Penyata Kewangan Majlis Perbandaran Kemaman

 

Embed or link this publication

Description

Tahun Berakhir 31 Disember 2008

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN (Ditubuhkan di bawah Akta Kerajaan Tempatan, 1976) Perkara Mukasurat Sijil Ketua Audit Negara Penyata oleh Majlis Akuan Berkanun Lembaran Imbangan Penyata Pendapatan Penyata Pendapatan Terperinci Penyata Perubahan Dalam Ekuiti Penyata Aliran Tunai Nota-nota Berkenaan Penyata Kewangan i 1 2 3 4 5-6 7 8 9 - 18

[close]

p. 3

i

[close]

p. 4

MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN PENYATA KEWANGAN 2008 1

[close]

p. 5

MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN PENYATA KEWANGAN 2008 2

[close]

p. 6

MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN PENYATA KEWANGAN 2008 MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN (Ditubuhkan di bawah Akta Kerajaan Tempatan, 1976) LEMBARAN IMBANGAN PADA 31 DISEMBER 2008 NOTA ASET Hartanah, Loji dan Peralatan Kerja Dalam Pelaksanaan 2008 RM 49,156,028 40,734,662 89,890,690 2007 RM 41,907,809 37,469,993 79,377,802 4 5 ASET SEMASA Akaun Belum Terima Pinjaman Kepada Kakitangan Pendahuluan Diri dan Deposit Lain-lain Belum Terima Pelaburan Jangka Pendek Simpanan Tetap Baki Tunai dan di Bank 6 7 8 9 10 10 9,707,835 1,065,681 79,716 1,200,000 9,817,025 1,155,037 23,025,294 10,295,037 1,110,580 102,889 1,063,985 200,000 13,754,769 533,150 27,060,410 TANGGUNGAN SEMASA Akaun Belum Bayar Pinjaman Berjangka Wang Jaminan Pelaksanaan Terimaan Terdahulu Pelbagai Amanah Amanah PPKB Aset Semasa Bersih 11 12 13 14 5,759,176 603,970 500,325 11,610 4,699,163 30,642 11,604,886 11,420,408 101,311,098 1,677,649 566,060 22,516 2,033,727 201,732 4,501,684 22,558,726 101,936,528 DIBIAYAI OLEH: KUMPULAN WANG HASIL KUMPULAN WANG PINJAMAN KENDERAAN KUMPULAN WANG PINJAMAN PERUMAHAN KUMPULAN WANG PINJAMAN KOMPUTER KUMPULAN WANG PENDAHULUAN DIRI KUMPULAN WANG MODAL PUSINGAN BANTUAN DARI KERAJAAN 15 16 17 18 19 87,008,110 1,500,000 400,000 150,000 150,000 10,000 9,619,982 98,838,092 88,631,057 1,500,000 400,000 150,000 150,000 10,000 8,029,362 98,870,419 TANGGUNGAN JANGKA PANJANG Pinjaman Berjangka 12 2,473,006 101,311,098 3,066,109 101,936,528 (Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian asasi penyata kewangan ini) 3

[close]

p. 7

MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN PENYATA KEWANGAN 2008 MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN (Ditubuhkan di bawah Akta Kerajaan Tempatan, 1976) PENYATA PENDAPATAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2008 NOTA 2008 RM 46,930,253 48,553,200 (1,622,947) 2007 RM 60,577,460 45,420,388 15,157,072 PENDAPATAN PERBELANJAAN LEBIHAN BAGI TAHUN (Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian asasi penyata kewangan ini) 4

