CARACTER PROPI

 
no ad

Embed or link this publication

Description

LA SALLE

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

2 El Caràcter Propi de les Obres Educatives La Salle és un document que plasma els trets de la seva identitat. Expressa els seus desitjos de transformar la societat per mitjà de l’educació i recull els principis que donen sentit a la seva Missió Educativa. © Ediciones La Salle Marqués de Mondéjar, 32 28028 MADRID Reservats tots els drets. Queden rigorosament prohibides, sense el permís escrit dels titulars del copyright, la reproducció o la transmissió total o parcial d'aquesta obra per qualsevol procediment mecànic o electrònic, incloent la reprografia, el tractament informàtic i la distribució d'exemplars mitjançant lloguer o préstrec públic. Imprès a Villena Arts Gràfiques Dipòsit legal: (M-23511-2014) Printed in Spain La Salle ARLEP - 2014

[close]

p. 3

Índex 1.- Origen de l’Escola Lasal·liana.......................05 2.- La nostra identitat i missió............................07 3.- Estil educatiu..................................................09 4.- La Comunitat Educativa................................17 5.- Participació en la gestió.................................21

[close]

p. 4[close]

p. 5

1. Origen de l’Escola Lasal·liana Les Obres Educatives La Salle reben el seu nom de Sant Joan Baptista de La Salle, el qual, a finals del segle XVII, es va associar amb uns mestres per mantenir escoles dedicades als nens pobres. Amb ells va fundar l’Institut dels Germans de les Escoles Cristianes. Gràcies a aquelles primeres intuïcions i al gran amor desplegat per milers d’educadors que s’inspiren en la vida de Joan Baptista de La Salle, actualment, en més de 80 països, un milió de nens i joves reben el gran benefici de l’educació en Obres Educatives La Salle. Al Districte ARLEP 78.000 nens i joves, repartits en 120 obres educatives, participen en el Projecte Lasal·lià. Considerem Obra Educativa cada un dels àmbits en què es desenvolupa la missió lasal·liana en l’actualitat. En aquest concepte entren els Col·legis, les Institucions Universitàries i Obres Socioeducatives. Tota Obra Educativa La Salle treballa en xarxa amb les altres obres que comparteixen el mateix projecte.

[close]

p. 6[close]

p. 7

2. La nostra identitat i missió La Salle fonamenta la seva acció educativa en la concepció cristiana de la persona i del món i participa de la missió evangelitzadora de l’Església Catòlica. Assumim el desafiament constant d’oferir un projecte d’evangelització: el centre és la persona; l’horitzó que l’orienta és Jesús i el seu Evangeli. 2.1- Proposta cristiana i lasal·liana La missió de l’escola lasal·liana és l’educació humana i cristiana dels nens i joves, amb una sensibilitat especial envers aquells que més ho necessiten. Aquesta preferència ens ve del carisma lasal·lià. La Comunitat Educativa Lasal·liana se sent responsable d’oferir les respostes creatives més adequades a les seves necessitats. El Projecte Educatiu Lasal·lià està al servei de la societat. Per això ens comprometem en la construcció d’una societat més justa i solidària i desenvolupem una consciència social crítica i compromesa en tots els membres de la Comunitat Educativa. Volem donar resposta a les realitats socials i ser el seu element transformador mitjançant la solidaritat i la promoció del voluntariat, en col·laboració amb altres organismes. 2.2 - Al servei de la infància i de la joventut 2.3 - Al servei de la societat Tota obra lasal·liana duu a terme la seva acció educativa arrelada en la realitat, la cultura, els costums i les tradicions del lloc on s’ubica. S’ofereix com a proposta educativa, respectuosa amb les conviccions personals; expressa el seu compromís per la integració social de les persones de diferents cultures i religions que hi acudeixen. Entén la diversitat com a element que enriqueix la Comunitat. Les obres lasal·lianes volen ser escola per a la vida. Per això cuiden amb especial atenció les relacions amb el seu entorn social, cultural, econòmic, eclesial i natural.

