Afrika Gazetesi 4-03-2011

 

Embed or link this publication

Description

Afrika Gazetesi 4-03-2011

Popular Pages


p. 1

sendikal platform nihayet rauf denktaþ a da beðendirebileceði bir miting yapmayý baþardý denktaþ böyle olacaðýný bilseydim ben de giderdim diyor yollarý denktaþ la buluþanlara ne mutlu ÝcazetsÝz gÜnlÜk gazete tarÝh 4 mart 2011 cuma yil 10 sayi 3360 fÝyati 2 tl kdv dahil Þener levent senerlevent@yahoo.com açý Ýsyan deÐÝl Ýtaat ÞÖlenÝ l 2 sayfada Ýþgal altýnda ÝcazetsÝz yazýlar gÖrdÜklerÝnÝze deÐÝl gÖremedÝklerÝnÝze bakin Ülker fahri bÝr lÝder ve bÝr halk alkiÞ dedÝklerÝ bÜyÜ erdoðan baybars bedel ödemek Özgün kutalmýþ edebÝyatÇilarina sormuÞlar elvan levent mehmet levent gazetemiz önünde 24 saat nöbet tutan polis güvenlik önlemlerini artýrdý türkiye medyasý tarafýndan uzun süre gizlenen arýnçfelek iliþkileri birgün gazetesi tarafýndan kamuoyuna duyuruldu gazete ilgili haberinde eroðlu arýnç ve felekin sarayda çekilmiþ fotoðrafýný da yayýnladý bu pankarta Ýstanbulda izin var lefkoþada yok kurþunlattý kurþunlama olayýna geniþ yer veren birgün gazetesi afrika gazetesini arýnç mý kurþunlattý baþlýðýný kullandý Þener leventin bu konudaki açýklamalarýna da deðinen gazete Ýsmet felek olayýnýn yavru susurluk olarak deðerlendirildiðini vurguladý n 28 ocak mitinginde yasemin hareketinin açtýðý kurtarýldýk mý hastir pankartýna çok öfkelenen ve söylemediðini býrakmayan bülent arýnç kurþunlamayý üstlenen felek çetesi ile iliþkileri hakkýnda hiçbir açýklama yapmýyor n kktc polisi olayla ilgili araþtýrmasýný derinleþtirirken ercanda bulunan 9 milimetrelik glock marka tabancanýn gazetemize saldýrýda kullanýlan tabanca olduðu doðrulandý arýnç mý Ýþgalci türkiye kýbrýstan defol n lefkoþadaki toplumsal varoluþ mitingine destek olarak Ýstanbul ankara Ýzmir ve antalyada da gösteriler düzenlendi n lefkoþadaki mitingte sendikal platform yetkililerinin izin vermediði Ýþgalci türkiye kýbrýstan defol pankartý Ýstanbulda da taþýndý ve engellenmedi n 3 sayfada toplumsal varoluþ mitingi n mitingin çok baþarýlý geçtiðini ve kýbrýs türk halkýnýn anavatanýyla arasýna kimsenin girmesine izin vermeyeceðinin bir kez daha ispatlandýðýný söyleyen denktaþ olaysýz geçeceðini bilseydim ben de mitinge katýlacaktým dedi n miting bu kez hamasetçi cephe tarafýndan da çok olumlu karþýlandý ve yasemin hareketi gibi provokatörlere polis tarafýndan müdahale edilmesine övgü yaðdýrýldý n türkiye basýný yasemin hareketine uygulanan polis þiddetini öne çýkarýrken kktc basýný karartma yaptý sendikal platform ise küfürsüz pankartlara ve kýbrýs cumhuriyeti bayraklarýna el konulmasýna karþý tepki göstermeyerek sessiz kaldý n 8 sayfada mitingi rauf denktaþ da beðendi toplumsal varoluþ mitingine destek için Ýstanbulda yapýlan eylemde Ýþgalci türkiye kýbrýstan defol pankartý da taþýnmýþ dua etsinler ki sendikal platform yetkilileri orada yoktu arif h.tahsin yazýyor Ýnsan kuru bir odun parçasý deðil ki n2 sayfada

[close]

p. 2

metehan da uyuÞturucu metehan sýnýr kapýsýndan kktc ye giriþ yaparken aracýnda kokain tespit edilen bir kiþi tutuklandý polisten verilen bilgiye göre önceki gün saat 17.30 sýralarýnda kktc ye giriþ yapan s.m nin e-39 yönetimindeki araçta yapýlan aramada yaklaþýk 50 mg aðýrlýðýnda kokain türü uyuþturucu madde olduðuna inanýlan madde bulunarak emare olarak alýndý zanlý tutuklandý olaylar ve gerçekler arif hasan tahsin geçende bir televizyon ekranýnda denktaþ bey e rastladým Þöyle derdi niçin yapýyorlar bu mitingi ben anlamadým aslýnda denktaþ bey in bunu söylemesine hiç gerek yoktu toplum arasýnda denktaþ bey in anlayýþýnýn çok kýt olduðunu anlamayan kaldý mý eðer denktaþ bey saðýnda solunda önünde ardýnda türkiye de yunanistan da Ýngiltere de amerika da avrupa da olaný biteni anlayabilecek kapasitede olsaydý bu toplumu bu hale düþürmezdi kýbrýs cumhuriyeti devleti anlaþmasýný bile anlamadý denktaþ bey esareti özgürlük zannederek toplumu türkiye ye esir ettirmezdi toplumun türkiye nin nüfusunun aðýrlýðý altýnda ezdirilmesine çanak tutmazdý Ýnsan kuru bÝr odun parÇasi deÐÝl kÝ toplum türkiye ye karþý deðildir biz et ve týrnaðýz gibi zorlama yaðcýlýklara gerek yoktur oyunun kuralý bellidir Ýþgalci iþgal ettiði toplumu sevmez sevemez güvenemez Ýþgal altýndaki bir toplum da iþgalcisini sevemez bütün çabasý esaretten kurtulmaktýr aslýnda osmanlý ile ve osmanlýnýn yerini alan türkiye cumhuriyeti ile kýbrýslýlarýn arasýndaki iliþkiler hiçbir zaman iki kardaþ ya da ana-yavru iliþkisi hiç olmadý 1571 den sonra sürgün emri ve idam fermaný çerçevesinde kýbrýs a gönderilen türkmenler ile osmanlý ne anadolu da ne de kýbrýs ta sonuna kadar barýþmadý osmanlýnýn yavuz sultan selim ile türkmenlere karþý alevi dirler toplu seks yaparlar iddiasý ile baþlattýðý katliam soykýrým ile sonuçlandý soykýrýmdan Þener levent senerlevent@yahoo.com açý Ýsyan deÐÝl Ýtaat ÞÖlenÝ bu mitingten herkes memnun saðcýsý da memnun solcusu da faþist de memnun dinci de memnun hele rauf denktaþ çok memnun mitingin olaysýz geçeceðini bilseymiþ o da gidermiþ mitinge memleketimizin en hamasetçi en þövenist kesimleri göbek atýyor provokatörler bu kez dýþlanmýþ kýbrýs cumhuriyeti bayraklarý miting alanýna sokulmamýþ türkiye aleyhindeki pankartlar engellenmiþ ayrýca aydýn denktaþ gelmiþ mitinge rauf denktaþ ýn eþi elinde bayracýðýyla türk bayraðýyla miting alanýna geliþi de sendikal platform temsilcileri tarafýndan ilan edilmiþ kürsüden tayyip erdoðan daha önceki mitingte türk bayraklarý yok diye þikayetçi olmuþtu bu kez bu kusur da giderildi iþte o boþluk da dolduruldu gazetelere bakýyorum Övgüler düzüyor herkes mitinge Þikayetçi olan yok Þükran anavatan diyenlerin kktc sonsuza dek yaþayacak diye her gün yazýlar döþeyenlerin de þikayeti yok Çok güzel bir miting olmuþ kýbrýs türk halký iþte buymuþ diye övgüler polisin yasemin hareketi ne yaptýðý kaba müdahale pankartlara ve kýbrýs cumhuriyeti bayraklarýna zorla el konulmasý arkadaþlarýmýzýn darbedilmesi vesaire bunlar çok önemsizmiþ gibi pek yer almamýþ gazetelerimizde afrika gazetesi de olmasa bundan kimsenin pek haberi de olmazdý herhalde sevgili serhat Ýncirli ekranda sabahleyin sunduðu basýn özetlerinde polisin el koyduðu kýbrýs cumhuriyeti bayraklarýyla ilgili çarpýcý bir deðerlendirme yapmýþ demiþ ki -derviþ eroðlu o bayraklarý yakýnda ütüleyip saraya asacak hastir pankartý küfür lüymüþ diye mýzmýzlanmayan kalmamýþtý Þimdi ise hiç de küfürlü olmayan pankartlarýmýz nedeniyle polisin þiddeti ile karþýlaþtýðýmýz halde buna ses çýkaran yok sendikal platform dan da ses yok kimse sormuyor neden bu pankartlara el koydunuz diye miting alanýna taþýnmasýna neden engel oldunuz yanlýþ olduðunu düþündükleri bir þey yaptýðýmýz zaman çullanýyorlar hep birden haksýz biçimde saldýrýya uðradýðýmýz zaman ise ses çýkarmýyorlar oysa polisin bu müdahalesinin gazetemize sýkýlan kurþunlardan hiçbir farký yok arbededen önce polis þefi ile yaptýðým görüþmede bana þöyle demiþti -bu pankartlar ve bayraklar sendikal platform un ilkelerine aykýrý onun için toplayacaðýz mitingi düzenleyen sendikal platform un ilkelerinin bir anda koruyucusu kesilen polis þefine o ilkeleri göster de göreyim dediysem de oralý olmadý ancak onun sözlerinden de sendikal platform temsilcilerinin polise bizim aleyhimizde þikayette bulunduklarý anlaþýlýyordu zaten bizim arkadaþlarýmýz da göðsünde güvenlik görevlisi yazan bazý kiþilerin bu þikayeti yaptýklarýný doðruluyor bir de mitingten öncesi var tabii sendikal platform yetkilileri polise gidip özellikle pankartlar için yardým talep etmiþler dünyanýn hiçbir yerinde görülmeyen bir durum sen toplumsal varoluþ için ayaklanýrsýn da toplumsal yokoluþ un bekçiliðini yapan polislerden nasýl yardým talep edersin her eylemde her gösteride coplu kalkanlý karþýna dikilen ve hatta sana karþý biber gazý kullananlardan nasýl medet umarsýn ve bir de devrim mi dersin bunun adýna dün polisi aradým telefonla ve zorla bizden gaspettikleri kýbrýs cumhuriyeti bayraklarýný geri istedim -Þimdilik veremeyiz dediler vermesinler ancak tüm bunlar karþýsýnda henüz hiç sesini çýkarmayan avrupa birliði yetkililerine de sorarým o bayraklar senin 27 üye cumhuriyetinden bir cumhuriyetin bayraklarý ben de bu cumhuriyetin bir vatandaþýyým ve bu bayraðý burada taþýdýðým için polisin saldýrýsýna uðruyorum söyleyecek hiçbir sözünüz yok mu türkiye deðil burasý kýbrýs týr bay barrosso ve bay füle dilinizi mi yuttunuz yoksa siz bostan korkuluðu musunuz ÝzÝnsÝz balik avlayan 2 kÝÞÝ hakkinda yasal ÝÞlem girne de izinsiz avlanan iki kiþi hakkýnda iþlem baþlatýldý polisten verilen bilgiye göre önceki gün saat 06.00 sýralarýnda kaþgar court bölgesinde tekne ile denize að atarak balýk avlandýklarý tespit edilen h.Ç e-25 ve f.y e-25 hakkýnda yasal iþlem yapýldý davutkÖy ve tatlisu da elektrÝk kesÝntÝsÝ proje çalýþmalarý nedeniyle bugün davutköy ve tatlýsu köyü arasýndaki bölgeye 2 saat elektrik verilemeyeceði kaydedildi elektrik kurumu girne bölge amirliðinin açýklamasýna göre elektrik kesintisi 08.30-10.30 saatleri arasýnda yapýlacak gÜzelyurt ta elektrÝk kesÝntÝsÝ güzelyurt çarþý merkezinde bugün 2 saatlik elektrik kesintisi yapýlacak kýb-tek ten verilen bilgiye göre elektrik þebekesinde çalýþma yapýlacaðýndan 12.0014.00 saatleri arasýnda güzelyurt çarþý merkezinde elektrik enerjisi kesik olacak doðrusu þu ki türkiye nin denktaþ a da talat a da neden ofis tahsis ettiðini anlamadým oyunun kuralýnda iþgalci kendisine iþgal ettiði halkýn arasýndan hizmet edenlerin hizmetlerinin sonunda milletine karþý bize hizmet eden adam güvenilir adam deðildir der ve kellesini alýrdý bu yeni bir kural mý her neysa denktaþ bey anlamadý ama sevgili eþi anladý ve mitinge katýldý sevgili oðlu da öyle bu toplumun evinin efendisi olmasýný kendi kendini idare etmesini istediðini ve onun için sokaða indiðini anladýlar ve halka katýldýlar denktaþ bey e bir tavsiyede bulunacaydým ama vazgeçtim bundan sonra anlasa ne yazar anlamasa ne yazar fenalýðý yaptý gençlere kolay gelsin doðrusu þu ki türkiye nin denktaþ a da talat a da neden ofis tahsis ettiðini anlamadým oyunun kuralýnda iþgalci kendisine iþgal ettiði halkýn arasýndan hizmet edenlerin hizmetlerinin sonunda milletine karþý bize hizmet eden adam güvenilir adam deðildir der ve kellesini alýrdý bu yeni bir kural mý yoksa bilgi çaðýnda iþbirlikçilerin kellelerini almak için geliþtirilen model bu mu kurtulan küçük bir azýnlýk günümüze kadar varlýðýný sürdürdü ama her fýrsatta hala daha katliama uðratýlmaktadýr yaþayanlar hatýrlayacaklar 1974 iþgalinden sonra türkiye ye giden kýbrýslýlar hoþ karþýlandýlar mý kýsa bir süre sonra da her giden þöyle ya da böyle laf ya da laflar yemedi mi sonra þoförler devreye girdi kýbrýslý müþterilerine hep þu soruyu sorarak iþe baþlarlardý kýbrýslýlar bizi sevmezmiþ ve nihayet iþ Ýstanbul da þoför taksisine aldýðý kýbrýslý kadýnlarý kýbrýslý olduklarýný anlayýnca aþaðýya atma noktasýna geldi televizyonlarda bazan þunu duyarým biz 1571 de siz 1974 de geldiniz ya da siz 1571 de geldiniz biz da 1974 de ne farkeder fark þunda 1571 de gelenler osmanlýnýn kýlýç artýklarýydýlar 1974 de gelenler ise osmanlýlarýn yanýnda yer alanlarýn torunlarýydýlar ayrýca 71 likler Ýstanbul ruslarýn elinden kurtulsun diye 52 yýl vergi ödeyenlerdir artý lozan anlaþmasý nda koþulsuz Ýngiliz e býrakýlanlardýr Ýnsan bir aðaçtan kopartýlan kuru bir odun parçasý deðil ki duygularý da vardýr rumlar tÜrkmenkÖy de etkÝnlÝk yapacak türkmenköy kondea kökenli rumlarýn kathara deftera temiz pazartesi yortusunu kutlamak üzere türkmenköy deki barýþ parký nda 7 mart ta etkinlik yapacaklarý bildirildi politis gazetesi saat 12:00 de yapýlacaðýný yazdýðý etkinliðe kýbrýslý türklerin de davetli olduðunu yazdý kadin doÐa uygarlik ve bariÞ semÝnerÝ lefke avrupa Üniversitesi politika okulu nun düzenlediði seminerler çerçevesinde bu hafta kadýn doða uygarlýk ve barýþ konusu iþlenecek lefkoþa merit otel de cumartesi günü saat 10.30 da baþlayacak seminerde emekli öðretim görevlisi rýfat aras konuþacak Çiziktirdi akdoÐan da ÝndÝrÝm ÞÖlenÝ akdoðan da cumartesi günü 10.00-19.00 saatleri arasýnda indirim þöleni düzenleniyor akdoðan Þölen komitesi nin yaptýðý yazýlý açýklamaya göre ilk kez düzenlenecek þölende birçok ürün özel fiyatla satýþa sunulacak tazmÝnatlari Ödenmeye baÞlandi genel tarým sigortasý fonu müdürü hasan burancan ocak ayý büyükbaþ hayvan düþük tazminat bordrolarý hazýrlandýðýný belirterek banka hesap numarasý veren üreticilerin tazminatlarýnýn hesaplarýna yatýrýldýðýný duyurdu burancan yaptýðý yazýlý açýklamada hesap numarasý vermeyen üreticilerin tazminat çeklerini kimlik kartlarýný ibraz etmeleri koþuluyla genel tarým sigortasý fonu ndan alabileceklerini kaydetti.

[close]

