Laporan Tahunan LKIM 2013

 

Embed or link this publication

Description

Laporan Tahunan LKIM 2013

Popular Pages


p. 1

Laporan Tahunan 2013 Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia 1

[close]

p. 2

2 Laporan Tahunan 2013 Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia

[close]

p. 3

KANDUNGAN PERUTUSAN MAKLUMAT KORPORAT Ahli Jemaah Lembaga LKIM Ahli Jawatankuasa Audit LKIM Juruaudit Lembaga Ahli Jawatankuasa Perjawatan LKIM Ahli Jawatankuasa Kenaikan Pangkat LKIM Ahli Jawatankuasa Tatatertib LKIM Ahli Jawatankuasa Pelesenan LKIM Pengurusan Tertinggi Ibu Pejabat Pengurusan Kanan- Ibupejabat Pengurusan Kanan- Negeri Alamat Pejabat-Pejabat LKIM Struktur Organisasi 4 8 9 12 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 LATAR BELAKANG Penubuhan dan Objektif Fungsi Piagam Pelanggan Aktiviti-Aktiviti Utama LKIM 24 25 26 27 KALENDAR MESYUARAT JEMAAH LEMBAGA LKIM 28 KALENDAR PERISTIWA 29 LAPORAN PERUNTUKAN KERAJAAN Analisis Prestasi Kewangan 36 39 LAPORAN PENCAPAIAN AKTIVITI UTAMA LKIM Pembangunan Masyarakat Dan Pertubuhan Nelayan Pembangunan Pemasaran Pembangunan Industri Asas Tani Pembangunan Infrastruktur Kawalselia Pendaratan Ikan Penguatkuasaan Dan Pelesenan Program Insentif Kepada Kumpulan Sasar Khidmat Sokongan Dan Operasi 44 57 66 79 98 102 105 112 PENYATA KEWANGAN Laporan Tahunan 2013 Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Penyata Akaun Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Yang Telah Diaudit Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2013 124 3

[close]

p. 4

Perutusan Pengerusi LKIM Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh, Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah s.w.t kerana dengan izinNya, saya mewakili pihak Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia dapat membentangkan Laporan Tahunan Dan Penyata Kewangan LKIM Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2013. Usaha - usaha untuk membangunkan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan di negara ini sentiasa digiatkan oleh Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) berasaskan kepada matlamat penubuhannya iaitu memperbaiki kedudukan sosio-ekonomi nelayan dengan penumpuan kepada peningkatan pendapatan serta meperkembangkan perusahaan perikanan negara. Usaha-usaha berkenaan adalah selari dengan peruntukkan kewangan kerajaan yang telah diluluskan bersesuaian dengan inspirasi dan hasrat Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA). LKIM telah diperuntukkan RM156,538,334 bagi tahun kewangan 2013. Daripada jumlah tersebut, RM117,440,034 adalah peruntukan Kumpulan Wang Mengurus (KWM) dan RM39,098,300 adalah peruntukan Kumpulan Wang Pembangunan (KWP). LKIM juga menerima peruntukan khas daripada Kementerian dan Kerajaan Negeri sebanyak RM450,763,607 yang diperuntukkan untuk membiayai program-program khas LKIM antaranya seperti Elaun Sara Hidup Nelayan, Pembayaran Insentif Hasil Tangkapan Nelayan , Program Azam Tani dan juga Projek Perumahan Nelayan. Kerajaan melalui LKIM sentiasa memberi perhatian serius dalam usaha membangunkan 4 Laporan Tahunan 2013 Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia

[close]

p. 5

sektor perikanan serta sentiasa mengalu-alukan sebarang usaha untuk melaksanakan transformasi sektor perikanan dan perubahan minda nelayan untuk melihat arus pembangunan perikanan yang berterusan. Tanggungjawab membela dan meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan tetap diteruskan menerusi progam-program pembangunan LKIM. Tumpuan juga akan sentiasa diberikan dalam menyediakan kemudahan pendaratan ikan yang kondusif, moden, serta efisien di Komplek-Kompleks Pendaratan Ikan di seluruh negara. LKIM akan terus bergiat cergas meningkatkan bekalan ikan Negara dengan penglibatan pihak swasta dalam bidang akuakultur, pemasaran dan pemprosesan. Di samping itu, usaha yang berterusan dan agresif ke arah menarik minat lebih ramai golongan muda untuk menceburi bidang perikanan akan digiatkan pada tahun-tahun hadapan. Sesungguhnya, saya berpuas hati dengan prestasi pelaksanaan program-program LKIM baik di bidang pembangunan mahupun pengurusan LKIM bagi tahun 2013. Pelbagai cabaran dan rintangan telah dihadapai namun kita mampu melaksanakan projekprojek, program-program, dan aktiviti-aktiviti dengan berhemah dan memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan. Bersesuaian dengan program transformasi kerajaan, LKIM juga tidak terkecuali dengan menjadikan “transformasi” sebagai sumber inspirasi, panduan dan matlamat yang cukup jelas dalam menjayakan misi Model Baru Ekonomi (MBE) selaras dengan matlamat Kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju dan berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Dalam usaha itu, LKIM sedang mengatur pelan strategik yang mapan di dalam semua aspek pembangunan kepada kumpulan sasaran (nelayan) terutamanya untuk mencapai hasrat Dasar Agromakanan Negara (DAN) LKIM akan terjemahkan secara telus, konsisten dan istiqamah di dalam Rancangan Malaysia Ke Sebelas (RMK-11) nanti. Insya-Allah! Sekian, Wasalam. (DATO’ HAJI IRMOHIZAM BIN HAJI IBRAHIM) Laporan Tahunan 2013 Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia 5