[close]

p. 8[close]

p. 9

3. Estil educatiu 3.1- Proposta d’Educació en valors Creiem fermament en els valors que estan presents en la nostra tradició i que segueixen configurant la nostra proposta educativa. Tots els membres de la Comunitat Educativa som cridats a adoptar una actitud positiva davant d’aquests valors, a assumir-los i deixar que configurin la nostra experiència vital. Aquesta proposta es concreta, de manera especial, en els següents valors: responsabilitat, creativitat, justícia, convivència, interioritat i transcendència. També eduquem en altres valors que complementen i completen la globalitat de la nostra acció educativa. Ajudem els nens i joves a descobrir el sentit de l’esforç, del deure, de l’assumpció del treball com a enriquiment de la pròpia persona i com a aportació valuosa a la societat. Els convidem a prendre decisions coherents amb els seus valors i creences, conscients de les seves obligacions i de les conseqüències que se’n deriven. En l’Obra Educativa La Salle troben oportunitats per a exercir la seva responsabilitat: fidelitat a la paraula donada, exigència i rigor en el treball personal, participació en la vida escolar, cooperació en favor del bon clima en l’Obra Educativa, desenvolupament d’hàbits d’ordre i puntualitat. A - Suscita la responsabilitat Aquesta és la nostra proposta: 9 Contribuïm al creixement personal estimulant la capacitat de creació, d’iniciativa i de mirar la realitat des d’òptiques diverses que permetin oferir les respostes més adequades. Els nens i joves troben oportunitats per a assolir la seva autonomia, el desenvolupament de l’originalitat, la intuïció, l’esperit innovador i l’esperit crític. Tot això és necessari per tenir flexibilitat de pensament, estima a la dimensió estètica i per a la construcció del seu projecte personal. Impulsem l’acceptació mútua, la cooperació, les relacions fraternes, la sensibilitat davant les diverses realitats que ens envolten, el respecte de les opinions i de tota creença, idea, costum o realitat personal. En la nostra societat multicultural i multireligiosa, donem especial importància a altres aspectes com ara: el respecte a la diversitat i singularitat de les persones, valorar la diferència com a possibilitat d’enriquiment, la participació en l’exercici democràtic, la igualtat, la creació de llaços entre les persones, l’estima de la pròpia cultura com a font d’enriquiment personal i de grup -mai com a causa d’exclusió-. La fraternitat es converteix en el clima que envolta tota l’activitat educativa. B - Desenvolupa la creativitat C - Estimula la convivència

[close]

p. 10

D - Promou la justícia L’escola lasal·liana té com a meta que els nens i joves coneguin, interpretin i transformin el món, és a dir, que siguin persones i ciutadans responsables. Insistim en la importància de l’ecologia i del respecte a la integritat de la creació, la pau, els Drets Humans i els Drets del Nen i la cooperació desinteressada per a la consecució del bé comú. E - Cultiva la interioritat Educar en la justícia i per a la justícia, la pau i la solidaritat suposa per a nosaltres apropar els nens i joves a les realitats concretes de les persones més vulnerables. Des d’aquesta proximitat facilitem el seu coneixement, potenciem la sensibilitat, l’estudi i la reflexió sobre aquestes realitats. Els ajudem a formular-se les preguntes adequades i que descobreixin les respostes que els menin a actuar individualment i col·lectivament en accions socials. S’afavoreix l’adhesió a projectes solidaris i el compromís de tota la Comunitat Educativa a través de les Obres Socioeducatives i les ONGD lasal·lianes. 10 Estem convençuts que en el més profund de cada persona ha de construir-se un projecte de vida en el qual formin un tot harmònic les idees, la dimensió corporal, les emocions, les creences, els valors i els comportaments. Amb tot això volem que l’escola sigui per als nostres alumnes, nois i noies, una experiència feliç. Per al desenvolupament d’aquestes competències, potenciem l’autoestima; l’expressió de les vivències i emocions; la capacitat d’empatia, admiració, assossec i silenci; el desig d’autenticitat, l’agraïment, la sinceritat i la reflexió. Volem que els nostres nens i joves desenvolupin les competències d’aprendre a ser cada cop més reflexius, optar amb criteris ètics i llegir la realitat des d’un pla més enllà del que és anecdòtic. Amb això guanyaran en dimensió simbòlica, en ser capaços d’integrar el silenci en les seves vides, cultivar el compromís i unificar la seva persona. Els alumnes, nois i noies, des de la invitació i el respecte a les opcions personals, troben oportunitats per a escoltar i acollir la Paraula, fer seus els valors evangèlics, viure el seu propi itinerari personal acompanyat per adults, i celebrar la seva fe i el seu compromís. L’escola lasal·liana proposa, invita i ajuda tota la Comunitat Educativa a descobrir la seva dimensió transcendent. Com a escola cristiana possibilita el fet de viure l’experiència creient i el seu compromís cristià en l’Església des de l’Evangeli i els valors de Jesús de Natzaret, descoberts en itineraris de creixement personal en el si de la comunitat. F - Obre a la transcendència

