad Podčetrtek še vedno propada pred očmi občanov in turistov, ki obiskujejo Podčetrtek in njegovo okolico. Mnoga prizadevanja Občine Podčetrtek, ki je 20-odstotni lastnik gradu, in predvsem župana Petra Misije v minulih letih pa v teh dneh končno dobivajo epilog in posledično novega lastnika gradu. Župan skupaj z novim lastnikom pričakuje precejšen vložek v grad Podčetrtek, ki bo predstavljal prestižen turistični objekt. S tem bo Občina Podčetrtek ponovno veliko pridobila – od delovnih mest in novih trendov v turizmu do še večje prepoznavnosti Podčetrtka ter seveda obnovljeni grad. Poleg gradu pa se razpleta tudi zgodba kašče pod gradom, kjer se že pojavlja več interesentov, ki želijo vsaj del kašče ohraniti. GRAD PODČETRTEK DOBIVA NOVEGA LASTNIKA REKONSTRUKCIJA CESTE GRUSKA–POLJE Vljudno vabljeni! Dodatne informacije: - - Peter Misja, župan Občine Podčetrtek, - Martin Mikolič, župan Občine Rogatec, Mag. Branko Kidrič, župan Občine Rogaška Slatina, - Mag. Marko Diaci, župan Občine Šentjur, - predstavnik izvajalca in - predstavnik nadzora. Občina Šmarje pri Jelšah Župan Jože Čakš V mesecu septembru so se zaključila gradbena dela operacije Rekonstrukcija cest, povezava Gruska–Polje, cest, ki povezujejo občini Kozje in Podčetrtek. Šlo je za rekonstrukcijo lokalne ceste 181081 Gruska–Brezovec–Polje ob Sotli, kjer so 3 metre široko asfaltno cestišče razširili na 4 metre, na območju občine Kozje v dolžini 1,04 km in 2,1 km na območju Podčetrtka, skupaj 3,14 km. Poleg tega se je v enakih dimenzijah rekonstruiral še del odseka JP 817911 (potek Zgornji Brezovec–Globoko) v dolžini 0,9 km. Skupaj je tako bilo preplaščenih 4,04 kilometra občinskih cest. Poleg tega so na obeh cestah sanirali še lokalne usade in posedke, uredili odvodnjavanje z asfaltnimi muldami in obcestnimi jarki, postavili varnostno odbojno ograjo na najbolj kritičnih odsekih in uredili ustrezno prometno signalizacijo. »Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada«. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja – področje voda«, prednostne usmeritve »Oskrba s pitno vodo«. Peter Planinšek, vodja oddelka za okolje in prostor, Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah E: obcina@smarje.si, T: 03 817 16 00, F: 03 817 16 26 Mogočni grad Podčetrtek pridobiva novega lastnika, ki ga bo obnovil in mu vdahnil prestižno turistično vsebino. Urejen del cestišča v Brezovcu. 10

[close]

