NAPREDEK 12

 

Embed or link this publication

Description

Napredek, glasilo Občine Podčetrtek

Popular Pages


p. 1

N a p re d e k GLASILO OBČINE PODČETRTEK Številka: 12 24. december 2012 1

[close]

p. 2

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI ! Leto je zopet naokoli, zato je prav, da se kot vsako leto zazremo nazaj in naredimo pregled letošnjega leta. Za občino je bilo zelo uspešno. Naši kraji so zopet pridobili veliko pridobitev: gradnja infrastrukture, kanalizacij s čistilnimi napravami, cest, obnova stare šole itd. je bilo v polnem teku. Poleg tega smo v občinski upravi pripravljali projekte in projektne dokumentacije. Vsa naša prizadevanja so obrodila veliko sadov. Rezultati sklepov, ki so prihajali konec leta, so bili fantastični. Veliko evropskega denarja se bo v prihodnjih letih steklo na naše območje. Seveda bo to za nas pomenilo veliko obveznosti, kar pa je za vse sladko delo. Kot vsako leto moram tudi letos poudariti odlično sodelovanje vseh akterjev v občini: občinske uprave, občinskega sveta, krajevnih skupnosti, društev, pastorale, podjetij … In ravno to se mi zdi za v bodoče zelo pomembno. Pomembno pa se mi zdi tudi to, da smo kljub velikemu številu investicij, izvedenih v letošnjem letu, beležili presežek v proračunu. Spoštovane in spoštovani, hvala vam, ker velikokrat razumete delo občine in ker ves čas dobro sodelujete pri različnih opravilih, posebej pa, ker razumete pomen investicij in velikokrat odstopate svoja zemljišča. Naj bodo decembrski dnevi dobra priložnost za srečanje s prijatelji in pogovor z družino in naj bo leto 2013 zdravo in uspešno. Vaš župan Peter Misja Uredniški odbor: Peter Misja, Zdenka Ivačič, Mojca Amon Urejanje in priprava prispevkov: Zdenka Ivačič Fotografije: Fanika Šket, arhiv Občine Podčetrtek, Foto Zorin, arhiv OKo Izdaja: Časopis OKo Oblikovanje: Print shop OKo Tisk: Print shop OKo Naklada: 1100 izvodov Na naslovnici: Praznični utrinek iz Podčetrtka 2

[close]

p. 3

»Prihaja intenzivno leto, v katerem bomo spet veliko delali!« V Občini Podčetrtek se tudi letos ponosno ozirajo nazaj, saj je iztekajoče se leto s sabo prineslo veliko novih pridobitev. Največja med njimi je zagotovo kanalizacijski sistem in čistilna naprava v Imenem. Uredila sta se še trško jedro in stara šola, imamo kar nekaj novih odsekov cest in vse to je zagotovo dober razlog, da se župan Peter Misja ob izteku leta ponosno ozira nazaj. Zagotovo je uspešno opravljeno delo dodatna spodbuda za prihodnost, saj se tudi v letu 2013 na območju Občine Podčetrtek obetajo spremembe, ki bodo še dodatno dvignile kvaliteto življenja. V pogovoru je župan Peter Misja strnil delo iztekajočega se leta, z odgovori pa nakazal, da se bo uspešna pot razvoja nadaljevala tudi v naslednjem letu. Z letom, ki se izteka, ste v Občini Podčetrtek lahko ponovno zelo zadovoljni. Kaj vse je zaznamovalo leto 2012? Zelo veliko stvari. To je bilo investicijsko zelo naravnano leto, ki je prineslo tudi veliko dodanih vrednosti. Zgradili smo kar nekaj odsekov cest, in sicer bi izpostavil ceste, ki so bile zgrajene s pomočjo sredstev iz tako imenovanega 23. člena. To so ceste LC Virštanj–Rudnica, LC Sodna vas–Cmereška Gorca, LC Sodna vas–Roginska Gorca in LC Škrbnik, odcep Nezbiše–Škrbnik. Seveda pa smo s sklepom občinskega sveta uredili še dva dodatna odcepa, v KS Pristava pri Mestinju cesto proti Rogaški Slatini, katere večji del je gradila Občina Rogaška Slatina, in pa podaljšek ceste v Imensko Gorco. Tako imamo sedaj povsod ceste široke štiri metre. Veliko se je naredilo še na ostali cestni infrastrukturi. Posebej bi izpostavil izgradnjo krožišča pri Termah Olimia in pa vsega ostalega, saj smo ravno v teh dneh namenu predali še nivojski prehod pod Termami. Tu gre za veliko investicijo, ki je trajala nekaj let. Izpostavim naj še kolesarske steze, kjer smo pripravili kar nekaj projektne dokumentacije in v začetku decembra je že bil sprejet sklep Ministrstva za gospodarstvo in regionalni razvoj o sofinanciranju kolesarske steze Podčetrtek–Rogaška Slatina v vrednosti več kot 6 milijonov evrov. Gradila pa se bo še kolesarska steza iz Golobinjeka proti Virštanju. Poleg izgradnje kolesarskih stez bo naslednje leto velik projekt še Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle. Na področju okolja in prostora je bila zelo pomembna investicija izgradnje kanalizacijskega sistema in čistilne naprave v Imenem, na čistilno napravo pa smo končno priključili tudi kanalizacijski sistem Olimje. Tudi na tem področju se bodo v naslednjem letu izvajale pospešene investicije. Poleg vsega tega smo v letu 2012 kot ena redkih občin poslovali pozitivno in brez dodatnih težav ter naredili presežek, ki nam bo še kako prav prišel v letu 2013, ko nas čakajo številne investicije. Pohvalno je seveda tudi to, da se je Občina Podčetrtek v vseh letih, odkar županujem, zadolžila le za izgradnjo vrtca, vse ostale investicije pa so bile izpeljane brez zadolževanj. In tudi zaradi tega bomo v prihodnjih letih imeli še kako veliko perspektivo za pridobivanje dodatnih evropskih sredstev. Tako kot vsako leto je bilo tudi leto, ki se izteka, zelo investicijsko naravnano. Poleg kanalizacijskega sistema in čistilne naprave je občina bogatejša za kar nekaj kilometrov cest, urejeno trško jedro v Podčetrtku, prenovljeno staro šolo. Kako vam v enem letu uspe pod streho spraviti toliko pomembnih investicij? Pravzaprav se to tudi sam večkrat vprašam. Kljub temu da smo najbolj racionalna občinska uprava v Sloveniji, da imamo le štiri zaposlene, nam uspe pridobiti veliko sredstev iz evropskih skladov. Pa tudi pri ostalih projektih, ki jih financira bodisi Direkcija RS za ceste bodisi država, se znamo pravilno postaviti in v letu dni marsikaj postoriti. Poudarim naj še, da velika večina ljudi to tudi opazi in ko prihajajo k nam gostje, kar verjeti ne morejo, da se lahko v letu dni toliko spremeni. Jaz pa verjamem tudi to, da vse delo opazijo tudi naši domačini. O tem mi ne nazadnje priča dogodek ob otvoritvi ceste na Rudnici, ki mi je ostal še posebej v spominu, da tudi ljudje na obrobju naše občine čutijo, da so v naši občini in da se zanje marsikaj naredi. V občini se trenutno izvaja kar nekaj projektov, za veliko projektov pa je že pripravljena projektna dokumentacija. Veliko projektov je zopet sofinanciranih s strani Evrope in države. Kakšna je skrivnost uspešnega prijavljanja na razpise? Skrivnost je samo ta, da imamo vedno pripravljenih zelo veliko projektnih dokumentacij. Seveda pa pri tem sodelujejo tudi naši svetniki in predsedniki krajevnih skupnosti, predvsem v segmentu pridobivanja zemljišč. To bo zelo pomembno tudi sedaj, ko prijavljamo kar nekaj projektov, vezanih na zadnji razpis za obmejna sredstva in bodo potrebna določena soglasja in se bomo spet posluževali tudi tega, da gredo ti akterji občine na teren in pripomorejo k temu, da dobimo ustrezna soglasja in lahko potem nemoteno kandidiramo na razpisih. Zelo velik projekt, ki se obeta v naslednjem letu, je »Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle«. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je izdalo odločbo o dodelitvi sredstev za 20,3 milijona evrov vreden projekt oskrbe s pitno vodo v porečju Sotle. Kakšen delež bo tu imela Občina Podčetrtek? Naša občina bo tukaj imela sorazmerno velik delež, predvsem moram povedati, da smo se tukaj zelo trudili tudi na območjih, kjer še ni vodovoda. Vsekakor pa pokritje občine z novim vodovodnim sistemom in novimi cevmi prinaša za naslednje generacije velik nadstandard. V preteklih letih smo namreč že opazili, da v poletnih mesecih ni vode na pretek, zato bodo novi sistemi prav gotovo pripomogli k temu, da bomo v naši občini imeli nadstandardno oskrbo s pitno vodo. Seveda pa naši občini pripada približno 3 milijone evrov in uredili bomo vse, kar načrtujemo. Projekt se bo izvajal v letih 2013 in 2014. Še vedno se Občina Podčetrtek uvršča med najrazvitejše občine v Sloveniji. Kaj ta trend prinaša sami občini in njenim občanom ter ne nazadnje gospodarstvu v občini? V zadnjih letih smo prav gotovo zelo napredovali. Imamo nizko brezposelnost in visoko dodano vrednost na prebivalca občine. Verjamem, da se občani v naši občini počutijo zelo dobro in znajo prepoznati, da živijo kvalitetno življenje. Seveda pa vse še ni tako, kot bi moralo biti. Sam bi si predvsem želel, da bi v občino pripeljali še kakšno uspešno podjetje. To se nam je tudi obetalo, vendar je žal trenutna gospodarska situacija naredila svoje in ta zadeva stoji. Bili smo tudi zelo daleč v smeri nakupa in ureditve gradu Podčetrtek, vendar slednjega zaradi zelo slabega odziva lastnikov nismo mogli izvesti, kar je velika škoda. Kaj pa občinski svet? Kako delate in sodelujete? Občinski svet deluje zelo konstruktivno. Poudarim naj, da gre za zelo inteligenten občinski svet, da imajo svetniki zelo 3