[close]

p. 11

La finalitat principal de les nostres Obres Educatives és l’evangelització. Eduquem evangelitzant i evangelitzem educant. Aportem el nostre carisma a la missió de l’Església. Els destinataris de la missió són totes i cada una de les persones que componen les nostres Comunitats Educatives. Pares, mares, educadors, alumnes i altres col·laboradors són, a la vegada, protagonistes i destinataris de la nostra acció evangelitzadora. 3.2 - Procés d’Educació en la Fe A.-  La Pastoral com a projecte Entenem la pastoral com un projecte que dóna sentit i coherència al marc educatiu de les obres La Salle i la finalitat del qual és acompanyar en el procés de ser i de fer-se persona: la recerca del sentit de la vida. La pastoral lasal·liana proposa els valors de fe, fraternitat i servei a través de la proximitat, la personalització, l’acompanyament i el compromís amb els necessitats, partint de l’humanisme cristià i dels valors de l’Evangeli, en comunió amb l’Església local i universal. B.- Ensenyament religiós escolar Amb les Obres Educatives La Salle apostem per un ensenyament religiós escolar (ERE) de qualitat que fomenta el coneixement explícit de Jesús de Natzaret i del seu evangeli, el diàleg fe-cultura, ajuda a l’anàlisi crítica de la societat i els seus valors, aporta cultura religiosa, social i històrica als nostres alumnes en la seva maduració com a persones i en la fe com a cristians, perquè puguin fer opcions personals en la construcció d’un món més fratern, solidari, just i pacífic dins d’una societat cada cop més plural. C.- La Pastoral com a experiència C1.-  Celebrar la fe 11 Proposem moments intensos de celebració de la fe, una fe compartida que comuniqui l’experiència de manera significativa i una fe encarnada en cada itinerari vital. Per això l’educació de la interioritat, les celebracions de signes i símbols, la iniciació als sagraments i el compartir la fe des d’elements claus relacionats amb el llenguatge, l’estètica, l’emoció, la relació... tenen sentit i prioritat en les Obres Educatives La Salle. C2.- Construir la fraternitat En primer lloc, com a Comunitat Educativa que afronta el repte de donar educació humana i cristiana i de respondre a les necessitats socials de l’entorn. En segon lloc, com a comunitat cristiana que viu, comparteix i celebra la seva fe en la missió educativa. El camí que ha de recórrer un projecte educatiu evangelitzador té un nom: comunitat. En realitat, meta i camí coincideixen en la comunitat. La comunitat representa el contingut i el mètode del nostre projecte educatiu. L’estil fratern en les relacions es manifesta en l’ambient acollidor que viuen els integrants de la Comunitat Educativa. La trobada amb l’altre és el que fa que siguem com som. És la trobada amb l’altre el que ens mena a Déu, que està, viu i es manifesta en nosaltres.

[close]

p. 12

C3.- Viure el servei Les accions solidàries que es realitzen en l’Obra Educativa La Salle responen a un pla d’educació per a la justícia i la solidaritat. Aquest pla possibilita conèixer la realitat social, interpretar-la i invitar a actuar-hi. C4.- Personalització i acompanyament Les campanyes solidàries, les iniciatives de voluntariat, els camps de treball... neixen i creixen com a respostes acompanyades en el procés de creixement i maduració dels nens, joves i adults, i faciliten reptes de compromís personal. Ens esforcem a acompanyar itineraris vitals en les Obres Educatives oferint propostes de processos catecumenals, de compromís social, tallers de solidaritat i voluntariat, participació activa en ONGD, educació per a l’oci i el temps lliure... Tot itinerari pastoral és vocacional i s’ha d’acompanyar per a ajudar a descobrir les respostes als interrogants que, com a persones i com a cristians, ens fem tot al llarg de la nostra vida.

[close]

