Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

Diamonds - It’s brilliant! HTC Superfloor™ Platinum Definition HTC Superfloor™ metoden innebär en mekanisk förädling av betonggolv genom diamantslipning och/eller polering. HTC Superfloor™ kan erhållas i fyra olika koncept, Platinum, Gold, Silver och Bronze. I detta produktdatablad beskrivs HTC Superfloor™ Platinum. HTC Superfloor™ Platinum Platinum är det koncept som ger golvet de bästa egenskaperna och som vi i första hand rekommenderar våra kunder. Här slipas golvet i fler steg än övriga koncept. Det ger golvet en oöverträffad styrka. Metoden innebär att betonghuden slipas bort och den underliggande, starkare betongen, i form av finmaterial, grus och då det är möjligt ballast, exponeras. P.g.a. betongkonstruktionens beskaffenhet kan den större ballasten exponeras ojämnt i ytan. Normalt slipas 2- 3 mm bort av ytan. Golvet slipas slätt och den blanka ytan gör golvet lättstädat och mer motståndskraftigt mot truckmärken och smuts. Dessutom reflekteras ljus på ett bra sätt. Golvet slipas och poleras enligt en väl utarbetad och beprövad metod, med HTC:s maskiner och HTC:s diamantverktyg, samt enligt HTC:s slipguide. Golvet erhåller en helt slät och blank yta med mycket höga kvaliteter, både funktionellt och estetiskt. www.htc-floorsystems.com HTC_SF_Platinum_SE.indd 1 10/29/12 10:08 AM

[close]

p. 2

HTC Superfloor™ Platinum Användningsområden • Såväl gammal som nygjuten betong • Industri, verkstäder • Lager • Offentlig miljö • Butiker • Hemmiljö Fördelar • Ekologiskt - betong består endast av naturmaterial • Lång livslängd och minimalt underhåll ger låg LCC-kostnad (Life Cycle Cost)*. • Diffusionsöppet • Inget diffusionstätt ytskikt • Lättstädat • Förbättrad arbetsmiljö tack vare ljusare och renare lokaler • Minimerar skadliga vibrationer för truckförare • Tystare trafik och minskat underhåll på truckar • Extremt motståndskraftigt mot däckmärken från truckar och andra fordon Däckmärken från truckar HTC Superfloor™ är en utomordentlig yta för lager och logistikcenter. Traditionella resingolv eller obehandlade betonggolv drabbas snabbt av däckmärken från truckar. © 2012 HTC Sweden AB, All rights reserved. Bilden till höger visar bromsspår från en truck över en yta med både obehandlat betonggolv och HTC Superfloor™. www.htc-floorsystems.com HTC_SF_Platinum_SE.indd 2 10/29/12 10:08 AM © 2012 HTC Sweden AB, All rights reserved.

[close]

p. 3

Tekniska egenskaper HTC Superfloor™ har testats för Nötningsbeständighet och Friktion på SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). Nötning efter 1600 rpm (mm) ** Halkmotstånd enligt 14617-3 ** (pendelmetoden) 60 50 40 0,5 0,4 0,3 30 0,2 0,1 0 20 10 0 Obehandlad betong Slipad, impregnerad och polerad betong Befintlig epoxy Ny epoxy Torrt golv Obehandlad HTC betong Superfloor™ Vått golv Miljöinformation Ett golv slipat och polerat enligt HTC Superfloor™ Platinum-konceptet består av ren betong. I processen används endast miljövänliga impregneringsoch rengöringsmedel, vilket innebär att golvet inte utgör någon fara för vare sig hälsa eller miljö. Golvet har mycket lång livslängd och hög hållfasthet, vilket reducerar underhållsbehovet och därmed miljöbelastningen, till ett absolut minimum. All data är baserad på tester med HTC Superfloor™ Platinum. 50 40 30 20 10 0 Energiåtgång (kWh/m2) * Su pe rfl oo r™ Ep ox ig ol v Pl as tg ol v Li no le um go lv HTC Superfloor™ vs epoxigolv. Hur många gånger mindre är miljöpåverkan (Faktor)? * © 2012 HTC Sweden AB, All rights reserved. Epoxy Peran 3 mm Potentiell växthuseffekt CO2 Försurning Övergödning 16 700 102 13,5 H TC HTC Superfloor™ 88,2 0,186 0,0178 Tr äg ol v Faktor 189 548 758 * Källa: ”Livscykelanalys av industrigolv”, LITH-IKP-EX-06/2383--SE ** Källa: Rapport från SP, F812033-2 www.htc-floorsystems.com HTC_SF_Platinum_SE.indd 3 10/29/12 10:08 AM