[close]

p. 4

visoke izobrazbe in da razumejo potek dela na občini. Če ne bi tako dobro delali in sodelovali, bi zagotovo bil izveden kakšen projekt manj in res smo vsi skupaj lahko ponosni, da smo tako veliko projektov izvedli brez zadolževanja. in kanalizacijski sistem več, kot smo načrtovali in bo leto 2013 ponovno leto zelo velikih investicij. Da je temu tako, je ponovno pomembno že omenjeno dejstvo, da vseskozi pripravljamo ogromno projektnih dokumentacij. Poudarim naj še, da proračun ne bo posegal na šolsko in predšolsko vzgojo ter socialo, torej vse vitalne zadeve, ki jih mora občina zagotavljati. Nikjer nismo manjšali sredstev, obdržali smo vse nadstandarde. Smo pa morda pas zategnili tam, kjer občani tega ne občutijo. Urejenost krajev v Občini Podčetrtek je vsako leto na zavidljivi ravni. Naslednje leto bo Podčetrtek ponovno sodeloval v tekmovanju Entente Florale. Kaj pričakujete od tega tekmovanja in zakaj ste se zanj odločili? Podčetrtek je že veliko let med najbolj urejenimi v Sloveniji in tako smo sprejeli prošnjo društva Entente florale Slovenija, da na evropskem nivoju Slovenijo zastopamo med manjšimi kraji. Seveda se bo na račun tega v Podčetrtku moralo še kaj postoriti, vendar ne kaj veliko, je pa pomembno, da bomo na to pripravili ljudi, tako kot smo to naredili v Olimju in pripravili dobro zgodbo. S to zgodbo pa bomo zagotovo spet med najlepšimi v Evropi. Kaj pa Večnamenska športna dvorana Podčetrtek? Ste po treh letih zadovoljni z obiskom v njej? Seveda sem zelo zadovoljen. Dvorana je zelo zasedena in smo morali konkretno v decembru kar prestavljati srečanje starejših. Zadovoljen sem tudi zaradi tega, ker imamo v občini številne mlade športnike, uspešne ne le v našem okolju, ampak tudi na državnem nivoju in to je zagotovo še en razlog več, kako potrebna je dvorana. Kaj pa delo Turizma Podčetrtek, ki se je letos razširil še na občini Kozje in Bistrica ob Sotli, ste zadovoljni z njegovim delom? Bo stavba, kjer deluje, kmalu dobila novo podobo? Glede stavbe naj povem, da čakamo ustrezen sklep o odobritvi evropskih sredstev. Kar se tiče dela Turizma Podčetrtek, moram reči, da dobro deluje že vsa ta leta. Širitev se mi zdi smiselna, saj je povezovanje zelo pomembno. Tudi moje delo ni vezano ozko, saj povsod gledam, da predstavljam celotno Kozjansko in Obsotelje, zato menim, da ja bilo to potrebno. To je zagotovo dobro za skupno promocijo in zanjo smo nekaj naredili tudi s skupnim nastopom v oddaji Na zdravje in na snemanju oddaje Gostilna pr' Francet. Skratka, le s skupnim povezovanjem in promocijo bomo vsi skupaj uspešni na uspešni poti razvoja turizma in ne s soliranjem. Kako pa je iztekajoče se leto zaznamovalo vaše osebno življenje? Moje osebno življenje je močno prepleteno z mojim delom in je bilo posledično tudi zelo pestro. Kot veste nisem le župan, ampak opravljam še kar nekaj drugih funkcij. Čisto osebno sem se lotil gradnje, je pa res, da je zelo pomembno, da me pri vsakem delu in aktivnostih podpira družina. Včasih je težko, ko sem zaradi obveznosti malo doma, vendar ko imam čas, mi je v veliko veselje, da kaj postorim tudi doma. Kaj bi občankam in občanom zaželeli v letu, ki prihaja? Prihaja intenzivno leto, v katerem bomo spet veliko delali. Občankam in občanom želim, da bodo strpni, da bodo pozabili na težave v državi in da bomo s skupnim delom in z dobrim zdravjem naredili nekaj za Občino Podčetrtek in Slovenijo veliko bolj uspešno in veliko bolj prepoznavno po tem, da bomo dobri prijatelji, ne pa po tem, da bomo ustvarjali prepire. Občinski svet, ki z županom zelo dobro sodeluje. Občinska uprava še vedno ostaja zelo majhna. Še vedno drži vaša trditev, da se lahko z manj ljudmi in dobro organizacijo naredi več? Absolutno, to je dokazano tudi v svetu. Seveda bi lahko še koga zaposlili, predvsem zaradi tega, ker imam še sam kar nekaj drugih obveznosti, vendar skupaj z dobro organizacijo zmoremo. Nekaj mesecev v letu 2013 bodo zaradi porodniških dopustov zaposlene le 3 delavke in bomo morali skupaj postoriti še nekaj na oddelku za okolje in prostor, vendar sem prepričan, da bomo zmogli in uspešno delali tako kot do sedaj. Župan z zaposlenimi v občinski upravi, ki je ena najbolj racionalnih v državi. Občinski svet je prvi petek v decembru že sprejel proračun za leto 2013. Kljub temu da se povsod poudarja zategovanje pasov, tega v občinskem proračunu Občine Podčetrtek ni videti. Kaj vse se bo torej počelo v letu, ki prihaja? Nekaj investicij sem že omenil, zanimivo pa je tudi dejstvo, da bo proračun Občine Podčetrtek že v prvih mesecih naslednjega leta doživel rebalans zaradi razpisa za obmejna območja, kjer bomo prijavljali kar nekaj projektov. Tako bo prišlo tudi do nekaterih zamenjav, saj smo nameravali ceste graditi s pomočjo 23. člena, sedaj pa se bo to obrnilo in zato se nam obeta, da bomo dobili še kakšno cesto 4

