hbp-37

 

Embed or link this publication

Description

සියලු අණ වින දෝස නසන දස දිසා බන්ධන බුද්ධ ආරක්ෂාව

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

ksjka ud¾.fha uq, mgka .ekau 17 wmodk md

[close]

p. 4

2014 b,a l,dmh Wkajykafiaj ukskak nE lshk ldrKh f,dalhg fmkajkak" ta wod, NsCIQka jykafia f.kaj, fï .ek m%Yak lrkjd' b;ska fï úosyg ms

[close]

p. 5

2014 b,a l,dmh 03 msgqj fl Oïu moh ;=,ska ksjka u. yS jvqjd yS oKavl weo wßkakdla fuka kqjKe;a;d pm, jQ" fi,fjkakd jQ" tl wruqKl fkdisákakd jQ" /l .ekSug wmyiq jQ" kqiqÿiq wruqKq lrd hdfuka fkdjesh kï NslaIqka jykafia kula nqÿka jykafiag wem Wmia:dk lrñka ysáhd' fï fï>sh f;reka jykafia msKavmd;fha jäk fudfyd;l ukrï wU jkhla oel," fu;k kï ug Ndjkd lrkak fyd|hs" yßu úfõl ;sfhk ksial,xl ;ekla" nqÿka jykafiaf.ka wjir wrf.k weú;a fï wU jkfh Ndjkd fhda.Sj bkak ´k lsh, is;sú,a,la wdjd' b;ska fï ldrKh nqÿka jykafiag ie< lSh yduqÿrefjd fï wU jkhg .syska fldÉpr W;aidy l<;a Ndjkdj jefvkafk kE' fkdfhla ldu is;sú,s ys;g tkjd' fldÉpr W;aidy l<;a tal kj;ajkak neß jqKd' kej;;a nqÿka jykafia <Õg .syska ldrKdj lsõjd' Wkajykafia fkdfhla wdldrfhka ta ldrKh myo, §," wjidkfha fï .d:d mdG fol foaYkd lSh iQ;%h kñka wx.=;a;r ksldh 5 - 373 msgqfõ i|yka fjkjd& Mkaokx pm,x Ñ;a;x - ÿrlaLx ÿkaksjdrhx Wcqx lfrda;s fïOdù - Wiqldfrdaj f;ackx fï .d:dfj ir, isxy, f;areu fï úÈyg .kak mq¿jka' ta ksid udrfOhH ^udrhdf.a me;a;" tfyu ke;akï flf,iaj,g lshk ;j kula& keish hq;=hs' by; .d:d mdG foflkau úia;r lrkafk fï isf;a ;sfhk le,fUk nj' Wkajykafia m

[close]

p. 6

2014 b,a l,dmh weo fj,d ;sfhkafk' fudflkao weo jqfka@ ta weoh wßkak ´k kï ys; fl,ska lr.kak ´k' weo fjkafk wr ,iaik rEmh" uk jvk rEmh ;sfhk flkd fyda foh fkd,enqkdu' B<Õg fldfydu yß .kak yokjd' widOdrKfhka yß .kak ´k lsh, ys;kjd' b;ska wkqkaj ;,, fm,, mSvkhg m;a lr, nh lr, yß .kak yokjd' fï jev fiaru oi wl=i,hg whs;shs' kuq;a we;a; we;s wdldrfhka oelal m%{djka;hd" fï ysf;a ;sfhk oi wl=i,h kue;s weoh ál ál wßkjd' ysf;a weo weÍ f.k tkfldg" ta lshkafk iDcq fjkfldg oyï jegfykak mgka .kakjd' ta jgy .;a; oyfuka wr jf.a uk n|sk foaj,a lrd ys; whdf, ÿjk tl md,kh lr .kakjd' yßhg Wmudjlska lshkj kï" weo fjÉp ,S fldagq o~q wrf.k B;, yok jvq ld¾ñlfhla" ta ,S o~qj, weoh ukdj wer, yßhg b,lalh lrd hk iDcq ^fl,ska& B;,hla yokj jf.a' m%{djka;hf. ys;;a ta B;,h jf.a wruqK lrd iDcqj .uka lrkjd' fufyu oyu fkdoelal flfklaf. ys; fldÉpr lesh yduqÿrejkag fï úÈfy woyila ;uhs nqÿka jykafia fmkaj, ÿkafk' ta lshk lreKq ldrKd f;areï .;a; fï>sh yduqÿrejkag oyï wei my< jqKd' fidajdka M,fha msysáhd' ys; iDcq jqKd' fl,skau wjYH b,lalh fyj;a ksjk lrd taldka;fhkau .uka lrk ;;ajhg m;a jqKd' úÈyg ,efnkj kï lsis m%Yakhla kE' kuq;a tl mdrgu tajd k;r lf

