Penyata Kewangan Majlis Perbandaran Kemaman

 

Embed or link this publication

Description

Tahun Berakhir 31 Disember 2010

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

Sijil Ketua Audit Negara i Penyata Oleh Majlis 1 Akuan Berkanun 2 Lembaran Imbangan 3 Penyata Pendapatan 4 Penyata Perubahan Dalam Ekuiti 7 Penyata Aliran Tunai 8 Nota-nota Berkenaan Penyata Kewangan 9

[close]

p. 4[close]

p. 5

MAJ Sijil Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan Majlis Perbandaran Kemaman Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2010 Penyata Kewangan Majlis Perbandaran Kemaman bagi tahun berakhir 31 Disember 2010 telah diaudit oleh wakil saya. Pihak pengurusan bertanggungjawab terhadap Penyata Kewangan ini. Pengauditan telah dilaksanakan mengikut Akta Audit 1957 dan berpandukan piawaian pengauditan yang diluluskan. Piawaian tersebut menghendaki pengauditan dirancang dan dilaksanakan untuk mendapat kepastian yang munasabah sama ada Penyata Kewangan adalah bebas daripada kesilapan atau ketinggalan yang ketara. Pengauditan ini termasuk memeriksa rekod dan dokumen secara semak uji dan bagi memastikan ketepatan angka dan pendedahan yang mencukupi dalam Penyata Kewangan. Penilaian juga dibuat terhadap prinsip perakaunan yang digunakan, unjuran signifikan oleh pengurusan dan persembahan Penyata Kewangan secara keseluruhan. Saya percaya pengauditan yang dilaksanakan memberi asas yang munasabah terhadap pendapat saya. Pada pendapat saya, Penyata Kewangan ini memberi gambaran yang benar dan saksama terhadap kedudukan kewangan Majlis Perbandaran Kemaman pada 31 Disember 2010 serta hasil operasi dan aliran tunainya untuk tahun tersebut adalah selaras dengan piawaian perakaunan yang diluluskan. (Ridzwan bin Abdullah) b.p. Ketua Audit negara Malaysia Kuala Terengganu 29 Jun 2011 i

[close]

p. 6[close]

p. 7

Penyata Oleh Majlis Kami, HAJI MUSTAFAR BIN KHALID dan ROSLI BIN AHMAD, yang merupakan Ahli Majlis bagi MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN, dengan ini menyatakan bahawa, pada pendapat Majlis, penyata kewangan dan nota-nota berkenaan penyata kewangan adalah disediakan menurut piawaian perakaunan berkenaan yang diluluskan di Malaysia untuk menunjukkan gambaran yang benar dan saksama berkenaan kedudukan kewangan MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN pada 31 Disember 2010 dan hasil kendaliannya serta aliran tunainya bagi tahun berakhir pada tarikh tersebut. Ditandatangani bagi pihak Majlis berikutan resolusi Majlis ........................................................ HAJI MUSTAFAR BIN KHALID AHLI MAJLIS ............................................. ROSLI BIN AHMAD AHLI MAJLIS 28 Mac 2011 Kemaman, Terengganu 1

[close]

p. 8

Pengakuan Berkanun PENGAKUAN OLEH PEGAWAI UTAMA YANG BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS PENGURUSAN KEWANGAN MAJLIS Saya, CHE KU DAYLAH BINTI CHE KU ABDULLAH, pegawai utama yang bertanggungjawab ke atas pengurusan kewangan MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN, dengan ikhlasnya mengakui bahawa penyata kewangan dan nota-nota berkenaan penyata kewangan, mengikut sebaik-baik pengetahuan dan kepercayaan saya, adalah betul dan saya membuat ikrar ini dengan sebenarnya mempercayai bahawa ia adalah benar dan atas kehendak-kehendak Akta Akuan Berkanun, 1960. } oleh penama di atas, CHE KU DAYLAH } BINTI CHE KU ABDULLAH } di Kemaman dalam } Terengganu Darul Iman } pada 31 Mac 2011 } Sebenarnya dan sesungguhnya diakui CHE KU DAYLAH BINTI CHE KU ABDULLAH ......................................................................................... Di hadapan saya, Pesuruhjaya Sumpah 2