[close]

p. 8

MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN PENYATA KEWANGAN 2008 MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN (Ditubuhkan di bawah Akta Kerajaan Tempatan, 1976) PENYATA PENDAPATAN TERPERINCI BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2008 2007 RM PENDAPATAN HASIL CUKAI Cukai Langsung HASIL BUKAN CUKAI Lesen dan Permit Perkhidmatan dan Bayaran Perkhidmatan Perolehan Daripada Jualan Barang Sewaan Faedah & Perolehan Daripada Pelaburan Denda dan Hukuman 1,237,813 1,532,985 26,570 2,310,483 332,416 344,446 5,784,713 1,217,260 1,491,345 29,683 2,407,784 800,129 307,076 6,253,277 37,624,796 48,003,008 2006 RM TERIMAAN BUKAN HASIL Terimaan Daripada Kerajaan Pelunasan Pemberian Kerajaan Lain-Lain Pendapatan 2,614,798 873,236 32,710 3,520,744 46,930,253 4,819,225 1,501,950 6,321,175 60,577,460 JUMLAH HASIL PERBELANJAAN EMOLUMEN Gaji dan Upahan Elaun dan Lain-Lain Habuan Wang Tabung Pencen dan KWSP Elaun Lebihmasa Lain-Lain Bayaran Balik 6,070,088 2,287,880 973,047 780,296 806 10,112,117 5,222,001 2,237,116 907,170 787,438 717 9,154,442 5

[close]

p. 9

MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN PENYATA KEWANGAN 2008 MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN (Ditubuhkan di bawah Akta Kerajaan Tempatan, 1976) PENYATA PENDAPATAN TERPERINCI BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2008 2008 RM 2007 RM PERKHIDMATAN DAN BEKALAN Bayaran Juruaudit Perjalanan dan Pengangkutan Orang Perhubungan dan Utiliti Sewaan Bekalan Bahan-Bahan Penyelenggaraan dan Pembaikian Perkhidmatan Ikhtisas dan Lain-Lain Perkhidmatan Yang Dibeli dan Hospitaliti 10,612 371,994 1,630,287 4,600 1,425,552 3,089,832 16,036,186 22,569,063 10,386 324,742 1,243,593 2,800 1,524,333 2,863,618 13,916,421 19,885,893 PERBELANJAAN PEMBANGUNAN/INFRASTRUKTUR Jalanraya dan Longkang Pencahayaan Landskap Bangunan dan Gerai 2,402,327 1,531,067 3,211,378 673,885 7,818,657 1,207,571 1,220,022 1,588,523 4,518,233 8,534,349 LAIN-LAIN PERBELANJAAN Kemudahan dan Pembangunan Kemudahan Kempen dan belanja kakitangan Susutnilai Hapuskira dan Peruntukan Hutang Ragu Pulang Balik Hasil Sumbangan, Cukai dan Insuran Faedah Atas Pinjaman 704,305 612,365 4,804,376 1,382,684 302,951 246,682 8,053,363 48,553,200 (1,622,947) 955,140 616,764 5,385,464 1,300 418,695 196,994 271,347 7,845,704 45,420,388 15,157,072 JUMLAH PERBELANJAAN LEBIHAN BAGI TAHUN 6

[close]

p. 10

MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN PENYATA KEWANGAN 2008 MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN (Ditubuhkan di bawah Akta Kerajaan Tempatan, 1976) PENYATA PERUBAHAN DALAM EKUITI BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2008 KUMPULAN WANG PINJAMAN KENDERAAN RM 1,500,000 1,500,000 KUMPULAN WANG PINJAMAN PERUMAHAN RM 400,000 400,000 KUMPULAN WANG PINJAMAN KOMPUTER RM 150,000 150,000 KUMPULAN WANG PENDAHULUAN DIRI RM 150,000 150,000 KUMPULAN WANG MODAL PUSINGAN RM 10,000 10,000 KUMPULAN WANG HASIL RM Pada 1/1/2007 Tambahan dalam tahun Pelunasan dalam tahun Lebihan bersih bagi tahun Pada 31/12/2007 73,473,985 15,157,072 88,631,057 BANTUAN DARI KERAJAAN RM 7,281,450 2,249,862 (1,501,950) 8,029,362 JUMLAH RM 82,965,435 2,249,862 (1,501,950) 15,157,072 98,870,419 Pada 1/1/2008 Tambahan dalam tahun Pelunasan dalam tahun Kurangan bersih bagi tahun Pada 31/12/2008 88,631,057 (1,622,947) 87,008,110 1,500,000 1,500,000 400,000 400,000 150,000 150,000 150,000 150,000 10,000 10,000 8,029,362 2,463,856 (873,236) 9,619,982 98,870,419 2,463,856 (873,236) (1,622,947) 98,838,092 (Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian asasi penyata kewangan ini) 7