p. 3

afrÝka dan mektup ÝcazetsÝz gÜnlÜk gazete e elvan12@mail.ru x istence elvan levent denktaÞ mi sÝze katildi sÝz mÝ denktaÞ a dýþ basýna ve hatta rum basýnýna kýbrýslýtürklerin türkiye ye karþý ayaklanmasý diye yansýdý yine miting týpký birincisi gibi oysa mitingi düzenleyen sendikal platform da destek veren siyasi partiler de dýþa bu görüntünün yansýmamasý için çok çalýþtý Çok çaba harcadý meydaný kktc ve tc bayraklarýyla doldurdu kýbrýs cumhuriyeti bayraklarýna izin vermedi türkiye aleyhindeki pankartlarý engelledi ama yine de vaziyeti kurtaramadý eskisi gibi türkiye ye bir isyan olarak algýlandý Üstelik bu kez hastir pankartý da yoktu daha önce fatura bu pankarta çýkarýlmýþtý ve herkes bir provokatör diye tutturmuþtu Ýþte þimdi provokasyon falan da yok ama dýþa yansýyan imaj yine bu gerçi meseleyi böyle yorumlayanlar bilmezler ama içimizdeki deðerlendirmeler onlarýnkinden çok farklý onlar türkiye ye karþý ayaklanma deðerlendirmesini yaparlarken içimizdekiler de anavatanla aramýzý kimsenin açamayacaðý bir kere daha ispatlandý diye deðerlendirme yapýyorlar rauf denktaþ gibi bir numaralý anavatancýmýzýn bile bu mitingi çok baþarýlý bulduðunu bilirler mi acaba denktaþ türkiye ye karþý bir ayaklanmanýn yanýnda olacak adam mý hiç Ölür de yine olmaz oysa bu mitingten o kadar memnun ki böyle olacaðýný bilseydim ben de giderdim diyor düþünün bir de o çýkýp gitseydi ve eþi aydýn denktaþ için kürsüden yapýlan anaons bir de onun için yapýlmýþ olsaydý ne olurdu allahtan korkmuþ ve gitmemiþ yoksa bu miting þimdi dýþ dünyaya böyle yansýmazdý Öyle deðilse bile öyle yansýmasý yine de yararýmýza çünkü varsýn dünya öyle bilsin varsýn ayaklandýðýmýzý zannetsin türkiye ye karþý sakýncasý yok yararý var bakýn dün Ýstanbul da taksim meydaný nda da gösteri yapýlmýþ oradaki kýbrýslýlar tarafýndan ve bu mitingte Ýþgalci türkiye kýbrýs tan defol pankartý da taþýnmýþ kimse de müdahale etmemiþ buna hatta uçan sineðe bile göz açtýrmayan türk polisi kýlýný kýpýrdatmamýþ oysa ayný pankart önceki günkü mitingte de taþýnmak istenmiþti ama izin verilmedi müdahale edildi hem de sendikal platform yetkilileri tarafýndan Ýstanbul dakiler dua etsinler ki orada bizim sendikal platform liderlerimiz yoktu yoksa kesinlikle öyle bir pankartý taþýyamazlardý dýþ dünya neden türkiye ye karþý bir ayaklanma olarak deðerlendiriyor mitinglerimizi bilir misiniz bir avuç dediðiniz provokatör sayesinde yoksa onlar da olmasa herþey rauf denktaþ ýn dediði gibi olurdu denktaþ bir protesto mitingini olumlu bulmuþsa kabahati kendinizde arayýn bÝr lÝder ve bÝr halk dün bir belgesel izledim gorbaçov la ilgili seksen yaþýna baþmýþtý gorbaçov ve iþte þimdi televizyonda hayatýný anlatýyordu sovyetler birliði nin ilk ve son cumhurbaþkaný seksen yaþýna basmýþ büyük bir hýzla yükselmiþ ardýndan ayný hýzla düþmüþ eski bir lider olarak oldukça iyi duruyordu Ýki yaný karlý çam aðaçlarýyla kaplý kaygan buzlu bir yolda tempolu bir þekilde yürüyordu hem yürüyor hem anlatýyordu Çernenko nun ölümünün ardýndan nasýl partinin genel sekreterliði mevkisine atandýðýný ve daha sonra partinin genel kurul toplantýsýnda sarfettiði hepimizin kendini yeniden yapýlandýrmasý gerekiyor þeklindeki ünlü cümlesinin ardýndan sovyetler de perestroyka/yeniden yapýlanma döneminin nasýl baþladýðýný anlatýyordu Ülkedeki sistem paslanmýþtý diyordu gorbaçov bir sabah uyandýðýmýzda sovyet tanklarý afganistan a girmiþti ve bizim bundan henüz haberimiz bile yoktu perestroyka dönemine ait þimdi bile halâ çok þey yazýlýp söylenmesine raðmen bilmediðimiz hatta hiçbir zaman öðrenmeyeceðimiz þeylerin sonunun gelmeyeceði düþüncesine kapýlýyorum gorbaçov u dinlerken gorbaçov un yetmiþ yýl boyunca tek sesli bir sistemde yaþamýþ olan koskoca bir ülkede farklý seslerin yükselebileceði bir ortam yaratabilmek için kendisine nasýl kendi elleriyle bir muhalefet oluþturduðunu þimdi bu belgeselde izliyordum söyleyeceði ne olursa olsun söz isteyen herkese söz verdi kendisini haksýz bir þekilde katý dille eleþtirenleri bile büyük bir soðukkanlýlýk ve sýnýrsýz bir tahammülle dinledi afganistan a giren sovyet güçlerini eleþtirdiði için hemen küçük bir þehirdeki eve hapsedilen dünyaca ünlü fizikçi saharov u baþa gelir gelmez serbest býrakan gorbaçov olduðu halde saharov da serbest kalýr kalmaz kendisine karþý olanlar arasýnda yer aldý Üstelik gorbaçov afganistan daki sovyet birliklerini geri çekip savaþa son verdiði halde Þiddete güç kullanmaya karþýyým ne olursa olsun kan dökülmemelidir diyordu gorbaçov ve salt böyle bir yaklaþýmý olduðundan hep zayýf güçsüz bir lider olarak görüldüðünü söylüyordu Þimdi insanlarýn gorbaçov gibi liderlerin deðerini neden bilmedikleiri daha iyi anlýyordum Çünkü insanlar onlara insan gibi davranan liderler deðil onlarý ezen onlarý korkudan titreten þiddet kullanmaktan kaçýnmayan liderler istiyorlardý baþlarýnda doðu bloku olarak adlandýrýlan ülkelerdeki sovyet idaresine son verdiðinde kendi halký tarafýndan sovyetler e ait olan herþeyi geri vermek le suçlanmýþtý gorbaçov kime neyi geri verdim diye soruyordu gorbaçov Çekoslovakya yý Çeklere verdim polonya yý polonyalýlara macaristan ý macarlara haksýz mýydý ama kendi halký bunun deðerini de bilemedi almanlar berlin duvarý nýn yýkýlýþýný da ona borçlu deðiller miydi almanya yý ziyareti sýrasýnda alman halký duvarýn yýkýlmasýný istemiþ kendisinden Çünkü o sýrada doðu almanya nýn baþýnda bulunan honecker in taht ýný kaybetmemek için bunu yapmaya hiç niyeti yoktu bu en az yüz yýl sonra olur diyordu tüm dünyanýn gorbaçov a duyduðu sempatiye karþýn gorbaçov a kendi halký tarafýndan hak ettiði deðer verilmedi hiçbir zaman gorbaçov u devirdikten sonra baþa gelen yeltsin in gorbaçov a o kadar tahammülü yoktu ki onun basit davetlere bile çaðýrmadý ve gorbaçov sessiz sedasýz bir þekilde köþeye çekildi ne baþta kalmak için direndi ne de hakkýný aramak için bir mücadeleye giriþti Þimdi baþýndan geçen herþeyi yüzünde bir tebessümle anlatýyordu artýk hayatta olmayan karýsý raisa dan bahsederken hüzünleniyordu sadece raisa bütün bunlara dayanamadý diyordu Çaresiz bir hastalýða yakalanýp öldü tek umudum bir gün yeniden buluþacak olmamýz gorbaçov u çekemeyenler arkasýndan aleyhinde kullanabilecekleri yolsuzluk hikayeleri aradýlar ama hiçbirþey bulamadýlar ne kabarýk banka hesaplarý ne kiþisel mal mülk koltuða yapýþýp kalmamasýnýn nedeni de buydu zaten o koltuktan hiçbir kiþisel çýkarýnýn olmamasý mitingte el konulan pankarta Ýstanbul da polis müdahale etmedi Ýþgalci türkiye kýbrýs tan defol Ýzmir de ise dsÝp Ösp ve ege 78 liler derneði akp Ýzmir Ýl binasý önünde bir basýn açýklamasý yaptý.basýn açýklamasýný okuyan nalan damarsardý 28 ocak ta yapýlan toplumsal varoluþ mitingine dikkat çekerek kýbrýs halklarýnýn kendi kaderlerini tayin edebilmesi türkiye nin kýbrýs a müdahale etmekten vazgeçmesi gerektiðini belirtti kuzey kýbrýs türk cumhuriyeti vatandaþý öðrenciler eðitimlerini sürdürdükleri türkiye nin çeþitli kentlerinde lefkoþa da Ýnönü meydaný nda sendikal platform tarafýndan önceki gün düzenlenen toplumsal varoluþ mitingi ne destek eylemleri gerçekleþtirdiler türkiye deki bazý siyasi partiler de hem kendileri bazý eylemler gerçekleþtirdiler hem de öðrencilerin yaptýklarý eylemlere destek verdiler baþkent ankara yanýnda Ýstanbul Ýzmir ve antalya da yapýlan eylemlerde çeþitli dövizler taþýndý sloganlar atýldý basýn açýklamalarý yapýldý aa nýn haberine göre ankara da eðitim gören kktc li bir grup öðrenci türkiye yi eleþtiren dövizler taþýyarak yüksel caddesi nde toplandý baðýmsýz kýbrýs sloganý atan öðrenciler buradan sakarya caddesi ne kadar yürüdü emniyet güçlerinin geniþ güvenlik önlemi aldýðý eyleme bazý siyasi partiler de destek verdi sakarya caddesi nde yapýlan basýn açýklamasýnda kktc nin sömürüldüðü vurgulandý ve türkiye nin kktc ye verdiði maddi desteðin ithalat yoluyla türkiye ye döndüðü belirtildi ykp den verilen bilgiye göre Ýstanbul taksim de toplanan aralarýnda kýbrýslý gençlik platformu kgp üyelerinin de bulunduðu çeþitli sivil toplum kuruluþu üyesi yaklaþýk 100 kiþi baþbakan recep tayyip erdoðan ý kýbrýslýlara hakaret ettiði iddiasýyla protesto etti kýbrýslý gençlik platformu kgp üyeleri galatasaray meydaný ndan taksim e yürüyüþ sýrasýnda çeþitli dövizler taþýdý eylemcilerden bazýlarý düdük çalarken bazýlarý da yanlarýnda getirdikleri emzikleri emdi grup taksim meydan ýnda basýn açýklamasý yaptý eylemin dÝp ehp Ýþçi cephesi esp tÖp sbh türkiye gerçeði ve köz gazetesi tarafýndan düzenlediði bildirildi ÝzmÝr ankara Ýstanbul antalya da da dÝp bdp sosyalist parti Ödp ve halkevleri tarafýndan düzenlenen eyleme yaklaþýk 50 kiþi katýldý.attalos heykeli önünde toplanan kitle adýna türkiye nin kýbrýs a yönelik politikasýný protesto eden bir açýklama okundu antalya

[close]

p. 4

aya l a k Ýl a dÝrÝf dedim annan ya dedi annamam dedim anam benim dedi tanýmam dedim çek elini biraz rahat etsin yakam dedi stratejik çýkarým var býrakamam kalay meydanlarin foyasi samÝ Özuslu nun boyasi sami Özuslu partisi ctp nin hükümette olduðu günlerde fena halde nemalanmýþ olmalý ki þimdi aðzý sulanarak o günlerin geri gelmesini bekliyor varoluþ mitingi ni hükümet koltuklarýna oturmak için bir fýrsata dönüþtürmeye çalýþanlarýn sözcüsü sami Özuslu foyalarý dökülen mitingi boyarken boyalar gözüne kaçtý kör bakýyor meydana akp hükümeti nin gözüne girmek adýna her kýlýða girmeye razýsýn anladýk ama bu kadar da garagöz olma afrika asaplarýný bozuyorsa programýnda okumazsýn olur biter kalaycý ali osman p eriyodik aliosmanus@yahoo.com sessizliðin sesi mehmet levent mlevent10@yahoo.com.tr bÝr yercÝk aÇin da geÇelÝm dünkü mitingle ilgili yarýbuçuk bir yazý yazdým arif hoca nýn sýk sýk vurguladýðý bir þey vardýr Ýnsanlar ayný olayý farklý görür ve daha farklý deðerlendirirler ben de bundan yola çýkarak yarým kalan miting yazýmý tamamlamak istiyorum gazetenin önünde toplandýk ve meydana yürüdük bizim taþýyacaðýmýz pankartlar ve bayraklar belliydi zaten yazýlarýmýzda bunlarý sýk sýk yazdýk Ýnkar edeceðimiz hiçbir þey olamaz ktoeÖs ile ktÖs arasýnda yerimizi almaya çalýþtýk polisin veya faþist kesimlerin bize saldýrabileceðini söyleyen ktÖs yanýmýzda olmak için az biraz eraslan la çekiþti tüm taleplerimize raðmen adnan eraslan bunu kabul etmedi ktÖs yetkilileri de aralarýna girmemizi istediler girdik de ancak yürüyüþ sýrasýnda sýralama bizi ktÖs ile ktoeÖs arasýna getirdi silihtar a yaklaþtýðýmýzda polisin bizi beklediðini Çevik kuvvet in de hazýr olduðunu öðrendik yürüyüþ sýrasýnda bir anda polis ekipleri ktÖs ile bizim aramýza etten barikat kurdular Önce pankartlarýmýzý almak istediler pankartlarýn küfür olup olmadýðýný sorduk deðildir dediler önceleri daha sonra edebiyatçýlarý küfür olduðunu söylemiþ pankartlarýmýzla bayraklarýmýzý da almak istediklerini ve onlarý kendilerine vermemizi söylediler reddettik pankartlarýmýzý ve bayraklarýmýzý almak için üzerimize saldýrdýlar o saldýrý inanýlacak gibi deðildi kadýnlarýn kýzlarýn ellerindeki kýbrýs cumhuriyeti bayraklarýný almak için onlarýn ellerini kýrabilmeyi bile göze almýþtý vermek istemeyen bazý bayanlarý yumrukladýlar bile sonuçta bizleri pankartsýz bayraksýz býraktýktan sonra alana geçmemize izin verdiler bizden sonra gelen ktoeÖs korteji yirmi yirmibeþ metre gerimizde kaldý adnan eraslan onlarý bize yaklaþmamalarý için uyardý polisle aramýzdaki arbede bir süre devam etti eraslan dayanamadý ve yanýmýza yaklaþýp polislere çaðrýda bulundu -biraz yer açýn da biz geçip gidelim aslýnda ktÖs ten bazý dostlar bize yapýlanlar karþýsýnda üzüntülerini bildirdiler ama önümüzde giden ktÖs kortejini durdurup aramýza polisin girmesini engelleyemediler ama en manidar olaný ktoeÖs baþkaný eraslan ýn polisten talebi oldu -bir yercik açýn da biz alana gidelim siz yasemin hareketi elemanlarýný darbedin ama bunu yaparken de bize bir yer açýn da biz alana gidelim demek deðil midir söylenmek istenen Çangar arabasini aldi ben ÇeklerÝmÝ alamiyorum afrika Özel gazetemizi ziyaret eden akanay reklam ajansý sahibi Çaðrý adal isimli vatandaþýmýz Çangar ltd den aldýðý bmw marka araçtan sonra baþýna gelenleri kamuoyunun bilgisine getirmemiz için bize aktardý Çangar ltd den aldýðý 80000 euro deðerindeki bmw 5.30 edition sport black marka araç için eski bmw marka aracýný da 20000 euro karþýlýðýnda içine verdiðini söyleyen Çaðrý adal ýn þikayeti þöyle Çangar ltd den bmw marka bir araç aldým 5.30 injection bunu alýrken kendi eski bmw marka aracýmý da içine verdim Ödemem gereken miktar 60000 euro idi bunu 60 taksitte ödeme kararý aldýk 15 taksit için çek yazýp verdim geriye kalanlarý da ileride halledecektim ancak iþlerim iyi gitmedi Ýlk taksitte zorlandým daha sonra ödedim Ýkinci taksitte de zorlandým onu da zorlukla tamamlayabildim karar verdim ve arabayý götürüp Çangar ltd de iade ettim zaten plakasý tr idi yani henüz plaka alamamýþtým arabamý verdikten sonra ileriyue dönük verdiðim çekleri de almak istedim mehmet Çangar aydan aya bu çeklerin bana iade edileceðini söyledi ancak çekler bana geri verilmiyor bankaya gidiyorlar bankada da arkalarýnad karþýlýksýz kaþesi vuruluyor 10 Þubat 2011 tarihli çekimi bile 3 mart 2011 tarihinde aldým o da bankaya gidip arkasýna karþýlýksýz kaþesi vurulduktan sonra geçen defa çek yasaðýna girmeme az kalmýþtý bu kez sanýrým bu yasaða gfirdim geride almam gereken 5 adet daha çekim vardýr bu çekleri alabilmek için polis müdürlüðü ne gittim Çekleri kime verdin diye sordular Çangara dedim polis kendilerinin yapabileceði birþeyleri olmadýðýný söyledi Ýfademi bile almadýlar israr edince telefon edip damadý ile konuþtular damadý da polislere bizi dava etsin dedi benim sorunum bu çekleri alýp bankada bloke edilmiþ olan paramý kurtarabilmektir Ödeyeceðim borçlarým vardýr yakýnda yurtdýþýna gideceðim dükkanýmýn kirasýný ve elektrik parasýný da ödemek zorundayým Çangar ýn neden bu þekilde davrandýðýný anlayamýyorum elimde imzalý hesap çetelesi de vardýr Ýlgili çekleri ödeyeceðini beyan etmektedir ben de bir esnafým batmýþ durumdayým zaten o arabasýný aldý ben çeklerimi alamýyorum n tc ulaÞtirma bakani yildirim Ýle saner Ý taÞiyan helÝkopter muÞ tan havalanirken rÜzgarin etkÝsÝyle bÝrkaÇ kez aÞaÐi ve yukariya hareket edÝnce kisa sÜre endÝÞe yaÞandi tc ulaþtýrma bakaný binali yýldýrým ý taþýyan helikopterin havalandýðý sýrada rüzgarýn etkisiyle ani iniþ ve çýkýþ yapmasý kýsa süre endiþe yaþanmasýna yol açtý aa muhabirinin aldýðý bilgiye göre yýldýrým bayýndýrlýk ve ulaþtýrma bakaný hamza ersan saner ile birlikte bitlis te bir dizi gezi ve incelemede bulunmak üzere ankara dan özel uçakla muþ a gitti burada vali ali Çýnar belediye baþkaný necmettin dede ve diðer yetkililer tarafýndan havaalanýnda karþýlanan yýldýrým vip salonunda bir süre dinlendikten sonra bitlis e hareket etmek üzere ulaþtýrma bakanlýðýna ait helikoptere bindi yýldýrým bayýndýrlýk ve ulaþtýrma bakaný saner muþ valisi ali Çýnar ak parti bitlis milletvekili vahit kiler ve korumalarla birlikte toplam 7 kiþiyi taþýyan helikopter kalkmakta güçlük çekti binali yýldýrým ve beraberindekileri taþýyan helikopter havalandýktan sonra rüzgarýn etkisiyle 3 kez aþaðý ve yukarý doðru hareket helikopter heyecan yarattý edince havaalanýnda uðurlama yapan muþ belediye baþkaný necmettin dede emniyet müdürü süleyman acaröz ak parti Ýl baþkaný halis saltýk ve partililerin tedirginliðine yol açtý Üzerinde ec 145 eurocopter yazýlý helikopterin uçuþa devam etmesiyle yolcularý uðurlayanlar rahat bir nefes aldý yasemin hareketi grubu 2 mart mitingine katýlmak üzere pankart ve kýbrýs cumhuriyeti bayraklarý ile afrika gazetesi önünden korteje girdiðinde saat 09.30 dan beri grubun gazete önündeki hareketlerini gözetleyen bir sivil polis hemen telefona sarýldý Çok yakýnýmdaydý Þimdi korteje girdiler geliyorlar dedi ve kapattý silihtar sarayý önlerine kadar sorunsuz yürüdük orada Çevik kuvvet sivil polisler ve sendikal platform temsilcilerinden oluþan bir sözde güvenlik ekibi yolumuzu kesti Ýki pankartýmýz vardý bizim kurtarýldýk mý anam benim ve kurtarýldýk mý annan ya bu pankartlar ve bayraklarla alana giremezsiniz dedi polis bu pankartlarda küfür yok ki neden alana giremezmiþiz küfür var dedi polis kumandaný kendileri edebiyatçýlarýna sormuþlar o da evet küfür var demiþ neticede pankart ve bayraklarýmýz bütün direniþimize raðmen þiddet ve zorbalýkla elimizden alýndý onlarý miting alanýný dolduran onbinlerce kiþiye ulaþtýramadýk edebiyatçýlarýna sormuþlar küfür var demiþ aklýma bir üniversitede bölüm baþkaný olan o edebiyat doçenti geldi bir davada Þener levent i mahkûm etmek için bilirkiþi olarak çýkarmýþlardý karþýsýna Þener levent ne kadar bilirkiþi olduðunu saptamak için türk edebiyatýnýn en ünlü isimlerinden ve eserlerinden bazý sorular yöneltmiþti o edebiyat doçentine bir tekini bile yanýtlayamamýþtý savcýlýðýn edebiyatçýsý acaba diyorum o pankartlarda küfür olduðunu söyleyen polisin edebiyatçýsý da volkan gazetesinde kalem oynatan o malûm edebiyat doçenti mi deðil dünyada kâinatta bu pankartlarda küfür olduðunu söyleyecek bir tek edebiyatçý yoktur bulursanýz ben öyle edebiyatçýnýn alnýný karýþlarým anladýn mý yasemin hareketi ne karþý þiddet operasyonunu yöneten gumandan efendi bu kez türk bayraklarýyla gelecekler demiþti erdoðan ama bu da istismar olacak emir yerine geldi erdoðan höt deyince kedi bissi olan yalakalar bir ellerinde türk bir ellerinde kktc bayraklarýyla meydaný doldurdular yani aynen efendilerinin dediði gibi türk bayraðýný alabildiðine istismar ettiler ama deðil mi ki erdoðan ýn emir ve talimatlarý aynen yerine getirildi Ýstismara da istismarcýlara da lâf yok türk bayraklarýný yalakalarýna açtýrdý kýbrýs cumhuriyeti bayraklarýnýn üzerine de çevik kuvvetini saldýrttý hem de bu devletin anayasasýnýn ve bayraðýnýn uluslararasý anlaþmalarla tespit ve tescil edilmiþ üç garantöründen biri olarak hiç kuþkum yok 80 bin kiþi o meydana ankara analýk yavruluk artýk bitsin Ülkemi ve siyasi irademi bana geri ver býrak da kendi geleceðimi özgür irademle ben kurayým demek için geldi ama diyemedi türk bayraklarýnýn altýnda bunlarý söylemeye dili dönmedi söylemeye çalýþanlar ise o bayraklarýn altýnda bunlarý istemenin hiçbir yararý ve anlamý olmayacaðýný düþündüler kýsacasý nelere öfkelenmiþti ankara 28 ocak ta has tir pankartýna bir kýbrýs cumhuriyeti bayraklarýna iki türk bayraðý taþýnmamasýna üç 2 mart ta ne hastir pankartý vardý ne kýbrýs cumhuriyeti bayraklarý buna karþýlýk türk bayraklarýyla kýzýla boyanmýþtý meydan ama þimdi yine öfkeliymiþ hazret ve yalakalarý meteorolojinin raporlarýna girmez ama siz gene de yeni hakaret yaðmurlarýna hazýr olun bizde bu mide oldukça hakaret mi dayanýr Çok çok bu defa da meclis önünde sallarýz bayracýklarýmýzý olur biter edebÝyatÇilarina sormuÞlar

