Penyata Kewangan Majlis Perbandaran Kemaman

 

Embed or link this publication

Description

Tahun Berakhir 31 Disember 2013

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

Kandungan Sijil Ketua Audit Negara i Penyata Oleh Majlis 1 Akuan Berkanun 2 Lembaran Imbangan 3 Penyata Pendapatan 4 Penyata Perubahan Dalam Ekuiti 7 Penyata Aliran Tunai 8 Nota-nota Berkenaan Penyata Kewangan 9

[close]

p. 4[close]

p. 5

i

[close]

p. 6[close]

p. 7

Penyata Oleh Majlis Kami, HAJI MUSTAFAR BIN KHALID dan AZMAN BIN MOHAMAD, yang merupakan Ahli Majlis bagi MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN, dengan ini menyatakan bahawa, pada pendapat Majlis, penyata kewangan dan nota-nota berkenaan penyata kewangan adalah disediakan menurut piawaian perakaunan berkenaan yang diluluskan di Malaysia untuk menunjukkan gambaran yang benar dan saksama berkenaan kedudukan kewangan MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN pada 31 Disember 2013 dan hasil kendaliannya serta aliran tunainya bagi tahun berakhir pada tarikh tersebut. Ditandatangani bagi pihak Majlis berikutan resolusi Majlis ........................................................ HAJI MUSTAFAR BIN KHALID AHLI MAJLIS ............................................. azman bin mohamad AHLI MAJLIS Kemaman, Terengganu 1

[close]

p. 8

Akuan Berkanun PENGAKUAN OLEH PEGAWAI UTAMA YANG BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS PENGURUSAN KEWANGAN MAJLIS Saya, CHE KU DAYLAH BINTI CHE KU ABDULLAH (No. K/P: 731104-11-5048), pegawai utama yang bertanggungjawab ke atas pengurusan kewangan MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN, dengan ikhlasnya mengakui bahawa penyata kewangan dan nota-nota berkenaan penyata kewangan, mengikut sebaik-baik pengetahuan dan kepercayaan saya, adalah betul dan saya membuat ikrar ini dengan sebenarnya mempercayai bahawa ia adalah benar dan atas kehendak-kehendak Akta Akuan Berkanun, 1960. Sebenarnya dan sesungguhnya diakui } oleh penama di atas, CHE KU DAYLAH } } BINTI CHE KU ABDULLAH } di Kemaman dalam } ......................................................................................... Terengganu Darul Iman } CHE KU DAYLAH BINTI CHE KU ABDULLAH pada 27 Mac 2014 Di hadapan saya, Pesuruhjaya Sumpah 2

[close]

p. 9

MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN PENYATA KEWANGAN 2013 MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN (Ditubuhkan di bawah Akta Kerajaan Tempatan, 1976) LEMBARAN IMBANGAN PADA 31 DISEMBER 2013 NOTA 2013 RM 2012 RM ASET BUKAN SEMASA Hartanah, Loji dan Peralatan Kerja Dalam Pelaksanaan Pelaburan Jangka Panjang 4 5 6 116,269,929 22,923,063 500,000 139,692,992 57,062,129 88,007,764 500,000 145,569,893 ASET SEMASA Akaun Belum Terima Pinjaman Kepada Kakitangan Pendahuluan Diri dan Deposit Lain-lain Belum Terima Simpanan Tetap Baki Tunai dan di Bank JUMLAH ASET 7 8 9 10 11 11 13,415,899 1,777,505 44,003 183,974 22,441,051 3,656,718 41,519,150 181,212,142 10,764,882 1,718,376 54,369 144,087 25,421,120 2,737,709 40,840,543 186,410,436 LIABILITI SEMASA Akaun Belum Bayar Pinjaman Berjangka Pinjaman Kerajaan Negeri Pelbagai Belum Bayar dan Akruan Wang Amanah 12 13 14 15 7,994,774 35,535,809 7,248,998 15,416,216 66,195,797 2,939,816 640,104 21,921,665 6,010,008 20,883,981 52,395,574 LIABILITI BUKAN SEMASA Pinjaman Kerajaan Negeri JUMLAH LIABILITI ASET BERSIH DIBIAYAI OLEH: KUMPULAN WANG HASIL KUMPULAN WANG PINJAMAN KENDERAAN KUMPULAN WANG PINJAMAN KOMPUTER KUMPULAN WANG PENDAHULUAN DIRI KUMPULAN WANG MODAL PUSINGAN BANTUAN DARI KERAJAAN 13 17,132,500 17,132,500 83,328,297 97,883,845 31,691,367 31,691,367 84,086,941 102,323,495 16 17 18 19 89,469,449 1,900,000 150,000 150,000 10,000 6,204,396 97,883,845 92,928,953 1,900,000 150,000 150,000 10,000 7,184,542 102,323,495 (Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian asasi penyata kewangan ini)  3 3