[close]

p. 4

HTC Superfloor™ Platinum Brandklassificering Den Europeiska kommissionen har tilldelat HTC Superfloor™ den högsta europeiska klassificeringen, A1FL (beslut 96/603/EC) och anses därför vara eldfast/ icke brännbart. Ytskydd Om ökat fläckskydd önskas rekommenderas HTC Stain Protection. Rekonditionering Om ett golv som är polerat enligt HTC Superfloor™ Platinum-konceptet efter många års användning blivit matt, återfås glansen och städbarheten genom en enkel ompolering. ESD - Elektrostatisk urladdning Resistanstest, utförda på bjälklag och på betongplattor på marken, har visat att HTC Superfloor™ uppfyller kraven i standarden SS-EN 61340-5-1. Uppmätta värden uppfyller också den internationella IEC-standarden och den amerikanska standarden ANSI/ ESD. Gångtest med ESD-skor ger generellt ingen eller liten statisk laddning. HTC Superfloor™ har i inget fall överstigit tröskelvärdena för ESD-standarden. Gränsvärdena i standarden för hantering av elektronik har inte i något fall överskridits av HTC Superfloor™. Vi rekommenderar dock fortfarande att ESD skor används på HTC Superfloor™, speciellt vid hantering av elektronik med maximalt 100 volt. Projekteringsguide Text enligt följande: ”Betonggolv utföres enligt HTC Superfloor™ Platinum”. Efter eventuell borttagning av befintligt ytskikt, samt sanering av limrester utföres slipning och polering enligt HTC:s slipguide. Genom att slipa och polera en provyta kan golvets kvalitet och utseende kontrolleras, samt bästa arbetsmetodik väljas. I samband med nygjutning finns möjlighet att, i viss mån, påverka ballastens storlek och innehåll samt att pigmentera cementpastan och därmed skapa ett helt unikt golv. HTC Superfloor™ lämpar sig för betonggolv som är konstruerade med traditionell nätarmering, ej stålfibrer. Rengöring och underhåll Rengöring: Ett golv polerat enligt HTC Superfloor™ Platinum-konceptet städas med en kombiskurmaskin och Twister™ Grön, vatten och eventuellt Twister™ Floor Conditioner. Mindre ytor kan med fördel torrmoppas. OBS! Starkt basiska eller sura medel försämrar golvets egenskaper och skall inte användas. För ytterligare information, besök www.htc-twister.com. Rapporter Alla rapporter som det refereras till i detta dokument finns att hämta på vår hemsida. I vissa fall finns dock rapporten enbart i sitt orginalspråk. Använd länken www.htc-floorsystems.com/testresult för direkt åtkomst till rapporterna. © 2012 HTC Sweden AB, All rights reserved. HTC Sweden AB Postadress: Box 69, 614 22 Söderköping Besöks-/godsadress: Klevvägen 7 614 92 Söderköping Telefon: 0121-294 00. Fax: 0121-152 12 E-mail: info@htc-sweden.com www.htc-floorsystems.com HTC_SF_Platinum_SE.indd 4 10/29/12 10:08 AM

[close]

Comments

no comments yet