[close]

p. 5

4 mart 2011 cuma 5 baflýnýn köþesi dr.dolgun dalgýçoðlu dolgun2002@yahoo.com erdoðan baybars ebaybars@yahoo.com bu nasil eylem Ýstanbul hayatýmýzýn dönüm noktasý olan 28 ocak mitinginden sonra 2 mart mitingini de yaþadýk kýbrýs ta geriye kalan kýbrýslýtürklerin sayýsýnýn en fazla yüz bin olduðu düþülürse mitinge yeter bre demek için katýlan 54 bin kiþi çok anlamlý olmalý düþünün ki kurtarýldýklarýný sanan kiþiler aslýnda stratejiye alet edildiklerini anladýlar geç de olsa ve sað olsun tc baþbakaný sayesinde uyandýlar televizyondan radyodan mümkün oldukça izledim Ýnönü meydaný ný akþam da telefonlara sarýldým nasýl diye meðer türk polisi küfür var diye geçiþ izni vermemiþ gönüllerde yazanlarýn pankartlara aktarýlmýþ haline aralarýndan bir tanesinde þu yazý vardý kurtarýldýk mýannan ya bizde annan ya derken aslýnda aðnan ya deriz yazarken türkçe ye göre doðru okurken tam biz Ýyiydi meydan hoþtu meydan da sonrasýnda biraz düþündüm amaç neydi diyelim tayyip bulunduðu mikrofon arkasýndan yine köpürerek yeni atadýðým elçiyi çektim size gönderdiðim parayý iki misline çýkarttým uygulattýðým paketi de aynen eski haline çevirttim dedi bu mu istediðimiz meydanda türk bayraklarý bolcaydý kktc bayraklarý da öyle diyelim ki üç beþ kiþi brezilya dan katýldý o yürüyüþe ve ellerinde brezilya bayraðý muhterem türk polisi o bayraklara el koymazdý avrupa bayraklarýna da el koymazdý zimbabve bayraklarýna da peki neden bize ait bayraklar bu kadar aðýr geliyor hiç düþündük mü Çünkü unutturulmaya çalýþýlan her neyse dirilmemeli düþman denilmiþse kýbrýslý rumlar için onlar düþman bilinecek sizleri hap gibi yutacaklar korkusu hiç silinmeyecek zihinlerimizden ve de en önemlisi bize ait kýbrýs cumhuriyeti ille ki rum cumhuriyeti olarak kalacak beyinlerde gelelim 2 mart akþamý yapýlan taksim yürüyüþüne gençler vardý en ön sýrada ellerinde kýbrýs ta barýþ engellenemez kgp yazýlý pankart aðýzlarýnda emzik Üstelik bir de bebeklere takýlan önlük vardý boyunlarýnda açýk açýk tayyip e diyorlardý ki bizler besleme deðiliz ben o yürüyüþteki ayrýntýlara girmeyeceðim saðda solda sivil polislerin dolaþtýðýný etraftaki bazý kiþilerin ayþe evine git denilmesine tepki koyduklarýný yazmak istemem yazacaðým ufak bir olay Ýstiklâl caddesi ni bilenler bilir ne aðaç var orada ne de yeþillik ortasýndan tramvay geçen bir asfalttýr orasý bir de üzerinden 24 saat kalabalýk hiç eksilmeyen cadde kortej tam yürüyüþe geçecekti tramvay geldi kortej önünde durdu sol tarafta bir adamýn sýradaki gençlere baðýrdýðýný duydum refleksle o tarafa döndüm olur ya bir olay çýkabilir dediði þu ulan dandiksiniz siz nasýl eylem yaparsýnýz eylem yapan tramvay geçsin diye yolundan çekilir mi hiç yürüyün be yürüyün Öyle mi olmalý gerçekten kervan yola çýktý mý daðlar taþlar engel olmamalý mý sanýrým kýbrýs ta da kervan yola çýktý bir kere yürüyün dostlar yürüyün be gittiði kadar Þaziyenin görüþü birisi mutlaka sakýncalý ve sakýncasýz küfür kitabý ný yazmalý sendikacýlarýn çok iþine yarayacak polis zorla çeke çeke vura vura pankartlarý elimizden aldý sonra da önümüzden çekilip hadi gidin dedi bizi soyup öylece kalabalýðýn içine attý anlayacaðýnýz karþýmýzda coþkulu bir insan seli vardý biz yürüdükçe yol açýlýyor ve insanlar çýlgýnca alkýþlýyordu alkýþ alkýþ alkýþ aman tanrým ben böylesini görmedim böylesini yaþamadým alkýþ dedikleri bu mu böyle mi bu ne büyü bu ne sihir böyle bir anda insaný balon gibi þiþiriyor geriyor havalandýrýyor Þak þak þak þak alkýþlar dinmiyor daha da artýyor alkiÞ dedÝklerÝ bÜyÜ göðsümün kabardýðýný sýrtýmýn dikleþtiðini ayaklarýmýn titrediðini ellerimi koyacak yer bulamadýðýmý gözlerimin yaþarmak üzere olduðunu hissediyorum kalbim yerinden fýrlayacakmýþ gibi atýyor Ýnsanlar sevgiyle muhabbetle dostça bakýyor gözlerin ýþýl ýþýl parladýðýný görüyorum ve bir duygu kaplýyor içimi yavaþ yavaþ meðer ben neymiþim meðer biz neymiþiz Ýþte bunu hissettiðim anda alkýþýn ne kadar tehlikeli ve baþtan çýkarýcý olduðunu fark ediyorum Ýnsaný alýp götürüyor uçuruyor politikacýlar bu yüzden mi koltuðu býrakmak istemiyor acaba mümkündür bu alkýþ dediðin mutlaka baðýmlýlýk yapýyordur fotoðraf erdoðan baybars bÖyle bÝr andi maðusa limaný nda radyasyona rastlanmamýþ doðru söyleyin doðru mu söylüyorsunuz varoluþ mitingi yapýldýðý sýrada bakanlar kurulu özelleþtirmenin faydalarýný görüþüyormuþ duyarsýzlýðýn bini bir para baþlarýna Ýnönü meydaný ný da yýksan anlamayacaklar alanda tc ve kktc bayraklarý da varmýþ Ýþte içine itildiðimiz çýkmaz kendileri bayrak asýp yine kendileri övünüyor bir eylemci birilerinin çýkýp doðrularý söylemesi gerekiyor diye baðýrmýþ e insaf be kardeþim söylemekle yetinmiyoruz yazýyoruz çiziyoruz da ama sen farkýnda olmak istemiyorsun 2 mart mitinginden sonra þimdi ne yapýlmalý sorusu gündeme gelmiþ bana kalýrsa tez zamanda Ýnönü meydanýndan daha büyük bir meydan yapmak gerekecek artýk sýðmýyoruz Ýki komþu çocuklarý yüzünden kavga etmiþ biri ötekine orospu demiþ ertesi gün barýþmýþlar kadýn sormuþ ben orospu muyum ki bana orospu dedin diðer kadýn kendini savunmuþ e kavgada sana baþka ne dememi beklerdin be caným Çiçek haným mý diyecektim kavgada her þey söylenir o kavga danýþýklý dövüþ deðilse Çýkacak hiç merak etmeyin çýkacak kuzey kýbrýs taki gerçekler eninde sonunda su yüzüne çýkacak.

[close]

p. 6

cumadan cumaya ufahri@kibris.net Ülker fahri gÖrdÜklerÝnÝze deÐÝl gÖremedÝklerÝnÝze bakin meðer memleket elden gidiyor da farkýnda deðilsiniz bakýn memleketimizde neler olmaktadýr hangi parti hangi hükümet ne zaman yaptý hiç fark etmez mesele ne yapýldýðýdýr muhaceret yasalarý ile türkiyeden nüfus akýþýnýn önü açýlýp yüz binlere vatandaþlýk yolu açýlýrken askerlik yasasý ile yurtdýþýnda yaþayan kýbrýslýlara 70 yaþýna kadar askerlik mükellefiyeti getirilerek bir yerde deðil genç yaþta emekli olduktan sonra da ülkene dönme denerek giden türk gelen türk mantýðý ile nüfus yapýsý deðiþtiriliyor turizm teþvik yasalarý ile yabancýlar devlet arazileri üzerine modern 5 yýldýzlý kumarhaneli oteller açarlarken kýbrýslýlara ait oteller ve tatil köyleri bir bir batýp kapanýyor çalýþanlar iþsiz kalýyor eðitim yasalarý ile yabancýlar üniversiteler kolejler açarlarken kýbrýslýlara ait üniversite ve kolejler borç bataðýnda boðuluyor banka ve sigorta yasalarý ile yerli banka ve sigortalar yetmezmiþ gibi Ýstanbulun bir semti kadar olan bu ülkeye ardý arkasý þubeler açýlýyor altyapý yatýrýmlarý ihaleleri ankarada açýlarak müteaahitler yurt dýþýndan gelip iþleri onlar yaparken kýbrýslýlar bir bir batýyor ticaretin ve küçük iþletmelerin artýk el deðiþtirdiði bir yana taþýmacýlýk bakkallýk lokantacýlýk yapýcýlýk boyacýlýk tesisatcýlýk marangozluk demircilik kaportacýlýk ekmekcilik bahçecilik temizlikcilik berbercilik kuaförcülük terzilik tamircilik ve bilumum meslekler de artýk ya kýbrýslýlarýn elinde deðildir ya da sahibi kýbrýslýdýr ama yanýnda çalýþanlarýn hepsi de yabancýdýr ya kýbrýslýlar ne yapýyor kýzmayýn ama Çocuðunun düðününü ve sünnetini yapmak için kendi otelleri ve salonlarý duruken görkemli olsun diye yabancýlarýn 5 yýldýzlý otellerine koþuyorlar o oteller ki yasa gereði 10 yýl kazanç vergisinden muaf sahibi yabancý çalýþaný yabancý eðlendireni yabancý eðleneni yabancý yediði içtiði yabancý güya daha iyi eðitim alsýn diye kendi kolejleri üniversiteleri dururken çocuklarýný yabancýlarýn adý büyük okullarýna gönderiyorlar o okullar ki sahibi yabancý öðretmeni yabancý çalýþaný yabancý kendi bankalarý dururken birkaç kuruþ daha fazla faiz alacak diye parasýný yabancý bankalara yatýrýyorlar o bankalar ki sahibi yabancý müdürü yabancý memuru yabancý temizlikçisi yabancý Ýþ adamlarýmýz iþçi bulamýyorlar mazareti arkasýna saklanarak kendi gençlerimiz iþsiz beklerken daha az maaþ ödeyecekler diye yabancýlarý çalýþtýrýyorlar Ýnsanlarýmýz bir yandan kayýt dýþý ekonomiden þikayet ederken birkaç kuruþ daha az ödeyecek diye þahsýnýn ve evinin bütün ihtiyaçlarýný faturasýz makbuzsuz kayýt dýþý yabancý esnafa yaptýrýyorlar o esnaf ki kazandýðý her kuruþu geri kendi memleketine gönderiyor ama ne demiþlerdi size hükümetleriniz ekonominin kayýt alýnmasý için kaçak iþçiyi kayýt altýna almak gerek baþka Ülkenizin kalkýnmasý için yabancý sermaye ve yabancý yatýrým gerek Ýþte eserleri ortada bu okuduklarýnýzý yazdým diye benim için ne diyecekler bilir misiniz türkiye düþmaný olduðumdan baþlayacaklar iþçi ve emekçi düþmaný olduðumu ýrkçý hatta faþist de diyecekler oysa okuduklarýnýz onlarýn yarattýðý gerçekler gÜnlÜk gÜnlÜk beklenen gün geldi ve miting egemenlerin arzuladýðý ve beklediði gibi uysal ve terbiyeli bir þekilde geçip gitti peki kim ne anladý bu uysal ve terbiyeli mitingden egemenlerden baþka yok personna non grataydý yok vali istemezlerdi yok hakaret ettiydi yok her iþimize karýþýrlardý yok oydu yok buydu baksanýza türkiye höt deyince birkaçý dýþýnda hepsi de yerlerine oturmuþlar sadakatlarýný kanýtlama derdine düþmüþler ve tam da onlarýn istediði gibi bizimkilerin gerçek yüzleri ortaya çýkývermiþ ne bekliyorsunuz yani bundan sonra mevcut hükümeti devirip muhalefettekiler hükümete gelecek olursa onlar protokoller yapmayacak ve talimat almayacaklar mý Ülkemizdeki düzen mi deðiþecek hukuk ve demokrasi mi egemen olacak partizanlýk ve adam kayýrmaya son mu verilecek eþitlik mi gelecek artýk kendi kendimize yetecek ve türkiyeden yardým almadan ayakta durabilecek hazýrlanan paketlere ve protokollara ihtiyaç mý kalmayacak giriþ limanlarýmýz bizim tarafýmýzdan kontrol altýna alýnacak nüfus akýþý mý duracak 1974den beri süren ateþkes durumu son bulacak kýbrýs sorunu çözülecek aÝhm kararlarýnda ifade edilen türkiyenin alt yönetimi olmaktan çýkacak dünya ile bütünleþecek ve ab üyesi mi olunacak ve Çürümüþ siyaset kurumu ortadan kalkacak yeni nesil çaðdaþ bir siyaset kurumu mu oluþacak yoookkk hiçbiri olmayacak sakýn Ýnönü meydanýný dolduran onbinlerce insaný küçümsediðimi onlara saygýsýzlýk yaptýðýmý zannetmeyiniz onlardan yanayým ve onlarýn yanýndayým ama o onbinler inandýklarý ve uðrunda can verdikleri özgürlük kavgasýnda biz de varýz ve buradayýz demek için coþkuyla o meydana akarken güvendikleri ve medet umduklarý kendi gizli siyasi emelleri için onlarý kullanýyor da farkýnda deðiller dikkatinizi çekmedi mi türkiyeden höt diye yükselen pankartlara duyulan öfkeye karþý sendikalar ve siyasi partiler pankartlara ne yazýlacaðýný denetimlerine alarak rahatsýzlýk vermeyecek özel pankartlar hazýrlattýlar bayrak yoktu öfkesine karþý militanlarýnýn ellerine türk bayraklarý tutuþturdular rahatsýzlýk duyduklarý ifadeler içeren pankartlar hükümet engellemeliydi öfkesine karþý miting alaný giriþine yüzlerce polis yerleþtirerek aykýrý pankarlarý mitingi organize edenlerin gözleri önünde göstericilerin ellerinden zorla alýrlarken onlar seyrettiler 28 ocak mitinginde mikrofonlardan ve televizyonlarda dile getirdikleri karþýt söylemler 2 martta kardeþlik söylemlerine sevgi ve saygýya dönüþtü baþ kaldýrýlan esas hedef perdenin arkasýna gizletilerek eleþtiri oklarý perdenin önüne yerleþtirilen ubp hükümetine çevrildi dahasý anlamayanlar iyice anlasýnlar diye mitingin yapýldýðý saatlerde toplanan bakanlar kurulunda protokolun aynen uygulanacaðý ve özelleþtirmeler için ivedilik kararý alýndý ve ercan havaalaný elektrik kurumu ve telekomünikasyon diye sýraladýlar demek ki mitingi organize eden sendiklar söyledikleriyle destek veren muhalefet partileri hükümeti devirip kendileri gelme emelleriyle meydana akan sessiz halk içindeki öfkesini boþaltarak rahatlamasýyla rejime karþý inatla kararlý tavrýný sergileyenler ise yedikleri dayakla kaldýlar oysa gerçek ne paketten ne de duyduklarýnýzdan ve gördüklerinizden ibaret deðil gerçek artýk yaþamýnýzýn parçasý haline gelmiþ olan görüp de göremediklerinizdir siz toplumsal varoluþ kavgasýnda paketlerle ve pankartlarla uðraþtýrýlýrken ÝÞte kÖÞe yazarlarimizin yalakalik yaptiÐi akp türkiye de akp yi destekleyen gazeteciler bile akp nin gerçek yüzünü görmeye baþladý sabah gazetesi yazarý ali bayramoðlu gözaltýna alýnan gazetecilerle ilgili yaptýðý açýklamada polis devleti mi oluyoruz sorusunu soruyor ergenekon davasýnýn kamuoyu vicdanýnda iflas edeceðini söylüyor þimdi ahmet Þýk ve nedim Þener in ergenekon terör örgütüne üye olmak ve halký düþmanlýða sevk etmek þüphesiyle gözaltýna alýnmasýyla türkiye de ipler iyice gerildi vicdanlarýmýzdaki ergenekon davasýnýn anlamý düþüyor polis devleti kokusu yayýlýyor diyen ali bayramoðlu bu iki kiþinin gözaltýna alýnmasýný açýklayacak hiçbir neden olmadýðýný söylüyor bir de bizim basýnýmýza bakýn hâlâ daha gazetecilerimiz böyle bir akp ye yalakalýk yapmaya devam ediyorlar ve gazetecileri gazetecilik yapmak için kurduðu iliþkilerden yaptýklarý haberlerden yazdýklarý yazýlardan derin devleti ve gülen cemaati ni inceleyen kitaplarýndan dolayý tutuklayan bir zihniyetin yanýnda yer alýyorlar türkiye de derin devlet e ve fethullah gülen cemaati ne dokunan kodesi boyluyor baylar ve siz akp ile aranýz açýlmasýn diye kýçýnýzý yýrtýyorsunuz.sadece trajik deðil gülünç deðil çok da acizsiniz pankart kýbrýs ýn kuzeyindeki mitinglere türkiye deki kýbrýslý ve tc li örgütlerden de eylemli destek geldi ankara Ýstanbul Ýzmir ve antalya da gösteriler düzenlendi Ýstanbul daki eylemde Ýþgalci türkiye kýbrýs tan defol pankartý da taþýndý ve polis tarafýndan buna hiçbir müdahalede bulunulmadý oysa bizim sendikal platform cular bu pankarta lefkoþa daki mitingte bile izin vermedi týrnak sahi biz bu mitingi niye yapmýþtýk bu mitingi niye yaptýðýmýzý tam olarak anlamýþ deðilim ama þunu rahatlýkla söyleyebilirim bu miting birkaç birey ve birkaç grup dýþarýda kalmak kaydýyla taksim mitingiydi Ýngiliz bizi ilaçladý Öyle bir ilaçladý ki biz hiçbir þeyi deðiþtiremiyoruz sadece otoriteye sadýk uysal insanlar olarak sessiz sakin protesto eylemcikleri yapýyoruz ve maaþýmýz kesilmesin sakýn oðlucuðum iþ bulsun diye aðlýyoruz serhat ÝncÝrlÝ kýbrýs dün polis miting alanýna giriþte birkaç kýbrýs cumhuriyeti bayraðýný toplarken merak ettim yasal dayanaðý var mý bunun yasak mý yani hangi yasada var yeri nasýl olur da bir ordu garanti ettiði bir anayasa nýn bayraðýna el koymasý için talimat verir ki cenk mutluyakali yenidüzen 28 ocak mitingini küçümseyenler marjinal bir grup yüzde bir olarak nitelemeye kalkýþanlar acaba þimdi hicap duydular mý Özcan Özcanhan star evet malûm nankör ve ihanetçilere aha ben de tekrar ve tekrar besleme diyorum hade kahraman vatansever hukukçular bir suç duyurusu da benim için yapýn hasretle bekliyorum fuat vezÝroÐlu vatan ÖzÜr borcu sendikal platform yaptýðý miting deðerlendirmesinde yasemin hareketi ne yapýlan polis saldýrýsýný pankartlara ve kýbrýs cumhuriyeti bayraklarýna el konulmasýný ve eylemcileri darp etmesini kýnamaktan kaçýndý küfürlü pankarta onca laf edenlerin þimdi bize bir özür borcu yok mu denktaÞ Ýkinci toplumsal varoluþ mitingi ne rauf denktaþ da çok hayran kalmýþ olaysýz geçeceðini bilseymiþ bu mitinge kendisi de katýlýrmýþ miting organizatörleri nerde yanlýþ yaptý acaba 2000 lere dÖnÜÞ mitingler gitgide denktaþ mitinglerine dönüþüyor 2004 ten önceki yýllara geri mi döndük dersiniz günün kahramaný hastahane avlusunda otopsÝ afrika Özel dün saat 12.30 civarýnda lefkoþa hastahanesi ne uðrayanlar eski hastane binasýnýn arka kýsmýnda ilginç bir tablo ile karþýlaþtýlar gazetemizin elde ettiði bilgilere göre dün girne de evinde ölü olarak bulunan bir vatandaþýmýzýn otopsisi için açýk havada branda ile çevrili bir otopsi yeri kuruldu otopsi çalýþanlarý otopsinin yapýldýðý yerin etrafýný perdelerle örtmeye çalýþmalarýna raðmen bu inanýlmaz tabloyu gizleyemediler gazetemizin edindiði diðer bilgilere göre otopsisi yapýlan þahsýn ismi 2-3 hafta önce öldüðü düþünülen türel Ýsmail di ve cesedin kokmaya baþlamasý nedeniyle otopsi çalýþanlarý böyle bir uygulamaya baþvurdu türel Ýsmail girne deki evinde önceki gün ölü bulunmuþtu 52 yaþýndaki türel Ýsmail in cesedi kaþgar court bölgesindeki kendi apartman dairesinde akrabalarý tarafýndan farkedilmiþti bir odada kanepede oturur vaziyette bulunan türel in cesedinin çürümeye yüz tuttuðu bu nedenle en az 2-3 hafta önce ölmüþ olduðu öðrenildi aydin denktaÞ cumhurbaþkaný eþleri arasýnda özel bir yeri var aydýn denktaþ ýn siyasete pek karýþmadý sosyal faaliyetlerde de pek aktif olmadý Önceki günkü mitinge elinde bir türk bayraðý ile katýlmasý tam bir sürpriz oldu kimse beklemiyordu ne de olsa bir toplumsal varoluþ mitingi idi bu yoksa artýk denktaþ lar da mý toplumun yok olduðundan endiþeleniyor rauf denktaþ mitinge katýlmadýðýna piþman olmuþ gibi adeta dün söylediðine göre eðer olaysýz geçeceðini bilse kendisi de katýlýrmýþ idi mitinge kýsacasý denktaþ lardan da tam not almýþ toplumsal varoluþ mitingi sendikal platform milli birlik ve beraberliði saðlamayý baþarmýþ sonunda 2-3 hafta Önce