[close]

p. 11

MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN PENYATA KEWANGAN 2008 MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN (Ditubuhkan di bawah Akta Kerajaan Tempatan, 1976) PENYATA ALIRAN TUNAI BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2008 Nota ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI (Kurangan)/Lebihan bersih bagi tahun Pelarasan bagi: Susutnilai Hapuskira Belanja faedah Pelarasan terimaan geran tahun-tahun lepas Faedah dari pelaburan Pelunasan geran Tunai daripada operasi Kurangan dalam belum terima Tambahan/(Kurangan) dalam belum bayar Tunai bersih dihasilkan daripada/(digunakan dalam) aktiviti operasi ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PELABURAN Pertambahan hartanah, loji dan peralatan Pertambahan kerja dalam pelaksanaan Faedah diterima (Tambahan)/Kurangan pelaburan jangkapendek Tunai bersih digunakan dalam aktiviti pelaburan ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI KEWANGAN Pemberian pinjaman kepada kakitangan Bayaran balik pinjaman daripada kakitangan Pembayaran pinjaman bank berlesen Tunai bersih digunakan dalam aktiviti kewangan Kurangan dalam tunai dan kesetaraan tunai Tunai dan kesetaraan tunai pada awal tahun Tunai dan kesetaraan tunai pada akhir tahun 2008 RM (1,622,947) 4,804,376 1,382,684 246,682 (332,416) (873,236) 3,605,143 291,676 6,564,967 10,461,786 2007 RM 15,157,072 5,385,464 1,300 271,347 420,319 (800,129) (1,501,950) 18,933,423 584,556 (26,154,556) (6,636,577) (450,659) (11,966,192) 373,012 (1,000,000) (13,043,839) (1,140,394) (9,450,158) 780,602 1,800,000 (8,009,950) (443,440) 511,512 (801,876) (733,804) (3,315,857) 14,287,919 10,972,062 (530,070) 350,802 (801,876) (981,144) (15,627,671) 29,915,590 14,287,919 Tunai dan kesetaraan tunai terdiri daripada amaun dalam lembaran imbangan: Simpanan tetap Baki tunai Baki di bank 9,817,025 1,400 1,153,637 10,972,062 13,754,769 1,400 531,750 14,287,919 (Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian asasi penyata kewangan ini) 8

[close]