[close]

p. 6

6 Laporan Tahunan 2013 Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia

[close]

p. 7

MAKLUMAT KORPORAT Laporan Tahunan 2013 Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia 7

[close]

p. 8

Logo Korporat Logo di atas melambangkan identiti satu Pertubuhan yang terlibat secara langsung dalam perusahaan perikanan. Bentuk kepala panah menggambarkan usaha positif ke arah memajukan perusahaan perikanan dan meninggikan taraf hidup nelayan dengan menekankan aktiviti menangkap, menternak, memproses dan memasarkan ikan. Warna biru adalah warna laut dan perusahaan perikanan. Bulatan yang melingkungi kepala panah, ikan dan jaring menggambarkan penyatuan tenaga dalam usaha membangun sektor perikanan. 8 Laporan Tahunan 2013 Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia

[close]

p. 9

Ahli Jemaah Lembaga LKIM Pengerusi YB DATO’ HAJI IRMOHIZAM BIN HAJI IBRAHIM (Dari 15 Julai 2013) Ahli Parlimen Kuala Selangor, Selangor YB DATO’ HAJI MOHD JIDIN BIN SHAFEE (Sehingga 17 Mac 2013) Ahli Parlimen Setiu, Terengganu Ahli YH DATO’ HAJI MOHAD KHAZIN BIN HAMZAH Ketua Pengarah LKIM YBHG. PROF. TAN SRI DATUK DR. NIK MUSTAPHA BIN R. ABDULLAH (Sehingga 28 Februari 2013) Universiti Putra Malaysia YBHG. DATUK SERI MOHD HASHIM BIN ABDULLAH Wakil Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani TUAN HAJI MOHAMAD BIN DOLMAT Pengerusi Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) PUAN CHE WAH BINTI IBRAHIM Wakil Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri YB DATUK SAMSUDIN BIN YAHYA (Sehingga 30 April 2013) Ahli Dewan Undangan Negeri Sekong, Sabah ENCIK WAN OMAR BIN WAN AB. GHANI Wakil Perbendaharaan Malaysia YB DATUK JAMES RATIB (Dari 1 Ogos 2013) Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Sugut, Sabah YB DATUK HAJJAH NORAH BINTI TUN ABD. RAHMAN (Sehingga 30 Jun 2013) Ahli Parlimen Tanjung Manis, Sarawak ENCIK ROHIZAD BIN RIDZWAN Wakil Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) ENCIK AHMAD HAZIZI BIN AZIZ (Sehingga 31 Julai 2013) YH DATO’ HAJI WAN ADNAN BIN WAN MAMAT (Dari 16 November 2013) Ahli Parlimen Kuantan, Pahang TUAN HAJI JOHARI BIN RAMLI (Dari 1 Ogos 2013) Wakil Jabatan Perikanan Malaysia Setiausaha Jemaah Lembaga Pengarah Bahagian Perancang Dan Hal Ehwal Korporat PUAN NORA BINTI AHMAD Laporan Tahunan 2013 Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia 9

[close]

p. 10

Ahli Jemaah Lembaga LKIM ENCIK WAN OMAR BIN WAN AB. GHANI Wakil Perbendaharaan Malaysia PUAN CHE WAH BINTI IBRAHIM Wakil Unit Perancangan Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri YBHG. DATUK SERI MOHD HASHIM BIN ABDULLAH Wakil Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani TUAN HAJI JOHARI BIN RAMLI Wakil Jabatan Perikanan Malaysia ENCIK ROHIZAD BIN RIDZWAN Wakil Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) YB DATO HAJI IRMOHIZAM BIN HAJI IBRAHIM Pengerusi 10 Laporan Tahunan 2013 Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia

[close]

p. 11

YH DATO’ HAJI WAN ADNAN BIN WAN MAMAT Adun Kuantan TUAN HAJI MOHAMAD BIN DOLMAT Pengerusi Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) YB DATUK JAMES BIN RATIB Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Sugut, Sabah YB DATUK HAJJAH NORAH BINTI TUN ABD. RAHMAN Ahli Parlimen Tanjung Manis, Sarawak YBHG. PROF TAN SRI DATUK DR. NIK MUSTAPHA BIN R. ABDULLAH Universiti Putra Malaysia YH DATO’ HAJI MOHAD KHAZIN BIN HAMZAH Ketua Pengarah LKIM Laporan Tahunan 2013 Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia 11

[close]

p. 12

Ahli Jawatankuasa Audit LKIM Pengerusi PUAN CHE WAH BINTI IBRAHIM Wakil Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri Ahli-Ahli ENCIK WAN OMAR BIN WAN AB. GHANI Wakil Perbendaharaan Malaysia ENCIK AHMAD HAZIZI BIN AZIZ TUAN HAJI JOHARI BIN RAMLI Wakil Jabatan Perikanan Malaysia ENCIK ROHIZAD BIN RIDZWAN Wakil Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) TUAN HAJI MOHAMAD BIN DOLMAT Pengerusi Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) Juruaudit Lembaga LKIM TETUAN AFRIZAN TARMILI KHAIRUL AZHAR No.2, Jalan Rampai Niaga 2, Rampai Business Park, 53300 Kuala Lumpur. 12 Laporan Tahunan 2013 Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia

[close]

p. 13

Ahli Jawatankuasa Perjawatan LKIM Pengerusi YH DATO’ HAJI MOHAD KHAZIN BIN HAMZAH Ketua Pengarah LKIM Ahli-Ahli YB DATUK SAMSUDIN BIN YAHYA YB DATUK JAMES BIN RATIB Ahli Dewan Undangan Negeri Sekong, Sabah Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Sugut, Sabah ENCIK JAMIL BIN RAKON Bahagian Perkhidmatan Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia PUAN SUZANA BINTI ALIAS ENCIK BASIR MALAN BIN ABDUL RAHMAN ENCIK HUZAINI BIN RAMLI Perbendaharaan Malaysia Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Malaysia Bahagian Pembangunan Organisasi Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia Ahli Jawatankuasa Kenaikan Pangkat LKIM Pengerusi YBHG. DATUK SERI MOHD HASHIM BIN ABDULLAH YH DATO’ HAJI MOHAD KHAZIN BIN HAMZAH Ketua Pengarah LKIM (Kumpulan Pengurusan Dan Profesional / Kumpulan Sokongan) Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Malaysia (Gred Utama JUSA) Ahli-Ahli ENCIK ROHIZAD BIN RIDZWAN Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) (Gred Utama/Kumpulan Pengurusan Dan Profesional / Kumpulan Sokongan) ENCIK JAMIL BIN RAKON Bahagian Perkhidmatan Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (Kumpulan Pengurusan Dan Profesional / Kumpulan Sokongan) ENCIK BASIR MALAN BIN ABDUL RAHMAN Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Malaysia (Kumpulan Pengurusan Dan Profesional / Kumpulan Sokongan) PUAN SUZANA BINTI ALIAS ENCIK AHMAD HAZIZI BIN AZIZ TUAN HAJI JOHARI BIN RAMLI Bahagian Pembangunan Organisasi Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (Kumpulan Pengurusan Dan Profesional / Kumpulan Sokongan) Wakil Jabatan Perikanan Malaysia (Kumpulan Pengurusan Dan Profesional / Kumpulan Sokongan) Laporan Tahunan 2013 Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia 13

[close]

p. 14

Ahli Jawatankuasa Tatatertib LKIM Pengerusi YB DATO’ HAJI IRMOHIZAM BIN HAJI IBRAHIM Ahli Parlimen Kuala Selangor, Selangor YB DATO’ HAJI MOHD JIDIN BIN SHAFEE Ahli Parlimen Setiu, Terengganu Ahli-Ahli YBHG. DATUK SERI MOHD HASHIM BIN ABDULLAH Wakil Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani ENCIK AHMAD HAZIZI BIN AZIZ TUAN HAJI JOHARI BIN RAMLI Wakil Jabatan Perikanan Malaysia Wakil Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri PUAN CHE WAH BINTI IBRAHIM 14 Laporan Tahunan 2013 Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia

[close]

p. 15

Ahli Jawatankuasa Perlesenan LKIM Pengerusi YH DATO’ HAJI MOHAD KHAZIN BIN HAMZAH Ketua Pengarah LKIM Ahli-Ahli YBHG. DATUK SERI MOHD HASHIM BIN ABDULLAH ENCIK AHMAD HAZIZI BIN AZIZ TUAN HAJI JOHARI BIN RAMLI Wakil Jabatan Perikanan Malaysia Wakil Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani TUAN HAJI MOHAMAD BIN DOLMAT Pengerusi Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) Laporan Tahunan 2013 Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia 15

[close]

Comments

no comments yet