epelajar

 

Embed or link this publication

Description

Manual Pengguna

Popular Pages


p. 1

2014 MANUAL PENGGUNA SISTEM PENGURUSAN DATA PELAJAR (ePELAJAR) Versi 2.0 Jawatankuasa Teknikal ePelajar Jabatan Pengajian Kolej Komuniti 22/11/2014

[close]

p. 2

MANUAL PENGGUNA SISTEM PENGURUSAN DATA PELAJAR (ePELAJAR) 2014 MANUAL PENGGUNAAN SISTEM PENGURUSAN DATA PELAJAR (E-PELAJAR) Panel Penulis: Nur Hidayah binti Khalid Mohamad Aidil Bin Abdul Ghani Nik Suliati binti Nik Awang Samsul Swardy bin Ahmad Badzrul Azmi bin Mukhtar Diterbitkan Oleh: Jawatankuasa Teknikal ePelajar Jabatan Pengajian Kolej Komuniti 2014 i|epelajar Versi 2.0|2014|NHK

[close]

p. 3

MANUAL PENGGUNA SISTEM PENGURUSAN DATA PELAJAR (ePELAJAR) 2014 Versi 2.0 Hak Cipta Jabatan Pengajian Kolej Komuniti / Copyright Jabatan Pengajian Kolej Komuniti, 2014 Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau ditukarkan ke dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang alat juga pun, sama ada dengan cara elektronik, gambar serta rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada Jawatankuasa Teknikal ePELAJAR, JPKK terlebih dahulu. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from ePELAJAR Technical Committee, JPKK. Diterbitkan di Malaysia oleh/Published in Malaysia by JAWATANKUASA TEKNIKAL ePELAJAR JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA ii | e p e l a j a r V e r s i 2 . 0 | 2 0 1 4 | N H K

[close]

p. 4

MANUAL PENGGUNA SISTEM PENGURUSAN DATA PELAJAR (ePELAJAR) 2014 PENGENALAN Manual Pengguna Sistem Pengurusan Data Pelajar (ePelajar) ini dibangunkan untuk melicinkan proses pendaftaran pelajar di Kolej Komuniti. Sistem ini dibangunkan dengan menggunakan pengaturcaraan Active Server Pages (.ASP) dan pangkalan data menggunakan Microsoft SQL Server. Modul-modul yang terlibat seperti berikut: 1.0 Pengambilan : Modul ini digunakan untuk mendaftar pelajar baru, pelajar bertukar kolej dan pelajar bertukar kursus. Modul ini juga mempunyai paparan untuk pelajar belum mendaftar dan paparan senarai pelajar yang aktif mengikut kelas. 2.0 HEP : Modul ini digunakan untuk memaparkan serta mengemaskini maklumat peribadi pelajar, menukar status pelajar atau kelas, mengemaskini maklumat yuran, SPM, waris dan tajaan pelajar. 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Statistik: Modul ini memaparkan statistik berkaitan pengambilan pelajar. Prestasi: Modul ini memaparkan status rekod pelajar di dalam sistem. Login : Modul ini digunakan untuk mentadbir pengguna. Helpdesk: Modul bagi bantuan online Kolej : Modul yang memaparkan senarai program dan senarai modul yang ditawarkan di kolej. 8.0 Kelas : Modul ini merangkumi proses menbuka kelas baru, menamatkan pelajar, menaikkan kelas pelajar lama serta memaparkan senarai kelas AKTIF / TAMAT / SEMUA di kolej. 9.0 10.0 Pengajar: Modul ini memaparkan senarai pengajar di kolej berkenaan. Kolibrasi: Modul ini memaparkan kolibrasi yang dijalankan antara kolej dan pihak ketiga. (Nota : Modul diatas adalah modul penuh yang ada dalam sistem. Walaubagaimanapun, modul yang dipaparkan bergantung kepada tahap pengguna) iii | e p e l a j a r V e r s i 2 . 0 | 2 0 1 4 | N H K