[close]

p. 7

2014 b,a l,dmh 05 msgqj f l=i, iS,fhka iudêh;a" iudêfhka úuqla;sh;a lrd'''' kï fyd|hs" ug fufyu jqkd kï fyd|hs '''' wd§ jYfhka ks.ukh lr, ;uhs ta wruqKq yß jákjd" tajd uf. lr.;a; kï fyd|hs lsh, zzfyd| ufulaZZ f.dv k.kak W;aidy lrkafk' fï zzuuZZ lshk foaj,a ;=,;a" zzuf.ZZ lr.kak hk foaj,aj,g;a Wreu O¾u;djfha h:d iajNdjh ±k f.k fkfjhs f,dal i;ajhd tajd uu lrf.k" uf. lrf.k ug ´k úÈhg" uu leu;s fia mj;ajkak W;aidy ld,h' wk;=rej jeyeÍug m;ajk ld,hg wd§kj ld,h lshkjd' B<Õg jekis,d hkafk fklaLïu ld,h ;=,' fklaLïu lshkafk wjia:dj kslau .shd lshk tl' fï zzuuZZ lsh, w,a, .kak ish,a,gu ;uhs f,dalh lshkafk;a' f,dalhg whs;s lsisjla fï O¾u;djfhka neyer lrkak nE' wei" lk" kdih" Èj" lh" uk lshk bkaøshka leä, ì¢, jekis,d hkj kï" ta j d ;= , l% s h d;a u l fjk fkdlefvk" fkdìf|k" úkdi fkdjk ys;la yg.kak fya;=jla kE' tfykï tfyu yg f.k úkdi fj,d hk ysf;a iajNdjh;a olskak ´k' fï i|yd ys; lshkafk fudllao lsh, m

[close]

p. 8

2014 b,a l,dmh lshkafk mxpoajdrfhkau wruqKq tk fldg yg f.k" ta wruqKq f.ú, hk fldg f.ú, hk ,CIKh ñila mj;sk fohla fkfjhs' kuq;a tl je,g mj;sk foa wdj¾ckh fjk fldg ys;la mj;sk yeáhg fmakjd' ta ys; uf.hs lshk udhdjg /jfgk f,dal i;a;ajhd" uu bkakjd" uu lrkjd" uu hkjd'''' wd§ jYfhka jerÈ oDIaáhl b|f.k ufula mj;ajkak W;aidy lrkjd' fï wkqj wei" lk" kdih" Èj" lh jf.au fkdlefvk" fkdìf|k" úkdi fkdjk ys;la yg .kafk kE' fï ksid fyd| ufula yokak .kak W;aidyh ljodj;a leu;s fia mj;ajkak mq¿jka fohla fkfjhs' ta wkqj fï lh fyda ys; leue;a;g wkqj mj;ajkak mq¿jkalula kE lsh, O¾udkql+,j ±lalu" tal fmd; lrkafk" fydr uer jxpd lrkafk" iqrd iQÿ ÿrdpdr lrñka ldu wdiajdo miafi hkafk" yßhg uia lgqj,g fmdrlk n,af,d jf.hs' fïjd zzuuZZ lr.kak" zzuf.ZZ lr.kak hdu n¨ jev ms