[close]

p. 5

Terme Olimia z Aqualuno – Naj kopališče 2012 Da je Termalni park Aqualuna v Termah Olimia ob vročih poletnih dneh verjetno najboljša možna izbira za poletna družinska doživetja, je letos potrdil tudi zajeten del glasovalcev akcije Naj kopališče 2012, ki so svoj glas zaupali prav Aqualuni, ki si je tako prislužila laskavi naziv Naj kopališče 2012 v kategoriji velikih termalnih kopališč. Medijsko odmevna akcija „Naj kopališče“ je letos potekala že 22. leto zapored. Kopališča so bila v okviru akcije razdeljena v šest različnih kategorij: kategorijo naravnih kopališč, letnih kopališč, pokritih bazenskih kopališč, kategorijo malih termalnih kopališč, srednje velikih termalnih kopališč ter kategorijo velikih termalnih kopališč. V kategoriji velikih termalnih kopališč je letos v ostri konkurenci zmagal Termalni park Aqualuna Term Olimia, ki se je po petih letih povzpel na 1. mesto. (TO) Sabina Stipčič, vodja wellnessa in bazenov v Termah Olimia, je sprejela letošnjo prestižno nagrado za Naj kopališče 2012 v kategoriji velikih termalnih kopališč. Zaposleni Term Olimia in Term Tuhelj uspešni na GTZ-ju Turistično gostinska zbornica Slovenije je kljub poostrenim gospodarskim razmeram tudi letos organizirala tradicionalno stanovsko prireditev Gostinsko turistični zbor (GTZ). Tokrat so se dogodki vrstili med 15. in 17. oktobrom 2012 v Zdravilišču Radenci. Prireditve so se začele s 15. Turističnim forumom, ki ga organizira Slovenska turistična organizacija, sledile so mu podelitve nagrad za najbolj urejene kraje, nato pa tekmovanja 386 gostincev v 26 kategorijah 59. Gostinsko turističnega zbora Slovenije. Tradicionalno se teh tekmovanj udeležujejo zaposleni iz Term Olimia in Term Tuhelj, ki so letos barve obeh term zelo dobro zastopali in domov prinesli zlata, srebrna in bronasta priznanja. Tekmovanje pa ni bila edina njihova želja, z udeležbo na gostinsko turističnem zboru Slovenije so namreč izkoristili še veliko priložnosti za izpopolnjevanje, dodatno izobraževanje in širjenje obzorij. Gostinci pa so imeli tudi priložnost za izmenjavo mnenj in izkušenj ter predvsem dobrih praks ter za brušenje strokovnih znanj, spretnosti in veščin. In kako so se odrezali zaposleni iz Term Olimia in Term Tuhelj? V ekipnem tekmovanju v pripravi menija kuharji so Boštjan Fajs, Tomislav Podhraški in Janez Blažič iz Term Olimia osvojili bronasto priznanje. Prav tako bronast v isti kategoriji je bil Petar Matečić iz Term Tuhelj, Mirko Ljubić in Liljana Slonjšak iz Term Tuhelj pa sta prejela priznanje. V ekipnem tekmovanju v postrežbi menija natakarji so Boštjan Fajs, Amir Grigič in Nermin Hadžič iz Term Olimia osvojili bronasto priznanje, bronast je bil tudi Petar Matečić iz Term Tuhelj, s srebrom pa sta se okitila Dorica Kolman in Štefica Mudri iz Term Tuhelj. Prepričljivo je v tekmovanju hotelskih receptorjev zmagala Michaela Agrež iz Term Olimia, ki je dosegla kar 97,20 točk od možnih stotih in seveda prejela tudi zlato priznanje. Srebrna sta bila Matej Terner iz Term Olimia in Ivan Mihovilić iz Term Tuhelj d.o.o., Nino Zbanatski iz Term Tuhelj pa je prejel bronasto priznanje. V tekmovanju sobaric sta Milena Inkret in Valentina Bele iz Term Olimia prejeli zlato priznanje, Ankica Koprivnjak in Ana Bezjak iz Term Tuhelj sta bili srebrni, Andreja Cvetko iz Term Tuhelj pa bronasta. Priprava in postrežba kave je zaposlenim v Termah Olimia prinesla dve zlati priznanji. Prejela sta jih Almir Ahmetašević in Dušan Konečnik. Zlata je bila še Andreja Antolić iz Term Tuhelj, srebrna pa Dijana Konjić, prav tako iz Term Tuhelj. Haris Bašagič iz Term Olimia je v tekmovanju v točenju piva osvojil srebro in Barbara Greblički iz Term Tuhelj prav tako srebro priznanje. Zaposleni iz Term Olimia, ki so sodelovali v grajski večerji. V tekmovanje barmanov je Petar Matečić iz Term Tuhelj prejel priznanje. S tekmovanjem priprave jedi v kotličku pa je Josip Kolar iz Term Tuhelj opravil tako, da je prejel zlato priznanje, Martina Ogrizek iz Term Olimia pa srebrno. (OKo) 5

