Penyata Kewangan Majlis Perbandaran Kemaman

 

Embed or link this publication

Description

Tahun Berakhir 31 Disember 2012

Popular Pages


p. 1

1

[close]

p. 2

2

[close]

p. 3

Sijil Ketua Audit Negara i Penyata Oleh Majlis 1 Akuan Berkanun 2 Lembaran Imbangan 3 Penyata Pendapatan 4 Penyata Perubahan Dalam Ekuiti 7 Penyata Aliran Tunai 8 Nota-nota Berkenaan Penyata Kewangan 9 3

[close]

p. 4

4

[close]

p. 5

i 5

[close]

p. 6

6

[close]

p. 7

Penyata Oleh Majlis Kami, HAJI MUSTAFAR BIN KHALID dan ROSLI BIN AHMAD, yang merupakan Ahli Majlis bagi MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN, dengan ini menyatakan bahawa, pada pendapat Majlis, penyata kewangan dan nota-nota berkenaan penyata kewangan adalah disediakan menurut piawaian perakaunan berkenaan yang diluluskan di Malaysia untuk menunjukkan gambaran yang benar dan saksama berkenaan kedudukan kewangan MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN pada 31 Disember 2012 dan hasil kendaliannya serta aliran tunainya bagi tahun berakhir pada tarikh tersebut. Ditandatangani bagi pihak Majlis berikutan resolusi Majlis ........................................................ HAJI MUSTAFAR BIN KHALID AHLI MAJLIS ............................................. ROSLI BIN AHMAD AHLI MAJLIS 28 Februari 2013 Kemaman, Terengganu 1

[close]

p. 8

Akuan Berkanun PENGAKUAN OLEH PEGAWAI UTAMA YANG BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS PENGURUSAN KEWANGAN MAJLIS Saya, CHE KU DAYLAH BINTI CHE KU ABDULLAH (No. K/P: 731104–11–5048), pegawai utama yang bertanggungjawab ke atas pengurusan kewangan MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN, dengan ikhlasnya mengakui bahawa penyata kewangan dan nota-nota berkenaan penyata kewangan, mengikut sebaik-baik pengetahuan dan kepercayaan saya, adalah betul dan saya membuat ikrar ini dengan sebenarnya mempercayai bahawa ia adalah benar dan atas kehendak-kehendak Akta Akuan Berkanun, 1960. } oleh penama di atas, CHE KU DAYLAH } BINTI CHE KU ABDULLAH } di Kemaman dalam } Terengganu Darul Iman } pada 28 Februari 2013 } Sebenarnya dan sesungguhnya diakui ......................................................................................... CHE KU DAYLAH BINTI CHE KU ABDULLAH Di hadapan saya, Pesuruhjaya Sumpah 2

[close]

p. 9

LEMBARAN IMBANGAN Pada Nota 2012 2011 RM RM ASET BUKAN SEMASA Hartanah, Loji dan Peralatan Kerja Dalam Pelaksanaan Pelaburan Jangka Panjang 4 5 6 57,062,129 88,007,764 500,000 63,715,468 86,690,876 500,000 31 Disember 2012 145,569,893 150,906,344 ASET SEMASA Akaun Belum Terima Pinjaman Kepada Kakitangan Pendahuluan Diri dan Deposit Lain-lain Belum Terima Simpanan Tetap Baki Tunai dan di Bank JUMLAH ASET 7 8 9 10 11 11 10,764,882 1,718,376 54,369 144,087 25,421,120 2,737,709 40,840,543 11,675,567 1,120,139 47,569 67,477 29,631,950 3,013,906 45,556,608 186,410,436 196,462,952 LIABILITI SEMASA Akaun Belum Bayar Pinjaman Berjangka Pinjaman Kerajaan Negeri Pelbagai Belum Bayar dan Akruan Wang Amanah 12 13 14 15 2,939,816 640,104 21,921,665 6,010,008 20,883,981 52,395,574 - 31,691,367 31,691,367 84,086,941 102,323,495 630,154 42,276,356 42,906,510 90,307,657 106,155,295 4,964,718 673,503 14,504,734 6,269,417 20,988,775 47,401,147 LIABILITI BUKAN SEMASA Pinjaman Berjangka Pinjaman Kerajaan Negeri 12 13 JUMLAH LIABILITI ASET BERSIH DIBIAYAI OLEH: KUMPULAN WANG HASIL KUMPULAN WANG PINJAMAN KENDERAAN KUMPULAN WANG PINJAMAN PERUMAHAN KUMPULAN WANG PINJAMAN KOMPUTER KUMPULAN WANG PENDAHULUAN DIRI BANTUAN DARI KERAJAAN 16 17 18 19 92,928,953 1,900,000 - 150,000 150,000 10,000 7,184,542 102,323,495 96,931,498 1,500,000 400,000 150,000 150,000 10,000 7,013,797 106,155,295 KUMPULAN WANG MODAL PUSINGAN (Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian asasi penyata kewangan ini) 3

