eborang

 

Embed or link this publication

Description

Manual Pengguna

Popular Pages


p. 1

2014 MANUAL PENGGUNA SISTEM PERMOHONAN KOLEJ KOMUNITI (eBorang) Versi 1.0 Jawatankuasa Teknikal eBorang Jabatan Pengajian Kolej Komuniti 22/11/2014

[close]

p. 2

MANUAL PENGGUNA SISTEM PERMOHONAN KOLEJ KOMUNITI (eBorang) 2014 MANUAL PENGGUNAAN SISTEM PERMOHONAN KOLEJ KOMUNITI (E-BORANG) Panel Penulis: Samsul Swardy bin Ahmad Nur Hidayah binti Khalid Nik Suliati binti Nik Awang Badzrul Azmi bin Mukhtar Iwan Hartawan bin Kiaman Diterbitkan Oleh: Jawatankuasa Teknikal eBorang Jabatan Pengajian Kolej Komuniti 2014 i|eBorang Versi 1.0|2014|SSA

[close]

p. 3

MANUAL PENGGUNA SISTEM PERMOHONAN KOLEJ KOMUNITI (eBorang) 2014 Versi 2.0 Hak Cipta Jabatan Pengajian Kolej Komuniti / Copyright Jabatan Pengajian Kolej Komuniti, 2014 Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau ditukarkan ke dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang alat juga pun, sama ada dengan cara elektronik, gambar serta rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada Jawatankuasa Teknikal eBORANG, JPKK terlebih dahulu. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from eBORANG Technical Committee, JPKK. Diterbitkan di Malaysia oleh/Published in Malaysia by JAWATANKUASA TEKNIKAL eBORANG JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA ii | e B o r a n g V e r s i 1 . 0 | 2 0 1 4 | S S A

[close]

p. 4

MANUAL PENGGUNA SISTEM PERMOHONAN KOLEJ KOMUNITI (eBorang) 2014 PENGENALAN Manual Pengguna Sistem Permohonan Kolej Komuniti (eBorang) ini dibangunkan untuk memudahkan proses permohonan calon pelajar ke Kolej Komuniti. Sistem ini dibangunkan dengan menggunakan pengaturcaraan Active Server Pages (.ASP) dan pangkalan data menggunakan Microsoft SQL Server. Modul-modul yang terlibat seperti berikut: 1.0 Maklumat Pemohon : Memaparkan borang maklumat peribadi yang perlu di isi oleh pemohon. 2.0 Maklumat SPM pemohon. 3.0 Maklumat Sijil Kolej Komuniti: Memaparkan borang maklumat Sijil Kolej Komuniti yang pernah diambil oleh calon Diploma. (Hanya untuk pelajar lepasan Kolej Komuniti yang memohon ke program diploma) 4.0 Maklumat Pengalaman Kerja: Memaparkan borang maklumat Pengalaman Kerja yang pernah diambil oleh calon Diploma. (Hanya di isi oleh calon yang memohon ke program diploma). 5.0 Senarai Program : Senarai program beserta kolej yang menawarkan program : Memaparkan borang maklumat SPM yang perlu di isi oleh tersebut. Pemohon boleh memilih program yang ingin di pohon di sini. 6.0 Status Permohonan: Status permohonan calon. iii | e B o r a n g V e r s i 1 . 0 | 2 0 1 4 | S S A

[close]

p. 5

MANUAL PENGGUNA SISTEM PERMOHONAN KOLEJ KOMUNITI (eBorang) 2014 ISI KANDUNGAN Bil Tajuk Muka surat A B C 1.0 2.0 3.0 Pengenalan Isi Kandungan Senarai Rajah Memulakan Sistem Mendaftar Masuk Pemilihan Program a. Kemaskini Maklumat b. Kemaskini SPM c. Kemaskini Sijil Kolej Komuniti d. Kemaskini Pengalaman Kerja e. Senarai Program f. Status Permohonan iii iv v 1 1 2 3 4 4 5 6 7 iv | e B o r a n g V e r s i 1 . 0 | 2 0 1 4 | S S A

[close]

p. 6

MANUAL PENGGUNA SISTEM PERMOHONAN KOLEJ KOMUNITI (eBorang) 2014 SENARAI RAJAH Rajah Rajah 1.1 Rajah 2.1 Rajah 2.2 Rajah 3.1 Rajah 3.2 Rajah 3.3 Rajah 3.4 Rajah 3.5 Rajah 3.6 Rajah 3.7 Rajah 3.8 Rajah 3.9 Rajah 3.10 Rajah 3.11 Tajuk : Laman Utama Sistem Permohonan Kolej Komuniti : Menjana No. Pin Pertama Kali : Paparan No.Pin Untuk Akses Sistem Eborang : Paparan Menu Program Yang Ditawarkan : Paparan Sub Menu Program Yang Ditawarkan : Paparan Borang Kemaskini Maklumat Peribadi : Paparan Borang Kemaskini SPM Muka Surat 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 : Paparan Borang Kemaskini Sijil Kolej Komuniti (Pelajar Lepasan KK) : Paparan Borang Kemaskini Sijil Kolej Komuniti (Bukan Lepasan KK) : Paparan Borang Kemaskini Pengalaman Kerja : Paparan Borang Pilihan Senarai Program : Paparan Program Yang Dipilih : Paparan Borang Permohonan Yang Berjaya Di Hantar : Paparan Status Permohonan Pelajar v|eBorang Versi 1.0|2014|SSA