[close]

p. 6

OBČINA PODČETRTEK Občino Podčetrtek razvijamo v vrhunsko, najlepšo občino v Evropi Praznik Občine Podčetrtek je že nekaj let nekaj posebnega. Pogled nazaj, ki zaokrožuje čas med lanskim in letošnjim praznikom, je namreč čas razvojnih sprememb v občini, čas, obogaten z novimi investicijami, in čas, ko so vse sile uprte v nove izzive in projekte. Je pa čas praznovanja tudi, ko se z občinskimi priznanji posebej zahvalijo ljudem, ki so naredili nekaj več. Tokrat so občinska priznanja romala v roke župniku in dekanu Jožefu Rogaču, Vladimirju Grobelniku in Mladinsko kulturno turističnemu društvu Lepe strune. Župan Peter Misja je tako na slavnostni seji pred podelitvijo priznanj zgoraj omenjenim poudaril, da skupaj z občinsko Župan Peter Misja se je zahvalil vsem, ki s sodelovanjem Občino Podčetrtek razvijajo v vrhunsko, najlepšo občino v Evropi. Letošnji nagrajenci: Karmen Cvirn za MKTD Lepe strune, Vladimir Grobelnik in Jožef Rogač s podžupanom mag. Markom Jurakom. upravo ter svetnicami in svetniki občinskega sveta še posebej dobro in složno kreirajo razvoj Občine Podčetrtek. Izpostavil je še projekte, ki so v letu med obema praznikoma še posebej zaznamovali Občino Podčetrtek, veliko odmevnih prireditev in urejenost krajev v občini, ki so bili ponovno med najlepše urejenimi kraji v Sloveniji. Za konec pa je poudaril, da zgodbo o uspehu Občine Podčetrtek zagotovo piše dobra povezanost med vsemi subjekti in na vseh segmentih ter se zahvalil vsem, ki s sodelovanjem Občino Podčetrtek razvijajo v vrhunsko, najlepšo občino v Evropi. S kolesi na ogled projektov, sofinanciranih z evropskimi sredstvi 8. septembra sta Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad skupaj z Direkcijo Republike Slovenije za ceste in občinama Podčetrtek in Rogaška Slatina izvedla velik dogodek informiranja in obveščanja javnosti o evropski kohezijski politiki v Sloveniji. Začelo se je z novinarsko konferenco, ki se je odvijala v Večnamenski športni dvorani Podčetrtek in na kateri je sodeloval tudi župan Peter Misja. Povedal je, da se je Občina Podčetrtek v zadnjih letih zelo razvila ravno po zaslugi evropskih sredstev. Dogodek, kjer skozi evropske projekte kolesari veliko pomembnih ljudi, je po njegovih besedah dobra promocija za občino, predvsem pa je dokaz, da je občina v preteklosti dobro delala. Dodal je še, da si želi, da bi čim prej nadaljevali z izgradnjo kolesarskih stez (predvsem je imel tukaj v mislih daljinsko traso Rogaška Slatina–Podčetrtek–Prelasko) in s tem še povečali turistično ponudbo Občine Podčetrtek. Po končani novinarski konferenci je sledilo kolesarjenje po občinskih cestah in kolesarskih povezavah med Podčetrtkom in Rogaško Slatino, ki so bile financirane s sredstvi evropske kohezijske politike. Pot je bila dolga približno 35 km, vsi udeleženci kolesarje- Kolesarji so pot začeli pri Večnamenski športni dvorani Podčetrtek, ki je bila prav tako sofinancirana z evropskimi sredstvi. 6

[close]

p. 7

OBČINA PODČETRTEK nja pa so si na poti ogledali nekaj sofinanciranih projektov, kot so Večnamenska športna dvorana Podčetrtek, kjer se je kolesarjenje tudi začelo, Terme Olimia, Ljudska univerza in Mrežni podjetniški inkubator Obsotelja in Kozjanskega v Rogaški Slatini. Na stojnicah v Podčetrtku pa so lahko obi- skovalci ves dan spremljali, kako odpadki dobivajo novo življenje v rokah predstavnikov Centra ponovne uporabe, ter dobili vse informacije, povezane z evropskimi sredstvi. (K. C.) Podčetrtek prvi in drugi Podčetrtek je po oceni komisije v projektu Moja dežela – lepa in gostoljubna pod okriljem Turistične zveze Slovenije (TZS) drugi najbolj urejen zdraviliški kraj. Že drugič zapored pa so mu ljudje preko spletnega glasovanja v kategoriji zdraviliških krajev namenili največ glasov. Slavil pa je tudi bencinski servis Podčetrtek, ki je najbolj urejen v Sloveniji. Priznanje Podčetrtku za drugo mesto po urejenosti in zmago v spletnem glasovanju sta sprejela predsednik KS Podčetrtek Boštjan Misja in direktor Term Olimia Zdravko Počivalšek. Zagotovo najbolj ponosno pa je to podelitev spremljal Peter Misja, ki je poleg funkcije predsednika Turistične zveze tudi župan Občine Podčetrtek. Ponosen in vesel pa je bil tudi najvišjega priznanja za urejenost, ki je romalo v roke bencinskemu servisu Podčetrtek. (OKo, foto: TZS) Nasmejane zaposlene iz najlepše urejenega bencinskega servisa v Sloveniji v družbi dveh predsednikov, predsednika države in predsednika TZS. Obnovljeno trško jedro in staro šolo uradno predali namenu in okolje Franc Bogovič, ki je vesel, da se v tej občini znajo prijavljati na razpise in da so hitri. Poudaril je, da je Občina Podčetrtek ena tistih občin, ki so najbolj uspešne v črpanju evropskih sredstev in zna izkoristiti možnosti, ki so za marsikoga izgubljene. Da v Podčetrtku znajo izkoristiti evropska sredstva, je na otvoritvi izpostavil tudi minister za notranje zadeve dr. Vinko Gorenak, ki je poudaril, da je verjetno eden tistih, ki so leta 2006 začeli opozarjati, da prihaja nova finančna perspektiva in da se tudi podeželju obetajo velika evropska sredstva. Nekateri so to vzeli bolj resno, drugi manj, vsekakor pa je Podčetrtek tisti, ki je stvar vzel zelo resno. In verjame, da bodo v Občini Podčetrtek še naprej znali pridobivati sredstva v dobrobit vseh, ki tukaj živijo. Otvoritev je spremljal kulturni program učencev OŠ Podčetrtek, ki ga je povezoval ravnatelj OŠ Podčetrtek mag. Darko Pepevnik. (K. C.) Urejen park v Trškem jedru. Trg Podčetrtek je z investicijama Revitalizacija trškega jedra in Obnova stare šole, ki sta bili sofinancirani s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje z evropskim denarjem, dobil povsem novo in predvsem še lepšo podobo. Dve zelo pomembni investiciji za ta turistični kraj in samo Občino Podčetrtek so namenu predali v prisotnosti resornega ministra Franca Bogoviča. Za projekt Revitalizacija trškega jedra Podčetrtek je Občina Podčetrtek s strani Ministrstva za kmetijstvo, ukrep 322, prejela nepovratna sredstva v višini 331.816,84 evra, sredstva za obnovo stare šole pa je pridobila na 5. javnem razpisu iz naslova ukrepa 323, Ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja, v letu 2011. Ob otvoritvi obeh investicij je župan Peter Misja povedal, da so na stari šoli obnovili streho, fasado in okna. Pri revitalizaciji trškega jedra pa je po županovih besedah šlo za obnovitev cestišč, pločnikov, razsvetljave in parkov z mnogo dodatne opreme. Izrazil je veselje, da so s pomočjo evropskega denarja izvedli dva velika projekta, ter izrekel zahvalo občinski upravi, ki je v dveh dneh pripravila tako obsežna projekta. Slavnostni govornik na otvoritvi je bil minister za kmetijstvo Župan Peter Misja, minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič in minister za notranje zadeve dr. Vinko Gorenak so svojemu namenu uradno predali kar dve investiciji hkrati. 7