p. 11

Z LEPOTO KRAJEV NAD GOSPODARSKO KRIZO V Cisterninu, mestecu v Apuliji, sredi pete italijanskega škornja, so konec oktobra priredili iniciativno konferenco za oblikovanje mreže najlepših krajev Sredozemlja. Konference se je udeležila tudi slovenska delegacija, vodil pa jo je predsednik Turistične zveze Slovenije in župan Podčetrtka Peter Misja, ki v vrednotenju urejenosti in privlačnosti krajev vidi veliko promocijsko in spodbujevalno priložnost. Na konferenci je bil predstavljen tudi film, ki so ga za potrebe tekmovanja Entente Florale posneli učenci OŠ Podčetrtek. Peter Misja, župan Podčetrtka, predsednik Turistične zveze Slovenije in predsednik odbora za turizem v Skupnosti slovenskih občin, in Saša Kek, vodja projektov v SOS, sta Slovenijo predstavljala na konferenci za oblikovanje mreže najlepših krajev Sredozemlja. SOFINANCIRANJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV IN PRIKLJUČKOV NA KANALIZACIJSKESISTEME Občinski svet Občine Podčetrtek je na 21. redni seji na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi določil Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Podčetrtek ter na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek sprejel Pravilnik o sofinanciranju priključkov na kanalizacijske sisteme komunalnih čistilnih naprav in Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav. Pri sofinanciranju priključkov na kanalizacijske sisteme komunalnih čistilnih naprav gre za spodbujanje varstva okolja z zmanjševanjem onesnaževanja s komunalnimi odpadnimi vodami in pospeševanje priključevanja obstoječih stanovanjskih objektov na javno kanalizacijo. ZAČENJA SE IZGRADNJA KOLESARSKE POVEZAVE MED PODČETRTKOM IN ROGAŠKO SLATINO Direkcija RS za ceste je pred pričetkom gradbenih del na posameznih odsekih kolesarske povezave Rogaška Slatina–Podčetrtek–Bistrica ob Sotli sklicala novinarsko konferenco z namenom predstavitve projekta, sofinanciranega iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Direktor Direkcije RS za ceste mag. Gregor Ficko je kot predstavnik investitorja predstavil aktualne projekte na cestni infrastrukturi v slovenskem prostoru ter se zahvalil občinama Podčetrtek in Rogaška Slatina za zelo dobro sodelovanje, ideje in sugestije pri pripravi projekta Kolesarska povezava Rogaška Slatina–Podčetrtek–Bistrica ob Sotli 1., 2. in 3. faza. Župan Občine Rogaška Slatina mag. Branko Kidrič je prav tako izrekel zahvalo Direkciji za ceste, ki vodi omenjeni projekt, ki bo s kolesarsko stezo povezal dve turistični občini ter predstavil aktivnosti svoje občine na področju kolesarskih stez. Podpisa gradbene pogodbe o začetku del kolesarske steze ob Vonarskem jezeru se je razveselil tudi župan Občine Podčetrtek Peter Misja, ki se je prav tako zahvalil Direkciji za ceste za dobro sodelovanje. Dejal je, da kolesarjenje v Občini Podčetrtek dobiva vedno večji pomen tudi zaradi že zgrajenih kolesarskih stez ter napovedal, da imajo na tem področju še kar nekaj načrtov. Dodal pa je še, da je zelo vesel tudi gradnje odseka kolesarske steze med termalnim parkom Aqualuna in Podčetrtkom v dolžini 2.535 m, ki ga izvaja domače podjetje GAAL gradnje. Celoten projekt je predstavila Irena Zore Willenpart, ki je povedala, da ocenjena vrednost projekta znaša 6,3 milijona evrov. Vrednost gradbenih del po pogodbi za odsek 1, 2 in 3 je 3.501.177,35 evrov. Za izvajalca gradbenih del odseka 1, 2 in 3 je bilo izbrano podjetje Strabag gradbene storitve d.o.o. s partnerjem Kit-ak Gradnje d.o.o. Odsek 4 med termalnim Parkom Aqualuna in Podčetrtkom pa je vreden 317.162,98 evrov. Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj bo sofinancirano do 85 % upravičenih stroškov, ostalo bo zagotovila Direkcija RS za ceste. Irena Zore Willenpart, direktor Direkcije RS za ceste mag. Gregor Ficko, župan Občine Rogaška Slatina Branko Kidrič in župan Podčetrtka Peter Misja na predstavitvi projekta izgradnje kolesarske povezave Rogaška Slatina–Podčetrtek–Bistrica ob Sotli. 11

[close]