[close]

p. 10

MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN PENYATA KEWANGAN 2013 MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN (Ditubuhkan di bawah Akta Kerajaan Tempatan, 1976) PENYATA PENDAPATAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2013 NOTA 2013 RM 66,552,788 (65,224,579) 1,328,209 (4,787,713) 2012 RM 58,727,336 (57,442,750) 1,284,586 (5,287,131) PENDAPATAN PERBELANJAAN LEBIHAN BAGI TAHUN Tolak : PELARASAN KURANGAN BERSIH BAGI TAHUN (3,459,504) (4,002,545) (Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian asasi penyata kewangan ini) 4 4

[close]

p. 11

MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN PENYATA KEWANGAN 2013 MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN (Ditubuhkan di bawah Akta Kerajaan Tempatan, 1976) PENYATA PENDAPATAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2013 2013 RM PENDAPATAN Cukai Langsung HASIL BUKAN CUKAI Lesen dan Permit Perkhidmatan dan Bayaran Perkhidmatan Perolehan Daripada Jualan Barang Sewaan Faedah & Perolehan Daripada Pelaburan Denda dan Hukuman 1,398,873 2,581,206 27,410 4,648,253 3,809,099 681,385 13,146,226 1,503,686 3,059,388 23,439 4,095,248 871,264 659,801 10,212,826 49,811,618 44,737,690 2012 RM TERIMAAN BUKAN HASIL Terimaan Daripada Kerajaan Pelunasan Pemberian Kerajaan Lain-Lain Pendapatan 2,614,798 980,146 3,594,944 66,552,788 2,614,798 1,152,135 9,887 3,776,820 58,727,336 JUMLAH HASIL PERBELANJAAN EMOLUMEN Gaji dan Upahan Elaun dan Lain-Lain Habuan Wang Tabung Pencen dan KWSP Elaun Lebihmasa Lain-Lain Bayaran Balik 9,383,179 2,728,829 1,478,502 805,210 1,816 14,397,536 8,262,580 2,594,526 1,328,534 747,582 1,090 12,934,312 5 5

[close]

p. 12

MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN PENYATA KEWANGAN 2013 MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN (Ditubuhkan di bawah Akta Kerajaan Tempatan, 1976) PENYATA PENDAPATAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2013 2013 RM PERKHIDMATAN DAN BEKALAN Bayaran Juruaudit Perjalanan dan Pengangkutan Orang Perhubungan dan Utiliti Sewaan Bekalan Bahan-Bahan Penyelenggaraan dan Pembaikian Perkhidmatan Ikhtisas dan Lain-Lain Perkhidmatan Yang Dibeli dan Hospitaliti 12,480 494,950 2,888,301 85,585 1,716,166 5,110,163 26,795,402 37,103,047 12,480 527,672 2,606,032 43,959 2,122,308 5,532,720 23,674,030 34,519,201 2012 RM PERBELANJAAN PEMBANGUNAN/INFRASTRUKTUR Longkang dan Saliran Jalan Pencahayaan Landskap Bangunan dan Gerai 463,522 430,779 834,042 637,900 195,887 2,562,130 291,938 398,194 466,501 554,785 264,302 1,975,720 LAIN-LAIN PERBELANJAAN Kemudahan dan Pembangunan Kemudahan Kempen dan belanja kakitangan Susutnilai Sumbangan, Cukai dan Insuran Faedah Atas Pinjaman 349,297 625,805 9,282,585 713,391 190,788 11,161,866 65,224,579 1,328,209 6 323,960 785,734 5,684,883 453,225 765,715 8,013,517 57,442,750 1,284,586 JUMLAH PERBELANJAAN LEBIHAN BAGI TAHUN 6