[close]

p. 9

2014 b,a l,dmh lsh, is;" lh" jpk fufyhj, f,dal jev ms ^we,Su iy .eàu& hk ixfhdack myfjkafk' Ñ;a; úiqoaêfhka we;s jk iudêh ;=, m%{dj ke.s, ima; úiqoaêh mQ¾K fjk fldg ta m%{dfjka rEm rd." wrEm rd." udk WoaoÉp" wúoHd lshk b;sß ixfhdack ish,a,;a my fj,d hkjd' fï wkqj iS, úiqoaêh we;s lr .;a; flfkla" ta iS,h wdj¾ckh lrkak iqÿiq l¾uia:dkhla ks;r jvkak mqreÿ lr .kak ´k' ta i|yd iqÿiq l¾uia:dkhla my; ±lafjkjd' wjxl fjñ ^ldhsl jerÈj,ska ixis£u& msßisÿ fjñ ^jdÑl jerÈj,ska ixis£u& msú;=re fjñ ^udkisl jerÈj,ska ixis`§u& mNir fjñ ^kej; kej; Nj ießieÍu k;r lsÍu& ixis|jñ ixis|jñ ixis|jñ ixis|jñ ^iirg nef|k ixfhdack is| oukjd& fï wdldrhg O¾uh Y%jKh lr, wd¾h Y%djlfhla fj,d we;s lr .;a;= Ñ;a; mdßiqoaêh h

[close]

p. 10

2014 b,a l,dmh 08 msgqj ish¨ wKúk fldäúk" N+; wukqiai fodai kik ß;a fmdf;a w;sf¾l msß;a ldKav hgf;a tk oi Èid nkaOk msß; fyj;a pQ,ðk m[acr msß; lshkafk me/Kakka Ndú;d lrmq uy n,j;a nq o a O drCIdjla ' kuq ; a miq ld,Skj hï hï NdId jHdlrKj, iq¿ iq¿ fjkialï iys;j wdldr lsysmhlska mejf;k fï jákd nqoaOdrCIdj wo fjk fldg fndfyda fldgu ksjerÈ Ndú;dfjka wE;a fjñka mj;skjd' fï ld,fha ;sfhk úúOdldr wKúk fldäúk" yÈ yQkshï" kSp nkaOk" N+; wukqiai fodai wdÈh ksid fyïn;a fj,d bkak ukqiai j¾.hdg uyÕ= m%;sM, w;a lr .kak mq¿jka fï jákd nqoaO wdrCIdj óg fmr fy< fndÿ mshqu 18 jk l,dmfhka w¾: iys;j bÈßm;a lsl odkhla iy {d;s n;la fokak neß fjÉp Woúh bkakj kï" fy< fndÿ mshqu 27" 28" 29 l,dmj,ska bÈßm;a lrmq úÈhg ta lghq;a; uq,skau lrf.k bkak ´k' kuq;a fï fjk fldg;a ta lghq;a; isoaO lrmq whg kej;;a tal fkdlr fï wdrCIdj lr .kak mq¿jka' ±ka flfkl=g m%Yakhla tkak mq¿jka wehs tfyu lrkak ´k lsh,' yqÕla ÿrg ±ka f.j,aj, ;sfhk wukqiai fodai lsõju ;sfhkafk" fmr b|ka hï lsis úÈhl widOdrKfhka lghq;= lsÍu ksid ta N+ñhg iïnkaO u<.sh whf.ka isoaO fjk fodai' iuyr úg ñh.sh {d;Ska yodmq f.a fodr" jjd yod.;a bv lvï" j;= msá" .ia fld