p. 12

MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN PENYATA KEWANGAN 2008 MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN (Ditubuhkan di bawah Akta Kerajaan Tempatan, 1976) NOTA-NOTA BERKENAAN PENYATA KEWANGAN - 31 DISEMBER 2008 1. MAKLUMAT AM Majlis Daerah Kemaman ditubuhkan pada 1 Januari 1981 dan dinaiktaraf kepada Majlis Perbandaran Kemaman pada 1 Januari 2002. Kegiatan-kegiatan utama Majlis adalah menyediakan kemudahan-kemudahan awam dan rekreasi serta memelihara keselamatan awam, mengadakan perancangan dan pembangunan tempatan yang tersusun dan seimbang serta menjalankan aktiviti-aktiviti sosioekonomi. Tidak terdapat sebarang perubahan penting dalam kegiatan-kegiatan utama Majlis pada tahun kewangan ini. Jumlah kakitangan Majlis pada akhir tahun kewangan adalah 407 (2007: 372) orang. Penyata kewangan telah diluluskan dan dibenarkan untuk diterbitkan oleh Majlis pada 17 Mac 2009. 2. INSTRUMEN KEWANGAN Objektif dan Polisi Pengurusan Risiko Kewangan Objektif pengurusan risiko kewangan Majlis adalah bertujuan memastikan Majlis menerbitkan nilai dan memaksimumkan ganjaran kepada Majlis dan pihak awam. Polisi pengurusan risiko kewangan Majlis bertujuan memastikan sumber kewangan dan bukan kewangan mencukupi untuk menjalankan operasi-operasi Majlis dengan lancar. Pihak Majlis membiayai operasi-operasinya dengan dana dalaman dan oleh itu tidak terdedah kepada risiko kadar faedah dari pinjaman. Pihak Majlis tidak melabur didalam saham disebut harga dan oleh itu tidak terdedah kepada risiko pasaran akibat risiko turun naik instrumen kewangan berikutan perubahan harga pasaran. (a) Risiko Kredit Risiko kredit dikawal dengan prosedur memantau yang berterusan. Pihak Majlis mengamalkan kawalan sederhana dalam memastikan hasil tertunggak lebih dari setahun dikenakan tindakan. Risiko Mudah Tunai Pihak Majlis mengamalkan pengurusan risiko mudah tunai yang hemat untuk meminimumkan ketidakpadanan aset dan liabiliti kewangan dan untuk mewujudkan tahap tunai dan bersamaan tunai yang mencukupi bagi memenuhi keperluan modal kerja. (b) 9

[close]

p. 13

MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN PENYATA KEWANGAN 2008 (c) Nilai Saksama Nilai dibawa tunai dan bersamaan tunai, akaun belum terima, lain-lain belum terima, akaun belum bayar dan lain-lain belum bayar menghampiri nilai saksama kerana sifat instrumen kewangan yang berjangka pendek. 3. DASAR PERAKAUNAN PENTING (a) Asas Perakaunan Penyata kewangan ini telah disediakan menurut kelaziman kos sejarah yang diubahsuai dengan penilaian semula hartanah dan mematuhi piawaian perakaunan berkenaan yang diluluskan di Malaysia. (b) (i) Pengiktirafan Pendapatan Pendapatan daripada cukai langsung diambilkira daripada cukai taksiran tahunan yang berkaitan dengan tahun kewangan semasa. Pendapatan daripada lesen dan permit diambilkira daripada lesen dan permit yang berkaitan dengan tahun kewangan semasa. Pendapatan daripada perkhidmatan perkhidmatan diberikan. dan sewaan diiktiraf apabila (ii) (iii) (iv) Pendapatan daripada faedah dan perolehan dari pelaburan diambilkira mengikut bahagian masa yang terlibat dalam menghasilkan pendapatan. Pendapatan daripada denda dan hukuman diiktiraf apabila hasilnya diterima oleh Majlis. Bantuan daripada Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan bagi membiayai perbelanjaan mengurus diiktiraf sebagai hasil apabila diterima. Hartanah, Loji dan Peralatan dan Susutnilai (v) (vi) (c) Hartanah, loji dan peralatan dinyatakan pada kos setelah ditolak susutnilai. Susutnilai tidak diperuntukkan bagi tanah milik bebas. Tanah pegang pajak disusutnilaikan di sepanjang jangkamasa pajakan. Bagi kesemua hartanah, loji dan peralatan yang lain, susutnilai diperuntukkan atas kos setiap aset dengan ansuran tahunan yang sama sepanjang anggaran usia kegunaannya. Susutnilai bagi perolehan dalam setengah tahun pertama dikira penuh untuk setahun manakala perolehan dalam setengah tahun kedua, susutnilai akan diambilkira dalam tahun berikutnya. Kadar susutnilai tahunan adalah seperti berikut: Bangunan Kenderaan bermotor Perabut dan kelengkapan 5 – 10% 10% 20% 10