[close]

p. 10

Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2012 Nota 2012 2011 RM PENDAPATAN PERBELANJAAN Lebihan bagi tahun Tolak : PELARASAN 20 58,727,336 (57,442,750) 1,284,586 (5,287,131) (4,002,545) RM 59,220,345 (56,320,677) 2,899,668 2,899,668 (KURANGAN)/LEBIHAN bersih BAGI TAHUN (Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian asasi penyata kewangan ini) 4

[close]

p. 11

Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2012 2012 2011 RM PENDAPATAN HASIL CUKAI Cukai Langsung HASIL BUKAN CUKAI Lesen dan Permit Perkhidmatan dan Bayaran Perkhidmatan Perolehan Daripada Jualan Barang Sewaan Faedah & Perolehan Daripada Pelaburan Denda dan Hukuman Terimaan Daripada Kerajaan Pelunasan Pemberian Kerajaan Lain-Lain Pendapatan JUMLAH HASIL 2,614,798 1,152,135 9,887 3,776,820 58,727,336 1,503,686 3,059,388 23,439 4,095,248 871,264 659,801 10,212,826 44,737,690 RM 45,153,922 1,357,527 3,272,482 16,513 3,811,027 962,991 547,278 9,967,818 TERIMAAN BUKAN HASIL 2,614,798 847,859 635,948 4,098,605 59,220,345 PERBELANJAAN EMOLUMEN Gaji dan Upahan Elaun dan Lain-Lain Habuan Wang Tabung Pencen dan KWSP Elaun Lebihmasa Lain-Lain Bayaran Balik 8,262,580 2,594,526 1,328,534 747,582 1,090 12,934,312 7,001,718 2,373,930 1,105,110 629,113 1,742 11,111,613 5

[close]

p. 12

Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2012 2012 2011 RM Bayaran Juruaudit Perjalanan dan Pengangkutan Orang Perhubungan dan Utiliti Sewaan Bekalan Bahan-Bahan Penyelenggaraan dan Pembaikian Perkhidmatan Ikhtisas dan Lain-Lain Perkhidmatan Yang Dibeli dan Hospitaliti 23,674,030 12,480 527,672 2,606,032 43,959 2,122,308 5,532,720 RM PERKHIDMATAN DAN BEKALAN 12,000 449,504 3,057,846 49,644 2,132,359 4,593,043 23,469,458 34,519,201 33,763,854 PERBELANJAAN PEMBANGUNAN/INFRASTRUKTUR Longkang dan Saliran Jalan Pencahayaan Landskap Bangunan dan Gerai 291,938 398,194 466,501 554,785 264,302 631,181 453,274 756,242 638,351 427,370 1,975,720 2,906,418 LAIN-LAIN PERBELANJAAN Kemudahan dan Pembangunan Kemudahan Kempen dan belanja kakitangan Susutnilai Sumbangan, Cukai dan Insuran Faedah Atas Pinjaman 323,960 785,734 5,684,883 453,225 765,715 362,342 844,577 6,546,238 402,185 383,450 8,013,517 8,538,792 JUMLAH PERBELANJAAN LEBIHAN BAGI TAHUN 57,442,750 1,284,586 56,320,677 2,899,668 6

[close]

p. 13

PENYATA PERUBAHAN DALAM EKUITI Disember 2012 Bagi Ta h u n Berakhir 31 Kumpulan Kumpulan Kumpulan Kumpulan Wang Wang Wang Wang Kumpulan Bantuan Kumpulan Pinjaman Pinjaman Pinjaman Pendahuluan Wang Modal Dari Wang Hasil Kenderaan Perumahan Komputer Diri Pusingan Kerajaan Jumlah RM RM RM RM RM RM RM RM 1,500,000 - - - 1,500,000 400,000 150,000 - - - - - - - - - 150,000 400,000 150,000 150,000 10,000 - - - 10,000 7,861,656 104,103,486 - (847,859) - (847,859) 2,899,668 7,013,797 106,155,295 Pada 1/1/2011 - - 2,899,668 94,031,830 Pelarasan dalam tahun Pelunasan dalam tahun Lebihan bersih bagi tahun Pada 31/12/2011 96,931,498 Pada 1/1/2012 400,000 - - 1,900,000 - - - (400,000) 96,931,498 1,500,000 400,000 150,000 - - - 150,000 150,000 - - - 150,000 10,000 - 7,013,797 106,155,295 1,322,280 (3,964,851) - (1,152,135) (1,152,135) - 10,000 - 1,284,586 7,183,942 102,322,895 Pelarasan dalam tahun - 1,284,586 (5,287,131) Pelunasan dalam tahun Lebihan bersih bagi tahun Pada 31/12/2012 92,928,953 (Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian asasi penyata kewangan ini) 7