[close]

p. 9

LEMBARAN IMBANGAN Pada Nota 2010 2009 RM RM ASET BUKAN SEMASA Hartanah, Loji dan Peralatan Kerja Dalam Pelaksanaan Pelaburan Jangka Panjang 4 5 6 68,568,006 80,425,159 1,700,000 150,693,165 9,376,555 1,208,174 36,816 1,714,052 23,902,925 2,643,376 38,881,898 189,575,063 60,466,490 43,062,619 1,700,000 105,229,109 6,252,980 1,326,028 1,176,376 37,835,452 3,047,438 49,638,274 154,867,383 31 Disember 2010 Akaun Belum Terima Pinjaman Kepada Kakitangan Pendahuluan Diri dan Deposit Lain-lain Belum Terima Simpanan Tetap Baki Tunai dan di Bank 7 8 9 10 11 11 ASET SEMASA JUMLAH ASET LIABILITI SEMASA Akaun Belum Bayar Pinjaman Berjangka Pinjaman Kerajaan Negeri Pelbagai Belum Bayar dan Akruan Wang Amanah 12 13 14 15 3,097,276 501,900 4,335,276 6,474,667 20,849,607 35,258,726 2,754,142 635,502 4,955,800 23,035,929 31,381,373 Pinjaman Berjangka Pinjaman Kerajaan Negeri 12 13 LIABILITI BUKAN SEMASA 1,420,577 48,792,274 50,212,851 85,471,577 104,103,486 94,031,830 1,500,000 400,000 150,000 150,000 10,000 7,861,656 104,103,486 1,813,073 18,989,660 20,802,733 52,184,106 102,683,277 91,703,531 1,500,000 400,000 150,000 150,000 10,000 8,769,746 102,683,277 JUMLAH LIABILITI ASET BERSIH KUMPULAN WANG HASIL KUMPULAN WANG PINJAMAN KENDERAAN KUMPULAN WANG PINJAMAN PERUMAHAN KUMPULAN WANG PINJAMAN KOMPUTER KUMPULAN WANG PENDAHULUAN DIRI BANTUAN DARI KERAJAAN 16 17 18 19 20 DIBIAYAI OLEH: KUMPULAN WANG MODAL PUSINGAN (Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian asasi penyata kewangan ini) 3

[close]

p. 10

Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2010 Nota 2010 2009 RM PENDAPATAN Tolak: PERBELANJAAN LEBIHAN BAGI TAHUN 52,763,271 2,328,299 55,091,570 RM 50,465,928 45,770,507 4,695,421 (Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian asasi penyata kewangan ini) 4

[close]

p. 11

Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2010 2010 2009 RM PENDAPATAN HASIL CUKAI Cukai Langsung HASIL BUKAN CUKAI Lesen dan Permit Perkhidmatan dan Bayaran Perkhidmatan Perolehan Daripada Jualan Barang Sewaan Faedah & Perolehan Daripada Pelaburan Denda dan Hukuman 1,283,726 1,849,167 27,414 2,785,703 889,192 475,957 7,311,159 44,050,911 RM 39,937,868 1,285,722 2,178,233 42,365 2,538,772 433,140 562,605 7,040,837 TERIMAAN BUKAN HASIL Terimaan Daripada Kerajaan Pelunasan Pemberian Kerajaan Lain-Lain Pendapatan 2,614,798 908,090 206,612 2,614,798 850,236 22,189 3,487,223 50,465,928 3,729,500 JUMLAH HASIL 55,091,570 PERBELANJAAN Gaji dan Upahan Elaun dan Lain-Lain Habuan Wang Tabung Pencen dan KWSP Elaun Lebihmasa Lain-Lain Bayaran Balik 6,323,128 2,343,963 1,047,759 878,044 1,290 10,594,184 5,971,908 2,250,833 989,971 742,900 1,020 9,956,632 EMOLUMEN 5