p. 13

3.3 - Estil pedagògic A. Coherència i renovació La nostra pedagogia es regeix per criteris que busquen la qualitat educativa, la resposta a les necessitats dels alumnes, el rigor científic, el treball cooperatiu, l’autonomia responsable i la sintonia amb el avenços tecnològics i les metodologies didàctiques més eficaces. Fomentem la formació, l’actualització permanent i la creativitat del professorat per a respondre als reptes educatius amb total professionalitat, sentit d’equip i eficàcia docent. B. Educació centrada en la persona La persona és el centre de tota l’acció educativa. Fomentem la personalització en la formació, el coneixement del nen i del jove i l’acompanyament en el seu procés d’aprenentatge que condueixin al desenvolupament de totes les seves potencialitats. Ajudem cadascú a ser conscient dels seus esforços, èxits o dificultats en l’aprenentatge; així com al fet que sàpiga apreciar i estimar les ajudes i mitjans que se li proporcionin. Considerem que tot avenç es recolza en l’exigència personal i en l’esforç constant, origen de la seva pròpia estima. Les característiques personals, familiars i socials donen origen a situacions de nens i joves que impliquen una atenció personalitzada. Per a aconseguir-la, i també perquè cada nen i jove trobi persones i llocs d’acollida, oferim tots els recursos disponibles: tutoria individual i de grup, servei d’orientació, programes d’integració i dinàmiques adequades per a l’atenció a la diversitat. La nostra proposta pedagògica vol respondre als quatre aprenentatges bàsics: aprendre a conèixer, a fer, a ser i a conviure. Optem per l’educació inclusiva. Orientem la nostra educació vers el desenvolupament integral de cada persona, respectant els seus ritmes i capacitats; atenem la diversitat de situacions, oferint a cadascú oportunitats per al seu desenvolupament integral. C. Atenció a la diversitat                                   13 D. Desenvolupament integral Cada nen i jove té l’oportunitat de desenvolupar totes les seves habilitats cognitives i d’adquirir una sòlida cultura. Això es tradueix en la consecució d’una creixent autonomia, en la seguretat davant diverses situacions, en la capacitat de fer front a l’adversitat, en el sentit ètic i en el desig d’aprendre durant tota la vida. Té com a referència el desenvolupament de les intel·ligències múltiples i ofereix dinamismes adequats per al desenvolupament de les competències que facilitin la coherència entre l’aprenentatge desenvolupat a l’escola i les capacitats que la societat demanda.

[close]

p. 14

L’Obra Educativa La Salle entén l’educació com un procés d’ensenyament-aprenentatge en el qual els alumnes són els principals protagonistes de la seva pròpia formació i creixement personal. Mitjançant l’Aprenentatge Cooperatiu i per Projectes, juntament amb els Programes La Salle d’Estimulació i Desenvolupament de Capacitats, desenvolupem una pedagogia innovadora, amb processos que assegurin l’acompanyament, l’avaluació i millora contínua d’aquests programes. E. Pedagogia innovadora: Aprenentatge Cooperatiu i Programes La Salle F. Tecnologies de la informació i la comunicació Les Obres Educatives La Salle incorporen de manera constant els avenços tecnològics posant-los al servei de la dinàmica pedagògica en el procés d’ensenyament-aprenentatge, de la relació amb els alumnes i les seves famílies i de l’organització interna en favor de la millora contínua de la qualitat educativa. Hi apostem com una dinàmica clau per al desenvolupament de les competències que demanda la societat. 14 G. Ensenyament d’idiomes i formació en la comunicació Formem en l’ús d’aquestes tecnologies des de la valoració crítica, fent prevaler els valors personals, ètics i relacionals sobre el que és purament tècnic. Les Obres Educatives La Salle potencien l’aprenentatge dels idiomes, els projectes plurilingües i desenvolupen programes que hi són adequats, oferint experiències variades. Ajuden a conèixer i apreciar els diversos llenguatges, per saber expressar-se i enriquir la comunicació. Proporcionen les claus per comprendre els codis i símbols que usen les diferents cultures, per valorar i interpretar els seus missatges i comprometre’s en el seu desenvolupament. Les nostres respostes, creatives i plurals, preparen per a respondre eficaçment als canvis incessants que es produeixen en la societat.

[close]

p. 15

I. Educar per a l’oci i l’ús del temps lliure L’educació lasal·liana ajuda els nens i joves a percebre amb sentit crític el món circumdant i els fets que s’hi produeixen, per saber descobrir els valors i contravalors de la nostra societat plural. La reflexió diària del matí i la tutoria són tradicions lasal·lianes i una forma de mantenir els alumnes atents a la realitat de la vida i als seus diversos significats. Entenem l’activitat educativa com a “escola a temps complet”. No es limita ni al temps ni a l’espai escolar; es realitza en cooperació amb altres institucions. H. Educar la consciència crítica Promovem una reflexió permanent sobre la nostra proposta educativa. Mitjançant aquesta avaluació, recollim la informació concreta sobre la dinàmica de l’Obra Educativa, els processos desenvolupats, els resultats i sobre altres aspectes educatius. Desenvolupem una avaluació institucional sistemàtica per a garantir la fidelitat de l’Obra Educativa La Salle al carisma lasal·lià. A l’Obra Educativa La Salle l’avaluació ocupa un lloc important com a mitjà de diàleg, de comprensió, revisió i millora de la pràctica educativa per a respondre millor a les necessitats actuals. J. Avaluació de la proposta educativa Per això potenciem l’ús formatiu dels mitjans de comunicació, l’educació en el temps lliure, la pràctica de l’esport, l’organització de grups i associacions, el voluntariat. Donem sortida a les possibilitats d’esbargiment, de compromís social i de vivència espiritual.

[close]

Comments

no comments yet