[close]

p. 14

Penyata aliran tunai Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2011 Nota 2012 2011 RM ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI (Kurangan)/Lebihan bersih bagi tahun (4,002,545) RM 2,899,668 Pelarasan bagi: Susutnilai Pelarasan Belanja faedah Hasil faedah Pelunasan geran 5,684,883 5,287,131 765,715 (871,264) (1,152,135) 5,711,785 827,275 (2,607,159) 3,931,901 6,546,238 - 383,450 (962,991) (847,859) 8,018,506 (663,190) 1,054,822 8,410,138 Tunai daripada operasi Kurangan/(Tambahan) dalam belum terima (Kurangan)/Tambahan dalam belum bayar Tunai bersih dihasilkan daripada aktiviti operasi ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PELABURAN Pertambahan hartanah, loji dan peralatan Pertambahan kerja dalam pelaksanaan Faedah diterima Pengeluaran pelaburan jangkapanjang Tunai bersih digunakan dalam aktiviti pelaburan (817,630) (3,276,999) 871,264 - (3,223,365) (740,483) (6,472,396) 962,991 1,200,000 (5,049,888) ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI KEWANGAN Pemberian pinjaman kepada kakitangan Bayaran balik pinjaman daripada kakitangan Penerimaan pinjaman daripada kerajaan negeri Pembayaran pinjaman Tunai bersih (digunakan dalam)/dihasilkan daripada aktiviti kewangan (Kurangan)/Lebihan dalam tunai dan kesetaraan tunai Tunai dan kesetaraan tunai pada awal tahun Tunai dan kesetaraan tunai pada akhir tahun 11 (967,040) 368,803 - (4,597,326) (5,195,563) (4,487,027) 32,645,856 28,158,829 (302,319) 390,354 4,820,763 (2,169,493) 2,739,305 6,099,555 26,546,301 32,645,856 Tunai dan kesetaraan tunai terdiri daripada amaun dalam lembaran imbangan: Simpanan tetap Baki tunai Baki di bank 25,421,120 4,600 2,733,109 28,158,829 29,631,950 4,600 3,009,306 32,645,856 (Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian asasi penyata kewangan ini) 8

[close]

p. 15

nota-nota berkenaan penyata kewangan 31 Disember 2012 1. MAKLUMAT AM Majlis Daerah Kemaman ditubuhkan pada 1 Januari 1981 dan dinaiktaraf kepada Majlis Perbandaran Kemaman pada 1 Januari 2002. Kegiatan-kegiatan utama Majlis adalah menyediakan kemudahankemudahan awam dan rekreasi serta memelihara keselamatan awam, mengadakan perancangan dan pembangunan tempatan yang tersusun dan seimbang serta menjalankan aktiviti-aktiviti sosioekonomi. Tidak terdapat sebarang perubahan penting dalam kegiatan-kegiatan utama Majlis pada tahun kewangan ini. Jumlah kakitangan Majlis pada akhir tahun kewangan adalah 455 (2011: 465) orang. INSTRUMEN KEWANGAN Objektif dan Polisi Pengurusan Risiko Kewangan Objektif pengurusan risiko kewangan Majlis adalah bertujuan memastikan Majlis menerbitkan nilai dan memaksimumkan ganjaran kepada Majlis dan pihak awam. Polisi pengurusan risiko kewangan Majlis bertujuan memastikan sumber kewangan dan bukan kewangan mencukupi untuk menjalankan operasi-operasi Majlis dengan lancar. Pihak Majlis membiayai operasi-operasinya dengan dana dalaman dan oleh itu tidak terdedah kepada risiko kadar faedah dari pinjaman. Pihak Majlis tidak melabur di dalam saham disebut harga dan oleh itu tidak terdedah kepada risiko pasaran akibat risiko turun naik instrumen kewangan berikutan perubahan harga pasaran. 2. (a) Risiko Kredit Risiko kredit dikawal dengan prosedur memantau yang berterusan. Pihak Majlis mengamalkan kawalan sederhana dalam memastikan hasil tertunggak lebih dari setahun dikenakan tindakan. (b) Risiko Mudah Tunai Pihak Majlis mengamalkan pengurusan risiko mudah tunai yang hemat untuk meminimumkan ketidakpadanan aset dan liabiliti kewangan dan untuk mewujudkan tahap tunai dan bersamaan tunai yang mencukupi bagi memenuhi keperluan modal kerja. (c) Nilai Saksama Nilai dibawa tunai dan bersamaan tunai, akaun belum terima, lain-lain belum terima, akaun belum bayar dan lain-lain belum bayar menghampiri nilai saksama kerana sifat instrumen kewangan yang berjangka pendek. 9

[close]

Comments

no comments yet