[close]

p. 12

Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2010 2010 2009 RM Bayaran Juruaudit Perjalanan dan Pengangkutan Orang Perhubungan dan Utiliti Sewaan Bekalan Bahan-Bahan Penyelenggaraan dan Pembaikian Perkhidmatan Ikhtisas dan Lain-Lain Perkhidmatan Yang Dibeli dan Hospitaliti 23,054,113 12,003 450,819 2,057,622 47,475 2,019,071 3,231,520 RM PERKHIDMATAN DAN BEKALAN 11,473 357,935 1,807,253 800 1,593,850 2,637,294 19,122,638 30,872,623 25,531,243 PERBELANJAAN PEMBANGUNAN/INFRASTRUKTUR Longkang dan Saliran Jalan Pencahayaan Landskap Bangunan dan Gerai LAIN-LAIN PERBELANJAAN Kemudahan dan Pembangunan Kemudahan Kempen dan belanja kakitangan Susutnilai Hapuskira Sumbangan, Cukai dan Insuran Faedah Atas Pinjaman JUMLAH PERBELANJAAN LEBIHAN BAGI TAHUN 2,328,299 4,695,421 52,763,271 45,770,507 335,983 467,773 5,891,114 33,749 339,569 142,132 7,210,320 272,429 884,160 5,136,697 284,621 173,475 6,751,382 525,886 711,885 1,114,639 1,262,748 470,986 4,086,144 445,620 343,344 903,246 1,388,885 450,155 3,531,250 6

[close]

p. 13

PENYATA PERUBAHAN DALAM EKUITI 2010 Bagi Ta h u n Berakhir 31 Disember Kumpulan Kumpulan Kumpulan Kumpulan Wang Wang Wang Wang Kumpulan Bantuan Kumpulan Pinjaman Pinjaman Pinjaman Pendahuluan Wang Modal Dari Wang Hasil Kenderaan Perumahan Komputer Diri Pusingan Kerajaan Jumlah RM RM RM RM RM RM RM RM 1,500,000 - - - 1,500,000 400,000 150,000 - - - 150,000 - - - - - - 400,000 150,000 150,000 10,000 - - 9,619,982 - - (850,236) - 98,838,092 (850,236) 4,695,421 10,000 8,769,746 102,683,277 - - Pada 1/1/2009 87,008,110 Tambahan dalam tahun Pelunasan dalam tahun Lebihan bersih bagi tahun 4,695,421 Pada 31/12/2009 91,703,531 1,500,000 - - - 1,500,000 400,000 - - - 400,000 150,000 - - - 150,000 150,000 - - - 150,000 10,000 - - 8,769,746 102,683,277 - - (908,090) - – (908,090) 2,328,299 10,000 7,861,656 104,103,486 - - Pada 1/1/2010 91,703,531 Tambahan dalam tahun Pelunasan dalam tahun Lebihan bersih bagi tahun 2,328,299 Pada 31/12/2010 94,031,830 (Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian asasi penyata kewangan ini) 7

[close]