[close]

p. 7

4 mart 2011 cuma 7 doðrudan bolayir@north-cyprus.net sÜresÝz grevlere devam selma bolayýr n tÜm gÜmrÜk bÝrÝmlerÝyle gÝrne ve gazÝmaÐusa lÝmanlarindakÝ ek mesaÝ kabul etmeme eylemlerÝ de sÜrÜyor sendikal platform tarafýndan ekonomik yýkým paketi diye nitelendirilen yasal düzenleme kararname ve uygulamalarýn geri çekilmesi talebiyle baþlatýlan grev ve eylemler önceki gün yapýlan ikinci toplumsal varoluþ mitingi sonrasýnda yeni bir þekil aldý buna göre lefkoþa girne ve gazimaðusa mahkemeleri ile nüfus kayýt dairesi ndeki süresiz grev kesintisiz devam edecek ayný þekilde gümrük dairesine baðlý tüm birimler ile girne ve gazimaðusa limanlarý baþkýlavuzluklarýnda ek mesai kabul etmeme eylemi de sürdürülecek sendikal platform dün yaptýðý deðerlendirme sonrasýnda mücadelenin geldiði aþamayý dikkate alarak lefkoþa tapu dairesi atatürk Öðretmen akademisi aÖa Þehit tuncer Ýlkokulu ile atleks sanverler ortaokulu ndaki grevleri askýya almýþtý sendikal platform ayrýca hükümete 25 mart cuma gününe kadar ekonomik yýkým paketi ve buna baðlý yasal düzenleme emirname ve uygulamalarý geri alma kýbrýslý türklerin kendi kendisini yönetmesine yönelik yasal düzenleme yönünde adým atma veya bu ikisini yapmamasý halinde istifa etme çaðrýsý yapmýþtý gÖr duy konuÞ gÖr duy konuÞ alo afrÝka hatti paÞakÖy beledÝyesÝ dÜzelmelÝ gazetemiz elektronik posta yoluyla mektup gönderen bir vatandaþýmýzýn paþaköy belediyesi için yazdýklarý þöyle bu haber bölge halkýmýza ve yerel yönetimimizin meclisinde büyük bir karýn aðrýsý yapmýþtýr ve bu aðrýyý bir türlü geçirememiþtir bundan dolayý medyayla paylaþarak belki sizlerinde yardýmýyla paþaköy belediyemizin baþkaný na yasal adým attýrmayý baþarýrýz ulusal birlik partisi ne transfer olarak bu partide gayri yasal düzenlemelerinde kimsenin kendisine hesap soramayacaðýný savunan bu belediye baþkanýnýn yanlýþ düþüncesiyle mücadelemizde medyamýzýn da bu haberi paylaþmasýný rica ediyoruz birçok sorundan sadece son bir haftada olan ltb lefkoþa türk belediyesi tarafýndan 2 kez belediyemize araç baðýþý yapýlmasý hakkýnda daha önce sayýn cemal bulutoðlularý demokrat parti deyken paþaköy belediye baþkaný yla ayni zamanda ayni partide bulundular ve bunun vesilesi ile cemal bey paþaköy belediyesi ne 2 araç hediye etmiþti bu araçlar eski belediye baþkaný Þemi bora beyin bmw marka makam aracý ve bir de renault marka binek araçlarýydý fakat paþaköy belediye baþkaný bir ay sonra Örp Özgürlük ve reform partisine geçtiði için cemal bey bu araçlarý geri aldý aldýktan 6 ay sonra alýrdý alamazdý tartýþmalarý mecliste sürdü bu hafta ise 2 belediye baþkaný yine ayni zamanda ayni partilerde buluþtu ve 26/2/2011 tarihinde törenlerle yine araç baðýþý yapýldý fakat yine bu araçlar bu yazýnýn fotoðraf ekinde göreceksiniz 2 si tamirhanelerde diðeri de çalýþýr durumda deðil Çalýþmasý için türkiye ye gönderilip eksik parçalarý tamamlanarak çalýþtýrýlmasý denenecek bütün bunlardan sonra bu araçlara yapýlacak yeni araç parasýna yakýn masraflardan sonra yine cemal bey bu araçlarý geri alýnca belediyeleri ilgilendiren belediye yasalarýna göre bu araçlara yapýlacak harcamalarýn yasal harcama kalemi olmamasý meclis üyelerinin ve belediye baþkanýnýn kendi maddi imkanlarýyla ödenmesi gereken bir harcama olacak yani meclis üyeleri kendi cebinden bÝzÝm duvar kendi parasýndan ödemeye mecbur kalacak meclis üyeleri bunun bilincinde olduðu için itirazlarýný yargýya taþýyacaklardýr ricamýzý yineleyerek medyamýzla paylaþýyoruz olmadi sayin komutan olmadý sayýn komutan siz kýbrýs a kýbrýs cumhuriyeti anayasasý nýn ve garanti anlaþmasý nýn size verdiði haklara dayanarak geldiniz amaç bozulan anayasal düzeni yeniden tesis etmekti siz kýbrýslýnýn can güvenliðinden de sorumlusunuz biz kýbrýslýlarýn polise büyük saygýmýz vardýr polislik bir olaya bulaþmýþ olmak bizim için onur kýrýcýdýr onun için kapýlarýmýzda kilit yoktu onun için hapishanelerimiz boþtu köprülerin altýndan çok sular geçti tarih 2 mart 2011 bu güne gelindiðinde Çok üzgünüm hem de çok bu gün olanlarý yaþamak istemezdim neden demokratik haklarýmý kullanarak yaptýðým toplumsal varoluþ mitinginde ilerlerken bana savaþý çaðrýþtýrdýðý için yaldýzlý üniformalarý içindeki askerleri ve Önüme çýkardýðýnýz o polisten duvarý görmek istemezdim onlar benim çocuklarým onlar benim kardeþlerim komþumun akrabamýn dostumun kocasý sevgilisi kardeþi gözlerinin içine baktým benimleydiler karþýmda olmamalarý gerektiðini onlar da biliyorlardý neden kardeþi kardeþle oðulu anayla karþý karþýya getirdiniz neden kýbrýs cumhuriyeti bayraðý taþýndý diye mi sizin için o bayraðýn ne ifade ettiðini bilemem ama o bayrak ortaðý olduðumuz bir cumhuriyetin bayraðýdýr o bayrakla verilmek istenen barýþçýl mesajýn iyi algýlanmasý gerekir bilmelisiniz ki o bayrak ayný zamanda bizimle anlaþma yapmaya hevesli olmayan güneydeki gruplara da o devlette ve topraklarda hakkýmýz olduðu mesajýný verir kaç kiþi kaldýlarsa þu kuzeyde yaþayan kýbrýslýlar Çoðu kýbrýs cumhuriyeti kimliði ve pasaportu taþýr ab topraklarý üzerinde yaþarlar ve ab vatandaþlarýdýrlar onun için o bayrak türkiye kadar diðer garantörler ve ab ne de sorumluluklarýný hatýrlatýr kendi kimliðimiz ve kültürümüzle var olmak istememizin sizin için önemi yok mu bakýn neden sivilleþme ve demokratikleþme istediðimizde haklý olduðumuzu bu gün bize kanýtladýnýz bu bir yaþam biçimi ve kültür meselesidir kýbrýslý bir komutan olsaydý þayet yerinizde halkýnýn yapýsýný ve farklý görüþlere karþý saygýlý olduðunu bildiði için Þiddet ve kýsýtlamalar yaþanmaz davullar zurnalarla güle oynaya herkes istediði pankartý taþýr Ýstediði mesajý istediðine ulaþtýrýrdý diye düþünüyorum nâçizane arz olunur cem kafkas ltb tsm korosunu çalýþtýracak lefkoþa türk belediyesi ltb ile bayrak radyo televizyonu brt arasýnda halka kaliteli ve yaygýn türk sanat müziði tsm konserleri sunulmasý amacýyla bir iþbirliði protokolü imzalandý protokol uyarýnca brt bünyesinde çalýþan türk sanat müziði sanatçýsý cem kafkas ltb tsm korosunu çalýþtýrýp koronun þefliðini yapacak ltb de koronun tüm konserlerinin yayýn hakkýný brt ye verecek ltb de imzalanan protokole ltb baþkaný cemal bulutoðlularý ile brt müdürü Özer kanlý imza koydu protokol imza töreninde ltb kültür sanat koordinatörü yaþar ersoy brt müdürü Özer kanlý ile ltb baþkaný cemal bulutoðlularý birer konuþma yaptýlar ersoy ltb kültür sanat koordinatörü yaþar ersoy kenti kent yapanýn çaðdaþ anlayýþla yapýlan sanatsal ve kültürel faaliyetler olduðunu söyledi ve bu bakýmdan ltb nin birçok ilke imza attýðýný kaydetti ltb nin bir ilke daha imza atarak brt ile iþbirliði içerisinde türk sanat müziði korosu oluþturulmasýna yönelik adým attýðýný söyleyen ersoy tsm korosunun Þefinin cem kafkas olacaðýný belirtti ersoy iþbirliðinin amacýnýn halka daha iyi yaygýn ve etkin bir þekilde türk sanat müziði ulaþtýrýlmasý olduðunu da ifade etti tÜrk ve rum sÝyasÝ partÝlerden ortak aÇiklama kýbrýslý türk ve rum siyasi parti baþkan ve temsilcileri þiddete yol açan her türlü retoriði kýnayarak sorunlarýn tek çözüm yolunun barýþçýl diyalog olduðunu vurguladýlar kýbrýslý türk ve rum siyasi partileri larnaka daki hala sultan tekkesi ile aziz lazaros kilisesi ni ziyareti ve ardýndan gerçekleþtirdikleri irkçýlýk ve yabancý düþmanlýðýna karþý mücadele adlý toplantýyla ilgili ortak açýklama yaptý slovak büyükelçi anna turenicova ve avrupa parlamentosu kýbrýslý türklerle yüksek seviye temas grubu baþkaný libor roucek baþkanlýðýndaki heyetin de katýldýðý ziyarete iliþkin bilgilerin de verildiði açýklamada bugün gerçekleþtirilen sembolik ziyaretle kýbrýslý türk ve rumlarýn kültürel mirasýna duyulan saygýyý ortaya koymanýn amaçlandýðý kaydedildi açýklamada bu anýtlar kýbrýs medeniyetinin bir parçasýdýr larnaka da bu uyumlu birlikteliðin bir örneðidir ve böyle kalmak zorunda denildi yabancý düþmanlýðý ve ýrkçýlýðýn aþýrý milliyetçilikle birleþtiðinde barýþçýl birliktelikleri ve bu yöndeki ilerlemeyi baltalayan çok tehlikeli bir þiddete neden olduðu ayrýca mevcut sorunlarý çözmekten çok yeni sorunlar yarattýðý vurgulanan açýklamada kýbrýs tarihsel olarak bir medeniyetler kavþaðýnda bulunduðundan halk arkadaþlýk ve dayanýþma kavramlarýna alýþýktýr bu prensipler siyasi partilerin politikalarýna rehberlik yapmaya devam ediyor denildi siyasi parti baþkanlarý larnaka belediye baþkaný andreas moyseos ve belediye meclis üyeleriyle de görüþtü sen sÝndÝrdÝn meydan kustu bizim mandra ankara nýn talimatýyla yasemin hareketi ne karþý 2 mart mitinginde giriþilen þiddet operasyonu mandra halký arasýnda derin öfke ve infial yaratýr vatandaþlar tc ile kktc arasýndaki çarpýk ve sapýk iliþkilerin 37 yýldýr hiç olmadýðý kadar tartýþýlmasýný saðlayan yasemin hareketi ni baský ve zorbalýkla sindirme amacýný güden operasyonun kesinlikle kabul edilebilir olmadýðýný vurgularken sokaktaki adam yaseminler ne kadar çoðalýrsa zorbalýk ve faþizm de o kadar gerileyecektir diye kendi kendine söylenir kumsal da bayan öðrenciye eþyalý 3+1 daire 05338612086 kÝralik narenciyeciler eylemlerini askýya aldý kýbrýs türk narenciye Üreticileri birliði doðrudan gelir desteði ve aðaç tür deðiþikliði teþviklerini alamadýklarý için köy örgütleriyle birlikte eylem kararý aldýklarýný ancak baþbakan Ýrsen küçük ün bir haftaya kadar ödeme yapacaðýný bildirmesi üzerine eylemlerini bir süreliðine askýya aldýklarýný duyurdu birlikten yapýlan açýklamada üreticinin kullanýmýna uzun zamandýr izin verilmeyen teþviklerin üretimdeki rekolteyi ve kaliteyi düþürdüðü de belirtildi ve birliðin gerekli anlayýþý uzun zamandýr gösterdiði de kaydedildi.

[close]

p. 8

8 4 mart 2011 cuma arada bir okutalmis@yahoo.com Özgün kutalmýþ mitingi denktaþ da beðendi n denktaÞ olaysiz geÇeceÐÝnÝ bÝlseydÝm ben de mÝtÝnge katilacaktim rauf denktaþ lefkoþa da önceki gün düzenlenen mitingin kýbrýs türk halkýnýn sesini dünyaya duyurduðunu ve çok baþarýlý olduðunu belirterek olaysýz geçeceðini bilseydim ben de katýlacaktým ifadelerini kullandý kýbrýs türk kültür derneði ni ziyaret eden denktaþ derneðin ankara dan gelen baþkaný ve diðer yetkilileriyle görüþtü kýbrýs türk kültür derneði nin uzun yýllardýr kýbrýs türk varlýðýný ve haklarýný korumak için çalýþma yaptýðýný ifade eden denktaþ derneðin zamanýnda atatürk ün isteðiyle ve tc yetkililerinin desteðiyle kurulduðunu o günden beri büyük hizmetler yaptýðýný söyledi denktaþ kktc de açýlan yeni þubesinin mutluluk verici olduðunu belirterek derneðin düzenlediði panel ve sempozyumlarý övdü denktaþ mitingin çok baþarýlý geçtiðini ve kýbrýs türk halkýnýn bir kez da anavatanýyla arasýna kimsenin girmesine izin vermeyeceðini ispatladýðýný ifade ederek kýbrýs türk halkýnýn dünyaya varlýðýný duyurmak için gerçekleþtirdiði mitingin amacýna ulaþtýðýný belirtti eþinin de dünkü mitinge katýldýðýný ancak kendisinin bir avuç insanýn maskaralýk yapma ihtimaline karþý gitmediðini dile getiren denktaþ olaysýz geçeceðini bilseydim ben de halkýn egemenliðine sahip çýkmak için gerçekleþtirdiði mitinge katýlýrdým dedi kalem yalçýn okut yalcinokut@yahoo.com bedel ödemek 28 ocak mitinginden ders çýkarmayanlar 2 mart mitinginden de ders çýkarmamýþa benziyorlar Çünkü miting yapýldýðý sýrada toplanan bakanlar kurulu özelleþtirmelerin hemen yapýlabilmesi için Özelleþtirme yasasý na ivedilik isteyeceklerini açýkladý yani halkýn Ýnönü meydaný ndaki restine restle karþýlýk vermiþ oldu hatta küçük hükümeti daha da ileri giderek sözde ekonomik reformlara kararlýlýkla devam edileceðini açýkladý yazýmý yazdýðým ana kadar tc dýþiþleri bakaný davutoðlu dýþýnda akp hükümetinin diðer üyelerinden herhangi bir açýklama gelmediði için akp hükümetinin 2 mart mitinginden ders çýkarýp çýkarmadýðýný bilemiyorum ancak 2 mart mitinginden sonra umarým erdoðan da hükümeti de doðru mesajlarý algýlarlar aksi halde akp hükümeti ile baþbakaný erdoðan ýn baþý kýbrýs taki mitinglerden ve mitinglerden sonra yaþanacaklardan dolayý çok aðrýyacaktýr tdp genel baþkaný Çakýcý nýn sürekli olarak tv kanallarýnda ve basýn yoluyla verdiði mesajlar çok net ve açýktýr Çakýcý anlaþýlmak için daha ne yapalým meclisi mi yoksa bakanlar kurlunu mu basalým diye sormaktadýr on binlerce insan saðcýsýndan solcusuna tek yumruk halinde Ýnönü meydaný nda arkalarýnda hükümet desteði olmadan toplanabiliyorsa bu mesajý iyi algýlamak ve gereðini yapmak gerekir birkaç pankartýn arkasýna saklanarak bunlar bir avuç ajan provokatördür diyerek sizi bir maþa gibi tutan ele doðru mesaj veremezsiniz ajan provokatör ilân ettiðiniz kiþiler veya gruplar pankartlarýna sahip çýkarak meydana gelmiþlerdir kimsenin gizli bir iþ yaptýðý yoktur ayrýca miting alanýndaki adamlarýnýz veya polislere ençok hangi pankartlarýn oradaki halktan büyük destek ve alkýþ aldýðýný da sorunuz o ajan provokatör diye suçlamaya çalýþtýðýnýz gruplar ile ktams ve ktÖs ün pankartlarý ençok alkýþ ve destek alan pankartlardý unutmayýn ki o miting alanýna eski c.baþkaný denktaþ ýn eþi de katýlmýþtý bundan dolayý Çakýcý nýn uyarýlarýný kulak arkasý etmeden bir defa deðil bin defa düþünün ve ankara ya da o yönde mesaj verin eðer erdoðan buradaki muhataplarý gibi düþünür ve yine ayni yanlýþlarý tekrarlarsa ilerideki günlerde yapýlacak eylemlerde dünyanýn gözünde mübarek ve kaddafi nin durumuna düþürülmüþ olacaktýr bundan dolayýdýr ki yukarýda doðru mesajlar algýlanmaz ve gereði yapýlmazsa erdoðan ve hükümetinin baþý aðrýyacak diye yazdým denk bütçe diye çýkýlan yolda kýbrýs türküne haksýz bir þekilde bedel ödetilmek istenmektedir defalarca bütçe açýklarýnýn nedenini bu sütunlarda yazdým yeniden yazmaya gerek yoktur ancak kýbrýs türkleri 1878 den beri bu adada bedeller ödemiþtir 1 ve 2 dünya savaþlarýnda üç kuruþ için Ýngiliz in askeri olarak can vererek bedel ödemiþtir parasýzlýktan kýzlarýný araplara satarak bedel ödemiþtir Ýþsizlikten gençlerinin dýþ ülkelere göç etmesinden dolayý bedel ödemiþtir ve ödemeye devam ediyor 1955 yýlýnda baþlayan eoka ya önce Ýngiliz in polisi olarak sonra da toplumunu korumak için ölerek bedeller ödemiþtir 1963 te yýkýlan kýbrýs cumhuriyetinden sonra ve 1974 yýlýnda da türkiye nin stratejik çýkarlarý için binlerce insanýný kara topraða gömerek bedel ödemiþtir artýk kýbrýs türkü baþkalarý için bedel ödemek istemiyor doðduðu ve vatan bilip uðrunda bedeller ödediði kendi yurdunun efendisi olmak istiyor kendi yurdunda azýnlýk durumuna düþürülüp türlü yalanlarla itilip kakýlmak istemiyor Ýnönü meydaný nda verilen mesajý ekonomik önlemlere ve kemer sýkmaya karþý kýbrýslý türklerin yaptýðý miting olarak lanse etmeye de kalkýþmayýn kýbrýs türkü kendi evinin efendisi olmak istiyor biliyor ki kendi evinin efendisi olmuþ olsaydý bugün içine düþürüldüðü durumlara düþmemiþ olacaktý yani kýbrýs türkü özgürlüðünü istiyor artýk bundan sonra bedel ödeyecekse özgürlüðü için bedel ödeyecektir kimsenin stratejik çýkarý için deðil kendi çýkarý için bedel ödemesi gerekirse ödeyecektir yediðimiz domateste de mandalinada da yediðimiz içtiðimiz her þey için kdv vergisi ödediðimizi biliyorsunuz Ýçtiðimiz su dan yediðimiz ekmeðe kadar her þeye tamam sigara ve içkide çok yüksek olmasýna karþýn ekmekte ve su da kdv oraný düþüktür Özellikle de çoðu içici ve içkici olmayan hekimlerle dolu meclisten ne beklenirdi ki ama yine de buna kimsenin itirazý yok okey fakat yediðimiz mandalinaya bile yüzde 15 kdv ödediðimizi biliyor muydunuz Ýnanmazsanýz bir büyük marketten yarým kilo mandalina alýnýz ve fiþ ini de talep ediniz orada göreceksiniz allahýn mandalinasý hani birçok aðaçtan toplanmaz bile ve yere dökülür iþte o mandalinalarýn evimize girenlerine yüzde 15 kdv vergisi ödüyoruz sadece mandalinada deðil tabii daha birçok kalemde kdv vergisi ile bizleri yoluyorlar soyuyorlar emekçilerimizin alýn teri-göz nuru kdv vergisi olarak toplanýyor -ve en iyimser ihtimalle eðitim ve saðlýk servislerine harcanýyor eðer þaibeli sermaye gruplarýna kredi olarak gitmiyorsa eðitimde öðretmenler rakam rakam açýklýyorlar Öðrencilerinin 3 te 2 si türkiye kökenlidir kýbrýs kökenliler sadece 3 te 1 dir geçen hafta bir cafe de eski bir arkadaþla karþýlaþtým yanýmdan geçerken yalçýn merhaba dedi ve gitti arkadaþlarýyla oturdu sohbet etti Çýkarken tekrar masama geldi sakýn beni hatýrlamadýðýný söyleme kýrýlýrým hadi bakalým hatýrla kim olduðumu dedi okumakta olduðum gazeteden baþýmý kaldýrdým ve mahcup mahcup yüzüne baktým Çehreni hatýrlýyorum ama bende hafýza hele de isimler hiç dostum dedim otur bir içki iç de iki laf edelim o zaman çýkarýrým kim olduðunu yok saðol dedi bu akþam nöbetçiyim hastaneye içkili gitmek istemiyorum ben eski kývýlcýmlý cýlardan deðil miydim sizinle birlikte dedi o an hatýrladým kim olduðunu sen dr sun deðil mi dedim evet dedi ve beni kýrmayarak beþon dakika masama oturdu kilo almýþ göbeklenmiþ saçlarý dökülmüþ Ýstanbul da okuyup hekim olan bir arkadaþtý uzun yýllar türkiye de doktor olarak çalýþmýþ son yýllarda kýbrýs a dönmüþtü tabii iki eski marksist yoldaþ ne konuþacaktýk haliyle ne olacak bu memleketin hali nasýlsýn iyi misin dedi oturur oturmaz yanýtým bu ülkede ne kadar iyi olunabiliyorsa oldu ve güncele geldik memleketimizin son durumunu irdelemeye baþladýk ben sana bir örnek vereyim mi dostum dedi biliyorsun ben kadýn doðum uzmanýyým doðurttuðum her 10 kadýnýn 9 u türkiye lidir artýk ne diyebilirdim ki baþka söze gerek var mý bay tayyip erdoðan ve avadanlýklarý var mý Ýþte encamýmýz ortada bir de kaþýkla verip kepçeyle geri aldýðýnýz para için utanmadan bize beslemeler diyorsunuz Ýþte bilfiil pratiðin içinde olan öðretmenlerimizin ve doktor arkadaþýmýn rakamlarla verdikleri somut örnekler baþka söze hacet kalýr mý kaldý mý elcÝl pankartlara mÜdahaleyÝ kinadi kýbrýs türk Öðretmenler sendikasý ktÖs genel sekreteri Þener elcil varoluþ mitinglerinin türkiye yetkililerinin duymak ve görmek istedikleri þeyler için deðil dayattýklarýnýn kabul edilmediðini göstermek kýbrýslý türklerin siyasi iradesine saygý duymalarýný hatýrlatmak ve boyunduruktan kurtulmak için yapýldýðý belirtti elcil önceki gün ikincisi gerçekleþen mitingi türkiye nin kýbrýs a yönelik kolonizasyon politikalarýna karþý çýkýþý hedef alan halk hareketi olarak niteledi ve mitingin baþarýlý geçtiðine dikkat çekti 28 ocak mitingi sonrasýnda halk hareketinin bastýrýlmak istendiðini miting sýrasýnda da gösteriye katýlanlarýn pankartlarýna müdahale edildiðini kaydeden elcil þöyle dedi türkiye nin kýbrýs a yönelik olarak uyguladýðý kolonizasyon politikalarýna karþý çýkýþý hedef alan halk hareketi dün baþarýlý bir miting daha gerçekleþtirmiþtir 28 ocak mitingi sonrasý telaþa kapýlan türkiye yetkilileri kýbrýs taki uþaklarýný harekete geçirerek bu halk hareketini bastýrmaya yönelmiþlerdir Ýþbirlikçi ubp hükümeti halka raðmen uþaklýða devam etme kararlýlýðýný dün yaptýðý bakanlar kurulu toplantýsý ile ortaya koymuþtur polisin askere baðlý olduðunu unutan sn küçük miting için gerekli önlemleri aldýk söylemi ile akp nin gözüne girmeye çalýþtýðýný bir kez daha ortaya koymuþtur Ýþbirlikçilik yönünde hareket edenler polisi de kullanarak gösteriye katýlanlarýn pankartlarýna müdahale ederek türkiye nin yýllardýr bu topluma dayattýklarýný dünyadan gizlemeye çalýþmaktadýrlar bir yanda çözüm isteriz yalanlarý ile toplum aldatýlýrken diðer yandan ise türkiye garantörü olduðu ülkeye karþý kolonicilik ziyareti yürütmektedir kýbrýs cumhuriyeti nin garantörü sýfatý ile adada bulunan türkiye kýbrýs cumhuriyeti vatandaþlarýna ve bayraðýna tahammül bile edememektedir bilinmelidir ki kýbrýslý türkler rumlar ýn iþgalindeki kýbrýs cumhuriyeti nin de vatandaþýdýrlar ve türkiye de bundan dolayý kýbrýs ta bulunmaktadýr türkiye nin adamýza yönelik olarak yürüttüðü asimilasyon entegrasyon ve kolonicilik politikalarýný kýbrýslý türkler kabul etmediklerini yapýlan mitinglerle ortaya koymuþtur türkiye yetkilileri bilmelidirler ki bu mitingler onlarýn duymak ve görmek istedikleri þeyler için deðil dayattýklarýný kabul etmediðimizi göstermek kýbrýslý türklerin siyasi iradesine saygý duymalarýný hatýrlatmak ve boyunduruktan kurtulmak için yapýlmaktadýr kýbrýslý türkler tüm engellemelere raðmen mücadelelerini kararlýlýkla hem kýbrýs ta hem de uluslararasý alanda devam ettireceklerdir