[close]

p. 5

MANUAL PENGGUNA SISTEM PENGURUSAN DATA PELAJAR (ePELAJAR) 2014 ISI KANDUNGAN Bil A B C 1.0 2.0 3.0 Tajuk Pengenalan Isi Kandungan Senarai Rajah Memulakan Sistem Mendaftar Masuk Modul Pengambilan 3.1 Daftar Pelajar Baru 3.2 Pelajar Belum Mendaftar 3.3 Senarai Pelajar 4.0 Modul HEP 4.1 Butir Peribadi 4.2 Bayaran Yuran 4.3 SPM 5.0 Modul Statistik 5.1 Kolej 5.2 Program 5.3 Pelajar Lama 5.4 Laporan 6.0 Modul Kelas 6.1 Tambah Kelas 6.2 Senarai Kelas 6.3 Tamat Kelas 6.4 Naik Kelas Muka surat iii iv v 1 1 3 3 5 5 5 5 7 8 8 9 9 10 10 12 12 14 16 18 iv | e p e l a j a r V e r s i 2 . 0 | 2 0 1 4 | N H K

[close]

p. 6

MANUAL PENGGUNA SISTEM PENGURUSAN DATA PELAJAR (ePELAJAR) 2014 SENARAI RAJAH Rajah Rajah 1.1 Rajah 2.1 Rajah 2.2 Rajah 3.1 Rajah 3.2 Rajah 4.1 Rajah 4.2 Rajah 4.3 Rajah 4.4 Rajah 5.1 Rajah 5.2 Rajah 5.3 Rajah 5.4 Rajah 6.1 Rajah 6.2 Rajah 6.3 Rajah 6.4 Rajah 6.5 Rajah 6.6 Rajah 6.7 Rajah 6.8 Rajah 6.9 Rajah 6.10 Rajah 6.11 Rajah 6.12 Rajah 6.13 Rajah 6.14 Rajah 6.15 Rajah 6.16 Tajuk : Laman Utama Sistem Pengurusan Data Pelajar : Daftar Masuk Sistem E-Pelajar : Paparan Utama Sistem E-Pelajar : Paparan Modul Pengambilan : Paparan Submodul Pendaftaran Pelajar : Paparan Carian Maklumat Pelajar : Paparan Carian Butir Pelajar : Paparan Maklumat Status Bertukar : Paparan Semakan Bayaran Yuran : Paparan Modul Statistik : Paparan Modul Program : Paparan Bilangan Pelajar Mengikut Kelas : Paparan Submodul Laporan : Paparan Submodul Tambah Kelas : Pilihan Kategori : Paparan Senarai Kursus Mengikut Kategori : Paparan Borang Tambah Kelas : Paparan Senarai Kelas : Kemaskini Maklumat Kelas : Tetingkap Pop-Up Memadam Kelas : Paparan Tamat Kelas : Mesej Pop-Up Menamatkan Kelas : Menukar Status Individu Pelajar Kepada Tamat : Mesej Pop-Up Peringatan : Mesej Pop-Up Menaikkan Kelas : Mesej Pop-Up Menaikkan Kelas : Senarai Pelajar Kelas Yang Dinaikkan : Paparan Daftar Pelajar : Paparan Senarai Kelas Muka surat 1 2 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 13 14 14 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 v|epelajar Versi 2.0|2014|NHK

[close]

p. 7

MANUAL PENGGUNA SISTEM PENGURUSAN DATA PELAJAR (ePELAJAR) 2014 SISTEM PENGURUSAN DATA PELAJAR (E -PELAJAR) 1.0 MEMULAKAN SISTEM ePELAJAR i. ii. iii. Buka pelayar (cth: Internet Explorer) Masukkan alamat url e-pelajar: http://online.jpkk.edu.my/epelajar/login Paparan di bawah akan muncul Rajah 1.1 : Laman Utama Sistem Pengurusan Data Pelajar 2.0 MENDAFTAR MASUK KE SISTEM ePELAJAR i. ii. Masukkan nama pengguna pada ruangan Pengguna Masukkan Kata Laluan pada ruangan Katalaluan 1|epelajar Versi 2.0|2014|NHK

[close]

p. 8

MANUAL PENGGUNA SISTEM PENGURUSAN DATA PELAJAR (ePELAJAR) 2014 Rajah 2.1: Daftar Masuk Sistem E-Pelajar iii. Klik butang Login. Tetingkap paparan utama akan dipaparkan. Rajah 2.2: Paparan Utama Sistem E-Pelajar 2|epelajar Versi 2.0|2014|NHK