[close]

p. 14

MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN PENYATA KEWANGAN 2008 (d) Akaun Belum Terima Hutang yang diketahui lapuk dihapuskirakan dan peruntukan khusus dibuat bagi hutang yang dianggap ragu. (e) Tunai dan Bersamaan Tunai Tunai merangkumi wang tunai di tangan dan di bank dan simpanan tetap. Pihak Majlis menggunakan kaedah tidak langsung di dalam penyediaan penyata aliran tunai. (f) Geran Pelancaran dan Bantuan Daripada Kerajaan Perolehan daripada Geran Pelancaran dan Bantuan Daripada Kerajaan untuk pembelian hartanah, loji dan peralatan diambilkira sebagai kumpulan wang dan dilunaskan menurut kehendak MASB 31. 4. 2008 HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN KOS/PENILAIAN Pada 1 Januari 2008 RM 7,108,472 47,799,975 1,672,498 12,597,158 13,105,157 82,283,260 Tambahan RM 38,075 11,102,867 612,167 299,486 12,052,595 Jualan RM - Hapuskira RM 621,900 621,900 Pada 31 Disember 2008 RM 7,146,547 58,902,842 1,672,498 13,209,325 12,782,743 93,713,955 Tanah Bangunan - Pada kos - Pada penilaian Kenderaan bermotor Peralatan & Kelengkapan SUSUTNILAI TERKUMPUL Pada 1 Januari 2008 RM 200,290 25,584,278 1,428,021 5,796,388 7,366,474 40,375,451 Tambahan RM 23,036 1,953,740 61,119 1,059,929 1,706,552 4,804,376 Jualan RM - Hapuskira RM 621,900 621,900 Pada 31 Disember 2008 RM 223,326 27,538,018 1,489,140 6,856,317 8,451,126 44,557,927 Tanah Bangunan - Pada kos - Pada penilaian Kenderaan bermotor Peralatan & Kelengkapan 11

[close]

p. 15

MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN PENYATA KEWANGAN 2008 2007 Pada 1 Januari 2007 RM 6,488,472 47,649,162 1,672,498 10,555,155 12,678,423 79,043,710 Pada 31 Disember 2007 RM 7,108,472 47,799,975 1,672,498 12,597,158 13,105,157 82,283,260 KOS/PENILAIAN Tambahan RM 620,000 150,813 2,042,003 426,734 3,239,550 Jualan RM - Hapuskira RM - Tanah Bangunan - Pada kos - Pada penilaian Kenderaan bermotor Peralatan & Kelengkapan SUSUTNILAI TERKUMPUL Pada 1 Januari 2007 RM 176,619 23,395,014 1,391,626 4,439,300 5,587,428 34,989,987 Tambahan RM 23,671 2,189,264 36,395 1,357,088 1,779,046 5,385,464 Jualan RM - Hapuskira RM - Pada 31 Disember 2007 RM 200,290 25,584,278 1,428,021 5,796,388 7,366,474 40,375,451 Tanah Bangunan - Pada kos - Pada penilaian Kenderaan bermotor Peralatan & Kelengkapan NILAI BUKU BERSIH 2008 RM 6,923,221 31,364,824 183,358 6,353,008 4,331,617 49,156,028 2007 RM 6,908,182 22,215,697 244,477 6,800,770 5,738,683 41,907,809 Tanah Bangunan - Pada kos - Pada penilaian Kenderaan bermotor Peralatan & Kelengkapan (a) Penilaian semula hartanah dilakukan pada 21.11.1991 berasaskan harga pasaran hartanah tersebut. Lebihan yang timbul daripada penilaian semula telah ditunjukkan sebagai Kumpulan Wang Hasil dalam penyata kewangan pada tahun kewangan berakhir pada 31 Disember 1992. 12

[close]

Comments

no comments yet