[close]

p. 11

2014 b,a l,dmh whf. ysñluj;a wvq .dfk fokak ´k' tfyu ke;akï ta whf.ka fkdfhla lror tkak mq¿jka' tod ta wh f.j,a fodrj,a yo," .,a jeá ne|," ldKq lm," .ia fldsl odkhla fokak ´k fjkafk' t;fldg ta ñh.sh whg tal ,nd.kak fya;= ;sfhkjd' ta wh hula ;ukaf. {d;s mrmqrg lr, §, ;sfha kï" ±ka ta {d;Ska fok foaj,a .kak;a ta whg Wreuhla ;sfhkjd' ta ksid ta {d;s n;;a" idx>sl odkfha msk;a ta whg Wreuhs' tal fkdlr f.org" N+ñhg hï wdrCIdjla lfsl odkhla §fï l%ufõoh" miq.sh ojil tla;rd NsCIQka jykafia kula úiska tla;rd .=jka úÿ,s kd,sldjlska md¿ f.hs jsl odkh fokak biafi,a, fmf¾;hskag lkak fndkak §u' ta jf.au nqÿka jykafia fï úÈhg fmf¾;hskag lkak fndkak fokak lsh, foaYkd lfsl odkh tlg yokak tmd" wvq .dfk idx>sl odkfha n;a weghla fyda b÷,a fmdâvlaj;a {d;s n;g iïnkaO lr .kak tmd" iqoaO we;sju fjk fjku odk fol ilia lr .kak lshk ldrKh' ta jf.au ta idx>sl odkh b÷,a lrkak tmd lsh,;a meyeÈ,sju igyka lr, ;snqKd' Bg wu;rj fï odk fol fokafk wjia:d 2 lÈ" ia:dk 2 lÈ lshk ldrKh;a meyeÈ,s lr, ;snqKd' ta ;rï ÿrg lreKq meyeÈ,s lr, ;sfhoaÈ;a" Wka jykafia ta ldrKh jix lr, msxj;=ka f.dkdg wkaojkak W;aidy lr, ;sfhkjd' t;fldg Wka jykafia fï ldrKh w,a, f.k" nqoaO mQcdj m%uqL idx>sl odkhg fmr" fmf¾;hskag lkak fokak lsh, fï iÕrdfjka lsh, ;sfhkj lsh, ta úÈfh ;¾lhla u;= lrkj kï" fï f.j,aj, odfk fok lsisu msxjf;l=g nqoaO mQcdj iy idx>sl odkh fokak fmr" tAl;a tlal uqyq fkdlr ;ukag fjku wdydr fõ,la Whdf.k lkakj;a whs;shla kE' fudlo f.orl oj,a idx>sl odkhla fokj kï" ta f.or Woúh Wfoag fjku ;ukag lsh, wdydr fõ,la Whdf.k ld, ;uhs jev lrkafk' t;fldg Wkajykafiaf. fï ;¾l jdoh wkqj ta jf.a foalgj;a wjir kE' t;fldg tal ldf. nKlao@ ldf.o ta l%uh@ 09 msgqj ;%smsgl oyfï tk l;djla wkqj" ta ldf, ysgmq tla;rd Wmdil uy;a;fhla yeuodu nqÿka jykafia fyda NsCIQka jykafia kula msKavmdf; jähs lsh, n,dfmdfrd;a;=fjka ;ukaf. wdydr fõ, m%udo fj,d .kak isß;la ;snqKd' ojil Tfydu n,dfmdfrd;a;=fjka iEfyk fj,djla n,df.k ysáh;a ljqrej;a msKavmdf; jeäfh kE' b;ska n,df.k b|, nv.skak;a jeä fjÉp ksid wdydr .kak mgka .;a;d' kuq;a tod mqÿu isoaêh lshkafk" f,djq;=rd nqÿka jykafia msKavmdf; jeähd' ±ka fï Wmdil uy;a;hg lr lshd .kak fohla kE' zzwhsfhda fuÉpr jdikdjka ; wjia : djla ,eì,;a nv.skakg hg;a fj,d ug fjÉp foal yeáæ uu ±ka mx.=fjka Nd.hlau ld, bkafk' ±ka Wka jykafiag uu fudkj fokako@ fjk mQcd lrkak foal=;a kE' fuÉpr l,la uu nv.skafk b|, yß uf.a mx.=j mQc lr, ;uhs ysáfh' ta;a wo ug fjÉp fohlaæZZ fufyu ÿla fj,d je| f.k .syska" wfka iajdóks ug fufyu fohla isoaO jqkd lsh, fï fjÉp isoaêh lsõjd' t;fldg nqÿka jykafia lshkjd" Wmdilh ;:d.;hka jykafiag mx.=fõ uq," ueo" w. lsh, m%Yakhla kE" Tn leu;s kï mQc lrkak lsh,' tfyu lsh, ta wjia:dfj Wkajykafia ta b÷,a lrmq odfk mssl odkh f.!rjfhka lrkafk' kuq;a wr jf.a wjia:djla jrola" mdmhla lsh, wyl odkak mq¿jka lula kE' ;uka wdydr fõ, mßfNda. lrñka bkak fj,djl fyda" NsCIQka jykafia kula msKavmdf; jeäfhd;a" fjk;a fokak fohla ke;akï" ;uka mßfNda. lrmq b÷,a ál msÕdfkka me;a;lg lr, yß" b;sßh mQcd lrkak mq¿jka' tafl lsisu jrola" mdmhla kE' NsCIQka jykafia,dg tfyu j<|kak úkh msglfh;a wjir ;sfhkjd' ta nj meyeÈ,sju fmkaj, ;sfhkjd' ieÕjqKq fndÿ u. h