[close]

p. 7

MANUAL PENGGUNA SISTEM PERMOHONAN KOLEJ KOMUNITI (eBorang) 2014 SISTEM PERMOHONAN KOLEJ KOMUNITI (eBORANG) 1.0 MEMULAKAN SISTEM eBorang i. ii. iii. Buka pelayar (cth: Internet Explorer/Chrome) Masukkan alamat url e-borang: http://online.jpkk.edu.my/eborangkk Paparan di bawah akan muncul Rajah 1.1 : Laman Utama Sistem Permohonan Kolej Komuniti 2.0 MENDAFTAR MASUK KE SISTEM eBORANG i. ii. iii. Masukkan no. kad pengenalan pada ruangan ID Pengguna. Masukkan no. pin pada ruangan Nombor Pin. Menjana no. pin baru/pertama kali sekiranya belum pernah login sebelum ini. 1|eBorang Versi 1.0|2014|SSA

[close]

p. 8

MANUAL PENGGUNA SISTEM PERMOHONAN KOLEJ KOMUNITI (eBorang) 2014 Rajah 2.1: Menjana no. pin pertama kali iv. Masukkan no. kad pengenalan.Klik butang Hantar. No pin pertama kali akan dipaparkan. Rajah 2.2: Paparan no.pin untuk akses sistem eBorang 3.0 MENU PEMILIHAN PROGRAM YANG DITAWARKAN Menu ini digunakan untuk membuat pilihan kategori program yang ditawarkan di Kolej Komuniti SMK (Sijil Modular Kebangsaan) / DIPLOMA / SKK (Sijil Kolej Komuniti). 2|eBorang Versi 1.0|2014|SSA

[close]

p. 9

MANUAL PENGGUNA SISTEM PERMOHONAN KOLEJ KOMUNITI (eBorang) 2014 Rajah 3.1 : Paparan Menu Program Yang Ditawarkan 3.1 Submenu Program Yang Ditawarkan: Klik pada Kategori Program dan paparan berikut akan muncul Rajah 3.2 : Paparan Sub Menu Program Yang Ditawarkan a. KEMASKINI MAKLUMAT: Memaparkan borang untuk mengisi maklumat peribadi. Rajah 3.3 : Paparan Borang Kemaskini Maklumat Peribadi 3|eBorang Versi 1.0|2014|SSA

[close]

p. 10

MANUAL PENGGUNA SISTEM PERMOHONAN KOLEJ KOMUNITI (eBorang) 2014 b. KEMASKINI SPM: Memaparkan borang untuk mengisi maklumat SPM. Rajah 3.4 : Paparan Borang Kemaskini SPM c. KEMASKINI SIJIL KOLEJ KOMUNITI*: Memaparkan borang untuk mengisi maklumat Sijil Kolej Komuniti yang pernah diambil oleh calon. (Hanya untuk calon lepasan Kolej komuniti yang memilih permohonan ke Program Diploma sahaja) Rajah 3.5 : Paparan Borang Kemaskini Sijil Kolej Komuniti (Pelajar Lepasan KK) 4|eBorang Versi 1.0|2014|SSA

[close]

p. 11

MANUAL PENGGUNA SISTEM PERMOHONAN KOLEJ KOMUNITI (eBorang) 2014 Rajah 3.6 : Paparan Borang Kemaskini Sijil Kolej Komuniti (Pelajar Bukan Lepasan KK) d. KEMASKINI PENGALAMAN KERJA*: Memaparkan borang untuk mengisi maklumat pengalaman kerja yang pernah diambil oleh calon. (Hanya untuk calon yang memilih permohonan ke Program Diploma sahaja) Rajah 3.7 : Paparan Borang Kemaskini Pengalaman Kerja 5|eBorang Versi 1.0|2014|SSA

[close]

p. 12

MANUAL PENGGUNA SISTEM PERMOHONAN KOLEJ KOMUNITI (eBorang) 2014 e. SENARAI PROGRAM: Memaparkan borang untuk calon memilih program yang ingin dipohon. Calon perlu memilih bidang pengajian dan senarai kolej yang menawarkan bidang tersebut akan dipaparkan. Pilih Kolej yang diingini kemudian klik pada ikon pilihan. (Rujuk rajah dibawah) Rajah 3.8 : Paparan Borang Pilihan Senarai Program Rajah 3.9 : Paparan Program Yang Dipilih 6|eBorang Versi 1.0|2014|SSA

[close]

p. 13

MANUAL PENGGUNA SISTEM PERMOHONAN KOLEJ KOMUNITI (eBorang) 2014 Rajah 3.10 : Paparan Borang Permohonan Yang Berjaya Di Hantar f. STATUS PERMOHONAN : Memaparkan status permohonan calon. Rajah 3.11 : Paparan Status Permohonan Pelajar 7|eBorang Versi 1.0|2014|SSA

[close]

Comments

no comments yet