p. 14

Penyata aliran tunai Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2010 Nota 2010 2009 RM ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI Lebihan bersih bagi tahun 2,328,299 RM 4,695,421 Pelarasan bagi: Susutnilai Hapuskira Belanja faedah Hasil faedah Pelunasan geran Tunai daripada operasi (Tambahan)/Kurangan dalam belum terima (Kurangan)/Tambahan dalam belum bayar Tunai bersih dihasilkan daripada aktiviti operasi ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PELABURAN Pertambahan hartanah, loji dan peralatan Pertambahan kerja dalam pelaksanaan Faedah diterima Tambahan pelaburan jangkapendek Tunai bersih digunakan dalam aktiviti pelaburan (11,392,925) (37,640,373) 889,192 - (48,144,106) (416,322) (16,070,136) 211,816 (500,000) (16,774,642) 5,891,114 33,749 142,132 (889,192) (908,090) 6,598,012 (3,731,816) (2,646,193) 220,003 5,136,697 173,475 (433,140) (850,236) 8,722,217 2,358,195 17,677,621 28,758,033 ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI KEWANGAN Pemberian pinjaman kepada kakitangan Bayaran balik pinjaman daripada kakitangan Penerimaan pinjaman daripada kerajaan negeri Pembayaran pinjaman bank berlesen Tunai bersih dihasilkan daripada aktiviti kewangan (Kurangan)/Lebihan dalam tunai dan kesetaraan tunai Tunai dan kesetaraan tunai pada awal tahun Tunai dan kesetaraan tunai pada akhir tahun (263,599) 381,453 34,137,890 (668,230) 33,587,514 (14,336,589) 40,882,890 26,546,301 (674,738) 414,391 18,989,660 (801,876) 17,927,437 29,910,828 10,972,062 40,882,890 Tunai dan kesetaraan tunai terdiri daripada amaun dalam lembaran imbangan: Simpanan tetap Baki tunai Baki di bank 23,902,925 1,900 2,641,476 26,546,301 37,835,452 1,900 3,045,538 40,882,890 (Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian asasi penyata kewangan ini) 8

[close]

p. 15

nota-nota berkenaan penyata kewangan 31 Disember 2010 1. MAKLUMAT AM Majlis Daerah Kemaman ditubuhkan pada 1 Januari 1981 dan dinaiktaraf kepada Majlis Perbandaran Kemaman pada 1 Januari 2002. Kegiatan-kegiatan utama Majlis adalah menyediakan kemudahankemudahan awam dan rekreasi serta memelihara keselamatan awam, mengadakan perancangan dan pembangunan tempatan yang tersusun dan seimbang serta menjalankan aktiviti-aktiviti sosio-ekonomi. Tidak terdapat sebarang perubahan penting dalam kegiatan-kegiatan utama Majlis pada tahun kewangan ini. Jumlah kakitangan Majlis pada akhir tahun kewangan adalah 449 (2009: 427) orang. Penyata kewangan telah diluluskan dan dibenarkan untuk diterbitkan oleh Majlis pada 28 Mac 2011. 2. INSTRUMEN KEWANGAN Objektif dan Polisi Pengurusan Risiko Kewangan Objektif pengurusan risiko kewangan Majlis adalah bertujuan memastikan Majlis menerbitkan nilai dan memaksimumkan ganjaran kepada Majlis dan pihak awam. Polisi pengurusan risiko kewangan Majlis bertujuan memastikan sumber kewangan dan bukan kewangan mencukupi untuk menjalankan operasi-operasi Majlis dengan lancar. Pihak Majlis membiayai operasi-operasinya dengan dana dalaman dan oleh itu tidak terdedah kepada risiko kadar faedah dari pinjaman. Pihak Majlis tidak melabur di dalam saham disebut harga dan oleh itu tidak terdedah kepada risiko pasaran akibat risiko turun naik instrumen kewangan berikutan perubahan harga pasaran. (a) Risiko Kredit Risiko kredit dikawal dengan prosedur memantau yang berterusan. Pihak Majlis mengamalkan kawalan sederhana dalam memastikan hasil tertunggak lebih dari setahun dikenakan tindakan. (b) Risiko Mudah Tunai Pihak Majlis mengamalkan pengurusan risiko mudah tunai yang hemat untuk meminimumkan ketidakpadanan aset dan liabiliti kewangan dan untuk mewujudkan tahap tunai dan bersamaan tunai yang mencukupi bagi memenuhi keperluan modal kerja. (c) Nilai Saksama Nilai dibawa tunai dan bersamaan tunai, akaun belum terima, lain-lain belum terima, akaun belum bayar dan lain-lain belum bayar menghampiri nilai saksama kerana sifat instrumen kewangan yang berjangka pendek. 9

[close]

Comments

no comments yet