[close]

p. 9

4 mart 2011 cuma 9 tünel alinti bÝz kibrisliyiz sen kÝmsÝn kaderin garip cilvesi 28 Þubat 1000 yýl sürer diyen komutanýn yine komutan olan yeðeni uðurlamaya gitti 28 Þubat ta devrilen lideri devrilen lider de adil düzen kurulacak ama geçiþ dönemi kanlý mý olacak kansýz mý sorusunun akabinde gidivermiþti bu topraklarýn öyle tumturaklý laflarý aba altýndan sopalarý kaldýrmadýðýný kendisi de göremediðinden Þunun þurasýnda 20-30 yýl önce evlerin gizli bölmelerinde sakladýðýmýz kitaplarý milliyet okurlarýna armaðan ediyor þimdi birkaç yýl önce adýný sayýn la ananlarýn hapsedildiði Öcalan þimdi hapishanede devletle pazarlýkta cezaevinden ev hapsine nakli konuþuluyor kýbrýs türktür türk kalacaktýr sloganýndan biz kýbrýslýyýz sen kimsin pankartýna kaç yýlda geldik ki can dÜndar milliyet posta posta posta arÞÝv memleketimden manzaralar orams davasýnýn kaybedilmesinden sonra kuzey kýbrýs ta rum malý bulunduran yabancýlar bu mallarý ellerinden çýkarmaya baþladýlar tarÝh 29 ocak 2010 gözden kaçmayanlar kibris tÜrk basini nin perÝÞan halÝ senelerce türkiye basýný kýbrýs ý görmez anlamaz yazmaz diye þikayet ettiler Þimdi de türkiye basýný görüyor anlýyor ve yazýyor diye þikayet ediyorlar gelin de bunu etik olarak açýklayýn bakalým þimdi afrika dýþýndaki basýn kýbrýs ýn gerçek yüzünü görmeye baþlayan türkiye basýný na adeta diþ bilemeye baþladý yavþak günlerden geçiyoruz aman saðlam basýn nereye tutunacaðýnýzý iyi belleyin ahmet altan tarafta yazdý dÝpnot türkiye gazeteciler cemiyeti nin verilerine göre türkiye de tutuklu gazeteci sayýsý 60 yargýlanan gazeteci sayýsý 2 bin ÝncÝr ÇekÝrdeÐÝ amerika artýk istenmeyen bir devlet haline geldi böyle olunca buralara müdahalesi söz konusu olamayacak prof dr yusuf halaçoðlu vÝrgÜl provokatÖrler kýbrýs ayaklandý kurtarmaya gittiðinizi söylediðiniz bir toplum size defol git diye baðýrdýðýnda hâlâ izlediðiniz politikadan kuþku duymuyorsanýz sizin aklýnýzdan kuþku duyarlar türk devlet yöneticilerinin osmanlýdan miras aldýklarý benim gördüðümden baþka gerçek yoktur körlüðü ben en iyisini biliyorum inancý benden bir þey istemek hainliktir hainleri yok ederim tehdidi ne verileceðine ne zaman verileceðine sadece ben karar veririm zorbalýðý türkiyenin sürekli sorunlar yaþamasýna neden oluyor eskiden türkiyenin kýbrýsta iþgalci olduðunu dünya söylüyordu þimdi bunu kýbrýslý türkler de söylüyor kýbrýslý Ýnsanlarýn yurdunu uyuþturucu ve kontrgerilla merkezi yaptýnýz türklerin üstüne polis göndermek sorunu çözmez kýbrýsýn kaddafisi durumuna düþersiniz kaddafinin libyada ne kadar þansý varsa sizin de kýbrýsta o kadar þansýnýz olur kýbrýstan çekilmeyi kýbrýsý kýbrýslýlara býrakmayý kurtarmaya geldik diyerek adanýn bir bölümünü iþgal etme kurnazlýðýný terk etmeyi düþünme zamaný geldi orada yaþayan insanlarý kýrk yýl boyunca aþaðýladýnýz o insanlarýn yurdunu uyuþturucu ve kontrgerilla merkezi yaptýnýz iki toplum arasýndaki bir kapýnýn açýlmasýný bile askerlerin keyiflerince yasaklayabileceði bir düzen kurdunuz metin münir hep yazar adamlarýn portakal bahçelerini bile kuruttunuz bütün bunlardan sonra ne bekliyordunuz kýbrýs türklerinin karÝkatÜr serhan gazioðlu yasemin hareketi ni meydana sokmayan sadece polis deðildi sendikal platform da bu konuda polisle iþbirliði içindeydi basýnýmýz da maþallah polis bize hiç saldýrmamýþ gibi davrandý volkan gazetesiyle birlikte sevinç çýðlýklarý atýyorlar þimdi provokatörler meydana alýnmadý diye neden Çünkü istedikleri varolmak deðil akp hükümeti ile muhabbete devam ederek hükümet koltuklarýnda oturmak ÇekÝlÝn ferdÝ abÝm gelsÝn da dÝklensÝn eroðlu da küçük de ilk mitingden aldýklarý mesajý dik durarak anlatabilselerdi tc yetkililerinin daha saðduyulu davranmasý saðlanabilirdi sami Özuslu yenidüzen aþaðýlanmayý ezilmeyi hakarete uðramayý verdiðiniz maaþlar karþýlýðýnda ilelebet sineye çekeceðini mi sanýyordunuz türkiye kýbrýslý türklerin isteklerini duymazdan gelirse sonunda gösteriler ayaklanmaya döner türkiye bir daha oradaki insanlarla dostluðu da sürdüremeyeceði biçimde rezil olarak çekilmek zorunda kalýr eðer türkiyenin yöneticileri bu gerçeði göremiyorlarsa akýllarýna þaþarým ama görmemeleri kuvvetle muhtemel Çünkü bu ülkenin yöneticileri toplumun içinden yükselen istekleri anlamakta ciddi zorluklar çekiyorlar kýbrýslý türklerin ne dediðini anlamýyorlar türkiyeli kürtlerin ne dediðini anlamýyorlar her sorunu þiddet ve baskýyla çözebileceklerini sanmak gibi bir gaflet içindeler geçmiþten kalan politikalarýný deðiþtirmek insanlarýn isteklerini ciddiye almak onlara çok aðýr geliyor akp ve baþbakan erdoðan bir ara bu geleneksel yaklaþýmý terk edecekleri iþaretini vererek kürt açýlýmýný baþlattýlar ama hemen vazgeçtiler bugün seçimlerin arifesinde milliyetçi oylarý almanýn derdine düþen baþbakan erdoðan milli güvenlik kurulu gibi konuþuyor baþbakan erdoðan kürtlerin oylarýný istiyor ama karþýlýðýnda hiçbir þey vermeye yanaþmýyor Öcalan 150 sayfalýk bir yol haritasý yazýp devlete gönderiyor bu haritayý saklýyorlar sonunda aÝhm sayesinde bu harita aponun avukatlarýnýn eline geçti apo akpden de chpden de daha demokrat bir toplum talep ediyor aponun taleplerine ayný inandýrýcýlýkta cevap verebilecek bir türk politikacýsý çýkmýyor sizin terörist dediðiniz adam sizden daha demokratik bir anayasa önerisiyle ortaya çýkýyorsa ve siz onun söylediklerini yok sayýyorsanýz sonunda fikir yerini silaha býrakýr silahýn devreye girmesini istemiyorsanýz onlara cevap verin önerilerinizi anlatýn konuþun siz susarsanýz silahlar konuþacak çünkü bu yazý ahmet altanýn tarafta yayýmlanan kýbrýs ayaklandý baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr

[close]

p. 10

10 4 mart 2011 cuma gÜneyden Þener levent saldirilar hakkinda konuÞtu geçtiðimiz günlerde binasý silahlý saldýrýya uðrayan afrika gazetesinin baþyazarý Þener levent bürosuna yapýlan saldýrý hakkýnda fileleftheros gazetesine açýklamada bulundu haber göre levent açýklamasýnda silahlý saldýrýnýn arkasýnda akp nin bulunduðunu iddia etti levent 2 cumhurbaþkaný mehmet ali talat ýn son ankara ziyaretinde erdoðan la görüþmesinde 28 ocak mitinginde açýlan pankarttan kendileri ve yasemin hareketinin mesul olduðunu söylediðini talat ýn bu davranýþýnýn kendilerine yapýlmýþ bir hainlik olduðunu da öne sürdü moody s rum bankalarinin puanlarini dÜÞÜrdÜ uluslararasý kredi derecelendirme kuruluþu moody s güney kýbrýs taki üç rum bankasýnýn derece notunu 1-2 puan düþürdü politis gazetesinin haberine göre geçtiðimiz haftalarda güney kýbrýs ýn notunda indirme giden moody s in bu hareketi beklenen bir geliþme þeklinde nitelendirildi tÜrk ve rum partÝler larnaka da buluÞtu kýbrýslý türk ve rum siyasi partilerin bazýlarý iki toplumun yeniden yakýnlaþtýrýlmasý amacýyla slovakya nýn lefkoþa büyükelçiliði himayesinde düzenlenen etkinlikler çerçevesinde dün larnaka da buluþtu slovak büyükelçi anna turenicova ve libor roucek baþkanlýðýndaki avrupa parlamentosu kýbrýslý türklerle yüksek seviye temas grubu üyelerinin de katýldýðý etkinlik çerçevesinde hala sultan tekkesi ve aziz lazaros kilsesi ziyaret edildi ardýndan partilerin ledra palas ta rutin düzenlediði toplantýlarýn formatýnda larnaka belediyesi nde irkçýlýk ve yabancý düþmanlýðýna karþý mücadele adlý toplantý düzenlendi bugünkü etkinlikte kýbrýslý türk siyasi partilerini ctp den erkut Þahali tdp den sami dayýoðlu ve evrim benzetsel bkp den Ýzzet izcan ykp den de alpay durduran murat kanatlý ile fayka deniz paþa temsil etti Ýlk olarak hala sultan tekkesi ne ziyaret eden heyet burada cami imamýndan bilgi aldý ve camiyi gezdi tekke nin ziyaretinin ardýndan çeþitli türk ve rum parti liderleri ile temas grubu baþkaný libor roucek çoðunluðu rum basýn mensuplarýna kýsa röportajlar da verdiler ykp yürütme kurulu üyesi alpay durduran bir soru üzerine dün yapýlan 2 toplumsal varoluþ mitingi nde verilen mesajýn net olduðunu kýbrýslý türklerin artýk kendi evinin efendisi olmak istediðini açýkça ortaya koyduðunu söyledi bkp genel sekreteri Ýzzet Ýzcan da iki toplumun iþbirliðini artýrmak için etkinlik ve bu tür ziyaretlere devam edileceðini kaydetti Ýzcan dünkü mitingde kýbrýs türkünün gereken mesajý bizi artýk yalnýz býrak kendimizi idare edebiliriz þeklinde verdiðini ve pankartlarýn her þeyi anlattýðýný ab ve uluslararasý toplumun da artýk kýbrýs türkü üzerindeki baskýlarý kaldýrmasý gerektiðini ifade etti avrupa parlamentosu baþkan yardýmcýsý ve kýbrýslý türklerle yüksek seviye temas grubu akpm den heyet gÜney kibris ta avrupa konseyi parlamenterler meclisi nden akpm bir heyetin güney kýbrýs ý ziyaret etmekte olduðu bildirildi fileleftheros gazetesi akpm baþkan yardýmcýsý ve fransýz delegasyonu baþkaný jean claude mignon senatör denis bandré ve yunan asýllý milletvekili marietta karamanlis ten oluþan heyetin adadaki temaslarý çerçevesinde rum yönetimi baþkaný dimitris hristofyas ve meclis baþkaný marios karoyan tarafýndan kabul edileceklerini yazdý habere göre heyet lefkoþa ve derinya daki ara bölgeyi de ziyaret edecek hala sultan tekkesi ve aziz lazaros kilisesi ni ziyaret ettiler stefanu dan ÜslerÝn kullanilmasi konusunda aÇiklama rum hükümeti sözcüsü stefanos stefanu Ýngilizlerin libya hava sahasýna uçuþ yasaðý konmasý konusunda þu an aðrotur hava üssünü kullanma gibi bir niyetlerinin bulunmadýðýný söyledi haravgi nin haberine göre konuyla ilgili izahatlar istendiðini söyleyen stefanu bu izahatlar temelinde þu an böyle bir konunun gündemde olmadýðýný ifade etti Ýngilizlerin bunu yalanlayýp yalanlamadýðý konusunda ise sadece böyle bir konu gündemde deðil yanýtýný veren stefanu bütün meselenin basýnda yer alan haberler çerçevesinde ortaya çýktýðýný dile getirdi roucek baþkaný libor roucek ise iki toplumun birlikte uyum içerisinde müslüman-hýristiyan ayrýmý gözetmeksizin saygý çerçevesinde yaþamasýný desteklemek için tarihi mekanlara ziyaret düzenlediklerini söyledi temas grubunun amacýnýn adada olanlarý parlamentoya bildirmek olduðunu hatýrlatan roucek dün Ýnönü meydaný nda düzenlenen mitingden elde ettiði izlenimin kýbrýslý türklerin ab vatandaþý olarak artýk ada üzerinde söz sahibi ve bir ortak olarak yaþamak istedikleri olduðunu söyledi daha sonra aziz lazaros kilisesi ni ziyaret eden heyet buradaki vaftiz törenini de izleme þansý buldu daha sonra larnaka belediyesi nde iki toplumdan partilerin ledra palas ta düzenledikleri rutin yuvarlak masa toplantýsý formatýndaki toplantýya geçildi irkçýlýk ve yabancý düþmanlýðýyla mücadele temalý toplantýya parti temsilcileri ve temas grubu üyeleri yanýnda larnaka belediye baþkaný andreas moyseos da katýldý ve bir konuþma yaptý moyseos toplantýnýn açýlýþýnda yaptýðý konuþmada göçmenlerin sorunlarýný çok iyi bildiklerini ve anladýklarýný dile getirerek üst düzeydeki ve hükümetteki yetkililerin bu konuya gereken hassasiyeti gösterdiklerini söyledi moyseos yabancý düþmanlýðý ve ýrkçýlýða karþý türk ve rum partilerin yaptýðý giriþimleri de desteklediðini bildirerek kýbrýs ta varýlacak bir çözümle adadaki tüm halklarýn sorunsuz ve barýþ ortamýnda yaþamasýný dilediðini kaydetti toplantýnýn ardýndan ortak açýklama yapýlmasý bekleniyor moyseos omÝru avrupali sosyalÝstler toplantisina katilacak rum sosyal demokratlar hareketi edek baþkaný yannakis omiru avrupa sosyalist partisi toplantýsýna katýlmak üzere bugün dün yunanistan ýn baþkenti atina ya gidecek omiru nun avrupa sosyalist partisi üyeleri baþkanlarýnýn atina da gerçekleþtireceði iki günlük toplantýya katýlmak üzere pasok baþkaný ve baþbakan yorgos papandreu nun daveti üzerine atina ya gideceðini kaydeden fileleftheros omiru nun atina da yunanistan cumhurbaþkaný karolos papulyas baþbakan yorgos papandreu yeni demokrasi partisi baþkan vekili dimitris avramopulos bakanlar ve pasok ileri gelenleriyle bir araya geleceðini kaydetti kiliÇdaroÐlu nun aÇiklamalari rum basininda chp genel baþkaný kemal kýlýçdaroðlu nun london school of economics de londra ekonomi okulu türkiye nin siyasi ve ekonomik problemleri ile ilgili yaptýðý konuþma ve sorulara verdiði yanýtlar rum basýnýnda da yer buldu haravgi gazetesinin Çözüm uzlaþýlarýn sonucu olmalýdýr kýlýçdaroðlu kýbrýs sorununun Çözümünü Ýstediðini söylüyor baþlýklý haberine göre rum haber ajansý kÝpe muhabirinin sorduðu bir soruyu yanýtlayan kýlýçdaroðlu chp nin çözüm istediðini ve doðrudan ticaret tüzüðü nü desteklediðini kaydetti.