[close]

p. 12

2014 b,a l,dmh ta ksid nqoaO mQcdj" idx>sl odkh .re;ajfhka lrk tl fjku fohla' t;fldg fï iÕrdfjka fmka j d ÿka f k Bg;a jvd uy .re;ajhlska nqoaO mQcdj iu. idx>sl odkh fok l%uhla' ta ksid ;uhs fj<| ief,ka wuqøjH ñ,§ .;a; fjf,a mgka" ta nqoaO mQcdj m%uqL idx>sl odkhg .kak wnu,a f¾Kqjl ;rï fohlaj;a b÷,a lrkak tmd" {d;s n;g uqyq lrkak tmd lsh, fmkakqfj' wvq .dfk tA odfk ilia lr.kak fhdod.kak yekaolaj;a tA lghq;= bjr fjkl,a fjk;a foalg mdúÉÑ lrkak tmd lsõfj tAlhs' fmf¾;hskag ;shd bkak ñksiaiqkagj;a tal b÷,a lrkak fokak tmd lsõfj;a ta .re;ajh ksid' tÉpr meyeÈ,sj úia;r lr, §,;a" úu¾Yk nqoaêfhka f;drj lshk fï jf.a l;d fldÉpr uq,d iy.;o@ ta jf.au nqÿka jykafia wukqiaihskaf. is;g wdydr fokak lsõj ñila" .;g wdydr §, ksoyia lrk l%uhla foaYkd lf

[close]

p. 13

2014 b,a l,dmh 3 g fjk fjku od," ;=ka kQ,la ^kQ,a fmdgj,a 3 la & wrf.k tafl tl fl

[close]