[close]

p. 13

MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN PENYATA KEWANGAN 2013 MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN (Ditubuhkan di bawah Akta Kerajaan Tempatan, 1976) PENYATA PERUBAHAN DALAM EKUITI BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2013 KUMPULAN WANG HASIL RM 1,500,000 400,000 1,900,000 150,000 150,000 400,000 (400,000) 150,000 150,000 10,000 10,000 KUMPULAN WANG PINJAMAN KENDERAAN RM KUMPULAN WANG MODAL PUSINGAN RM KUMPULAN WANG PINJAMAN PERUMAHAN RM KUMPULAN WANG PINJAMAN KOMPUTER RM KUMPULAN WANG PENDAHULUAN DIRI RM BANTUAN DARI KERAJAAN RM 7,013,797 1,322,880 (1,152,135) 7,184,542 JUMLAH RM 106,155,295 (3,964,251) (1,152,135) 1,284,586 102,323,495 Pada 1/1/2012 Pelarasan dalam tahun Pelunasan dalam tahun Lebihan bersih bagi tahun 96,931,498 (5,287,131) 1,284,586 Pada 31/12/2012 92,928,953 Pada 1/1/2013 Pelarasan dalam tahun Pelunasan dalam tahun Lebihan bersih bagi tahun 1,900,000 150,000 92,928,953 (4,787,713) 1,328,209 1,900,000 - - 150,000 - 150,000 150,000 10,000 10,000 7,184,542 (980,146) 6,204,396 102,323,495 (4,787,713) (980,146) 1,328,209 97,883,845 Pada 31/12/2013 89,469,449 (Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian asasi penyata kewangan ini) 7 7

[close]

p. 14

MAJLIS  PERBANDARAN  KEMAMAN PENYATA  KEWANGAN  2013 MAJLIS  PERBANDARAN  KEMAMAN (Ditubuhkan  di  bawah  Akta  Kerajaan  Tempatan,  1976) PENYATA  ALIRAN  TUNAI BAGI  TAHUN  BERAKHIR  31  DISEMBER  2013 Nota ALIRAN  TUNAI  DARIPADA  AKTIVITI  OPERASI Kurangan  bersih  bagi  tahun Pelarasan  bagi: Susutnilai Pelarasan Belanja  faedah Hasil  faedah  dan  keuntungan  pelaburan Pelunasan  geran Tunai  daripada  operasi (Tambahan)/Kurangan  dalam  belum  terima Tambahan/(Kurangan)  dalam  belum  bayar Tunai  bersih  dihasilkan  daripada  akNviN  operasi ALIRAN  TUNAI  DARIPADA  AKTIVITI  PELABURAN Pertambahan  hartanah,  loji  dan  peralatan Pertambahan  kerja  dalam  pelaksanaan Faedah  dan  keuntungan  pelaburan  diterima Tunai  bersih  digunakan  dalam  akNviN  pelaburan ALIRAN  TUNAI  DARIPADA  AKTIVITI  KEWANGAN Pemberian  pinjaman  kepada  kakitangan Bayaran  balik  pinjaman  daripada  kakitangan Pembayaran  pinjaman Tunai  bersih  digunakan  dalam  akNviN  kewangan Kurangan  dalam  tunai  dan  kesetaraan  tunai Tunai  dan  kesetaraan  tunai  pada  awal  tahun Tunai  dan  kesetaraan  tunai  pada  akhir  tahun 11                                  (585,204)                                    526,075                               (1,775,614)                             (1,834,743)                             (2,061,060)                          28,158,829                          26,097,769                                  (967,040)                                    368,803                               (4,597,326)                             (5,195,563)                             (4,487,027)                          32,645,856                          28,158,829                             (4,268,317)                             (4,195,080)                              3,809,099                             (4,654,298)                                  (817,630)                             (3,276,999)                                    871,264                               (3,223,365)                             (3,459,504)                              9,282,585                              4,787,713                                    190,788                               (3,809,099)                                  (980,146)                              6,012,337                             (2,680,538)                              1,096,182                              4,427,981                             (4,002,545)                              5,684,883                              5,287,131                                    765,715                                    (871,264)                             (1,152,135)                              5,711,785                                    827,275                               (2,607,159)                              3,931,901 2013 RM 2012 RM Tunai  dan  kesetaraan  tunai  terdiri  daripada  amaun  dalam  lembaran  imbangan: 2013 RM Simpanan  tetap Baki  tunai Baki  di  bank                          22,441,051                                               4,600                              3,652,118                          26,097,769 2012 RM                          25,421,120                                               4,600                              2,733,109                          28,158,829 (Nota-­‐nota  yang  disertakan  merupakan  sebahagian  asasi  penyata  kewangan  ini) 8  8