p. 12

PODČETRTEK IN TERME OLIMIA GOSTILI NAJPOMEMBNEJŠE TURISTIČNE PRIREDITVE Veliko priznanje razvoju turizma v Občini Podčetrtek in dobremu delu v Termah Olimia je gostovanje treh največjih turističnih dogodkov v slovenskem turizmu. Od 7. do 9. oktobra so v Podčetrtku in Termah Olimia gostili tretje Dneve slovenskega turizma, 60. jubilejni Gostinsko turistični zbor in zaključno prireditev tekmovanja Moja dežela - lepa in gostoljubna. Za to imata zagotovo veliko zaslug dva pomembna moža slovenskega turizma, župan Podčetrtka Peter Misja, ki je hkrati tudi predsednik Turistične zveze Slovenije, in direktor Term Olimia Zdravko Počivalšek, ki je predsednik Turistično gostinske zbornice Slovenije. Dnevi slovenskega turizma predstavljajo osrednji strokovni dogodek v turizmu, letošnja tema pa je bila analiza stanja in smernice prihodnjega razvoja slovenskega turizma v luči poglabljajoče se finančne in gospodarske krize. Posebno težo dogodku je s svojim obiskom in nagovorom dala predsednica vlade mag. Alenka Bratušek, ki je poudarila pomen turizma za slovensko gospodarstvo. Andrej Hercl iz Term Olimia je na tekmovanju v pripravi jedi pred gostom (Front Cooking) osvojil srebrno priznanje. Na tekmovanju o pivu sta si Elvedin Murić iz Term Olimia in Valentina Šurbek iz Term Tuhelj prislužila srebrno priznanje. Tekmovanje hotelskih receptorjev je Sabini Šelekar in Nataliji Volf iz Term Olimia prineslo bronasto priznanje. Tekmovanje sobaric je Ankici Koprivnjak in Andrei Cvetko iz Term Tuhelj prineslo zlato priznanje, Mileni Inkret, Gordani Pavić in Mojci Pušnik iz Term Olimia ter Marini Antolić iz Term Tuhelj pa srebrno. Zbranim za omizjem je postrežena hrana več kot teknila. Najpomembnejši gostje Dnevov slovenskega turizma, med njimi predsednica vlade mag. Alenka Bratušek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Stanko Stepišnik, mag. Marjan Hribar, generalni direktor Direktorata za turizem, Boštjan Skalar, v.d. direktorja SPIRIT Slovenija, ter gostitelja Peter Misja in Zdravko Počivalšek. Na tekmovanju v pripravi in postrežbi kave je Almir Ahmetašević iz Term Olimia osvojil zlato priznanje, Dijana Halužan iz Term Tuhelj pa srebrno. Na ekipnem tekmovanju v kuhanju menija so Matjaž Kovačič, Andreja Kolar in Verica Ogrizek iz Term Olimia osvojili srebrno priznanje, Ljiljana Vinković in Mirko Ljubić iz Term Tuhelj pa bronasto. Na tekmovanju v postrežbi menija sta Dorica Kolman in Željko Fišer iz Term Tuhelj osvojila zlato priznanje, Husein Hrnjić, Boštjan Fajs in Matjaž Kovačič iz Term Olimia pa srebrno. Gostinsko turistični zbor Slovenije je tradicionalni dogodek gostinske in turistične stroke, ki že dolga desetletja omogoča izpopolnjevanje, dodatno izobraževanje, nagrajevanje, širjenje obzorij, pa tudi druženje s kolegi, izmenjavo mnenj, izkušenj in dobrih praks ter pridobivanje strokovnih znanj, spretnosti in veščin. Jubilejni Gostinsko turistični zbor je v treh dneh v Podčetrtek in Terme Olimia privabil okrog 8 tisoč udeležencev ter 600 tekmovalcev. Obiskovalci so imeli priložnost občudovati razstavljene vrhunske kulinarične in slaščičarske izdelke ter pogrinjke, na številnih tekmovanjih pa so lahko spremljali svoje favorite. Največ pesti se je zagotovo stiskalo za domače, zaposlene v Termah Olimia in Termah Tuhelj, ki so osvojili številna zlata, srebrna in bronasta priznanja: Na razstavi slaščičarskih izdelkov sta Bojana Petrej in Valerija Dolar iz Term Olimia osvojili bronasto priznanje. Na tekmovanju v pripravi jedi v kotličku je Jožica Konečnik iz Term Olimia osvojila zlato, Josip Kolar iz Term Tuhelj pa srebrno priznanje. 12 Jožica Konečnik je Terme Olimia odlično zastopala v tekmovanju v pripravi jedi v kotličku.