p. 14

2014 b,a l,dmh B<Õg Ôjï msß; tl È.g 21 j;djla lsh, ta ;=kA jk Ôju;a wjika lr .kakjd' ta Ôjfuka miafi wr l,ska Èk 14 bjr fjkj;a tlalu 15 jk ojfi b|ka fï ;=ka jk Ôjfuka yod .;a;= uQÿje,s f.ghs j;a;ghs wr úÈhgu byskjd' iqj| ÿï l=vq Èk 21 la ÿï w,a,kak .kakjd' f;,aj,ska nqÿ myk Èk 21 la tl È.g m;a;= lrkjd' tfyu Èk 21 u m;a;= lrf.k hk fldg 19 jk ÈkfhÈ ú;r wr l,ska jf.au b;sß Èk 2 m;a;= lrkak m%udKj;a f;,a álla wrka ;sh," b;sß álg l,ska úÈhgu yod.;a;= w¨;a fmd,a f;,a jeä m%udKhla ñY% lr .kakjd' iqj| ÿï l=vq;a ta jf.au Èk 2 lg b;sß lr, b;sß fjk álg w¨;ska ñY% lr .kakjd' ta jf.au uQÿ je,s;a l,ska úÈhgu w¨;ska yod .kakjd' fï 4 fjks Ôju;a oi Èid msßf;ka wr úÈhgu 28 j;djla Ôjï lr .kakjd' ta Ôjfuka ,efnk uQÿ je,s ál;a wr Èk 21 bjr jqkdg miafi 22 jk ojfi b|ka l,ska úÈhgu f.g iy j;a;g by, iqj| ÿï l=vqj,ska Èk 28 la ÿï w,a,kjd' ta jf.au 22 jk ojfi b|ka fï 4 fjks Ôjfuka yod .;a;= fmd,a f;,aj,ska Èk 28 la nqÿ myk m;a;= lrkjd' ta Èk 28 ;a bjr fjkak Èk 2 la ú;r ;shd b;sß Èk 2 g m;a;= lrkak m%udKj;a fmd,a f;,a álla wrka ;sh," b;sß Ndckhg w¨;ska yod.;a;= fmd,a f;,a jeä m%udKhla ñY% lr .kakjd' iqj| ÿï l=vq;a Èk 2 lg fjka lr, b;sß álg wr jf.au w¨;ska tl;= lr .kakjd' uQÿ je,s;a l,ska jf.au w¨;ska yod .kakjd' ta úÈhg 5 jk Ôju;a fï oi Èid msßf;ka 108 jrla Ôjï lr .kakjd' ±ka wr l,ska lrmq Ôjfuka yod.;a;= iqj| ÿï l=vq Èk 28 la ÿï w,a,," fmd,a f;,aj,ska Èk 28 la nqÿ myk m;a;= lr, bjr jqkdu B<Õ ojfi b|, fï 5 jk Ôjfuka yod .;a;= uQÿ je,s ál;a l,ska úÈhgu mdúÉÑ lrkjd' iqj| ÿï l=vq ál;a bjr fjkl,au mdúÉÑ lrkjd' talg kshñ; Èk .Kkla kE' ta jf.au ta f;,aj,ska fkdlvjd f;,a ál bjr fjkl,au nqÿ myk m;a;= lrkjd' fï 5 jk j;dfjÈ ilia lr .;a;= Ôjï f;,aj,ska myk m;a;= lrkak ´k kshñ; Èk .Kkla kE' ta f;,a ál iïmQ¾Kfhkau bjr fjk l,a nqÿ myk Wfoa yjd m;a;= lrkjd' ;j;a wjYH kï ta f;,a ál wjika fjkak lsÜgq fjk fldg l,ska jf.au w¨;ska f;,a" je,s" iqj| ÿï Ôjï lr .kak mq¿jka' yenehs fï wjia:dfjÈ wr l,ska 108 la Ôjï lr, yod.;a;= f;,aj,g w¨;a fmd,a f;,a ñY% lrkak wjYH kE' ta mrK f;,a ál bjr fjk l,au myk m;a;= fjkak wer, kej;;a w¨;skau f;,a .kak mq¿jka' ta jf.au iqj| ÿï l=vqj,g;a l,ska tajd ñY% lrkak wjYH kE' ta úÈhg B<Õ j;dfjÈ;a 