[close]

p. 11

4 mart 2011 cuma 11 dÜnya dÜnya dÜnya dÜnya gÜney kibris gÜney kibris gÜney kibris kktc dekÝ mÝtÝng rum basininda genÝÞ yer buldu wikileaks e belge sýzdýran abd li er manning idam edilebilir açýlan 22 dava hakkýnda konuþan savcýlar manmning in düþmana yardýmda bulunmaktan suçlu bulunmasý durumunda idam edilebileceðini belirtti açýklamada düþmanýn kim olduðu tanýmlanmazken 23 yaþýndaki manning abd li yetkililerin asker ve sivillerin hayatýný tehlikeye atabileceðini iddia ettiði belgeleri sýzdýrmakla suçlandý manning e yönelik yeni suçlamalar arasýnda istihbarat bilgilerinin internette yayýmlanmasýna neden olmak bu bilgilerin düþmanlarýn eline geçebileceði gerçeðini göz ardý etmek ve ordunun bilgi teknolojileri yasaklarýný ihlal etmek yer alýyor ordu sözcülerinden yüzbaþý john haberland manning hakkýnda açýlan davalar için bu durum manning in iþlediði suçlarýn ne denli büyük olduðunu gösteriyor dedi eðer manning hakkýndaki suçlamalardan hüküm giyerse en yüksek ceza kapsamýnda ömür boyu hapis ve en düþük askeri rütbeye düþürülme riskiyle karþý karþýya kalacak manning in destekçileri ise yeni suçlamalar karþýsýnda þaþkýnlýklarýný ifade etti manning için baðýþ toplayan courage to resist örgütünün baþkaný jeff paterson manning in düþmana yardým etmek suçlamasýyla karþý karþýya kaldýðýna inanamadýðýný belirtti paterson düþmana yardým etmek hususunun öne çýkarýlmadýðýný belirtirken idam cezasý seçeneðinin masaya konduðunu söyledi manning virginia eyaletinde bulunan deniz piyadesi üssünde tutuluyor kktc de dün düzenlenen miting rum gazetelerinin manþet ve iç sayfalarda geniþ yer bulurken rum siyasi partileri de önceki gün yaptýklarý açýklamalarla gösterilere destek belirttiler haravgi gazetesi mitinge iliþkin haberlere Çözüm-barýþ-Þimdi türkiye ye net mesaj kýbrýslý türkler erdoðan a barýþ-ÇözümÞimdi yanýtýný veriyorlar kýbrýs türk sendikacýlardan ankara ve sahte hükümete kulaklarýnýzý açýn mesajý akel den kýbrýslý türklere tam destek baþlýklarýyla manþette ve iç sayfalarýnda geniþ yer verdi gazete kýbrýslý türklerin önceki gün lefkoþa da düzenledikleri mitinle türkiye baþbakaný recep tayyip erdoðan ýn kýþkýrtmalarýna hemen çözüm ve ankara nýn neoliberalist paketinin geri çekilmesi yanýtýný verdikleri iddiasýnda bulundu Ýnönü meydanýnda toplanan 50 bin kýbrýslý türk ün iþgal kolonizasyon ve halk karþýtý önlemler aleyhine sloganlar attýklarýný ileri süren gazete kktc makamlarýnýn kýbrýs cumhuriyeti bayraklarýný toplama çabalarýna karþýn bayraðýn göstericilerin elinde Ýnönü meydanýna kadar ulaþtýðýný savundu gazete mitingde yapýlan konuþmalara ve taþýnan pankartlara da geniþ yer verdiði haberinde yurt dýþýnda yaþayan kýbrýslý türklerin ankara Ýstanbul ve londra da gerçekleþtirilen eþ zamanlý gösterilerle de kýbrýslý türklere destek verdiklerini ifade etti türkiye ye net mesaj tutsak ne yama baþlýklarýný kullanarak yansýttýðý haberinde kýbrýslý türklerin dün yaptýklarý mitingle türkiye kýbrýslý rumlar ve uluslararasý topluma mesajlar gönderdiklerini yazdý gazete kýbrýslý türklerin türkiye ye kendi vatanýmýzýn efendisi kýbrýslý rumlara eðer istemezseniz tek baþýmýza da yapabiliriz ve uluslararasý topluma ise bizi daha fazla görmezden gelemezsiniz mesajlarýný verdikleri yorumunda bulundu ayrýca yasemin hareketi nin miting alanýna kýbrýs cumhuriyeti bayraklarýyla girmek istediðini ancak kktc polisinin buna müsaade etmediðini savunan gazete yeniden birleþme yönündeki sloganlarýn da az sayýda mevcut olduðunu ifade etti Öte yandan gazete birleþik kýbrýs Öðretmenler platformu mensubu kýbrýs rum ve kýbrýs türk öðretim görevlilerinin dün lokmacý kapýsýnda güney deki ledra yolu kýbrýslý türklerin mitingine yönelik destek gösterisi gerçekleþtirdiklerini yazdý habere göre gösteride konuþan kýbrýslý türk öðretmen yücel kesioplu þu an için ergenekon soruþturmasý derin devleti araþtýran gazetecilere yöneldi evi aranan ve gözaltýna alýnan nedim Þener polis aracýna bindirilirken hrant için adalet için dedi gazeteci ahmet Þýk da gözaltýna alýnýrken kapýda bekleyen gazetecilere dokunan yanar diye baðýrdý ergenekon soruþturmasý kapsamýnda milliyet muhabiri ve yazar nedim Þener ve gazeteci ahmet Þýk ýn evleri polis tarafýndan basýldý ahmet Þýk ýn evinde arama yapan polisler cd lere el koydu Þýk ýn avukatý bülent utku aramanýn saat 07.00 da baþladýðýný ve 13.30 da sona erdiðini söyledi ahmet Þýk ýn emniyette ifade vermeyeceðini belirten utku müvekkilim son zamanlarda hazýrladýðý Ýmamýn ordusu ismini vermeyi düþündüðü fethullah gülen in cemaatteki örgütlenmesini anlatan kitap nedeniyle gözaltýna alýndýðý düþüncesini bize iletti dedi gözaltýna alýnan ahmet Þýk polis nezaretinde evinden çýkarýldýðý sýrada dokunan yanar diye baðýrdý nedim Þener in evinde aramalarda bulunan polis ekibi Þener in evin yakýnýnda park halinde olan otomobilini de aradý polisler aracýn bagajýndan bir torba içinde bulunan cd ler ile bazý belgeler aldý Þener polis aracýna bindirilirken hrant için adalet için diye baðýrdý derin devlete dokunan yanar ankara barosu baþkaný metin feyzioðlu yaptýðý açýklamada arama kararlarý hukuka aykýrýdýr dedi arama kararýnda mutlaka bir fiil tanýmý yapýlmasý gerektiðini örgüt üyesi olma iddiasýnýn bir fiil olmadýðýn ifade eden feyzioðlu arama kararlari hukuka aykiridir kiþinin neyle suçlandýðýnýn yazýlmasý gerektiðini söyledi feyzioðlu bundan böyle hiç kimsenin mesken özgürlüðü olmadýðýný böyle bir kararýn alýnmasýnýn iki dudak arasýnda olduðunu iddia etti feyzioðlu toplumunu düþünen insanlarýna sesleniyorum benim baþýma gelmedi demeyin kendi baþýnýza geldiðinde kim ayaða kalkacak diye konuþtu g9 gazeteci Örgütleri platformu 11 basýn meslek örgütünü bir araya getiren g9 gazeteciler platformu haziran 2007 den beri süren ergenekon soruþturmasý kapsamýnda aralarýnda gazeteci nedim Þener ve ahmet Þýk ýn da bulunduðu dokuz kiþinin evlerinin aranmasýna karþý bugün taksim de yapýlacak olan eyleme destek verdi platformun açýklamasýnda þöyle denildi yalnýzca konuþanlarýn deðil susanlarýn da hedef olduðu bir türkiye de faydasýz son piþmanlýklar yaþamamak için baþta medya kuruluþlarý ve meslektaþlarýmýz olmak üzere herkesi uyarmayý görev sayýyoruz tutuklanan her meslektaþýnýn ardýndan o aslýnda þöyleydi böyleydi diye gerekçeler üreten gazetecilerin vicdaný sýzlamýþ mýdýr bugün yoksa oturup bilgisayarlarýnýn baþýna nedim Þener ve ahmet Þýk için de gerekçeler üretmeye mi baþladýlar çoktan biz aþaðýda imzasý bulunan meslek örgütleri tüm gazetecileri konuþup muhalefet eden herkesin hedef alýndýðý ve ifade özgürlüðünü tehdit eden bu iklime karþý çýkmaya çaðýrýyoruz g9 gazeteci Örgütleri platformu avrupa gazeteciler birliði aej türkiye temsilciliði basýn yayýn ve Ýletiþim emekçileri yalnýzca konuþanlar deðil susanlar da hedefte gazete baþta akel olmak üzere güney kýbrýs taki tüm siyasi partilerin dünkü mitinge destek belirttiklerini de yazdý habere göre akel basýn sözcüsü stavros evaðoru açýklamasýnda kýbrýslý türklerin eylemlerinin baþarýsýnýn kýbrýs sorununa doðru bir çözüm bulunmasýna katký koyduðunu savundu ve partisinin bu eylemlere yönelik desteðini dile getirdi dÝsÝ den yapýlan açýklamada ise kýbrýslý türklerin hem türkiye hem de kýbrýslý rumlara kendilerini tehdit eden nüfus deðiþikliðine karþý koyduklarý ve kýbrýs sorununa en kýsa sürede çözüm bulunmasýnýn tek yol olduðu mesajýný gönderdikleri öne sürüldü ve mitinge destek ifade edildi dÝko basýn sözcüsü fotis fotiu ise kýbrýslý türklerin türkiye tarafýndan yönetilmeye karþý eylem yaptýklarýný savundu ve türkiye nin iþgali kýbrýslý türkleri korumak amacýyla gerçekleþtirdiði masalýnýn yalanlandýðýný iddia etti ks edek ise kýbrýslý türklerin eylemlerinin kktc deki insan haklarýnýn çiðnenmesinden ve kýbrýslý türklerin izolasyonundan aslýnda kimlerin sorumlu olduðunu gösterdiðini iddia ederken rum ekologlar ve Çevreciler hareketi ise kýbrýslý türkleri türk boyunduruðundan kurtulmanýn tek yolunun kýbrýslý rumlarla iþbirliði yapmak olduðu iddiasýný anlamaya çaðýrdý politis kýbrýslý türkler dönemeçte kýbrýs bayraklarý meydana varmadý ne rum sÝyasÝ partÝlerÝnden mÝtÝnge destek sayýlarýnýn az olduðunu ancak zamanla çoðalacaklarýný belirtirken ksenia konstantinu ise konuþmasýnda kýbrýslý türklerin eylemleriyle kýbrýslý rumlarý duraðanlýktan kurtularak çözüme katký koymak amacýyla uyanmaya çaðýrdýklarýný söyledi diðer gazeteler ise mitinge iliþkin haberlerini manþet ve iç sayfalarýndan geniþ fotoðraf desteðiyle þu baþlýklar altýnda yansýttýlar alithia kýbrýslý türklerden ankara ya güçlü mesaj sayýn erdoðan Þimdi bizi duyuyor musun en kalabalýk gösteri düdük ve vuvuzelalý 50 bin Ýnsan ankara elini yakamýzdan Çek kýbrýs rum partilerinden de destek fileleftheros Ýkinci güçlü mesaj erdoðan ýn politikalarýna karþý kýbrýslý türklerin büyük mitingi kýbrýs cumhuriyeti bayraklarýyla partilerden kýbrýslý türklere destek simerini türkiye ye Ýkinci tokat onlar sokaklara biz mikrofonlara partilerin yorumlarý filistinliler pile de karmaþaya neden oldu sendikasý haber-sen Çaðdaþ gazeteciler derneði Çgd diplomasi muhabirleri derneðidmd ekonomi muhabirleri derneði emd parlamento muhabirleri derneði pmd profesyonel haber kameramanlarý derneði phkd türkiye foto muhabirleri derneðitfmd türkiye gazeteciler cemiyeti tgc ankara temsilciliði türkiye gazeteciler sendikasý tgs turizm ve Çevre gazetecileri derneði turÇev pile de dün çadýr kurmak isteyen filistinli bir grup siyasi sýðýnmacýnýn karmaþaya sebep olduðu bildirildi simerini gazetesi 25 kiþiden oluþan filistinli grubun ödeneklerinin kesilmesini protesto etmek amacýyla bir süre önce larnaka da olduðu gibi bu sefer de pile köyünde çadýrlý eylem düzenlemeye çalýþtýðý fakat rum polisi ile kktc polisi ve bm kuvvetlerinin müdahalesiyle karþýlaþtýðýný yazdý gazete filistinlilerin önce rum ilkokulunun bahçesine konuþlanmak istediklerini çevre sakinlerinin tepkisi üzerine bölgedeki kilisenin avlusuna taþýndýklarýný ve orada polisler ile bm kuvvetlerinin müdahalesiyle karþýlaþtýklarýný kaydetti filistinli siyasi sýðýnmacýlarýn kilise avlusunda kalmakta ýsrar ettiklerini yazan gazete filistinlileri kilise avlusundan çýkarmak isteyen kýbrýslý türk ve rumlarýn kilise dýþýnda toplandýklarýný belirtti tüm bu olanlar üzerine filistinli siyasi sýðýnmacýlarýn kilise avlusundan ayrýldýklarýný yazan gazete filistinlilerin bu sefer de kilisenin karþýsýna geçerek çadýr kurduklarýný ve her ne pahasýna olursa olsun orada kalacaklarýný belirttiklerini kaydetti habere göre rum polisi saat 20:00 sýralarýnda operasyon düzenleyerek filistinlileri bölgeden uzaklaþtýrdý.

[close]

p. 12

12 kÜltÜr sanat 4 mart 2011 cuma günün manisi kitap dünyasý sanat yada konuÞan kafalar slavoj zizek çeviren mine yýldýrým encore yayýnlarý 124 sayfa ÖzdeyÝÞler tadimlik efkÂrlanirim mektup alýr efkârlanýrým raký içer efkârlanýrým yola çýkar efkârlanýrým ne olacak bunun sonu bilmem kâzým ým türküsünü söylerler Üsküdar da efkârlanýrým orhan v kanýk gülleri var sarmaþýk görenler olur aþýk eyidir hoþdur ama aglý biraz garýþýk korkaklar hiçbir zaman zafer anýtlarý dikmemiþlerdir eflatun ydÜ de ÜnÝversÝtelerarasi ÞÝÝr yazma yariÞmasi dÜzenlenÝyor yakýn doðu Üniversitesi kýbrýs araþtýrmalarý merkezi ydÜ-kam genç þairleri özendirmek ve ödüllendirmek için üniversitelerarasý þiir yazma yarýþmasý düzenledi yakýn doðu Üniversitesi basýn ve halkla Ýliþkiler dairesi müdürlüðü nden yapýlan açýklamaya göre her yýl geleneksel olarak düzenlenen üniversitelerarasý þiir yazma yarýþmasýnda konu serbest olacak ve ülkedeki tüm üniversite öðrencileri yarýþmaya en çok 3 þiirle katýlabilecek deðerlendirme jürisi ise prof dr Ýsmail parlatýr prof dr enver töre erdoðan saracoðlu ali nesim ve Þevket Öznur dan oluþacak ydÜ kýbrýs araþtýrmalarý merkezi yetkilileri yarýþmaya gönderilecek olan þiirlerin en geç 6 nisan Çarþamba günü mesai saati sonuna kadar 5 nüsha halinde yakýn doðu Üniversitesi türk dili ve edebiyatý bölümü sekreterliði ne posta ile veya þahsen teslim edilmesi gerektiðini belirttiler katýlýmcýlar þiirlerinde rumuz kullanacaklar ve þiirlerini gönderecekleri kapalý zarfýn içinde ayrý bir kapalý zarfta kullandýklarý rumuzla birlikte açýk isim kýsa özgeçmiþ ve adreslerini de bildirecekler jüri üyelerinin yarýþmaya katýlan þiirleri deðerlendirmesinin ardýndan 5 mayýs ta yakýn doðu Üniversitesi nde düzenlenecek olan bir törenle dereceye giren katýlýmcýlara plaket ve para ödülleri verilecek gölgeler ve suretler Ýstanbul da basýna tanýtýldý yönetmenliðini kýbrýslý türk yönetmen derviþ zaim in yaptýðý oyuncularýnýn çoðunluðunu da kýbrýslý türk ve rumlarýn oluþturduðu gölgeler ve suretler filmi 11 mart ta vizyona giriyor filmin iki toplumlu galasý ise cumartesi günü ara bölge de yapýlacak filmin tanýtýmý dolayýsýyla dün Ýstanbul cinebonus ta gerçekleþtirilen basýn gösterimine çok sayýda gazeteci ve sinema eleþtirmeni katýldý yönetmen derviþ zaim tabutta rövaþata filler ve Çimen Çamur cenneti beklerken ve nokta dan sonra 6 filmi olan gölgeler ve suretler de 1963 yýlýnda patlayan kýbrýs olaylarýný ergenliðe geçiþ sürecindeki bir genç kýzýn gözünden beyaz perdeye aktardý görüntü yönetmenliðini emre erkmen sanat yönetmenliðini de elif n 11 martta vÝzyona gÝrecek fÝlmde 1963 yilinda kibris in bÝr kÖyÜnde yaÞayan rum ve tÜrk ÝkÝ aÝlenÝn yaÞadiÐi olaylar ÝÞlenÝyor taþçýoðlu nun yaptýðý filmde osman alkaþ settar tanrýöðen erol refikoðlu buðra gülsoy hazar ergüçlü popi avraam ahmet karabiber nadi güler ekrem yücelten cihan tarýman cem yardýmcý konstantinos gavriel pantelis antonas gibi türk ve rum oyuncular rol alýyor kýbrýs ýn bir köyündeki rum ve türk iki ailenin 1963 yýlýnda yaþadýðý olaylarý anlatan filmin hikayesi ise þöyle karagözcü salih ve kýzý ruhsar rum polislerinin saldýrýsý sonucunda göçmen düþmüþ ve akrabalarý veli nin köyüne sýðýnmýþlardýr karagözcü salih bu köyden þehre gitmek isterken yolda kaybolur kýzý amcasý veli ile yaþamak zorunda kalmýþtýr köydeki türklerin lideri konumunda bulunan veli azýnlýk olarak yaþadýklarý köyde bir çatýþmanýn çýkmasý durumunda sayý ve güç üstünlüðüne sahip olan rumlar tarafýndan ezileceklerinin bilincindedir dolayýsýyla rum komþusu anna ya ve öteki rumlara þiddet olaylarýna karýþmak istemediklerini belirtir bu fÝlmÝn hÝkayesÝ giriþimi dolayýsýyla rum komþularý ile aralarýnda köyde birbirlerine saldýrmayacaklarýna dair bir tür centilmenlik anlaþmasý dahi yapýlýr ancak veli köydeki gençlerle beraber tesadüfen rum komþularý anna nýn oðlu hristo nun köyde silah depoladýðýný fark eder bunun üzerine türk gençleri de veli den habersiz olasý bir rum saldýrýsýna karþý silah arayýþý ve temkinli bir hazýrlýk içine girerler ancak türklerin silah arayýþý ve atýþ talimleri rumlar tarafýndan fark edilir bu geliþmeler iki taraf arasýndaki güvensizlik ve paranoya duygusunu daha da artýrýr sonuçta bir türk çoban rum aþýrýlar tarafýndan katledilir köyün türk gençleri intikam almaya karar verirler bu esnada suçlu olduðuna inanýlan birkaç rum un yaný sýra anna da olaylarýn büyümesi üzerine hayatlarýný kaybederler dolayýsýyla intikam amacýyla giriþilen eylem rumlarýn karþý yöndeki eylemlerini tetikler olaylar þiddet sarmalý içinde doruða týrmanýr sayý ve ateþ gücü üstünlüðüne sahip olan rumlar türk azýnlýðý köyden zorla göç ettirirler genÇ folk-der Ýn mÜzÝk Ýle bÝr nefes konserÝ bu akÞam lefkoþa folklor derneði folk der gençlik kollarý genÇ folk der bu akþam müzik ile bir nefes adýyla yardým konseri düzenliyor genÇ folk der den verilen bilgiye göre yardým amaçlý etkinlik ydÜ atatürk kültür ve kongre merkezi nde saat 20.00 de baþlayacak.gecede kýbrýslý sanatçýlar ve gruplar arda gündüz grup sos fikri karayel sancýlý Ýnek grup ultrasound grup mat grup rotar ve grup Çýðlýk sahne alacak müzik Ýle bir nefes gecesine katýlmak isteyenlerin bilet ve detaylý bilgi için þu telefon numaralarýna baþvurabileceði belirtildi 0542 866 66 16 umut Öksüz 0533 832 85 33 raþit akdeniz 0533 839 60 78 salih bayraktar sinemalarda bugün-bu gece lefkoþa mýsýrlýzade galeria Ýncir reçeli 11.45-14.00-17.30-20.30-cumacumartesi 23.00 1 salon kurtlar vadisi filistin 12.30-14.30-17.30-20.30-cumacumartesi 23.00 2 salon muhtar yusuf galleria ya sonra 12.00-14.00-17.00-19.00-21.00cuma-cumartesi 23.00 1 salon ya sonra 12.15-14.15-17.00-19.00-21.00cuma-cumartesi 23.00 kýbrýs sanat derneði den kadýnlar günü konseri kýbrýs sanat derneði türk müziði korosunun nun 8 mart dünya kadýnlar günü münasebetiyle hazýrladýðý konseri g.maðusa surlar içindeki Ýkiz kiliselerde dernek salonunda gerçekleþtiriliyor altmýþ kiþilik bir ekiple düzenlenecek olan konserde kýrk iki kiþilik koro ekibine onsekiz kiþilik saz heyeti eþlik ediyor ko ro ve dernek baþkaný aytaç Çaðýn ýn yönetiminde yer alacak konserde nihavent ve rast makamýndan eserler ile saz semaileri ile peþrev icra edilecek koronun 8 mart salý günü 20.00 de yer alacak konseri ,halka açýk,ücretsiz ve davetiyesiz olacaktýr.salonda 100 kiþilik kapasite mevcuttur konserin tekrarý 10 mart 2011 perþembe günü saat 20.00 de yine Ýkiz kiliselerde yer alacak ve müteakip hafta içinde de ayný konser programý Ýskele belediyesi atatürk merkezi nde yapýlacak Þef aytaç Çaðýn dan alýnan bilgiye göre kýbrýs sanat dernegi derneði türk müziði korosunun bu konserinin bir tekrarýnýnda belapayýs manastýrýndan verilmesi düþünülmektedir g.maðusa surlariçi Ýkiz kiliselerde verilecek konserin ses cihazý ve mikrofon kullanýlmadan doðal seslerle uygulanacaðýný belirtilerek halkýmýz bu konserlere davet edildi ismet ezel maðusa haber ajansý girne girne gaÜ galeria sinema kurtlar vadisi filistin 12.15-14.15-17.15-20.15 maðusa maðusa galeria aþk tesadüfleri sever 12.00-14.30-18.00-21.00-cumacumartesi 23.15 1 salon ya sonra 12.00-14.00-16.00-18.30-21.00cuma-cumartesi 23.15 2 salon