[close]

p. 8

»Hvala vsem, ki so uspeli razumeti, da je izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Imenem nujno potrebna!« Odprtje kanalizacije in čistilne naprave v Imenem je velik doprinos h kvalitetnejšemu življenju Imenčanov. Investicija, vredna več kot milijon evrov, je bila v večini zgrajena iz evropskega denarja. Prebivalci Imenega, ki so vse od spomladi spremljali gradnjo, so zadovoljni, ker je gradnja zaključena in seveda še bolj zadovoljni zato, ker se v večini zavedajo, da se kvaliteta življenja v kraju še zvišuje in da ima velik doprinos tudi k čistejšemu okolju. Župan Peter Misja se je ob odprtju zahvalil vsem, ki so uspeli razumeti, da je izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Imenem nujno potrebna. Povedal je še, da so se v letu 2011 uspešno prijavili na javni razpis za prednostno usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«, kjer so pridobili okrog milijon evrov. Na razpisu je bilo za izvajalca del izbrano podjetje Drava Ptuj s partnerjem Cestno podjetje Ptuj in s podizvajalci TomGrad, Tomaž Hohnjec s.p. iz Olimja, ter IPI d.o.o. iz Rogaške Slatine. »To so akterji, ki so naš veliki projekt pripeljali h koncu,« je poudaril Misja in veselo nadaljeval: »Danes imamo v Imenem kanalizacijski sistem za vsa gospodinjstva in čistilno napravo, ki ima 450 populacijskih enot, kar pomeni, da bo nanjo možno priključiti še marsikaj drugega, ker toliko prebivalcev v Imenem še ni. Vendar, če bomo v Imenem še malce bolj pridni, jo lahko v prihodnosti tudi polno izkoristimo in bo v popolnosti delovala,« je malo v šali pa tudi zares še dejal Misja. V veselje občanov pa je napovedal, da se bo okrog prostora, kjer stoji čistilna naprava, uredilo še odlagališče za ločeno zbiranje odpadkov. Da se v pohvalah že ponavlja, pa je dejal minister za notranje zadeve dr. Vinko Gorenak, ki že vrsto let vesel in zadovoljen prihaja na številne otvoritve v Občino Podčetrtek. Da pa je bila otvoritev še slovesnejša, so z besedami, pesmijo in igranjem dokazali učenci OŠ Podčetrtek. Njihov ravnatelj mag. Darko Pepevnik pa je v besedah, ki so na pot pospremile pomembno otvoritev, povedal tudi nekaj zanimivosti o kraju Imeno in njegovih prebivalcih. (Z. I.) Župan Peter Misja v družbi visokih gostov, ki so se udeležili otvoritve, predstavnikov izvajalcev del ter vseh ostalih krajanov Imenega in občanov Podčetrtka. Prerez traku, direktor podjetja Drava Ptuj Borut Roškar, generalni direktor Direktorata za regionalni razvoj in evropsko teritorialno sodelovanje Marko Drofenik, župan Peter Misja in notranji minister dr. Vinko Gorenak. Občina bo sofinancirala male čistilne naprave in kanalizacijske priključke Občina Podčetrtek je na eni izmed jesenskih sej predstavila predlog Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in kanalizacijskih priključkov na območju Občine Podčetrtek, ki so ga svetniki tudi sprejeli. Pravilnik predstavlja osnovo za določitev osnovnih karakteristik in pogojev, ki jih morajo izpolnjevati investitorji, da lahko pridobijo možnost subvencioniranja dela stroškov za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav in priključnih kanalov na javno kanalizacijo na območju Občine Podčetrtek. Občina Podčetrtek bo tako sofinancirala do 50 % upravičenih stroškov za postavitev male komunalne čistilne naprave s kanalizacijo oziroma največ 250 € na PE, sofinancira se postavitev ene male komunalne čistilne naprave za en stanovanjski objekt kot tudi postavitev ene komunalne čistilne naprave za več stanovanjskih objektov. Sofinanciralo pa se 8 bo tudi do 50 % upravičenih stroškov za izgradnjo kanalizacijskega priključka na javni kanal oziroma največ 15 €/m izvedenega kanala do skupne dolžine kanala 50 m na priključek. V primerih, ko je priključek daljši od 50 m, se predhodno pridobi predračun in se za sofinanciranje pripravi ločen sklep. Upravičeni so stroški nakupa male komunalne čistilne naprave velikosti do 50 PE z vključenimi stroški montaže male komunalne čistilne naprave in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov. Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 10. 2012 dalje. Upravičeni stroški izgradnje priključka na javni kanal zajemajo nakup materiala in izvedbo kanalizacije od revizijskega jaška pri objektu upravičenca do priključka na javni kanal. (Z. I.)

[close]

p. 9

Župan Misja na delovnem obisku evropskih institucij v Bruslju Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji je v sodelovanju s Skupnostjo in Združenjem občin v Sloveniji v novembru organiziralo izobraževalni seminar v Bruslju, ki so se ga udeležili predstavniki združenj, nekateri župani, direktorji občinskih uprav ter člani Delovne skupine SOS za boljše črpanje EU sredstev. Namen izobraževanja, ki se ga je udeležil tudi župan Podčetrtka Peter Misja, je bil usmerjen v pridobivanje dodatnega znanja ter relevantnih informacij, katere naj bi udeleženci posredovali širši lokalni skupnosti. Nova finančna perspektiva 2014–2020 je bila ena izmed ključnih tem, ki je med udeleženci zbudila veliko zanimanja. Veliko zanimanja je spodbudila tudi tematika širjenja programa in območij Natura 2000, s posebnim poudarkom na sožitju zaščite narave in hkratne možnosti razvoja za lokalne skupnosti. Posebno težo pa je imelo srečanje z evropskim komisarjem za okolje dr. Janezom Potočnikom, ki je predstavil delo direktorata in v obliki konstruktivnega pogovora predstavil novosti, ki se načrtujejo. Župan Misja je poudaril, da je bil delovni obisk nadvse dragocena izkušnja, ki je vsem udeležencem omogočila podrobnejši vpogled v delovanje Evrope kot veznega člena 27 držav članic. (Z. I.) Posebno težo je imelo srečanje z evropskim komisarjem za okolje dr. Janezom Potočnikom. Podčetrteški proračun že pod streho Uspešno leto so z večerjo sklenili v gostišču Banovina na Virštanju. Po tem, ko ji bil osnutek proračuna Občine Podčetrtek v javni razpravi, so ga svetniki na zadnji letošnji seji soglasno potrdili. Poleg proračuna so svetniki sprejeli še sklep, da se višina denarne pomoči za novorojenčke iz 200 zviša na 250 evrov. Podčetrteški svetniki so predlog odloka o proračunu za leto 2013 sprejeli 8. novembra letos, do 27. novembra pa je le-ta bil v javni razpravi. V tem času so se sestali odbori in brez pripomb potrdili osnutek proračuna, prav tako pa so predsedniki krajevnih skupnosti pripravili podrobno delitev sredstev za posamezno krajevno skupnost za leto 2013. Svetniki so proračun soglasno sprejeli, župan Peter Misja pa je še dodal, da se zaradi prenosa sredstev verjetno ne bo potrebno zadolževati. Poudaril pa je, da je bilo leto 2012 za Občino Podčetrtek zelo uspešno in da bodo s takšnim tempom nadaljevali v prihodnje. Po koncu seje so svetniki v družbi predsednikov krajevnih skupnosti, duhovnikov, direktorja Term Olimia Zdravka Počivalška in vseh zaposlenih na Občini Podčetrtek uspešnemu letu nazdravili v gostišču Banovina na Virštanju. (Z. I.) Podčetrtek v boj za najlepši evropski kraj V prestižnem tekmovanju enajstih evropskih držav Entente Florale se bo v letu 2013 v kategoriji krajev z manj kot 5.000 prebivalci pomeril Podčetrtek. Podčetrtek je tekmoval že leta 2000, ko ga je komisija tekmovanja okitila s srebrom, devet let kasneje pa so se vsi skupaj veselili zlatega priznanja, ki ga je prejela vas Olimje. Za sodelovanje v tekmovanju so se po besedah župana Petra Misje odločili, ker je sedaj, ko so v Podčetrtku uredili trško jedro in staro šolo, le-ta dobil zares zavidljivo podobo, ki jo seveda dopolnjujejo Terme Olimia ter celostna urejenost Podčetrtka. In prav to so razlogi, da so se odločili, da bo stroga evropska komisija ponovno njihov gost. To se bo zgodilo v poletnih dneh, do takrat pa bodo v Podčetrtku za urejenost kraja še posebej skrbeli. Župan Misja pa ob tem še dodaja, da urejenosti krajev v občini vedno dajejo velik poudarek, ne glede na tekmovanja, v katerih sodelujejo, in da si želijo, da v lepih in urejenih krajih uživajo tako tisti, ki v njih živijo, kot tudi tisti, ki jih obiščejo. Bo pa sodelovanje v tekmovanju Entente Florale zagotovo tudi pomembna promocija tako samega Podčetrtka kot tudi Term Olimia in seveda celotne občine, saj bo zanje izvedela vsa Evropa. (Z. I.) 9