[close]

p. 9

MANUAL PENGGUNA SISTEM PENGURUSAN DATA PELAJAR (ePELAJAR) 2014 3.0 MODUL PENGAMBILAN Modul ini digunakan untuk mendaftarkan PELAJAR BARU / BERTUKAR KOLEJ / BERTUKAR KURSUS. Carian Data Pelajar Pautan Daftar Baru Daftar Pelajar Baru Rajah 3.1 : Paparan Modul Pengambilan 3.1 Submodul Daftar Pelajar Baru: Klik Daftar Baru dan ia akan memaparkan a. CARIAN MAKLUMAT PELAJAR: Memaparkan maklumat pelajar jika pelajar tersebut telah mendaftar ke Kolej Komuniti. b. PENDAFTARAN PELAJAR BARU: Untuk mendaftarkan pelajar baru yang tidak pernah mendaftar di Kolej Komuniti. i. ii. Sebelum mendaftar pelajar baru, pastikan kelas telah diaktifkan. MENDAFTAR PELAJAR BARU: Masukkan nombor kad pengenalan pelajar baru ke ruangan No.Kad Pengenalan* PENDAFTARAN PELAJAR BARU dan Klik Carian. iii. Maklumat pelajar akan dipaparkan seperti pada rajah dibawah. Klik radio button Pilih, isi tanda ( √ ) pada ruangan yang disediakan dan klik Hantar Borang. 3|epelajar Versi 2.0|2014|NHK

[close]

p. 10

MANUAL PENGGUNA SISTEM PENGURUSAN DATA PELAJAR (ePELAJAR) 2014 Radio Button Pilih Klik setuju (√) Butang Hantar Borang Rajah 3.2 : Paparan Submodul Pendaftaran Pelajar iv. PELAJAR BERTUKAR KOLEJ : Jika pelajar bertukar kolej, pastikan status pelajar di kolej yang lama telah diletakkan ke BERTUKAR KOLEJ pada semester yang pelajar bertukar. (Contoh : Ali bertukar ke Kolej A pada semester 2 pengajiannya setelah tamat semester 1 di Kolej Z. Status Ali di dalam sistem adalah: semester 1 TAMAT: semester 2: naikkan pelajar dan tukar statusnya ke BERTUKAR KOLEJ). (Tindakan: Kolej Z). Seterusnya, kolej A boleh mendaftarkan pelajar tersebut menggunakan kaedah pendaftaran pelajar baru. v. PELAJAR BERTUKAR KURSUS : Jika pelajar bertukar kursus, pastikan status pelajar di kursus yang lama telah diletakkan ke BERTUKAR KURSUS pada semester yang pelajar bertukar. Seterusnya, daftarkan pelajar tersebut menggunakan kaedah pendaftaran pelajar baru. vi. PELAJAR TANGGUH / ULANG SEMESTER : Pastikan status pelajar telah diletakkan ke MENGULANG SEMESTER / TANGGUH pada semester yang berkenaan. Bagi mendaftarkan semula pelajar ini pada semester berikutnya, rujuk MODUL HEP > MAKLUMAT STATUS BERTUKAR. 4|epelajar Versi 2.0|2014|NHK

[close]

p. 11

MANUAL PENGGUNA SISTEM PENGURUSAN DATA PELAJAR (ePELAJAR) 2014 3.2 Submodul Pelajar Belum Mendaftar: Fungsi yang akan memaparkan senarai pelajar telah dinaikkan kelas tetapi belum didaftarkan di semester berikutnya . lama yang 3.3 Submodul Senarai Pelajar: Fungsi yang akan memaparkan senarai pelajar yang telah didaftarkan mengikut pilihan kelas. 4.0 MODUL HEP Modul HEP digunakan untuk mengemaskini maklumat pelajar yang merangkumi Butir Peribadi, Menukar Kelas, Menukar Status Pelajar, Maklumat SPM, Maklumat Yuran, Maklumat Penjaga serta Maklumat Tajaan. Link Butir Peribadi Carian Maklumat Pelajar Rajah 4.1 : Paparan Carian Maklumat Pelajar 4.1 Submodul Butir Peribadi: Klik Butir Peribadi akan memaparkan ruangan CARIAN MAKLUMAT PELAJAR. i. Masukkan nombor kad pengenalan pelajar di ruangan yang disediakan dan klik Carian. ii. Paparan ringkas pelajar akan dipaparkan seperti di bawah. Untuk paparan menyeluruh pelajar, sila klik pada Butir Peribadi* seperti berikut: 5|epelajar Versi 2.0|2014|NHK