108 jrla ;uhs Ôjï msßf;ka Ôjï lrkafk' ta wjia:dfjÈ;a f;,a" je,s" iqj| ÿï wr úÈhgu mdúÉÑ lrkak mq¿jka' taj;a bjr fjk fldg wjYH kï ;j;a w¨;ska f;,a" uQÿ je,s" iqj| ÿï l=vq l,ska úÈygu ilia lrf.k kej;;a 108 j;djla Ôjï lr f.k wr úÈhgu mdúÉÑ lrkak mq¿jka' ta úÈhg 108 Ôjïj,ska udi 3 ka 3 g wjYH m%udKhg fmd,a f;,a" iqj| ÿï l=vq" uQÿ je,s wrf.k Ôjï lr.;a; kï jvd;a myiqhs' b;ska Th úÈhg uq,a Ôjï jdr 5 wjika jqkdg miafi wjYH kï ;ukag leu;s jdrhla 108 ne.ska Ôjï lr f.k È.gu fï nqoaO wdrCIdj lr .kak mq¿jka' tfyu ke;akï 5 fjks wjia:dfjÈ 108 Ôjfuka wjika lrkak;a mq¿jka' ta úÈhg È.gu lr f.k hk fldg l%ufhka ;ukaf. f.or" j;a; msáh iqoao fj,d hkjd' kej;;a ta jf.a jia fodia lrkak neßj hkjd' wukqiaihskag we;=,a fjkak;a neß fjkjd' w¨;ska ñ,§ .;a;= bvula" ksjila ;sfha kï" ta ia:dkj,;a wr l,ska úÈygu {d;s n;la tlal fodf,dia msßlr iys; idx>sl odkhla §, fï wdrCIdj fhdok fldg tajdfha ;sfhk fodai;a lems, iqoao fj,d hkjd' fudk úÈfh wK úk" fldä úk" yÈ yQkshï" kSp nkaOk wdÈh ;snqk;a ta ish¨ jia fodia lems, hkjd' kej; N+; wukqiai fodai tkafk;a kE' ta lshkafk fï nqoaOdrCIdfjka jia fodia lefmkjd" fi;a fjkjd" /ljrK fokjd" fï ish,a,u fjkjd' yenehs fu;kÈ ne¢, ;sfhk nkaOk" fldä úk" yÈ yQkshï wdÈh tlska tl lefmkak ;uhs wr úÈhg Èk 7" 14" 21" 28" 108 wd§ jYfhka l%ufhka jeä lr f.k hkafk' tfyu ke;sj tl mdrgu lrkak .sfhd;a ier jeä fj,d f.or bkak whg ord .kak neß fjkak mq¿jka" Tfrd;a;= fokafk ke;s fjkak mq¿jka' ta ksid ;uhs l,a wer, l%ufhka Ôju j¾Okh lr f.k hkafk' 12 msgqj fudlo fï wukqiaihskaf. ;sfhk wdl¾Yk .;s iuyr úg f.j,aj, bkak iuyr Woúhg;a ne¢, ;sfhkak mq¿jka' ta jf.a fj,djl ta wdl¾Yk .;s lefmkak n,j;a lsrK Yla;shla tl mdrgu ÿkafkd;a tfyu" ta lsrK ta jf.a mqoa.,hskaf. YÍr .; fj,d" Ô¾K fj,d ;sfhk l¨ lsrK tl mdrgu fõ.fhka msÉfpkak mgka .kakjd' t;fldg ta whg T¿fj lelal=ï" l,ka; lerls,s jf.a tkak mq¿jka' ta jf.au ks;r ;ry hk flfkla bkakj kï ta whf. ta .;s ,CIK ;j;a jeä fjkak mq¿jka' ta ksid tl mdrgu fõ.fhka fkdlr wr jf.a wkq ms

[close]

p. 15

2014 b,a l,dmh f.j,a fodrj,a wdrCId lrkak .sfhd;a ;ukag wukqiai wd§kaf.ka m%Yak tkak mq¿jka' wu;r jYfhka hï lreKq lsysmhla kej;;a u;la lf

[close]

Comments

no comments yet