[close]

p. 15

MAJLIS  PERBANDARAN  KEMAMAN   PENYATA  KEWANGAN  2013   MAJLIS  PERBANDARAN  KEMAMAN   (Ditubuhkan  di  bawah  Akta  Kerajaan  Tempatan,  1976)     NOTA-­‐NOTA  BERKENAAN  PENYATA  KEWANGAN  -­‐  31  DISEMBER  2013       1.   MAKLUMAT  AM   Majlis  Daerah  Kemaman  ditubuhkan  pada  1  Januari  1981  dan  dinaiktaraf  kepada   Majlis   Perbandaran   Kemaman   pada   1   Januari   2002.   Kegiatan-­‐kegiatan   utama   Majlis   adalah   menyediakan   kemudahan-­‐kemudahan   awam   dan   rekreasi   serta   memelihara   keselamatan   awam,   mengadakan   perancangan   dan   pembangunan   tempatan   yang   tersusun   dan   seimbang   serta   menjalankan   aktiviti-­‐aktiviti   sosio-­‐ ekonomi.   Tidak   terdapat   sebarang   perubahan   penting   dalam   kegiatan-­‐kegiatan   utama  Majlis  pada  tahun  kewangan  ini.     Jumlah   kakitangan   Majlis   pada   akhir   tahun   kewangan   adalah   464   (2012:   455)   orang.       2.     INSTRUMEN  KEWANGAN   Objektif  dan  Polisi  Pengurusan  Risiko  Kewangan     Objektif   pengurusan   risiko   kewangan   Majlis   adalah   bertujuan   memastikan   Majlis   menerbitkan   nilai   dan   memaksimumkan   ganjaran   kepada   Majlis   dan   pihak   awam.  Polisi  pengurusan  risiko  kewangan  Majlis  bertujuan  memastikan  sumber   kewangan  dan  bukan  kewangan  mencukupi  untuk  menjalankan  operasi-­‐operasi   Majlis   dengan   lancar.   Pihak   Majlis   membiayai   operasi-­‐operasinya   dengan   dana   dalaman  dan  oleh  itu  tidak  terdedah  kepada  risiko  kadar  faedah  dari  pinjaman.   Pihak   Majlis   tidak   melabur   di   dalam   saham   disebut   harga   dan   oleh   itu   tidak   terdedah   kepada   risiko   pasaran   akibat   risiko   turun   naik   instrumen   kewangan   berikutan  perubahan  harga  pasaran.     (a) Risiko  Kredit   Risiko   kredit   dikawal   dengan   prosedur   memantau   yang   berterusan.   Pihak   Majlis   mengamalkan   kawalan   sederhana   dalam   memastikan   hasil   tertunggak  lebih  dari  setahun  dikenakan  tindakan.     (b) Risiko  Mudah  Tunai   Pihak   Majlis   mengamalkan   pengurusan   risiko   mudah   tunai   yang   hemat   untuk   meminimumkan   ketidakpadanan   aset   dan   liabiliti   kewangan   dan   untuk   mewujudkan   tahap   tunai   dan   bersamaan   tunai   yang   mencukupi   bagi  memenuhi  keperluan  modal  kerja.   9   9

[close]

Comments

no comments yet