[close]

p. 13

4 mart 2011 cuma 13 thalassaemÝa derneÐÝ nden hastalarin sorunlari ÝÇÝn ÇaliÞtay yÜreÐÝmÝzÝ alabÝldÝler mÝ esmer tenii altýn kalpli anam benim 80 yaþýndasýn ama senin týrnaðýn ve saçýnýn teli olamaz bu çakal sürüleri ve biz yaseminleri aþaðýlamaya çalýþan hakarete varan sözler sarfeden yediði yerin kemiðini yýllardýr yalayanlar posmodern yaðdanlýk yalaka ve iþbirlikçi yamaðý sözde gazeteci programcý çok ayýp ediyor ve küçülüyorsunuz o tarihlere her zaman tanýklýk yapan Ýnönü meydaný iki yüzlüleri dönekleri ve ihanetçileri de görüp baðrýna bastý yüzlerine tükürecekti ama bunlar için deðmez deyip vazgeçti evet dostlar bir mitingi daha geride býraktýk bu geri kalan mitingin ortaya koyduðu o muhteþem tablo yanýnda bir garagöz perdesinin daha çok açýlýp birçok gerçeðin ortaya çýkmasýný saðladý o meydaný dolduran kitleleri bir pastaya benzetenler ve hangisi daha çok parça koparýrým yarýþý içinde olanlardan tutun da maaþýndan kesinti yapýlmasýn diye aðlayanlara kadar olanlar da vardý tutsaklýðý köleliði onursuzca yaþatýlmayý reddedenler de vatdý ankara rejimine söz söyletmeyip bu olup bitenlerden ubp iþbirlikçi hükümetini suçlayanlar da vardý hiçbir çýkar menfaat ve parsadan birþeyler de ben koparayým diye düþünmeden gidenler de vardý Ýnönü meydaný na damla damla akan o kitleler bir iki saat içinde insan seline dönüþerek bir okyanus yarattýlar dereler nehire nehirler denizlere dönüþerek yaratýlan bu okyanus bir gün kendine ihanet edenleri yutacak be baylar eskiden toprak kumbaralar vardý hatýrlarsýnýz bayramlarda büyüklerimizin verdiði ya da çöplüklerden topadýðýmýz þiþeleri satarak savaþ öncesi yýllarda hayvancýlýk yapan dedemin ve babamýn davarlarýndan biriken gübreliri çuvala doldurup sattýðýmýz kuruþlarýmýzla doldurduðumuz toprak kumbara yý kýrdýðýmýz zaman çoðalan bir deðer gibi çoðalýyoruz artýk bizim derdimiz varlýðýmýzý ve kimliðimizi korumak ve yaþatmak gaylemiz ondandýr Çocuklarýmýzý geçtik be gardaþ torunlarýmýza temiz ve özgür bir ülke býrakmak için bu meydana geldik eþimle birlikte ben de sizinle yürüyeceðim diyen ak saçlý torun sahibi insanýmýz da bizimleydi güneyde çalýþan bu gün iþe gitmedim varsýn bir yövmiye kaybedeyim ben de sizinle yürüyeceðim diyen delikanlýlar da vardý bizimle Çoðalýyoruz çok oluyoruz be dostlar korkularý bundandýr önlem almalarý önümüze set çekmeleri da ondandýr ankara erdoðan asker polis yani iþgal rejimi görüyor paniðe kapýlýyor tedbir alýyor anladýk výz gelir týrýs gider Önceki gün yani mitingin yapýlacaðý gün sabah 9 dan itibaren þeytan üçgeninin merkezinde bulunan ve kurþunlarýn çetelerin rejimin iþbirlikçilerin hedefi olan afrika gazetemiz önünde bir sergiyi hazýrlar gibi hazýrladýk yaftamýzý pankartlarýmýzý ve dahasý müziklerimizle nesli tükenmesin diye uðraþtýðýmýz insanlýktan koruma talebeden simgemiz haline gelen kýbrýs eþeklerimizle hazýrlandýk mitinge bizim öz malýmýz olan kýbrýs bayaklarýmýzla katýldýk korteje sayýmýz her kaç ise bizi görmeyen sami ler görsün diye deðil bizim de katýlma hakkýmýz olan toplumsal varoluþ mitingi dedikleri ve özür dileme havasýna sokulmak istenen bize göre halk hareketine barikat kuran tsk polisi kýrmýzý görmüþ azgýn boðalar gibi saldýrdýlar üzerimize bayraklarýmýzý pankartlarýmýzý aldýlar bizleri yerlerde sürüklediler saraydaki polis odasýna týktýlar zincir vursalar hücreye týksalar ne yazar kurtarýldýk mý annan ya kurtarýldýk mý anam benim yazan pankartlarýmýzý ve bayraklarýmýzý alanlar yüreðimizi de alabildiler mi basýn kartý komisyonu 2011 yýlý ilk dönem basýn kartý alanlarý belirleyerek açýkladý basýn kartý komisyonu ndan yapýlan açýklamada 2011 yýlý baþvurularýný deðerlendirmeyi tamamlayan komisyonun basýn kartý almaya hak kazananlarý belirlediði ve isimleri www.basinkartikomisyonu.com sitesinde yayýnlandýðý belirtildi kýbrýs türk gazeteciler birliði ni temsilen baþkan osman kurt kýbrýs türk spor yazarlarý derneði ni temsilen Çelen oben dýþ basýn birliði ni temsilen fevzi tanpýnar ve gazeteciler cemiyeti ni temsilen akay cemal ýn katýldýðý toplantýlar geçtiðimiz hafta tamamlandý.toplantýlara yurt dýþýnda olduðu için omaç baþat katýlmadý basýn kartý komisyonu baþkaný osman kurt komisyonun 2011 yýlý ilk dönem baþvurularýný basýn kartý komisyonu basýn kartý alanlarý belirledi tamamladýðýný belirterek yoðun bir çalýþma temposu içinde bine yakýn baþvuruyu deðerlendiren komisyonumuz basýn kartý almaya hak kazanan basýn çalýþanlarýný belirlemiþtir komisyon daha önce de defalarca açýkladýðý gibi eksik evrakla baþvuru yapanlarý deðerlendirmeye almamýþtýr dedi kurt basýn kartý komisyonunda görev yapan kiþilerin gönüllülük esasýna göre görev yaptýklarýný ve kendi zamanlarýný ayýrdýklarýný belirterek çalýþmalarýn özverili ve dikkatli bir þekilde incelenerek tamamlandýðýný belirtti açýklamada eksik belge nedeniyle kart alamayanlarýn belgelerini güncelleyerek tamamlamalarý ve haziran ayýnda kabul edilecek ikinci dönem baþvurular içinde yeniden baþvuru yapmalarý gerektiði hatýrlatýldý thalassaemia derneði dün thalassaemialýlarýn sorunlarýný dile getirebilecekleri bir çalýþtay gerçekleþtirdi thalassaemia merkezi nde saat 10.00 da yer alan çalýþtay thalassaemia derneði baþkaný ahmet varoðlu ve saðlýk bakanlýðý yataklý tedavi kurumlarý dairesi müdürü ahmet ulutekin in açýlýþ konuþmalarýyla baþladý Çalýþtayda derneðin daveti üzerine adada bulunan university college london hastanesi nden endokrinoloji uzmaný dr ratna chatterjee ve kadýn doðum uzmaný dr retka bajoria hastalara endokrinoloji ve fertilite konularýnda bilgiler verdi Çalýþtayda thalassaemia da Ýnfertilite ve amenore thalassaemia da ostepeni ve osteropoz thalassaemia ve hamilelik thalassaemia hastalarýnda büyüme ve seksüel geliþme gibi konulara da yer verildi hastalarýn sorularý yanýtlandý Çalýþtay da ilk sözü alan dernek baþkaný ahmet varoðlu Ýngiltere den gelen uzmanlarýn derneðin daveti üzerine kktc de bulunduklarýný ifade ederek uzmanlarýn hastalarý çeþitli konularda bilgilendirerek merak ettikleri sorularý yanýtlayacaðýný kaydetti hastalarýn sadece bu tür organizasyonlarda deðil sürekli iþbirliði içinde olmasý gerektiðini belirten varoðlu hastalarýn kaygýlarýnýn giderilmesinde bu tür toplantýlarýn önemine vurgu yaptý varoðlu uzmanlarýn dün merkez doktoru tarafýndan seçilen 20 hastayý da muayene ederek tedavi ettiðini kaydetti kermes kýbrýs türk ortopedik Özürlüler derneði dernek yararýna kermes düzenledi lefkoþa da burhan nalbantoðlu devlet hastanesi arkasýndaki mehmet reis fizik tedavi rehabilitasyon merkezi önünde saat 09.00 da baþlayan kermes 16.00 da sona erecek kermes bugün de 09.00-16.00 saatleri arasýnda devam edecek mehmet reis fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi Ýdare amiri meltem sarýfakýoðlu tak muhabirine verdiði bilgide kermesin dernek yararýna düzenlendiðini ifade ederek hayýrsever firmalar tarafýndan baðýþlanan birinci el kýyafetlerin etiket fiyatýnýn onda birine satýþa sunulduðunu kaydetti kermeste çorap çocuk kýyafeti pantolon ve kazaklarýn satýþa sunulduðunu belirten sarýfakýoðlu tüm vatandaþlarý kermese katýlmaya davet etti mermercÝler bÝrlÝÐÝ destek ÝstedÝ ekonomi ve enerji bakaný sunat atun üreten katma deðer yaratan imalat sektörlerine desteklerinin süreceðini belirtti bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre mermerciler birliði yetkililerini kabul eden atun bütün sektörlere ekonomik akýl çerçevesinde yaklaþtýklarýný yapýlan deðerlendirme sonucunda bu sektörün de desteklenmesi gerektiðini eksik kalan bir nokta varsa buna çözüm bulmak için çalýþacaklarýný ifade etti fonlarýn tek baþýna üretimin desteklenmesi için yeterli olmadýðýný belirten atun üretim sektörlerine verilen teþviklerin daha fazla olmasý gerektiðini bunun içinse kaynak kullanýmýnda üretkenliðin esas olmasý gerektiðini kaydetti bakanlýðýn mermer sektörünü üretim sektörü olarak gördüðünü bu sektörde iþçilik kesim ve tasarýmýn olduðunu dolayýsý ile katma deðer derinliðinin de bulunduðunu belirten atun sýkýntýlarýna çözüm bulmaya çalýþacaklarýný kaydetti mermerciler birliði baþkaný ali yücel pehlivan da 15 milyon dolarlýk yatýrýma sahip olduklarýný ülkeye 500 kiþilik istihdam gerçekleþtirdiklerini bu nedenle kendilerine de diðer sanayi sektörlerine saðlanan imkânlarýn saðlanmasýný istediklerini belirtti yönetim kurulu üyesi hasan tosunoðlu da üretimin ülkede artmasýnýn gerekliliðine iþaret ederek bazý sektörlerde olduðu gibi özel istikrar fonunun getirilmesi gerektiði görüþünü dile getirdi cumhuriyetçi türk partisi birleþik güçler ctp-bg kadýn Örgütü lefkoþa Ýlçesi 8 mart dünya emekçi kadýnlar günü nün dünyada fiili olarak kutlanmaya baþlanmasýnýn 100 üncü yýldönümü nedeniyle gerçekleþtirdiði projenin ilk ayaðý olarak 100 üncü yýlda 100 kadýn 100 portre isimli bir sergi düzenliyor ctp-bg den yapýlan açýklamaya göre kadýnýn çalýþma hayatýndaki hak arayýþýný ve bu uðurda verdiði mücadeleyi onurlandýrmak kadýnýn özel ve kamusal alanda rol almasýný takdir ve özendirmek amacýyla gerçekleþtirilecek olan proje kapsamýndaki sergi yarýn açýlacak sergi kýbrýs türk toplumunda düþünceleriyle misyonuyla giriþimciliðiyle yaratýcýlýðýyla ve faaliyet gösterdiði alana kattýðý artý deðerlerle her sektörde öne çýkan 100 kadýnýn fotoðraflarýndan oluþacak gönyeli belediyesi nde yer alacak sergi saat 17:30 da açýlacak projenin ikinci ayaðýnda ise belirlenen kadýnlarýn fotoðraf ve biyografilerinin yer aldýðý bir kitap yayýnlanacak 100 ÜncÜ yilda 100 kadin 100 portre daÜ de akademÝsyenlere semÝner yükseköðretim planlama denetleme akreditasyon ve koordinasyon kurulu nun yÖdak davetiyle kktc de bulunan portekiz lizbon Üniversitesi Öðretim Üyesi prof pedro lourtie doðu akdeniz Üniversitesi nde daÜ akademisyenlere yönelik seminer verdi yÖdak tarafýndan organize edilen ve daÜ dýþýnda diðer üniversitelerden de akademisyenlerin dinleyici olarak katýldýðý seminerde lourtie Öðretim sonrasý performans deðerlendirme kriterleri konulu sunum yaptý etkinliði yÖdak baþkaný prof dr hasan ali býçak ile daÜ rektörü prof dr abdullah Öztoprak da izledi.

[close]