[close]

p. 10

Odprtje obnovljene ceste Škrbnik, odcep Nezbiše–Škrbnik Rekonstrukcija lokalnih cest v Občini Podčetrtek v skupni dolžini 3,95 kilometra je seveda najbolj razveselila občane, ki živijo ob cestah, ki so se urejale. To so ceste LC Virštanj–Rudnica, LC Sodna vas–Cmereška Gorca, LC Sodna vas–Roginska Gorca in LC Škrbnik, odcep Nezbiše–Škrbnik. V primeru slednje se je uredil 500-metrski odcep ceste, cestišče so razširili na 4 metre, urejene pa so tudi mulde. Tako je cesta sodobno urejena in predvsem varna za uporabnike. Župan je ob otvoritvi poudaril, da je bilo pri rekonstrukciji ceste pohvalno sodelovanje domačinov, ki so sodelovali pri ureditvi bankin. Poleg ceste so uredili še nekatere dovoze do domačij, ki jih Občina Podčetrtek sofinancira v 50 % asfaltne prevleke in tudi teh so se veselili v sklopu otvoritve LC Škrbnik, odcep Nezbiše–Škrbnik. Za rekonstrukcijo vseh štirih cest je Občina Podčetrtek iz proračuna za leto 2012 zagotovila sredstva v višini 54.102,10 evra, ostala pa so bila zagotovljena iz naslova 23. člena ZFO-1 v znesku 231.373,00 evrov. (Z. I.) Otvoritveni trak so prerezali občinski svetnik Gojko Lončarič, župan Peter Misja in predsednik KS Pristava pri Mestinju Srečko Gobec. Rudničani veseli nove ceste Na Rudnico se od jeseni vije nova asfaltna cesta, nad katero so tamkajšnji prebivalci zelo navdušeni, saj jim tudi v zimskih dneh omogoča varen dostop do domov. Za novo cesto so predvsem hvaležni Občini Podčetrtek in županu Petru Misji, ki je bil ob otvoritvi vesel tudi zato, ker so domačini dokazali, da se zavedajo, kakšna je njihova pridobitev. Čestitke ob otvoritvi je svojim sokrajanom izrekel še Franc Jakopina, potem pa so skupaj prerezali otvoritveni trak. Pred zdravico novi pridobitvi so zapeli še pesem, ki jo je Martin Motoh spesnil v zahvalo županu, poleg njega pa sta zapeli še mati in hči Irena in Tjaša Skale. Ko so cesti nazdravili, so se umaknili v zavetje Košakove hiše, kjer so proslavili novo pridobitev. (Z. I.) Slavnostni prerez traku in nova cesta je bila tudi uradno predana svojemu namenu. Večnamenski športni objekt v Polju ob Sotli Športni park v Polju ob Sotli je s septembrskim odprtjem večnamenskega športnega objekta dobil še lepšo podobo pa tudi novo funkcionalnost, ki bo zagotovo dvignila raven športnega udejstvovanja v tej krajevni skupnosti. V športnem duhu dihajo mnogi krajani, kar so predvsem člani športnega društva dokazali tudi s prostovoljnim delom, ki so ga vložili v ureditev parka, večnamenskega športnega objekta in celo strelišča, ki so ga uredili v prostorih nad nekdanjo zadrugo. (Z. I.) V postavitev objekta je bilo vloženega veliko prizadevanja in prostovoljnega dela. Tisti, ki so pri tem še posebej izstopali, so prejeli posebne zahvale. 10

[close]