[close]

p. 13

ŠOKASTIČEN ODKLOP Klub študentov šmarske regije in Obsotelja vsako leto pripravi sklop prireditev ŠOK, ki so zelo dobro obiskane. Poleti so se odločili, da pripravijo največji ŠOK do sedaj, kar jim je zagotovo uspelo. Za šokastičen odklop na hipodromu v Imenem, katerega se je udeležilo več kot 3000 obiskovalcev, so poskrbeli Genova, Zebra Dots, Mi2 in Parni Valjak, kot presenečenje večera pa so zaigrali še Mladi upi. Na svoj račun so prišli tudi ljubitelje elektronske glasbe, saj so jim organizatorji pripravili elektronski oder, kjer so za glasbo skrbeli DJ-ji. Nadvse številčno množico so pozdravili člani organizacijskega odbora KŠŠO s predsednico Tadejo Kosovel in župan Občine Podčetrtek Peter Misja. Več kot 3000 obiskovalcev se je zabavalo na hipodromu v Imenem. Člani Športnega društva Polje ob Sotli, ki ga vodi Boštjan Hostnik, so v sredini septembra pod streho uspešno spravili že pete poletne športne vaške igre, ki se jih je udeležilo več kot 150 športnih navdušencev vseh generacij. Športniki iz ekip Imeno, Lastnič, Brezovec-Reberca, Polje ob Sotli, Sedlarjevo, Buče, Sela-Verače in Vrenska Gorca so se v poletnem času pomerili v devetih disciplinah: igranju šnopsa, namiznem tenisu, teku na 2400 m, šahu, košarki, odbojki, streljanju, badmintonu in nogometu. V skupnem seštevku so slavili novinci, Imenčani, ki so svojo zmago ob zaključku iger tudi proslavili, kot se za takšen uspeh spodobi. Kot zmagovalci so prejeli še prehodni pokal, ki je bil leto dni v lasti ekipe iz Sedlarjevega. IMENČANI ZMAGOVALCI PETIH POLETNIH ŠPORTNIH VAŠKIH IGER Prvič na igrah in takoj zmagovalci, ekipa Imenega z navijači. PRAZNOVANJE KS OLIMJE Na prijetno Slomškovo nedeljo je bilo v Olimju še posebej slovesno in veselo. Praznovali so namreč svoj krajevni praznik, ki so ga še polepšali z razstavo likovnih del, ki so nastala v okviru mednarodne likovne kolonije MOLK. Slavje se je začelo s sveto mašo, ki je bila posvečena blaženemu A. M. Olimski fantje so ubrano zapeli. Zbrane je pozdravil predsednik KS Olimje Andrej Gobec. Slomšku, ki je pred 189 leti prav tukaj v Olimju pričel svojo pot duhovnika, spomnili pa so se tudi na pokojnega Franca Jakopina, ki je vrsto let vodil KS Olimje. V sklopu praznovanja so si obiskovalci ogledali zelo zanimiv dokumentarni film o gradu Podčetrtek, ki ga je posnela Mery Gobec. 13

[close]