p. 14

14 dÜn 4 mart 2011 cuma nöbetçi eczaneler lefkoþa aþan eczanesi selçuk avkýran sok no:1 göçmenköy derya butik arkasý-metropol yolu tel:2255730 beril eczanesi müftü ziyai efendi sok no:28 bekiroðlu Ýþhaný tel:2277310 maðusa ece eczanesi m kemal bulvarý yaþam hastanesi yaný lefkoþa yolu tel:3663846 süay sevinç eczanesi salamis yolu Ýsmet Ýnönü bulvarý no:110 tel:3654280 girne güven eczanesi salih miroðlu cad ersoy 6 apt no:9-a yukarý girne girne akçiçek hastanesi karþýsý tel:8152409 rýzký ii eczanesi mülk plaza no:11 lemar yoluÇatalköy tel:8245606 güzelyurt güzin eczanesi k 288 Þht raþit osman sok tel:7142188 tv de bu akÞam 6.gün türü yabancý sinema kanaltÜrk 19:50 yönetmen roger spottiswoode oyuncular arnold schwarzenegger michael rapaport tony goldwyn michael rooker sarah wynter yakýn bir gelecekte her þey klonlanabilir fakat insan klonlamak yasaktýr dünyanýn en zengin ve güçlü insanlarýndan biri olan drucker kendine ait gizli laboratuvarlarýnda insan klonlamasý üzerine çalýþmaktadýr dr weir ýn baþkanlýðýný yürüttüðü bu proje 3 adýmda insan kopyalamayý baþarýlý kýlabilmektedir adam gibson ise evliliðinde mutlu olan bir helikopter pilotu ayrýca double x charter þirketinin de ortaðýdýr helikopter servisi veren bu þirketi ortaðý hank ile birlikte yürütür drucker ýn gibson ý bir yolculuk için kiralamasý üzerine ortalýk karýþýr ayný gece evine dönen gibson kendisinin yerine kopyasýnýn geçtiðini görür ve artýk klonlarý ile savaþmak zorunda kalacaktýr bolÝvya da 52 ÖlÜ 13 bÝn 700 kÝÞÝ evsÝz güney amerika ülkelerinden bolivya da þiddetli yaðýþlarýn yol açtýðý sel felaketi ve toprak kaymasýnda 2 aydan bu yana toplam 52 kiþi öldü 13 bin 700 kiþi evsiz kaldý bolivya sosyal savunma bakan yardýmcýsý hernan tuco sel felaketi sonucu aralarýnda ocak ayýnýn sonunda kötü hava þartlarýnýn neden olduðu bir otobüs kazasýnda ölen 28 kiþinin de dahil olduðu toplam 52 kiþinin hayatýný kaybettiðini 13 bin 700 kiþinin evsiz kaldýðýný açýkladý pakÝstan da 4 ÖlÜ 30 yarali pakistan ýn kuzeybatýsýnda bir polis kontrol noktasý yakýnýnda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kiþi öldü 30 kiþi yaralandý polis yetkililerinin verdikleri bilgiye göre intihar saldýrýsý olduðu tahmin edilen patlama el kaide ve taliban savaþçýlarýnýn faaliyet gösterdiði aþiret bölgesinin yakýnýndaki hangu bölgesinde oldu patlamada bazý evlerin tahrip olduðu kurbanlarýn çoðunu sivillerin oluþturduðu bildirildi Ýntikam ateþi türü yabancý sinema tv 8 21:45 yönetmen:michael oblowitz oyuncular steven seagal corey johnson chike chan bruce wang dave wong elaine tan hon ping tang michelle goh ozzie yue tom wu uluslararasý uyuþturucu iþini yöneten Çin aileleri dünyanýn dört tarafýnda bir araya gelerek büyük bir suç imparatorluðu oluþturuyorlardý hong kong`dan gönderilen tommy ling amerikan ajaný eddie gray ile birlikte bu örgütün faaliyetlerini araþtýrmakla görevlendirilmiþlerdi bu sýrada saygýn robert bures Çin`de kazýlar yaptýðý bir sýrada bu örgütün arkeologlarýnýn arasýna sýzarak çýkardýklarý tarihi eserlerin içinde uyuþturucu kaçýrdýklarýný görüp olaylara karýþmasýyla her þey bir anda alt üst olur bulmaca soldan saða hazýrlayan osman levent 3 4 5 6 7 8 leventosman@yahoo.com 9 10 11 ÝsraÝl de kÜÇÜk uÇak dÜÞtÜ 2 ÖlÜ Ýsrail in kuzeyinde yukarý celile bölgesinde cesna 172 tipi bir uçak düþtü iki kiþi öldü ordu radyosunun haberine göre uçak teknik arýza yüzünden bölgedeki bir havaalaný yakýnýnda acil iniþ yapmaya çalýþtý elipelet moþavý yakýnýna düþen uçaðýn yere çakýldýktan sonra alev aldýðý uçaktaki pilot ile yolcunun öldüðü bildirildi herzliya daki havaalanýndan kalkan uçaðýn muhtemelen motorunda arýza çýktýðý belirtiliyor 1-birine vurmaya 1 2 kalkýþmak iki kelime 1 2-tanzimat tan sonra osmanlý 2 Ýmparatorluðu nun müslüman olmayan 3 uyruklarý radyum un 4 kýsaltmasý bir 5 nota 3-konuðu aðýrlama Üye 6 4-yaþamaktan mutlu olduðunu 7 davranýþlarýyla belli eden neþeli 8 cinsel iliþkide bulunmamýþ diþi 9 kýz oðlan kýz 5-Þimdi þu anda 10 hayret bildirir 11 6-Ýþaret alâmet tellerden oluþan ve kasýlarak vücut hareketlerini saðlayan organ kas köpek 7-atlarý nallayan kimse doðum iþini gerçekleþtiren kadýn 8-avrupa da bir nehir ters okunuþu banka veya postahane aracýlýðýyla gönderilen para 9-eski dilde ay türkiye milli Ýstihbarat teþkilatý nýn kýsa yazýlýþý 10-büyük erkek kardeþ toplum yaþamýnda kanuni düzenin aksamadan yürütülmesi kiþilerin korkusuzca yaþayabilmesi durumu güvenlik 11-gözlem evi duygu suçlarý türü yabancý sinema cnbc-e 22:00 orijinal adý imaginary crimes yönetmen anthony drazan oyuncular harvey keitel fairuza balk kelly lynch yapým yýlý 1994 sheila ballantyne ýn otobiyografik romanýndan uyarlanan imaginary crimes 50 lerin amerikasý nda dul bir erkek olarak iki kýzýna bakmak zorunda olan ray weiler ýn öyküsünü anlatýyor ancak bu dramatik bir fedakar baba filmi deðil harvey keitel ýn canlandýrdýðý weiler kýzlarýný büyütmek için yasadýþý iþlere bulaþýyor ve büyük kýzý çok geçmeden babasýnýn göründüðü gibi biri olmadýðýný anlýyor irak ta 8 ÖlÜ 13 yarali irak ýn kuzeyindeki hadise kentinde bir bankayý hedef alan intihar saldýrýsýnda ilk belirmelere göre 8 kiþi öldü polis ve hastane kaynaklarýnýn açýklamalarýna göre bankada maaþlarýný almak üzere bekleyenlerin bulunduðu sýrada düzenlenen saldýrýda 6 sý asker 8 kiþi öldü 13 kiþi yaralandý hadise kenti baþkent baðdat ýn 190 kilometre kuzeybatýsýnda bulunuyor yukarýdan aþaðýya 1-vücudunun geliþimi tamamlanmýþ olan kýþýn yaðar 2-kirliliði gösteren iz Çiftçilikte topraðý iþleyerek ürüne ortak olan kimse 3-Öðrencilere dönem sonlarýnda okul yönetimlerince verilen ve her dersten aldýklarý notlarý gösteren belge eski dilde bir þeye el ile dokuma 4-elin parmak dipleriyle bilek arasýndaki bölümü avuç içi bir peynir çeþidi 5-bir dans türü kabul etmeme 6-bir toplumda eskiden kalmýþ olmalarý dolayýsýyla saygýn tutulup kuþaktan kuþaða iletilen kültürel kalýntýlar bilgi töre ve davranýþlar gelenek alfabenin 16 ve 10 harfleri 7-türkiye ye komþu bir ülke lefkoþa türk lisesi nin kýsa yazýlýþý sodyum un kýsaltmasý 8-bir kadýn ismi allah kabul etsin anlamýnda dualarýn arasýnda ve sonunda kullanýlýr 9Ýki þeyi birbirinden ayýran uzaklýk mutfakta musluk altýnda bulaþýk yýkamaya yarayan tekne 10-Ýsim eski dilde barýndýrma 11-damýzlýk erkek koyun eski dilde bunaklýk titan ýn kýsaltmasý hanýmýn Çiftliði türü yerli dizi kanal d 20:00 tefeci ve silahlý adamlarý çiftliði basýyor kanal d nin baþrollerinde Özgü namal caner cindoruk ve ebru Özkan ýn oynadýklarý izlenme rekorlarý kýran dizisi hanýmýn Çiftliði nin bu bölümünde yangýn sonrasý güllü tefeciye olan borcunu ödeyemediði için tefeci silahlý adamlarýyla birlikte çiftliði basýyor fabrikadaki pamuklarýn tamamen yandýðýný öðrenen güllü deliye döner yangýný kimin çýkarttýðý ise henüz meçhuldur halide ardýnda iz býrakmamýþtýr yangýn sonrasý güllü tefeciye olan borcunu ödeyemediði için çiftlik basýlýr tefeci ve silahlý adamlarýnýn güllü ye zarar vermesine kemal mani olabilecek midir diðer yandan halide güllü ve kemal in bir araya gelmemeleri için elinden geleni yapmaktadýr rasmussen lÝbya ya mÜdahale nÝyetÝmÝz yok nato genel sekreteri anders fogh rasmussen Ýttifakýn libya ya hiçbir müdahale niyetinin bulunmadýðýný söyledi karadað baþbakaný Ýgor luksic le görüþmesinin ardýndan basýna açýklama yapan rasmussen libya daki geliþmeleri yakýndan izlediklerini ve gelen talepleri not aldýklarýný belirtti dünün çözümü dÜnkÜ serbest pÝyasa dÖvÝz kurlari bankalar limasol t.k.b asbank universal bank dolar alýþ 1.6040 1.5950 1.5900 euro alýþ 2.2240 2.100 2.1940 s.t.g satýþ alýþ 2.6120 2.6060 2.5830 satýþ 1.6240 1.6250 1.6250 satýþ 2.6460 2.6450 2.6350 2.2530 2.2480 2.2250

[close]

p. 15

4 mart 2011 cuma 15 afrika gazetesini arýnç mý kurþunlattý bÝrgÜn 3 mart 2011 kýbrýs ýn muhalif gazetelerinden afrika gazetesi ni 25 Þubat ta kurþunlayanlar gazetenin genel yayýn yönetmeni Þener levent i arayarak ben yaptým dedi saldýrýyý üstlenen kiþi sýradan bir mafya deðil siyasetle hep iliþkisi olan bu çetenin üyelerinden birisi yavru susurluk olarak adlandýrýlan 142 kiloluk eroin kaçakçýlýðýndan türkiye de yargýlanýyor bu þahýs Ýsmet felek gazeteyi arayarak saldýrýyý üstlenen oðuz felek in kardeþi olan Ýsmet felek mayýs ayýndan bu yana türkiye de tutuklu bulunuyor ancak öncesinde uzun süre türkiye polisi tarafýndan aranýr durumdaydý felek in polis tarafýndan aranýrken görüþtüðü isimler ise dikkat çekici 2010 yýlýnýn ilk aylarýnda kktc ye giden üst düzey görüþmeler yapan üniversiteleri ziyaret eden Ümit doðay arýnç a refakat eden Ýsmet felek cumhurbaþkanlýðý sarayý na bile girebiliyor arýnç ýn da katýldýðý bu görüþmede cumhurbaþkaný derviþ eroðlu ile birlikte fotoðraflar da çektiriyorlar devlet bakaný ve baþbakan yardýmcýsý bülent arýnç ýn kardeþi prof dr Ümit doðay arýnç Ýstanbul büyükþehir belediyesi nin þirketlerinden Ýstanbul uygulamalý gaz ve enerji teknolojileri araþtýrma ugetam a.Þ nin yönetim kurulu baþkaný Ümit doðay arýnç ýn kýbrýs ta Ýsmet felek ile çektirdiði fotoðraflarý etkin haber ajansý yayýnladý deðil hastir pankartýný açanlar akp de biliniyor arýnç-felek iþbirliðinden yola çýkýn siz de anlarsýnýz bizden bu yolla intikam almak istemiþler akp nin kanatlarý altýnda biz bu kurþunlamadan doðduran onlarý sorumlu tutuyoruz þimdi ve tabi ki bizim burada felek lerle içli dýþlý olanlarý Þener levent i arayan oðuz felek akp ye ve özellikle arýnç kardeþlere yakýnlýðýyla bilinen felek ailesinin bir ferdi aðabeyi Ýsmet felek 2010 yýlýnýn mayýs ayýnda 142 kiloluk eroin operasyonundan yakalanarak tutuklandý türkiye ye iade edilen felek in yargýlamasý sürüyor felek davasý kýbrýs ta yavru susurluk olarak tanýmlanýyor Çünkü Ýsmet felek in kýbrýs ta üst makamlarla iþbirliði ortaya çýkmýþtý yayýnladýðýmýz fotoðraflarda Ýsmet felek cumhurbaþkaný derviþ eroðlu ile birlikte görülüyor cumhurbaþkanlýðý sarayý nda çekilen bu fotoðraftaki diðer bir isim ise Ümit doðay arýnç oÐuz felek kÝmdÝr baþbakan erdoðan ýn kýbrýs taki gösteriler için gereðini yapýn açýklamasýndan sonra icazetsiz sloganýyla yayýn yapan afrika gazetesi nin kurÞun ve tehdÝt mektubu lefkoþa daki merkezine kurþunlu saldýrý düzenlenmiþti 25 Þubat akþamý gazetenin kapýsýný kurþunlayan þahýslar bir de tehdit notu býrakmýþtý notta Þener levent yalan yanlýþ þeyler yazma bu seferlik böyle oldu diðer sefer bu þekil olmaz haberin olsun þimdi sen dersin ki ben ne yazdým da böyle oldu bi düþün bakalým bizim okulda bir yanlýþ bir doðruyu götürür bir yanlýþ yaptýn mekanýn elemanlarýn zarar gördü bir yanlýþ daha yaparsan canýndan olursun deniliyordu saldýrýnýn ardýndan etha muhabiri murat selenoðlu na konuþan Þener levent Örgütlü olduðunu düþünüyorum cüretli bir saldýrý Çünkü doðrudan binanýn içine girilmiþ ve kapýnýn önüne kadar gelinip tehdit notu býrakýlmýþ demiþ ve olayda akp hükümeti ni suçladýðýný söylemiþti levent baþbakan erdoðan ýn açýklamalarýnýn kýþkýrtýcý olduðunu belirtmiþti olaydan 3 gün sonra Þener levent i arayan oðuz felek isimli çeteci saldýrýyý itiraf etti gazete olayý dün açýklarken Þener levent köþesinde oðuz levent ile aralarýnda geçen görüþmeyi yazdý levent oðuz felek in kendisini aradýðýný belirterek övüne övüne geçmiþ olsun dediðini yazdý felek in sana kendimi hatýrlatmak istedim dediðini aktaran levent ben seni hiç unutur muyum sen gelip beni yataðýmdan tekmeyle uyandýracaðýný söylememiþ miydin þeklinde yanýt verdiðini belirtti levent ne demek istiyorsun yani bu kurþunlar senin iþin mi sorusuna karþýlýk oðuz felek in tabi ki benim iþim ben yaptýrdým hatýrlatmak istedim kendimi sana dediðini anlattý levent þöyle devam etti Ýnanmýyorum yine -bu meseleden pay mý çýkarmaya çalýþýyorsun kendine sana yakýþýr mý diye üsteliyorum biraz biraz da tahrik ediyorum hatta -koskoca mafya kapýmýza gelir ve kurþunlarý duvara tahtaya mý sýkar bak hayattayýz iþte senin kurþunlarýn boþa gitti bu sözlerimden sonra dayanamýyor ve çýkarýyor baklayý aðzýndan ve iþte beni çok þaþýrtan hatta þok eden þeyleri o anda söylüyor Þöyle diyor -gazeteye o yemeði getirdikleri zaman veya sana o boþ zarfý yolladýðýmda kapýyý eðer sen açmýþ olsaydýn iþin bitmiþti yine görüþürüz diyerek kapattý sonra telefonu son sözleriyle yaptýðý itirafýn doðru olduðunu anladým o boþ zarf meselesi ise doðruladý bunu prof dr Ümit doðay arýnç devlet bakaný ve baþbakan yardýmcýsý bülent arýnç ýn kardeþi ve Ýstanbul büyükþehir belediyesi nin þirketlerinden Ýstanbul uygulamalý gaz ve enerji teknolojileri araþtýrma ugetam a.Þ yönetim kurulu baþkaný Ümit doðay arýnç 2010 yýlýnda kktc ye yaptýðý ziyarette o na refakat eden isim Ýsmet felek arýnç ýn ziyaretinde üst makamlarla da görüþmeleri olduðu biliniyor ziyaretlerde yine Ýsmet felek in yanýnda olduðu belirtiliyor arýnç üst düzey yetkililerin yaný sýra bazý üniversiteleri de gezip incelemelerde bulunmuþ olayýn daha dikkat çekici yaný ise bu sýrada Ýsmet felek türkiye polisi tarafýndan aranýyordu arinÇ tan polÝsÝn aradiÐi ÇetecÝ Ýle samÝmÝ pozlar saldirganlar telefon ettÝ taraf ayþe nin tatili fazla uzayýnca kandýrarak hükümete geldiði ancak iktidar olamadýðý görüþü vurgulandý kontrolsüz nüfus artýþý nedeniyle okullarýn ve hastanelerin kontrol edilemez olduðu cezaevinin dolup taþtýðý ifade edilen konuþmalarda nüfusun kontrol edilmek istenmesinin türkiye karþýtlýðý olmadýðý kaydedildi türkiye-kýbrýslý ayrýmý yapmadýklarýný dile getiren konuþmacýlar bizi bölmeye çalýþmasýnlar dediler besleme polemiði ile ilgili yapýlan açýklamalarý ve kktc baþbakaný Ýrsen küçük ü eleþtiren konuþmacýlar küçük soyadý bir zamanlar umudumuzdu þimdi yok oluþun simgesidir ifadesini kullandýlar mitinge mecliste temsil edilen ana muhalefet cumhuriyetçi türk partisi ctp genel baþkaný ferdi sabit soyer toplumcu demokrasi partisi tdp genel baþkaný mehmet Çakýcý ve demokrat parti dp genel baþkaný serdar denktaþ da katýldý baþbakan recep tayyip erdoðan ýn 28 ocaktaki mitingden sonra yaptýðý besleme tanýmlamasý dünkü mitingde pankartlara yansýdý mitingde taþýnan bazý pankart ve dövizlerde þu ifadeler yer aldý kendi evimizin efendisi olmak istiyoruz akp türkiye deðildir kýbrýs ýn ayrý bir ülke olduðunu kabul et dost kalalým beslenmek için deðil baðlar kopmasýn diye buradayýz Ýtaat etmiyoruz geleceðimizi istiyoruz para için deðil geleceðimiz için buradayýz bu memleket bizim biz yöneteceðiz statüko bütün kötülüklerin anasýdýr 1974 te ayþe tatile çýksýn diyerek kýbrýs a müdahale eden türkiye tam 37 yýl sonra protestolarýn hedefi oldu elli bin kiþi one minute askerlerini de al git diye baðýrdý kktc de sendikal platform tarafýndan hükümetin ekonomik uygulamalarýna tepki olarak toplumsal varoluþ mitingi düzenlendi geçen 28 ocakta yapýlan ve bazý pankartlar nedeniyle ankara nýn tepkisine neden olan mitingin devamý olarak gerçekleþtirilen dünkü gösteride kýbrýslýlarýn erdoðan ýn besleme sözüne karþý onurlarý için sokakta olduklarý vurgulandý geçen mitingde açýlan kurtarýldýk mý hass.tir pankartý nedeniyle yaþanan krizin tekrarlanmamasý için polis geniþ güvenlik önlemleri aldý katýlýmýn yüksek olduðunun gözlendiði mitingde 60 bin kiþinin bulunduðu belirtildi bu arada mitinge kýbrýs cumhuriyeti bayraðý ile giriþ yapmaya çalýþan gruplarla diðer göstericiler arasýnda küçük çaplý bir arbede yaþandý bayraðý indirmeye çalýþan grup biz kýbrýslý türkleriz siz kimsiniz þeklinde sloganlar attý mitingin yapýldýðý Ýnönü meydaný saat 11.00 itibarýyla tamamen dolarken yürüyüþteki örgütler meydana girmekte zorlandý Öte yandan göstericiler kurtarýldýk mý anam benim Ýþgale son ayþe tatil bitti evine dön yazýlý pankartlarla bir süre miting alanýna girmeye çalýþtýlar ancak polis ekipleri müdahale ederek pankartlarla miting alanýna girilmesini engelledi mitingde yapýlan konuþmalarda ulusal birlik partisi ubp hükümetinin halký besleme polemiði afrika gazetesi genel yayýn yönetmeni Þener levent gazetede yayýmladýðý baþka bir yazýda felek leri þöyle anlatýyor oðuz felek türkiye den hatýrlarsýnýz felek leri aylarca yazdýk yýllarca kan kusturmuþlar burada herkese kurþunlamýþlar yaralamýþlar darp etmiþler ve haraca baðlamýþlar milleti ama sanki dokunulmazlýklarý varmýþ gibi adaletten sýyýrmýþlar yakalarýný her zaman ta ki çetenin reisi Ýsmet felek eroin suçundan tutuklanýncaya kadar Ýsmet felek in yargýlandýðý uyuþturucu davasýnda tutuklanan ve baþlangýçta savcýlýk tarafýndan çok aðýr biçimde suçlananlarýn hepsinin geçtiðimiz ay yapýlan duruþmada serbest býrakýldýðýný hatýrlatan levent büyük olasýlýkla Ýsmet felek in de mayýs ayýnda görülecek duruþmada serbest kalacaðýný yazdý levent þöyle dedi oysa savcýlýk tarafýndan hazýrlanan fezlekede Ýsmet felek in ele geçirilen eroinin sahiplerinden biri olduðu açýkça belirtiliyor ama felek in arkasý kuvvetli lefkoþa da cezaevinde bulunduðu sýrada önemli þahýslar tarafýndan ziyaret edildi mehmet Çangar la kktc nin en büyük sermayedarlarýndan cezaevi müdürünün makamýnda görüþtü en önemlisi arýnç gibi çok önemli bir isim var felek in arkasýnda bülent arýnç ýn kardeþi Ümit doðay arýnç ile sýký fýký arýnç ýn kýbrýs ý ziyaretinde yemiþler içmiþler gezmiþler camilere gitmiþler bol bol hatýra fotoðraflarý çektirmiþler felek lerÝn arkasinda arinÇ var bayrak gerginliði Öfkeli pankartlar zarf meselesini de anlatan levent kurþunlamadan bir gün önce gazeteye 17-18 yaþlarýnda bir gencin elinde kocaman sarý bir zarf ile geldiðini üstünde el yazýsýyla Þener bey e özel diye yazdýðýný ve gencin zarfý odasýna gelerek bizzat kendisine vermek istediðini belirtti ancak kapýyý açan gazete çalýþanýnýn buna izin vermeyerek zarfý aldýðýný kaydeden Þener levent gencin kapýyý iki dakika sonra yine çaldýðýný iþ baþvurusunda bulunmak istediðini söylediðini ancak sonra birden gittiðini anlattý levent o büyük zarftan ise bir naylonun içinden bir top boþ kaðýt çýktýðýný belirtti levent köþesinde þunlarý yazdý Þimdi bu olayýn siyasi deðil mafya iþi olduðunu söyleyenler çýkabilir Ýnanmayýn tam tersi siyasi olduðu bu itiraflardan sonra daha da netleþti Ýsmet felek çetesi ne yaptýysa siyasetçilerle birlikte yaptý felek lerin bu dönemde ortaya çýkýþý bir rastlantý bÝr gÜn ÖncesÝ levent Ý kurÞunlamak ÝÇÝn gelmÝÞler doÐrudan akp sorumlu türkiye karþýtý deðiliz Ýsmet felek sekiz aydýr hapiste ama çetenin diðer elemanlarý dýþarýda ve burada kýbrýs ta bizim içimizde en çok maðusa da yuvalanmýþlar ve bunlarýn bir de sahte isim kullanan ayrýca tedbili kýyafetle dolaþan baba larý var bütün emirleri ondan alýyorlar aralarýnda Özcan hangün fahri tilim ve orhan sertataç gibi sabýkasýyla bol elamanlarýn da bulunduðu çete polis ve adaletin zaaflarýndan yararlanarak faaliyetlerini sürdürüyor hala mahkemede pek çok davalarý var ama hepsi dýþarýda Ýsmet felek türkiye de savcýlýða verdiði ifade de ne demiþti erdal emanet benim dostum erdal emanet kim maðusa polis müdürü Þener levent ayrýca felek lere iliþkin yapýlan onlarca habere raðmen mehmet Çangar tefeci mustafa debbaþ birtan zabitler ve felek çetesi hakkýnda herhangi bir dava açýlmadýðýna da dikkat çekiyor olayýn örtbas edildiðini söylüyor levent ve iþte bundan dolayý kurþunlanýyoruz þimdi oðuz felek övüne övüne ben yaptým diyor Övünür ya Çetecilere bir madalya takmadýklarý kaldý diyor ÇetecÝlere madalya takmadiklari kaldi

[close]

Comments

no comments yet