p. 11

Krajevni praznik v Polju ob Sotli V Polju ob Sotli so se ob krajevnem prazniku veselili vsega tistega, kar so v minulem letu s skupnimi močmi uspeli postoriti. Praznovanje so zaradi vsesplošnega praznovanja martinovega in prvega kroga predsedniških volitev prestavili za teden dni. Uvodoma so prisluhnili besedam predsednice sveta Krajevne skupnosti Polje ob Sotli Helene Avgustinčič, ki je predstavila delo krajevne skupnosti, ki je bilo tesno prepleteno z delom društev in sodelovanjem z Občino Podčetrtek. Čestital jim je tudi župan Peter Misja, ki je dejal, da se je v minulem letu nekoliko več postorilo v severnem delu občine, ter poudaril, da tudi na južne kraje niso pozabili. Kako z žalostjo prežeti so bili dnevi pred enainsedemdesetimi leti, pa se je spomnil predsednik Krajevne organizacije društva izgnancev Polje - Buče Ivan Babič. Ob prazniku pa je vsem zbranim čestital še župan Občine Bistrica ob Sotli Franjo Debelak. Po vseh izgovorjenih besedah govorcev so besedo dobili najmlajši, ki so se pod mentorstvom učiteljic iz OŠ Bistrica ob Sotli predstavili z recitacijami na temo jeseni, potem pa jih je nasmejala Županova Micka v izvedbi mladih iz Olimja in Podčetrtka pod mentorstvom Marjane Gradišek. (Z. I.) Predsednica sveta KS Polje ob Sotli Helena Avgustinčič se je med drugim zahvalila vsem društvom za aktivno delo. Kožuhali na Vajdičevem kozolcu Člani društva DZP so tudi letos pripravili tradicionalno kožuhanje, ki je potekalo na kmetiji Fanike in Branka Vajdiča v Prelaskem. Predsednik društva DZP Maks Bunšek je povedal, da je kožuhanje na roke potrebovalo predpriprave, saj so nekateri člani društva že dan poprej pomagali Faniki in Branku pri trganju koruze na roke in spravilu na kozolec. V petek zvečer pa se je začelo zares. Kozolec so poleg koruze seveda napolnili člani društva DZP in se hitro lotili dela, ki jim je šlo zelo dobro od rok. Stanko Dervarič, ki je bil zadolžen za muzikante, je s sabo pripeljal Staneta in Tonija, pridružil se jim je še Robi in domača muzika je pričarala spomin na stare čase. Po dveh urah dela je koruze zmanjkalo, gospodar in gospodinja pa sta vse povabila na večerjo. Predsednik društva Bunšek si želi, da kožuhanje ostane vsakoletna tradicija. (OKo) Pridni vezači na čelu z gospodarjem Brankom. V Olimju praznovali krajevni praznik Krajevna skupnost Olimje je mlada krajevna skupnost, ki pa jo zaznamujejo številne lepote, ki se jih ne da prezreti. Že nekaj let v Olimju okoli 26. septembra, ko je imel ravno v olimski cerkvi Anton Martin Slomšek svojo novo mašo, obeležujejo krajevni praznik. Praznovanje se je začelo s sveto mašo, nadaljevalo pa s kulturnim programom, ki ga je povezovala Tjaša Skale. Za recitalom o naši domovini je vse zbrane nagovoril predsednik KS Olimje Franc Jakopina, ki je izrazil veselje, da se je kljub ne najboljšemu vremenu zbralo toliko ljudi. Še posebej je pozdravil župana Petra Misjo, za katerega upa, da bo občane in krajane Olimja z deli občine še naprej razveseljeval. Po besedah Franca Jakopina se je v Olimju v zadnjem času veliko postorilo. Kljub temu da je ta krajevna skupnost še zelo mlada, so krajani še toliko bolj veseli, da so jo dobili in radi stopijo skupaj in jo urejajo po najboljših močeh, na pomoč pa jim seveda vedno znova priskoči Občina Podčetrtek. Ob koncu se je zahvalil še Marjani Gradišek, ki vedno znova poskrbi za kulturni program, Predsednik KS Olimje Franc Jakopina je vesel, da v Olimju znajo stopiti skupaj. ter besedo predal županu Petru Misji, ki je na kratko predstavil delovanje Občine Podčetrtek. Ob koncu je vsem zbranim še iskreno čestital ob njihovem krajevnem prazniku in jim zaželel vse dobro tudi v bodoče. Sočasno s kulturnim programom je potekala tudi likovna razstava mednarodne likovne kolonije Olimje. Po končanem kulturnem programu je na samostanskem dvorišču sledilo veselo druženje, ki se je končalo v popoldanskih urah. (K. C.) 11

[close]

p. 12

Mladi glasbeniki že desetič na pristavškem odru Kulturno društvo Pristava je gostilo že deseto srečanje mladih harmonikarjev in ansamblov, na katerem se je predstavilo kar dvajset nastopajočih posameznikov in skupin. Marsikdo je prav na tej prireditvi prebil led in prvič nastopil pred tako številnim občinstvom in tudi na jubilejnem srečanju so bili takšni, ki so se na prireditvi predstavili prvič, pa tudi takšni, ki so tam nastopili že desetič. Dragica Gobec, gonilna sila Kulturnega društva Pristava pri Mestinju, se je v uvodnih besedah zahvalila vsem, ki so v teh desetih letih vsak po svoje doprinesli k temu, da je prireditev živela in da se je na njej iz leta v leto zbralo več mladih nadarjenih glasbenikov. Najzvestejši je zagotovo domačin David Šket, ki je kar nekajkrat zaigral skupaj s pevko Kajo Humski, ki prav tako ni manjkala na jubilejni prireditvi. David se je za vse dobro organizirane prireditve, za požrtvovalnost, trud in dobroto zahvalil Dragici Gobec. Občinstvo v dvorani je z navdušenjem spremljalo vsak nastop glasbenikov, ki so prišli od blizu in daleč. Spodbujali so jih s ploskanjem, vsi nastopajoči pa so dokazali, da je glasba zares del njihovega življenja, predvsem harmonikarji so pogosto omenjali, da je harmonika njihova najboljša prijateljica. Zadovoljni nastopajoči in obiskovalci so dobra spodbuda za organizatorje, da bodo pri tovrstnih srečanjih še vztrajali. (Z. I.) Zahvala najzvestejšega udeleženca srečanja, Davida Šketa, Dragici Gobec. Stara trta na Virštanju dala Osti jarejeva barka petja, veselja in smeha zelo sladek mošt Društvo vinogradnikov Virštanj - Kozjansko vsako leto znova pripravi trgatev stare trte, ki krasi Banovino. Letošnje leto organizatorji niso pripravili kakšnega posebnega kulturnega programa, ampak so se raje posvetili obiranju trte, ki je doživela že četrto javno trgatev. Predsednik Društva vinogradnikov Virštanj - Kozjansko Jože Mramor je pred trgatvijo poudaril, da je bila letošnja letina po vseh vinogradih zelo lepa, vinogradniki pa so imeli srečo, da jih ponovno ni prizadela kakšna naravna nesreča. Povedal je še, da je mošt, ki so ga iztisnili po vinogradih članov tega društva, zelo sladek, kar je bilo kasneje moč videti tudi pri trti na Banovini, ki je moštu, ki so ga iztisnili iz njenih grozdov, dala sladkost 120 °Oe. (K. C.) Da so koncerti vokalne skupine Osti jarej zelo dobro obiskani in da fantje poslušalcev nikoli ne pustijo ravnodušnih, je že praksa stalnica. In tako je bil tudi njihov dalmatinski večer, ki so ga odpeli kar na »barki« v Večnamenski športni dvorani Podčetrtek z morjem poslušalcev, nekaj posebnega. Tako posebnega, da so bili vsi tisti, ki so jim prisluhnili, polni presežnikov. (Z. I.) Ena in edina Tanja Žagar, ki je pesem »Konobo moja« skupaj s fanti prvič odpela prav na odru brez kakršnekoli predhodne vaje. Župan Peter Misja in predsednik KS Virštanj Srečko Jug sta bila ob pomoči članov Društva vinogradnikov Virštanj - Kozjansko glavna trgača. 12

[close]