p. 14

V HIŠI VIN EMINO OB VEČ KOT 250 000 LITROV MOŠTA Na predvečer martinovega so v kleti Hiše vin Emino »ahtali« mošt. Žal pa »ahtanje« ni obrodilo sadov, saj so tam naslednje jutro ostali brez vsega mošta, ki ga je zamenjalo mlado vino. Je pa »ahtanje« spremljal smeh, pesem in dobra volja, vse prepleteno s številnimi zdravicami ob pokušini žlahtne kapljice. Pevska skupina Pozna trgatev se je na predvečer martinovega predstavila prvič. Med zbranimi sta bila tudi kozjanski in podčetrteški župan ter seveda prvi gospodar kleti, direktor šmarske zadruge Vinko But. MARTINOVI POHODNIKI VZTRAJNEJŠI OD DEŽJA narave, dobrega vina in domače hrane iz vseh koncev Slovenije. Pohodniki so se zbrali v prostorih gasilskega doma Lesično in kljub malo slabšemu vremenu med vinorodnimi griči kozjanske pokrajine preživeli lep dan z zabavnimi vmesnimi postanki, gostoljubnimi domačini, slastnimi prigrizki in dobro domačo kapljico, pohod pa zaključili na Virštanju v Gostišču Banovina s tradicionalnim blagoslovom in krstom mošta in obilno Martinovo malico. Med potjo so pohodnike pogostili domači vinogradniki, pri katerih so si lahko pohodniki v spremljavi žive domače glasbe malo odpočili, dobili kaj za pod zob in »koštali mošt«. Na Martinovo soboto se na Kozjanskem odvijajo številna martinovanja, prav poseben in nepozaben dogodek pa je zagotovo Martinova pohodna dogodivščina, ki jo vsako leto organizira Društvo vinogradnikov Virštanj - Kozjansko. Pohoda, ki je namenjen počastitvi vina in predstavitvi domačih lokalnih ponudnikov, se je kljub izredno slabi vremenski napovedi udeležilo več kot šestdeset ljubiteljev prelepe Pohoda, ki je namenjen počastitvi vina in predstavitvi domačih lokalnih ponudnikov, se je kljub izredno slabi vremenski napovedi, udeležilo več kot šestdeset pohodnikov iz vseh koncev Slovenije. POHODNIKI OD SVETEGA AREHA DO TINSKEGA Turistično društvo Pristava pri Mestinju, ki ga vodi Srečko Gobec, vsako leto organizira Martinov pohod, ki poteka od Svetega Areha pa vse do Tinskega s številnimi vmesnimi postojankami, ki jih pripravijo gostoljubni domačini. Novost letošnjega pohoda je bila ta, da so pri vsaki obiskani kleti v skupno posodo natočili dva litra mošta, ki so ga na koncu tudi krstili. 14 Turistično društvo Pristava pri Mestinju je letos organiziralo že deveti Martinov pohod. Pohodniki so se, kot je že tradicionalno ustavili v zidanici Marjana Kovačiča, kjer so nazdravili z izvrstno kapljico.

[close]

p. 15

V KRAJEVNI SKUPNOSTI POLJE OB SOTLI RAZNOVALI Minulo leto je v Krajevni skupnosti Polje ob Sotli ponovno doprineslo h kvalitetnejšemu življenju v njej. Ob prazniku so se ozrli nazaj in pregledali opravljeno delo. Bogatejši so za zelo pomemben odsek ceste, ki je bil zgrajen v okviru investicije Rekonstrukcija ceste Polje–Gruska, prepleskali so notranjost doma gasilcev in krajanov ter vežico na pokopališču in s prostovoljnim delom naredili oder, ki so ga prav ob prazniku Krajevne skupnosti Polje ob Sotli prvič preizkusili. Spomnili pa so se tudi vojnih dni, ko so tamkajšnji krajani bili pregnani v izgnanstvo. Nastopajoči so se na novem odru dobro počutili. MIKLAVŽ OBISKAL FRANČIŠKOV SEJEM V Olimju so prvo nedeljo v decembru, ko smo prižgali tudi prvo adventno svečko, pripravili Frančiškov sejem, na katerem so se predstavljali domači ponudniki. Sejem je postal že tradicionalen, saj ga je Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje v sodelovanju s patri minoritskega samostana letos pripravil že šesto leto zapored. Ker pa je ta nedelja bila nekaj dni pred dnem, ko goduje sv. Miklavž, je ta dobri mož otroke tudi obiskal. Mladi in otroci iz Olimja in okolice so pripravili kulturni program. Obiskovalci so se sprehodili od stojnice do stojnice, kupili kakšen izdelek ali darilo in pa malce poklepetali. Z GLASBO V LEPŠE POPOLDNE Na prvo adventno nedeljo je Kulturno društvo Pristava pri Mestinju, na čelu katerega je Dragica Gobec, organiziralo že enajsto srečanje mladih harmonikarjev in ansamblov. V dobrih dveh urah, kolikor je trajal program, so se mladi nadobudneži predstavili v kar šestindvajsetih točkah, s čimer so dokazali, da se za prihodnost tovrstne glasbe ni bati. Predsednica Kulturnega društva Pristava pri Mestinju Dragica Gobec je bila izredno vesela, da jim je tokrat prizaneslo tudi vreme in da se je srečanja lahko udeležilo tako veliko nastopajočih in tudi poslušalcev. Dvorana je bila napolnjena skoraj do zadnjega kotička. 15

[close]

Comments

no comments yet