[close]

p. 12

MANUAL PENGGUNA SISTEM PENGURUSAN DATA PELAJAR (ePELAJAR) 2014 Butir Peribadi* Rajah 4.2 : Paparan Carian Butir Pelajar a. Tukar Kelas : Klik Tukar Kelas akan memaparkan Maklumat Status Pendaftaran Pelajar. Klik pada senarai kelas aktif bagi menukarkan kelas pelajar tersebut jika perlu. b. Maklumat Status Bertukar: Fungsi ini digunakan untuk menukar status pelajar atau mendaftarkan semula pelajar yang MENGULANG SEMESTER / TANGGUH. Klik pada Maklumat Status Bertukar dan maklumat status pelajar akan dipaparkan seperti berikut. Klik pada ikon Kemaskini untuk menukar status pelajar. Jika ingin mendaftarkan semula pelajar TANGGUH / ULANG SEMESTER, klik pada ikon Daftar. 6|epelajar Versi 2.0|2014|NHK

[close]

p. 13

MANUAL PENGGUNA SISTEM PENGURUSAN DATA PELAJAR (ePELAJAR) 2014 Kemaskini Daftar Rajah 4.3: Paparan Maklumat Status Bertukar c. Maklumat SPM: Untuk mengemaskini maklumat SPM pelajar. d. Maklumat Yuran: Fungsi untuk memasukkan maklumat yuran bagi pelajar yang berkenaan. Pilih dari senarai untuk no pendaftaran, jenis yuran dan masukkan no resit serta jumlah. Kemudian, tanda ( √ ) pada ruangan yang disediakan dan klik Hantar Borang. e. Maklumat Penjaga / Waris: Fungsi untuk kemaskini maklumat penjaga atau waris bagi pelajar. f. Maklumat Tajaan: Klik untuk mengemaskini maklumat tajaan bagi pelajar tersebut. 4.2 Submodul Bayaran Yuran: Fungsi yang membolehkan pengguna untuk membuat semakan atau carian tentang rekod pembayaran yuran. Pengguna boleh memilih dengan menekan butang yang disediakan seperti berikut: 7|epelajar Versi 2.0|2014|NHK

[close]

p. 14

MANUAL PENGGUNA SISTEM PENGURUSAN DATA PELAJAR (ePELAJAR) 2014 Rajah 4.4: Paparan Semakan Bayaran Yuran 4.3 Submodul SPM : Memaparkan rekod SPM bagi pelajar mengikut kelas. Klik pada Kod Kelas untuk mendapatkan senarai SPM bagi kelas yang berkenaan. 5.0 MODUL STATISTIK Modul statistik membenarkan pengguna untuk melihat dan mencetak statistik kolej, program, pelajar lama dan juga laporan. Statistik Kolej Submodul Kolej Cetak, Excel dan Word Rajah 5.1 : Paparan Modul Statistik 8|epelajar Versi 2.0|2014|NHK

[close]

p. 15

MANUAL PENGGUNA SISTEM PENGURUSAN DATA PELAJAR (ePELAJAR) 2014 5.1 Submodul Kolej i. ii. iii. Klik pada submodul Kolej Tertingkap yang memaparkan statistik keseluruhan kolej akan dipaparkan. Pengguna boleh mendapatkan statistik kolej tertentu apabila klik pada nama kolej yang dipilih. Ia akan memaparkan jumlah pelajar mengikut kelas. iv. Pengguna boleh mencetak dan memuat turun data dalam bentuk Microsoft Excel atau Microsoft Word apabila klik pada ikon yang berkenaan. 5.2 Submodul Program i. ii. Klik pada submodul Program Tertingkap yang memaparkan statistik pelajar aktif mengikut program akan dipaparkan. Cetak Submodul Program Statistik Program Rajah 5.2 : Paparan Modul Program iii. Pengguna boleh mendapatkan statistik mengikut program bagi semua kelas yang masih aktif dalam program tersebut. iv. Pengguna boleh mencetak dan memuat turun data apabila klik pada ikon cetak. 9|epelajar Versi 2.0|2014|NHK

[close]

Comments

no comments yet