p. 13

»V Podčetrtek grem« V zadnji oktobrski oddaji Na zdravje smo videli in slišali same znane obraze. V sklopu rubrike Na zdravje – razglednica Slovenije se je namreč predstavil Podčetrtek in z njim ansambel Toplar. Ansambel Toplar, ki ima uradni sedež v Podčetrtku, je spisal in uglasbil pesem o Podčetrtku. Pesem je botrovala temu, da je bila Občina Podčetrtek povabljena v oddajo Na zdravje, župan pa se je kot prvi mož občine odločil, da na snemanje povabi občane, članice Društva kmetic Ajda, Vaške pevke iz Pristave, folklorno skupino iz Mestinja in predstavnike Kozjanskega parka. Župan je v minuti in pol predstavil občino, zaigral pa je tudi na harmoniko. Seveda so s pesmijo »V Podčetrtek grem« nastopili tudi Toplarji, ki ste jim tudi vi pomagali z glasovanjem in jim tako omogočili veliki finale, ki bo v začetku novega leta. (Z. I.) Župan Peter Misja s članicami Društva kmetic Ajda. Županovo vino in VTC 10 na ljubljanskem Tromostovju Ljubljanska vinska pot, letos zaradi zgodnjega datuma imenovana tudi Predmartinova Ljubljana, je eno soboto pred martinovim v slovenski prestolnici dodobra razvnela ulice s ponudbo slovenskih vin in kulinarike. Ponudniki Šmarskovirštanjske vinske turistične ceste (VTC 10) so imeli prav poseben prostor – s kar petimi stojnicami in sedmimi ponudniki so zavzeli Tromostovje in navdušili obiskovalce. Župan Podčetrtka Peter Misja je ponosno točil letošnje županovo vino, ki so ga pridelali Bevčevi iz Verač, v svoji drugi funkciji, kot predsednik Turistične zveze Slovenije, pa je nagovoril obiskovalce na slavnostni otvoritvi prireditve pred Mestno hišo v Ljubljani. Zanimiva ponudba vin, kulinarike in obrti je ob stojnice privabila rekordno število obiskovalcev in zagotovo prepričala marsikaterega, da iz Ljubljane pride tudi med šmarsko-virštanjske gorice. (OKo) V družbi vinske kraljice leta 2010, aktualne vinske kraljice in cvičkove princese. Podčetrtški upokojenci na jesenskem srečanju Prijetno oktobrsko jutro je vabilo k druženju. Člani Društva upokojencev Podčetrtek so se zbrali na domačiji Jelenov greben ter skupaj preživeli čudovit, nepozaben dan. Organizacijo »velikega piknika«, so člani upravnega odbora že dolgo načrtovali z željo, da se ga udeležijo tudi tisti, ki se izletov in drugih srečanj zaradi objektivnih razlogov ne morejo udeleževati. Skupinska fotografija, ki bo spominjala na prijetno druženje. 13

[close]

p. 14

Slovenc Slovenca vabi tja, kjer je dobro doma Dobra letina je še večji razlog, da je praznovanje martinovega veselo in zazrto v svetlo prihodnost. In ta dober razlog so imeli v Hiši vin Emino, kjer je krst letošnjega mošta z obiskom počastila vinska kraljica Slovenije Martina Baškovič, vsi obiskovalci pa so veselo nazdravljali z novim in starim vinom ter se strinjali, da gre za izvrstno kapljico. Tradicionalni Martinov pohod letos iz Kozjega na Virštanj Društvo vinogradnikov Virštanj Kozjansko je tudi letos organiziralo tradicionalni Martinov pohod, ki je tokrat potekal od Kozjega do Banovine na Virštanju. Vinogradniki so se zbrali pri Motelu Ribnik Kozje in že zjutraj je vsak imel velik nasmešek na obrazu in opaziti je bilo, da od dneva pričakujejo še veliko. Vzdušje je bilo od samega začetka pozitivno, lepo vreme in kakšen sončni žarek pa sta vse skupaj le še polepšala in prispevala k dobri volji. Na poti je bilo nekaj postankov, kjer so si pohodniki nabirali moči za naprej. Na cilju jih je pozdravila članica upravnega odbora društva Dragica Bah, nato pa je sledil krst mošta in snemanje klopotca. (OKo) Zadovoljni obiskovalci in nasmejana vinska kraljica. Martinov pohod Turističnega društva Pristava pri Mestinju Turistično društvo Pristava pri Mestinju vsako leto pripravi Martinov pohod od Svetega Areha do Tinskega s številnimi postojankami, kjer udeleženci pohoda pokusijo bodisi še zadnji mošt ali pa staro vino. Na letošnjem pohodu, ki je bil že osmi zapored, ponovno ni manjkalo lepega vremena, dobre volje in še boljšega vina in mošta. Pohod se je tako kot običajno začel pri Svetem Arehu, kjer je pohodnike najprej nagovoril predsednik Turističnega društva Pristava pri Mestinju Srečko Gobec, ki je nato prevzel vodenje skozi 14 postaj do Tinskega. Ob koncu je opravil še vinski krst in tako se je druženje nadaljevalo v večerne ure. (K. C.) Spremljanje snemanja klopotca in držanje pesti, da slučajno nič dol ne pade. Okoli 100 pohodnikov je spremljalo lepo vreme, dobro vzdušje ter še boljši zadnji mošt in vino. Ob krstu mošta so vsi skupaj zapeli in se tudi dodobra nasmejali. 14

[close]

p. 15

Slavili praznik zavetnika svetega Andreja Čaščenje sv. Andreja, ki goduje 30. novembra, je na Slovenskem zelo razširjeno. Posvečenih mu je kar 45 cerkva in ena izmed njih je tudi na Olimskem hribu, ki je podružnična cerkev cerkve Marijinega vnebovzetja v Olimju. Verniki so se tako to nedeljo odpravili iz meglenega Olimja na hrib k svetemu Andreju, kjer so na plan prišli prvi sončni žarki, ki so vernike pospremili v cerkvico, kjer sta pater Ernest in pater Franc vodila sveto mašo. Pater Ernest se je v svoji pridigi na kratko dotaknil svetega Andreja ter izpostavil čisto življenjske situacije, ki vsem tistim, ki poslušajo, dajo misliti ne samo v tistem trenutku, ampak tudi marsikdaj v življenju. Slovesnost so popestrili še domači olimski pevci, ki vsako nedeljo s svojim petjem pridno sodelujejo pri sveti maši, ob koncu pa je zbrane vernike pred cerkvijo čakala še pogostitev, ob kateri so se zbrani zadržali še nekaj časa, preden so odšli v dolino. (K. C) Tudi tokrat so pevci domačega cerkvenega zbora poskrbeli, da je v cerkvi odmevala pesem. 28. Štajerski valček napolnil dvorano v Podčetrtku V večnamenski športni dvorani v Podčetrtku so se zadnji novembrski petek na že 28. Štajerskem valčku predstavili številni narodno-zabavni ansambli, ki so v ponedeljkovi oddaji S pesmijo našo na Štajerskem valu osvojili ušesa poslušalcev in so jim le-ti s svojim glasovanjem priborili zmago v določenem mesecu na narodno-zabavni lestvici. (K. C.) Že sama napoved Modrijanov je v dvorani še dodatno dvignila temperaturo. Gostilna Pr' Francet Drugo soboto v decembru se je v večnamenski dvorani v Podčetrtku odvijalo snemanje oddaje Pr' Francet, ki bo med praznikih predvajana na komercialni televiziji. Oddajo, katere namen je na šaljiv način predstaviti lokalni utrip in težave ter vse skupaj zabeliti še z lokalnimi posebnostmi in glasbenimi gosti, v zgodbi prepleta s svojo iznajdljivostjo gostilničar France, v vlogi katerega je vseskozi Franci Petrnel. Skozi celotno snemanje se je na odru zvrstilo mnogo zanimivih imen slovenske glasbe, pod odrom pa se je gostilničar pogovarjal s predstavniki skupin ter vsemi tremi župani, torej županom Občine Podčetrtek Petrom Misjo, županom Občine Kozje Dušanom Andrejem Kocmanom in županom Občine Bistrica ob Sotli Franjem Debelakom, ki so predstavili dogajanje v krajih, za konec pa tako prisotnim kot gledalcem pred TV sprejemniki voščili lepe praznike. Voščilo je prišlo tudi iz ust predsednika PGD Podčetrtek Vladimirja Grobelnika ter številnih nastopajočih. (K. C.) Vsi trije župani so predstavili posebnosti svojega kraja in voščili vsem lepe praznike. 15

[close]

Comments

no comments yet